منابع پایان نامه درباره پیش آزمون، تحلیل واریانس، دانش آموزان دختر، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

را برای اینکه دانش آموزان را به راه حل مسئله هدایت کند تدارک می بیند. در مرحله ی بعد مثال های بیشتر برای دانش- آموزان ارائه می کند تا بتوانند خود به پاسخ مسئله دست یابند. در مرحله ی پایانی از هر گروه می- خواهد تا راه حل خود را با دلایلی منطقی توضیح دهد و از دیگر گروه ها می خواهد راه حل این گروه را به دقت گوش داده و نظرات خود را درباره ی آن ارائه کند. بعضی از راهبردهای معلم برای مثال آوردن عبارت بود از:
الف: خواستن از دانش آموزان که به راه حل جدید فکر کرده و از دانستنیهای قبلی خود استفاده کنند
ب: معلم به بررسی راه حل های نادرست و یا بدفهمی دانش آموزان می پرداخت واز دانش آموزان می خواست تا راه حل خود را با دلایلی منطقی اصلاح کنند.
در پایان معلم از هر گروه می خواهد تا راه حل و دلایل گروه دیگر را به دقت بررسی و تحلیل کند و درستی و نادرستی آن را بیان کند. و به ارزشیابی گروه های دیگر بپردازد تعامل در این مرحله به صورت دانش آموز – دانش آموز، دانش آموز – معلم و دانش آموزان با یکدیگراست و معلم تسهیل گر و راهنمای روند تدریس است. و از هر یک از گروه ها می خواهد تا راه حل درست را تایید کنند سپس به عنوان راه حل صحیح ثبت می کند. در این مرحله دانش آموزان با راه حل های مختلف آشنا می شوند و بد فهمی خود را متوجه می شوند در انتها معلم با کمک دانش آموزان یک جمع بندی از جواب های ارائه شده توسط گروه ها می کند و جلسه تدریس به پایان می رسد.
3-4- جامعه آماری
جامعه ی آماری پژوهش حاضر، کلیه ی دانش آموزان دختر پایه ی هشتم در نسیم شهر در سال تحصیلی 1394-93 می باشند و تعداد کل دبیرستان های دوره ی اول متوسطه دخترانه این منطقه 6 و تعداد کل کلاس های پایه ی هشتم 75 و تعدادکل دانش آموزان پایه ی هشتم در این سال تحصیلی 1875نفر می باشد.

3 –5 – نمونه گیر ی ( حجم نمونه و روش محاسبه )
نمونه ی این پژوهش شامل 58 نفر از دانش آموزان دختر پایه ی هشتم دوره ی اول متوسطه (28 نفر گروه آزمایش و 30 نفر گروه گواه) بود. که با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده اند. به این صورت که ابتدا دبیرستانی از بین دبیرستان های دخترانه شهر نسیم شهر به تصادف انتخاب شد و سپس از بین کلاس های پایه ی هشتم این مدرسه که 7 کلاس بوده اند 2 کلاس برای حجم نمونه به طور تصادفی انتخاب و آن گاه از این دو کلاس به صورت تصادفی یک کلاس به عنوان گروه آزمایش و یک کلاس به عنوان گروه گواه انتخاب شد.
3 – 6 – ابزار گرده آوری داده ها
ابزار گردآوری داده ها شامل:
3 – 6 – 1 – آزمون سنجش توانایی درسطوح حیطه های شناختی ریاضیات تیمز دانش آموزان
در پژوهش حاضر برای اندازه گیری متغیر وابسته در دو موقعیت پیش آزمون و پس آزمون ، از آزمون سنجش توانایی در سطوح حیطه های شناختی ریاضیات تیمز دانش آموزان، منتخبی از سوالات ریاضی آزمون های تیمز (2003 ، 2007 و 2011) استفاده شد.

