منابع پایان نامه درباره پیش آزمون، انحراف معیار، تحلیل واریانس، تحلیل اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از نمرات پیش آزمون و پس آزمون ها با استفاده از شاخص های آماری و نمودار، مورد تحلیل توصیفی قرار گرفته است سپس در بخش تجزیه و تحلیل استنباطی فرضیه های تحقیق، با استناد به داده ها و با استفاده از روش تحلیل واریانس بلوکی و تحلیل واریانس چندگانه بلوکی، مورد تجزیه و تحلیل استنباطی قرار گرفته است.
4-2- تحلیل توصیفی داده‌ها
در این بخش ابتدا با توجه به فرضیه اصلی تحقیق، ابتدا نمرات کلی دانش آموزان در آزمون سنجش توانایی در سطوح حیطه های شناختی ریاضیات تیمز استخراج شد و سپس نمرات دانش ریاضی دانش آموزان و همچنین نمرات درک و استدلال ریاضی دانش اموزان، به تفکیک گروه های پژوهشی استخراج گردید سپس میانگین و انحراف معیار نمرات محاسبه شد که جدول توصیفی هر یک در ادامه آمده است:
4-2-1 – نمرات کلی دانش آموزان در آزمون سنجش توانایی در سطوح حیطه های شناختی ریاضیات تیمز
نمرات توانایی در سطوح حیطه های شناختی ریاضیات تیمز دانش آموزان شامل مجموع کل نمره ی اخذ شده ی دانش آموز در سوالات آزمون می باشد. همچنین میانگین و انحراف معیار نمرات آزمون توانایی در سطوح حیطه های شناختی ریاضیات تیمز در پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک گروه های پژوهشی در جدول 4-1 آمده است.

جدول4-1 – جدول میانگین نمرات کلی آزمون توانایی در سطوح حیطه های شناختی ریاضیات تیمز دانش آموزان به تفکیک گروه های پژوهشی
آزمون -نمره

گروه
پیش آزمون
پس‌آزمون
تفاضل میانگین نمرات پیش آزمون و
پس‌آزمون
تعداد

میانگین نمره
انحراف معیار
میانگین نمره
انحراف معیار

گروه آزمایش

13/13
14/3
36/16
16/2
23/3
28
گروه گواه

37/13
256/3
43/13
241/3
06/0
30
تفاضل میانگین نمرات
24/0-

93/2با توجه به جدول 4-1 ملاحظه می شود:
میانگین و انحراف معیار برای گروه آزمایش در پیش آزمون و پس آزمون توانایی در سطوح حیطه های شناختی ریاضیات تیمز دانش آموزان به ترتیب ( 13/ 13 ، 14 / 3 ) و ( 36 / 16، 16 / 2 ) ، برای گروه گواه (37 / 13 ، 256 / 3) و (43 / 13 ، 241 / 3 ) است. همچنین تفاضل میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون برای گروه آزمایش (23/3 ) و برای گروه گواه (06 / 0 ) می باشد.
میانگین نمرات پیش آزمون توانایی در سطوح حیطه های شناختی ریاضیات تیمز دانش آموزان گروه آزمایشی ( 24/0) نمره کمتر از گروه گواه است.
میانگین نمرات پس آزمون توانایی در سطوح حیطه های شناختی ریاضیات تیمز دانش آموزان گروه آزمایشی 93 /2 نمره بیشتر از میانگین نمرات گروه گواه است.

نمودار 4-1- نمودار ستونی مقایسه ی میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون دانش آموزان به تفکیک گروه های آزمایش

نمودار 4-1-1- نمودار ستونی مقایسه ی میانگین نمرات در هر یک از سطوح حیطه های شناختی ریاضیات تیمز به تفکیک گروه های آزمایشی
با توجه به داده ها و آماره های ارائه شده در جدول 4-1 ونمودار 4-1 و نمودار 4-1-1-مشاهده می- شود میانگین نمرات دو گروه آزمایش و گواه در پیش آزمون و پس آزمون توانایی در سطوح حیطه های شناختی ریاضیات تیمز با هم تفاوت داشته و این تفاوت برای گروه های آزمایشی در پیش آزمون خیلی کمتر و برای پس آزمون قابل توجه است.
4-2-2- میانگین نمرات توانایی دانش ریاضی دانش آموزان در آزمون تیمز ریاضی
برای دستیابی به توانایی دانش ریاضی دانش آموزان، نمرات مربوط به پاسخ های مبتنی بر دانش ریاضی آزمون تیمز بدین ترتیب که پاسخ کاملا درست (2 واحد نمره)، پاسخ ناقص(1 واحد نمره) یا پاسخ نادرست (صفر واحد نمره) در نظر گرفته و با هم جمع شده است و نمره توانایی دانش ریاضی هر دانش آموز به دست آمده است. میانگین نمرات توانایی دانش ریاضی دانش آموزان در پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک گروه های پژوهشی در جدول 4-2 ارائه شده است.

