منابع پایان نامه درباره پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، عملکرد تحصیلی، موفقیت تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

آن ها افزایش مییابد. اگر دانش آموزان احساس کنند که توسط معلم یا منابع دیگر قدرت کنترل میشوند، به میزان کمتری درگیری تکالیف میشوند و برانگیختگی کمتری از خود نشان میدهند. هورتاکسو (2008)، در پژوهشی که روی دانش آموزان ترکیهای انجام داد به این نتیجه رسید که معدل کلاس بالا با منبع کنترل درون ارتباط نیرومند و مثبت دارد. یعنی دانش آموزانی که دارای منبع کنترل درونی بودند از معدل کلاسی بالاتر هم برخوردار بودند.
2-4-2-2- خود پنداره:
یکی دیگر از عوامل مهم که نقش تعیین کنندهای در عملکرد تحصیلی دانشآموزان ایفا میکند، ” خودپنداره” میباشد. احمد و پروبسها (2006)، در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که خودپندارهی تحصیلی هم به طور مستقیم هم به وساطت انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی رابطهی مستقیم دارد.
2-4-2-3. ویژگیهای شخصیتی:
آرتور (2009)، روابط بین الگوی پنج عاملی شخصیت و عملکرد تحصیلی را با شیوهی فراتحلیلی بررسی کرده. نتایج این فراتحلیل نشان داد که عملکرد تحصیلی به طور معنیداری با سازگاری، وظیفهشناسی و باز بودن به تجربه همبستگی مثبت دارد. البته سطوح تحصیلی (ابتدایی، متوسطه، و دانشگاه ها)، سن متوسط شرکت کنندگان و تعاملات بین سطح تحصیلی و سن، همبستگی عوامل شخصیتی را با عملکرد تحصیلی تعدیل کردند.
2-4-2-4- سبکهای اسنادی:
در یک پژوهش طولی سه ساله روی دانشآموزان دبیرستانی، پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را با استفاده از متغیرهای شناختی، عزتنفس، امیدواری و سبک اسنادی، بررسی کردند. نتایج پژوهشی نشان داد که امیدواری سبک اسنادی مثبت و توانایی شناختی، هم زمان نمرهها و هم ورود به پایههای بالاتر را پیشبینی میکنند. با وجود این، عزت نفس نسبت به متغیرهای دیگر، پیش بینی کننده ضعیف تری برای پایههای بالاتر بود (الیسون، سیاروبچی، هیون،2008، به نقل از مهدیان، 1392).

2-4-2-5- هوش:
هوش یکی از مهمترین و اساسیترین عوامل موفقیت، به خصوص در فراگیری دانشها و فنون مختلف است. چنان که اگر فرد از نظر هوش عقب مانده باشد، تحصیل وی در روند عادی و جاری نظام آموزشی میسر نخواهد بود و باید به روش دیگری مثلا آموزش استثنایی بهره مند گردد (به نقل از مرتضویزاده، 1382).
2-4-2-6. عوامل مربوط به مدرسه و معلم:
بدون شک نیروی انسانی و به ویژه معلم، از مهمترین عوامل تشکیلدهنده محیطهای آموزشی است. معلم در کلاس درس باید خود را به عنوان راهنما و ایجاد کنندهی شرایط معلومات، یادگیری بداند و به جای انتقال اطلاعات، روش کسب تجربه را به دانشآموزان بیاموزند. معلم باید با به کارگیری روشهای تدریس مناسب، قدرت تفکر و تخیل دانشآموزان را تحریک کند و به جای پرداختن به امور نظری و وادار ساختن دانشآموزان به حفظ کردن طوطیوار مطالب، زمینهساز ایجاد فعالیتهای ذوقی، هنری و خلاقانه شود (شعبانی، 1386).