3 – 6 – 1 – 1 – سئوالات سطوح حیطه های شناختی ریاضیات تیمز دانش آموزان
ساختار اساسی چارچوب ریاضیات تیمز در دو بعد محتوایی177 و شناختی178 تعریف می شود. که این دو بعد از تیمز 2003 به بعد بدون تغییر مانده است. و در جدول شماره 3 – 3 نشان داده شده است.

جدول 3 – 3- در صد هدف اختصاص یافته به حیطه های محتوایی و شناختی در پایه هشتم در ارزیابی ریاضیات تیمز( 2003 ، 2007و 2011)
حیطه های محتوایی ریاضی پایه هشتم
درصد
اعداد ( اعداد حسابی ، کسر ها و اعشارها ، اعداد صحیح ، نسبت و درصد )
30
جبر ( الگوها ، عبارات جبری ، معادلات ، فرمول ها و توابع )
30
هندسه ( اشکال هندسی ، اندازه گیری هندسی ، مکان یابی و حرکت )
20
داده ها واحتمال ( سازماندهی ونمایش داده ها ، تفسیر داده ها واحتمال )
20
حیطه های شناختی
درصد
دانستن
35
به کار گیری
40
استدلال
25

بر اساس دلایل زیر سوالات حیطه های شناختی تیمز از حیطه ی محتوایی هندسه ، جبر و اعداد انتخاب گردید.
1-طبق نظر برخی از اساتید و دبیران ریاضی، سوالات تیمز حیطه ی محتوایی هندسه، جبر و اعداد در ریاضی پایه هشتم ملاک مناسبی برای سنجش توانایی دانش آموزان در حیطه های شناختی ریاضیات (دانستن ، به کارگیری و استدلال) می باشد و می توان استفاده نمود.
2-بررسی وضعیت دانش آموزان ایرانی در آزمون تیمز ریاضی پایه هشتم و بالاخص در سوالات حیطه ی محتوایی هندسه، جبر و اعداد ریاضیات تیمز نشان می دهد که نمرات دانش آموزان در این حیطه ها به طور معناداری از میانگین بین المللی پایین تر است.
3-فصل هایی که برای تدریس ریاضی پایه هشتم انتخاب شد شامل محتوای هندسه، جبر و اعداد بود.
3-6-2- فرآیند تهیه ی سوالات آزمون ( تحلیل سوالات آزمون )
سوالات آزمون این پژوهش برگرفته از سوال های آزمون تیمز 2003، 2007و 2011 و در حیطه ی محتوایی (هندسه،جبر و اعداد) و در حیطه ی شناختی ریاضیات تیمز (دانستن، به کاربستن و استدلال) می باشد. ابتدا 20سوال در حیطه ی شناختی ریاضیات تیمز (طبق درصد استاندارد سوالات تیمز که شامل 25 درصد سوالات در حیطه استدلال ریاضی (5 سوال)، 40 درصد در حیطه به کاربستن(8 سوال) و 35 درصد حیطه دانستن(7 ) بود بر اساس تدوین جدول هدف – محتوا با نظر 5 نفر از دبیران ریاضی و 2 نفر از اساتید آموزش ریاضی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی انتخاب شد. پس از اجرای آزمون آزمایشی، در یک گروه 64 نفری در دبیرستان عصمت که به صورت تصادفی انتخاب شد. در دو جلسه 60 دقیقه ای اجرا گردید و پس از جمع آوری اوراق و تصحیح پاسخ ها، ضریب دشواری و تمییز سوال های آزمون محاسبه شده و در نهایت تعداد 12 سوال انتخاب و برای اجرای نهایی آماده گردید. برای نمره گذاری پاسخ ها؛ از راهنمای نمره گذاری آزمون تیمز 2007 و 2011 استفاده گردید و برای سوالات پاسخ ساز یک بخشی، به عنوان درست (نمره 1) و نادرست ( نمره 0) و در سوالات پاسخ ساز دو بخشی، به عنوان کاملا درست (نمره 2)، ناقص(نمره 1) و نادرست ( نمره 0) نمره گذاری شد. و جهت تحلیل سوالات با توجه به اینکه تعداد دانش اموزان بیش از 55 نفر بود، 27 درصد گروه بالا و 27 درصد گروه پایین تعیین شد. و ضریب دشواری و تمیز سوالات با استفاده از فرمول های زیر محاسبه گردید.
ضریب دشواری :