جدول 4-2- جدول میانگین نمرات آزمون توانایی دانش ریاضی دانش آموزان به تفکیک گروه های پژوهشی
آزمون – نمره
گروه

پیش آزمون
پس آزمون
تفاضل میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون
تعداد

میانگین نمره
انحراف معیار
میانگین نمره
انحراف معیار

آزمایش
14/3
56 / 0
43/3
685/0
29/0
28
گواه
17/3
422 / 0
15/3
419/0
2/0-
30
تفاضل میانگین نمرات
03/0-

28/0با توجه به جدول 4-2، ملاحظه می شود:
میانگین و انحراف معیار برای گروه آزمایش در پیش آزمون و پس آزمون توانایی دانش ریاضی دانش آموزان به ترتیب(14 / 3 ، 56 / 0) و( 43/3 ، 685/0 ) و برای گروه گواه (17/3، 422/ 0) و (15/3 ، 419/0) است. همچنین تفاضل میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون برای گروه آزمایش (29/0) و برای گروه گواه (2/0-) می باشد.
میانگین نمرات پیش آزمون توانایی دانش ریاضی دانش آموزان گروه آزمایشی (03/0-) نمره کمتر از گروه گواه است.
میانگین نمرات پس آزمون توانایی دانش ریاضی دانش آموزان گروه آزمایشی، 28/0 نمره بیشتر از میانگین نمرات گروه گواه است.

نمودار 4-2- مقایسه میانگین نمرات آزمون توانایی دانش ریاضی دانش آموزان به تفکیک گروه های پژوهشی
با توجه به داده ها و آماره های ارائه شده در جدول 4-2 و نمودار 4-2 مشاهده می شود میانگین نمرات گروه آزمایش در پیش آزمون اندکی کمتر و پس آزمون توانایی دانش ریاضی اندکی بیشتر از گروه گواه است .
4-2-3- میانگین نمرات توانایی به کاربستن ریاضی دانش آموزان در آزمون ریاضی
برای دستیابی به توانایی به کاربستن ریاضی دانش آموزان، نمرات مربوط به پاسخ های مبتنی بر به کاربستن ریاضی آزمون تیمز بدین ترتیب که پاسخ کاملا درست( 2 واحد نمره)، پاسخ ناقص(1واحد نمره ) یا پاسخ نادرست ( صفر واحد نمره ) در نظر گرفته و با هم جمع شده است و نمره توانایی به کاربستن ریاضی هر دانش آموز به دست آمده است. میانگین نمرات توانایی به کاربستن دانش آموزان در پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک گروه های پژوهشی در جدول 4-3 ارائه شده است.
جدول 4-3- جدول میانگین نمرات آزمون توانایی به کاربستن ریاضی دانش آموزان به تفکیک گروه های پژوهشی
آزمون – نمره
گروه

پیش آزمون
پس آزمون
تفاضل میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون
تعداد

میانگین نمره
انحراف معیار
میانگین نمره
انحراف معیار

آزمایش
59/6
99/1
03/8
378/1
44/1
28
گواه
81/6
075/2
82/6
085/2
01/0
30
تفاضل میانگین نمرات
22/0-

21/1


با توجه به جدول 4-3، ملاحظه می شود:
میانگین و انحراف معیار برای گروه آزمایش در پیش آزمون و پس آزمون توانایی به کاربستن ریاضی دانش آموزان به ترتیب (59/6 ، 99/1) و (03/8 ،378/1) و برای گروه گواه (81/6، 075/2) و (82/6 ، 085/2) است. همچنین تفاضل میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون برای گروه آزمایش(44/1) و برای گروه گواه (01/0) می باشد.
میانگین نمرات پیش آزمون توانایی به کاربستن ریاضی دانش آموزان گروه آزمایشی(22/0-) نمره کمتر از گروه گواه است.
میانگین نمرات پس آزمون توانایی به کاربستن ریاضی دانش آموزان گروه آزمایشی، 21/1 نمره بیشتر از میانگین نمرات پس آزمون گروه گواه است.

نمودار 4-3- مقایسه میانگین نمرات آزمون توانایی به کاربستن ریاضی دانش اموزان به تفکیک گروه های پژوهشی
با توجه به داده ها و آماره های ارائه شده در جدول 4-3 و نمودار 4-3 مشاهده می شود میانگین نمرات گروه آزمایش در پیش آزمون اندکی کمتر از گروه گواه بوده است. امّا پس از سپری شدن دوره آموزشی نمرات این گروه نسبت به گروه گواه افزایش یافته است.
4-2-4- میانگین نمرات توانایی استدلال ریاضی دانش آموزان در آزمون ریاضی
برای دستیابی به توانایی استدلال ریاضی دانش اموزان، نمرات مربوط به پاسخ های مبتنی بر استدلال ریاضی آزمون تیمز بدین ترتیب که پاسخ کاملا درست( 2واحد نمره )پاسخ ناقص( 1واحد نمره ) و پاسخ نادرست (صفر واحد نمره ) در نظر گرفته و با هم جمع شده است و نمره توانایی استدلال ریاضی هر دانش آموز به دست آمده است. میانگین نمرات توانایی استدلال دانش آموزان در پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک گروه های پژوهشی در جدول 4-4 ارائه شده است.
جدول 4-4- جدول میانگین نمرات آزمون توانایی استدلال ریاضی دانش آموزان به تفکیک گروه های پژوهشی
آزمون – نمره
گروه