قابلیت حرفهای معلم و رفتار کلاس وی به عنوان مهمترین عملکرد تحصیلی دانشآموزان است (فراسر و والبراگ63 ، 1991). علاوه بر آن صلاحیت معلم یکی از عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان است. این تاثیر معلم شامل، آموزش، استفاده از رویکردهای آموزشی ویژه و تجربیات یاددهی – یادگیری است (لند برگ و لینا کیلا64 ، 1993 به نقل از مولیس و همکاران، 2004).
معلم باید دانشآموز را بشناسد و متناسب با ویژگیهای آنها به دانشآموز کمک کنند تا به اهداف آموزش و پرورش هر دوره برسد. در راه پیشرفت و یادگیری دانشآموزان عواملی قرار دارند که میتوانند به سیر پیشرفت او سرعت بخشند یا آن را از حرکت باز دارند و یا حرکت آن را کند کنند. از جمله عوامل میتوان به امکانات و تجهیزات آموزشی و آزمایش، وسایل بهداشتی، و … به طور مستقیم و غیرمستقیم در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان موثرند. فضای عاطفی مدرسه نیز در پیشرفت تحصیلی تاثیر دارد و این با مساعد کردن جو کلاسی و امنیت خاطر امکان پذیر است.
معلم و روش تدریس از نقش بسزایی در موقعیت دانشآموزان دارد. هر جا کمبود کتاب و مواد آموزشی وجود دارد، پیشرفت تحصیلی پایینتر است. تامین کتاب به ازای هر دانشآموز، میزان پیشرفت و نرخ ماندگاری را افزایش میدهد. آموزش از راه دور و آموزش به شیوهی چندرسانهای، وقتی که از برنامههای آموزشی از راه دور و استفاده از رادیو، یا وسایل ارتباطی دیگر به عنوان یک وسیلهی تکمیلی برای دانشآموزان در کلاس استفاده میشود، در بالا بردن پیشرفت تحصیلی دانشآموزان میتواند موثر باشد (به نقل از عزیززاده، 1377).

2-4-2-7- آمادگی:
دانشآموزان باید از لحاظ جسمی، عاطفی و عقلی و … رشد کافی داشته باشند تا بتوانند به خوبی یاد بگیرد و یا یادگیری زمانی برایش سودمند خواهد بود که از هر نظر آمادگی لازم را داشته باشد. آمادگی یک فرد در بهینههای مختلف متفاوت است (مرتضویزاده، 1382).
2-4-2-8. انگیزه و هدف:
همان طور که ذکر شد، اصطلاح انگیزه در زندگی روزانه به معانی وسیعتر از معنای روانشناسی به کار میرود، زیرا تمام عادتها، محرکهای خارجی، هیجانها و هدفها را شامل میشود. انگیزه حالت مشخصی است که موجب پیدایش رفتار معینی میشود (شعارینژاد، 1362).
یادگیری معلول انگیزههای متفاوت است یکی از این انگیزهها که نقش مهمی در جریان یادگیری دارد، میل و رغبت شاگردان به آموختن است. برای اینکه شاگردان در ضمن یادگیری فعال باشند، باید موضوعات براساس نیازهای شاگردان تنظیم شود. یکی دیگر از این انگیزهها هدف است، در مواردی هدفهای تربیتی باید انعکاسی از احتیاجات و تمایلات شاگردان باشد و به طور مشخص واضح و روشن باشد. مشخص بودن هدف ها در مدرسه و نیز جهت و میزان پیشرفت آن ها را نشان میدهند (مرتضوی زاده،1382).
2-4-2-9- آرمانها و عزت نفس:
یکی از عوامل موثر موفقیت تحصیلی دانشآموزان، آرمانها و آرزوهای خود وی و همچنین والدینش برای موفقیت تحصیلی است. به عبارت دیگر، نوع ادراک دانشآموز از آرمانها و آرزوهای والدین خود، نقش مهمی در موفقیت تحصیلی او دارد (ساها65، 1997).