ضریب تمیز :

جدول 3-4 نتایج تحلیل سوالات آزمون
شماره
سوال
ضریب
دشواری
ضریب
تمیز
شماره سوال
ضریب
دشواری
ضریب تمیز
شماره
سوال
ضریب
دشواری
ضریب
تمیز
1
10/ .
20/ .
8
58/ .
07/ .
15
55/ .
57/ .
2
19/ .
06/ .
9
39/ .
48/ .
16
56/ .
08/ .
3
45/ .
64/ .
10
46/ .
69/ .
17
47/ .
49/ .
4
34/ .
19/ .
11
49/ .
39/ .
18
58/ .
77/ .
5
46/ .
48/ .
12
45/ .
26/ .
19
49/ .
65/ .
6
49/ .
63/ .
13
44/ .
48 / .
20
52/ .
69/ .
7
42/ .
45/ .
14
24/ .
07/ .
با توجه به جدول بالا ، سوالات ( 1 ، 2 ، 4 ، 8 ، 11 ، 12 ، 14 ، 16 ) به دلیل اینکه از ضریب تمیز پایین تری برخوردار بودند ( از عهده ی جدا سازی گروه قوی و ضعیف بر نمی آیند ) حذف شدند. بدین ترتیب 12 سوال ( 3 ، 5 ، 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 13 ،15 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ) به عنوان سوالات مناسب انتخاب شدند. لازم به ذکر است سوالاتی که ضریب دشواری آنها بین 3 / . و 7/ . و ضریب تمیز آنها بالای 5/ . و نزدیک 1 باشد؛ سوالات مناسب تری می باشند.
3-6-3 – بررسی سوالات آزمون سنجش توانایی دانش آموزان در سطوح حیطه های شناختی ریاضیات تیمز
این پژوهش توانایی دانش آموزان دختر پایه هشتم دوره اول متوسطه را در سطوح حیطه های شناختی ریاضیات تیمز (حیطه دانستن، به کارگیری و استدلال ریاضی) را در شهر نسیم شهر بر اساس موارد زیر مورد بررسی قرار داد .
بررسی توانایی دانش آموزان در محتوای دانش ریاضی ارائه شده.
بررسی توانایی دانش آموزان در محتوای به کار بستن ریاضی.
بررسی توانایی دانش آموزان در محتوای استدلال ریاضی.
به منظور نمره دهی به پاسخ دانش آموزان از راهنمای تصحیح آزمون تیمز2007 و 2011 استفاده شد.
در سوالات حیطه دانستن حدکثر نمره 4 و حدقل نمره صفر، در سوالات حیطه به کاربستن حداکثر نمره 10و حداقل صفر و در سوالات حیطه استدلال حداکثر نمره 6 و حداقل نمره صفر منظور گردید. آزمون دارای 12سوال است. سوالات آزمون سنجش توانایی دانش آموزان در سطوح حیطه های شناختی ریاضیات تیمز در پیوست 4 آورده شده است.
3-6-3-1- روایی آزمون سنجش توانایی دانش آموزان در سطوح حیطه های شناختی ریاضیات تیمز
طراحی سوال های اولیه با استفاده از مباحث کتاب ریاضی پایه هشتم انتخاب شده و با استفاده از نظر 6 نفر از دبیران مجرب ریاضی و 2 نفر از اساتید آموزش ریاضی بررسی و روایابی محتوایی شدند همچنین در این مرحله سوالات مناسب شناسایی شده و پس از بررسی اولیه 20 سوال انتخاب و آزمون پایلوت در یک گروه 63 نفری از دانش آموزان در دو جلسه 60 دقیقه ای اجرا گردید و پس از جمع- آوری اوراق و تصحیح پاسخ ها، ضریب دشواری و تمییز سوال های آزمون (جدول 3-3) محاسبه شده و در نهایت تعداد 12 سوال انتخاب و برای اجرای نهایی آماده گردید.