پیش آزمون
پس آزمون
تفاضل میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون
تعداد

میانگین نمره
انحراف معیار
میانگین نمره
انحراف معیار

آزمایش
11/3
02/1
22/5
478/0
11/2
28
گواه
89/2
076/1
98/2
106/1
09/0
30
تفاضل میانگین نمرات
22/0

24/2با توجه به جدول 4-4، ملاحظه می شود:
میانگین و انحراف معیار برای گروه آزمایش در پیش آزمون و پس آزمون توانایی استدلال ریاضی دانش آموزان به ترتیب(11/3 ، 02/1) و (22/ 5 ، 478/0) و برای گروه گواه (89/2 ، 076/1) و (98/2 ، 106/1) است. همچنین تفاضل میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون برای گروه آزمایش (11/2) و برای گروه گواه (09/0) می باشد.
میانگین نمرات پیش آزمون توانایی استدلال ریاضی دانش آموزان گروه آزمایشی (22/0) نمره بیشتر از گروه گواه است.
میانگین نمرات پس آزمون توانایی استدلال ریاضی دانش آموزان گروه آزمایشی، 24/2 نمره بیشتر از میانگین نمرات پس آزمون گروه گواه است.

نمودار 4-4- مقایسه میانگین نمرات آزمون توانایی استدلال ریاضی دانش اموزان به تفکیک گروه های پژوهشی
با توجه به داده ها و آماره های ارائه شده در جدول 4-4 و نمودار 4-4 مشاهده می شود میانگین نمرات گروه آزمایش در پیش آزمون اندکی بیشتر از گروه گواه بوده است .امّا پس از سپری شدن دوره آموزشی نمرات این گروه نسبت به گروه گواه افزایش چشم گیری داشته است..
4-3- توصیف و بررسی برخی از سوالات مربوط به آزمون حیطه های شناختی ریاضیات تیمز پایه هشتم
توضیحات مرتبط با حیطه های شناختی ریاضیات تیمز پیش ازاین در فصل دوم ارائه گردید حال سوالات مربوط به هر یک از حیطه ها به طور مجزا توصیف گردیده است.

4-3-1- حیطه دانستن
فراوانی و درصد انواع پاسخ دانش آموزان به 4 سوال مربوط به حیطه دانستن ریاضی در جدول( 4-5 ) ارائه گردیه است
جدول 4–5–فراوانی پاسخ های دانش آموزان در سوالات حیطه دانستن در آزمون ریاضی
پاسخ های نادرست
پاسخ های ناقص
پاسخ های کاملا صحیح

شماره سوال
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی

44/3
2
79/13
8
75/82
48
1
03/31
18
06/12
7
89/56
33
6
06/12
7
34/10
6
58/77
45
10
17/5
3
34/10
6
48/84
49
12

همانطور که در جدول( 4–5) مشاهده می شود درصد پاسخ درست دانش آموزان به سوالات حیطه دانستن در آزمون ریاضی ( به غیر از سوال 6 ) بالای 70 درصد بود و بهترین پاسخ آنها مربوط به سوال 12و ضعیف ترین پاسخ آنها مربوط به سوال 6 مشاهده گردید . با توجه به اینکه در سوال 6 دانش آموزان عملکرد ضعیفی از خود نشان دادند از آنجایی که هدف از این سوال تعیین یک عدد اعشاری بین دو عدد صحیح داده شده با داشتن محور اعدادی که فقط اعداد صحیح روی آن مشخص شده اند؛ بود به نظر می رسد عملکرد ضعیف دانش آموزان به درک ضعیف آنان در تعیین اعداد اعشاری بین اعداد صحیح مربوط باشد.
-در ادامه به ذکر نمونه ای از پاسخ دانش آموزان در این حیطه و توصیفی از سوال مربوطه (سوال 6) ارائه می گردد تا توانایی دانش آموزان در این حیطه تشریح گردد.
4-3-1-1-توصیفی از سوال 6

هدف از این سوال این بود که دانش آموز یک عدد اعشاری بین دو عدد صحیح داده شده را با داشتن محور اعدادی که فقط اعداد صحیح روی آن مشخص است تعیین کند با توجه به جدول 89/56 از دانش آموزان به این سوال پاسخ صحیح دادند و06/12 پاسخ ناقص و03/31 پاسخ

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره پیش آزمون، متغیر مستقل، دوره اول متوسطه، آموزش ریاضی Next Entries منابع پایان نامه درباره تحلیل واریانس، گروه کنترل، تحلیل داده، کتاب درسی