منابع پایان نامه درباره پیش آزمون، طراحی آموزشی، سازنده گرایی، محدودیت ها

دانلود پایان نامه ارشد

2………………………………………………………………………………………………………….. 95
4-5-2-3-فرضیه فرعی 3…………………………………………………………………………………………………………….. 96
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………….98
5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………99
5-2- خلاصه نتایج ………………………………………………………………………………………………………………………….99
5-3- تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش ………………………………………………………………………………………………99
5-4-نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………….105
5-5 – محدودیت ها ……………………………………………………………………………………………………………………..105
5-6-پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………………………………..105
5-6-1- پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………………………….105
5-6-2-پیشنهادهای برگرفته از پژوهش ………………………………………………………………………………………106
پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………108
پیوست (1)……………………………………………………………………………………………………………………………………..109
پیوست (2)……………………………………………………………………………………………………………………………………..112
پیوست (3)……………………………………………………………………………………………………………………………………..117
پیوست (4)……………………………………………………………………………………………………………………………………..123
پیوست (5)……………………………………………………………………………………………………………………………………..128
فهرست مقالات ارائه شده …………………………………………………………………………………….131
فهرست منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………..132
منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………………132
منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………. 137
چکیده ی انگلیسی ……………………………………………………………………………………………..144

فهرست جدول ها
عنوان …………………………………………………………………………………………………………… صفحه
جدول 2-1- مقایسه‌ي روش‌های تدریس معمول با روش‌های فعال(ملکی، 1387، ص93)……….. 31
جدول 2-2- مقایسه ی طراحی آموزشی سیستمی و ساخت و سازگرایی (ویلس، 1995)………..49
جدول3- 1- پیش آزمون- پس آزمون (بازرگان، 1385) …………………………………………………………….67
جدول 3-2- محتوای تدریس شده از کتاب ریاضی هشتم ……………………………………………………………69
جدول 3 – 3- درصد هدف اختصاص یافته به حیطه های محتوایی و شناختی در پایه هشتم در ارزیابی ریا ضیات تیمز 2003 ، 2007و 2011 …………………………………………………………………………………………..72
جدول 3-4 نتایج تحلیل سوالات آزمون ………………………………………………………………………………………….73
جدول 3-5 ضریب پایایی پیش آزمون و پس آزمون ………………………………………………………………………75
جدول4-1 – جدول میانگین نمرات کلی آزمون توانایی در سطوح حیطه های شناختی ریاضیات تیمز دانش آموزان به تفکیک گروه های پژوهشی …………………………………………………………………………………..79
جدول 4-2- جدول میانگین نمرات آزمون توانایی دانش ریاضی دانش آموزان به تفکیک گروه های پژوهشی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….81
جدول 4-3- جدول میانگین نمرات آزمون توانایی درک و فهم ریاضی دانش آموزان به تفکیک گروه های پژوهشی …………………………………………………………………………………………………………………………………..82
جدول 4-4- جدول میانگین نمرات آزمون توانایی استدلال ریاضی دانش آموزان به تفکیک گروه های پژوهشی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………83
جدول4-5- فراوانی پاسخ های دانش آموزان در سوالات حیطه دانستن در آزمون ریاضی……………85
جدول4 -6 – نمونه ای از پاسخ دانش آموزان به سوال 6……………………………………………………………….86
جدول 4- 7- فراوانی پاسخ های دانش آموزان در سوالات حیطه به کارگیری در آزمون ریاضی…..87
جدول 4-8- نمونه ای از پاسخ دانش آموزان به سوال 7 ……………………………………………………………….88

جدول 4-9- فراوانی پاسخ های دانش آموزان در سوالات حیطه استدلال در آزمون ریاضی …………89
جدول 4-10- نمونه ای از پاسخ دانش آموزان به سوال 5 ……………………………………………………………..90
جدول 4-11- آزمون باکس در مورد همگنی ماتریس های کوواریانس………………………………………… 92
جدول 4-12-آزمون لوین درباره تساوی واریانس های مربوط به هر متغیر وابسته……………………….. 92
جدول 4-13- تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی E5 بر توانایی شناختی ریاضی……………………………. 93
جدول 4-14- تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی E5 بر توانایی دانستن ریاضی……………………………….. 95
جدول 4-15- تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی E5 بر توانایی به کاربستن ریاضی…………………………..95
جدول 4-16-تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی E5 بر توانایی استدلال ریاضی………………………………….96

فهرست نمودار ها
عنوان …………………………………………………………………………………………………………. صفحه
نمودار 4-1- نمودار ستونی مقایسه ی میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون دانش آموزان به تفکیک گروه های آزمایشی ……………………………………………………………………………………………………………………….79
نمودار 4-1-1- نمودار ستونی مقایسه ی میانگین نمرات در هر یک از سطوح حیطه های شناختی ریاضیات تیمز به تفکیک گروه های آزمایشی……………………………………………………………………………….80
نمودار 4-2- مقایسه میانگین نمرات آزمون توانایی دانش ریاضی دانش آموزان به تفکیک گروه های پژوهشی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..81
نمودار 4-3- مقایسه میانگین نمرات آزمون توانایی درک و فهم ریاضی دانش آموزان به تفکیک گروه های پژوهشی ………………………………………………………………………………………………………………………………..83
نمودار 4-4- مقایسه میانگین نمرات آزمون توانایی استدلال ریاضی دانش آموزان به تفکیک گروه های پژوهشی …………………………………………………………………………………………………………………………………………84

فهرست شکل ها
عنوان …………………………………………………………………………………………………………. صفحه
شکل 2-1- مدل طراحی محیط های یادگیری سازنده گرا (جانسن ، 1999 ) ………………………….47
شکل 2-2- اصول طراحی آموزشی با رویکرد سازنده گرایی ( فردانش ، 1378 ، ص 146 )……..49
شکل 2-3- نظریه پیوستار کسب دانش (جانسن ، مک آلیس و دافی ، 1993 ، ص 2 )…………..50
شکل 2-4 – مدل نظری پژوهش ………………………………………………………………………………………………..65

فهرست پیوست ها
عنوان…………………………………………………………………………………………………………. صفحه
پیوست 1 : طرح درس پیداکردن مجموع زوایای داخلی در چند ضلعی ها ……………………………..109
پیوست 2: گزارش تدریس ریاضی ؛ بر اساس الگوی مبتنی بر E5 با موضوع ، پیدا کردن مجموع زاویه های داخلی در چند ضلعی ها ………………………………………………………………………………………………………….112
پیوست 3 : طرح درس استفاده از کاربست معادله در حل مسائل ریاضی …………………………………..117
پیوست 4: آزمون پایلوت سنجش توانایی سطوح حیطه های شناختی ریاضیات تیمز پایه هشتم
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..123
پیوست

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره تحلیل داده، طراحی آموزشی، اهداف یادگیری، سازنده گرایی Next Entries منابع پایان نامه درباره آموزش ریاضی، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، طراحی آموزشی