3-6-3-2- پایایی آزمون سنجش توانایی دانش آموزان در سطوح حیطه های شناختی ریاضیات تیمز
دراین پژوهش برای سنجش پایایی آزمون، سوال‌های آزمون نهایی برروی یک گروه 30 نفری اجرا و پایایی آزمون با استفاده ازضریب آلفای کرونباخ 80/. محاسبه گردید. همچنین ازآنجا که آزمون تشریحی بود و ممکن بود سوگیری دبیر درنمره گذاری آزمون تاثیر بگذارد برای تعیین پایایی آزمون از ضریب پایایی مصححان استفاده شد و این ضریب 87/. بدست آمد. (جدول 3-5) وضعیت مناسبی را در مورد پایایی آزمون نشان می دهد.
جدول 3-5 ضریب پایایی پیش آزمون و پس آزمون
آزمون
تعداد سوالات
پایایی
آزمون آزمایشی سنجش توانایی در سطوح حیطه های شناختی ریاضیات تیمز
12
81/ .
ضریب آلفای کرونباخ
پیش آزمون و پس آزمون سنجش توانایی در سطوح حیطه های شناختی ریاضیات تیمز
12
80/ .
ضریب آلفای کرونباخ

3-7 – گرد آوری داده ها
برای گردآوری داده ها الف ) از مطالعات اسنادی ب) مطالعات میدانی استفاده شد .
الف ) ابتدا از طریق منابع اسنادی، شامل: مطالعه ی کتب، نشریات علمی، منابع اینترنتی معتبر، شناخت کلی پیرامون موضوع و متغییر های تحقیق حاصل گردید و در نتیجه محقق با کسب اطلاعات کافی به نگارش کلیات و ادبیات و انتخاب طرح مناسب تحقیق پرداخت. از سوی دیگر از نتایج این مطالعات در تجزیه وتحلیل نتایج تحقیق و رسیدن به پاسخ سئوالات پژوهش نیز استفاده شد.
ب) بعد از تعیین جامعه ی آماری و نمونه گیری و تعیین دو گروه آزمایش و گواه، ابتدا برای هر دو گروه پیش آزمون اجرا گردید. سپس متغیر آزمایشی روی گروه آزمایشی اجرا شد. ودر مرحله ی پایانی آزمون نهایی برر روی هر دوگروه انجام و نتایج پیش آزمون و پس آزمون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
– 8 – روش های تجزیه و تحلیل داده ها
به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار spss استفاده شد. بدین ترتیب که در بخش توصیفی از جداول توضیح نمرات و نمودارها، میانگین، انحراف- معیار و در بخش آمار استنباطی، از تحلیل واریانس چندگانه بلوکی استفاده گردید.
با توجه به تعداد و شرایط متغیر های تحقیق می بایست از تحلیل کواریانس179 استفاده می شد زیرا در این تحقیق سه متغیر وابسته و یک متغیر مستقل وجود دارد. اما در تحلیل کوواریانس فرض صفر توازی رگرسیون بر قرار نبود. در نتیجه، بهترین جایگزین مناسب در چنین شرایطی تحلیل واریانس بلوکی است. با توجه به اینکه این تحقیق دارای چند متغیر وابسته است، از تحلیل واریانس چندگانه بلوکی استفاده شده است.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمه
هدف محقق در این فصل ابتدا

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره پیش آزمون، متغیر مستقل، دوره اول متوسطه، آموزش ریاضی Next Entries منابع پایان نامه درباره تحلیل واریانس، گروه کنترل، تحلیل داده، کتاب درسی