2-4-2-10- برنامهریزی :
متخصصان تعلیم و تربیت به روشنی بیان داشتهاند که فعالیتهای آموزشی بدون یک برنامهی مدون به سامان نخواهد رسید. همچنین آنها روشن کردهاند که برای برگزاری حوزههای آموزشی به برنامههای ویژه نیاز است. برنامههای درسی به خودی خود تهیه نمیشوند، تهیه برنامههای درسی دارای فرایند نظامداری است که با رعایت آنها، پیشرفت درسی مورد نظر حاصل میشود برنامههای درسی به فرایند آموزش نظم میبخشد و روند کار را معین میسازد (آقازاده و احدیان، 1387).
2-4-2-11. عوامل آموزشگاهی:
از جمله عوامل آموزشگاهی که در میزان موفقیت پیشرفت تحصیلی موثر میباشند، به قرار زیر است:
1- روابط معلم و دانشآموزان
2- مهارت معلمان
3- شرایط آموزشی و امکانات مطلوب تحصیلی
4- نمره و ارزشیابی
5- تکلیف شب
6- تعداد دانشآموزان کلاس
7- نامناسب بودن هدفها و محتوای رسانهها
8- نامناسب بودن روشها و امکانات آموزشی با محتوای رسانهها
9- نامناسب بودن مقررات و فضای مدرسه با نیازها و شرایط اجتماعی روانی دانشآموزان
10- کتابهای درسی و مواد آموزشی
11- ناهماهنگی برنامهها و روشهای آموزشی
12- آماده کردن درس و نمره دادن
13- تقویم و ساعات آموزشی
14- فضای کلاس و تسهیلات مدرسه
15- انتظارات مدرسه از دانشآموزان
16- دوری مدرسه از میزان فاصله خانه تا مدرسه (به نقل از بیابانگرد، 1386).

2-4-2-12- علایق و عوامل مربوط به دانشآموز
علاقه یا رغبت از لحاظ تربیتی نقطه شروع فعالیتها را تشکیل میدهند. برای اینکه تحصیلی چشمگیرتر نسبت به سایر و افراد دارند، انگیزش و پیشرفت تحصیلی، علاقه و مطالعه و پیشرفت، ابتدا در آموزشگاههای روان شناسی آغاز گردید و سپس به سازمانها و موقعیتهای دیگر گسترش یافت. بهترین انگیزهی اجتماعی توسط هنری (1938)، ارائه شده است. وی اولین کسی بود که مفهوم نیاز به پیشرفت را از طریق کار بر روی گروه کوچکی از افراد به هنجار و با استفاده از روشهای مصاحبه، پرسشنامه، تحلیل رویا و خاطرات، بررسی زندگی نامهی فردی، مشاهدهی رفتار در جلسات گروهی، تجربههای آموزشگاهی گوناگون، بررسی واکنش افراد در ناکامی را به دست آورد. وی نیاز را به عنوان فشار درونی جهت داری میدانست که تعیین مینماید افراد چگونه به دنبال پدیدهها و اشیا و موقعیتهای مختلف در محیط هستند و چگونه به آن ها پاسخ میدهند تا با ارضا شدن نیازهایشان فشار درونیشان را کاهش میدهند. موری و همکارانش (1938) به تدوین فهرستی از نیازهای انسان پرداختند و آنها را به دو دسته تقسیم کردند:
الف) نیازهای اولیه (فیزیولوژیک): از قبیل نیاز به غذا، آب، هوا، امور جنسی، تحمل دفع، اجتناب از درد و حرارت.
ب) نیازهای ثانویه روان شناختی یا اجتماعی: وی فهرستی از نیازهای روان شناختی یا اجتماعی از قبیل نیاز به پیشرفت به تعلیم و تربیت، درک و فهم، پیوندجویی، سلطهگری، دنبالهروی، استقلال، خود نمایی، آسیب گریزی، اجتناب از سرزنش و … را شناسایی نمود و اظهار داشت که بسیاری از رفتارها (نه لزوما همه ی آن ها) توسط مجموعهای از نیازهای فوق کنترل و هدایت میشوند و هر فرد را میتوان صاحب مجموعهای مشخص از نیازهای فوق دانست که رفتارش را در جهت ارضای آن نیازها که برای شخصیتاش حیاتی هستند، نیرو بخشیده و هدایت مینماید (به نقل از رجبی، 1392).
2-4-2-13- خانواده و محیط خانواده:
اندیشهی مشارکت مدرسه و خانواده و جامعه هم از جنبه ی نظری و هم عملی مهم است. نظریهی سیستمهای اجتماعی میگوید یک مدرسه بخشی از یک نظام اجتماعی متشکل از چند سیستم مرتبط با یکدیگرند. این سیستمها مانند خانواده و مدرسه تاثیرات متقابل بر یکدیگر دارند که فهم این تاثیرات برای درک رفتار دانشآموز بسیار مهم است (بالن و مولز، 1994، به نقل از ساکی، 1388). محیط خانواده اولین و بادوامترین عامل در تکوین شخصیت کودکان و نوجوانان و زمینهساز رشد جسمانی، اخلاقی، عقلانی و عاطفی آنان است. علاوه بر آن اهمیت خانواده و نقش آن در تربیت کودکان تقریبا در تمامی کتب روانشناسی تعلیم و تربیت و … به طور مستقیم و غیرمستقیم مورد بحث و بررسی قرار گرفته و طبعا در هر نوشتهای این موضوع به صورت خاصی مطرح شده است (مرتضویزاده، 1382، به نقل از رجبی، 1392).
رابطه بین عوامل اجتماعی و پیشرفت تحصیلی موید مطلب فوق است. در کلاس پیشرفت تحصیلی را به عواملی از قبیل سلامت، تعداد افراد خانواده و کیفیت محیط آموزشی ربط داده است. براساس مطالعات وی چنین نتیجه گرفته شده است که مهمترین عامل در پیشرفت تحصیلی، میزان علاقه والدین به تعلیم و تربیت فرزندانشان بوده است. همچنین مطالعات طولی بلوم (1964)، حکایت از آن دارد که آنچه والدین در تعامل خود یا فرزندان در خانه انجام میدهند. عامل اصلی تعیین کننده این ویژگیها هستند، نه سطوح درآمد والدین یا میزان تحصیلات با سایر خصوصیات مربوط به پایگاه اجتماعی آنان، خلاصه اینکه خانواده در ایجاد پارهای از ویژگیهای دقیق برای یادگیریهای بعدی نقش تعیین کننده دارند و اینکه هم از جنبهی مثبت و هم از جنبهی منفی تاثیر بسیار زیادی دارد .
پارهای از تحقیقاتی که در زمینهی عملکرد تحصیلی صورت گرفته است شامل موارد زیر میباشد:
آندرسون66 (1987)، نشان داد که متغیرهای جنسیت، قومیت، تحصیلات والدین، احساس تنیدگی برای پیشرفت و مفهوم خود پیش بینی های مناسبی برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان هستند (به نقل از لواسانی و همکاران،1386).
2-4-3- تغییرات پیشرفت تحصیلی
پژوهش انجام شده توسط پنیت ریچ و دی گروت67 (1990) نشان داده است که 5 عامل زیر می تواند بخش مهمی از تغییرات پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را پیشبینی کند:
خودتوانمندی68، ارزش درونی69، اضطراب امتحان، راهبردهای یادگیری و خود تنظیمی یا خودگردانی70.
اگر موفقیت تحصیلی را معادل با پیشرفت تحصیلی مد نظر باشد به معنی موفقیت دانشآموزان در گذرندان دروس یک پایهی تحصیلی مشخص و یا یک موفقیت در امر یادگیری مطالب درسی میباشد و مخالفت آن افت تحصیلی است که از معضلات و مشکلات نظام میباشد.
توانایی بیان قویتر معلمان، درک و فهم

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، عملکرد تحصیلی، منبع کنترل Next Entries منابع پایان نامه درباره پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، انگیزش درونی، انگیزش پیشرفت تحصیلی