منابع پایان نامه درباره پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، خودکارآمدی

دانلود پایان نامه ارشد

سخنرانی استفاده می کند . در این صورت او مثل هنرپیشه ای است که بر صحنه قرار دارد . باید مکان قرار گرفتن خود را به دقت تعیین کند ( خدیجه علی آبادی ، 1382)
هیچخ و ملندا(1982) اگر جلو کلاس ره به 6 قسمت تقسیم کنیم نحوه دسته بندی کردن این 6 بخش بر اساس اهمیت تاثیری که محل قرار گرفتن معلم در آن بخش بر مستمعین دارد بدین قرار خواهد بود . اگر معلم در طرف چپ بالا و طرف راست بالا بایستد کمترین تاثیر را بر روی شاگردانش خواهد داشت ، فسمت جلو بخش وسط دارای بیشترین تاثیر است و قرار گرفتن معلم در بخش جلو سمت چپ ( از نظر شاگردان) بیش از قرار گرفتن او در بخش جلو سمت راست موثر است . معلمی که از ابزار سمعی و بصری استفاده می کند نیز باید به اهمیت این مکانها دقت کند .
حالت بدنی معلم نیز مهم است . اگر معلم کاملاً رو به جلو کلاس بایستد بهتر از وقتی است که سه چهارم بدنش رو به مستمعین است این وضعیت بهتر از وقتی است که به صورت نیمرخ رو به مستمعین می ایستد . بدترین وضعیت بدن وقتی است که یک چهارم بدن روبه شاگردان است. استفاده از تخته سیاه و چارتها معلم را به سوب این وضعیت سوق می دهد مگر اینکه با آگاهی از ایستادن در مقابل کلاس بدین صورت احتراز کند .
نحوه حرکت کردن معلم در جلو کلاس هم دارای اهمیت و بر مستمعین تاثیر زیاد دارد .
اگر اطلاعاتی که در اختیار دانش آموزان قرارمی گیرد از طریق ابزار دیداری – شنیداری باشد در مورد هر کدام باید نکاتی را در نظر گرفت .
1- انواع تابلوهای نمایشی ( مغناطیسی، گچی، پارچه ای، ماژیکی، جیب دار) و پرده نمایش تابلوهای نمایشی باید در گوشه جلو کلاس قرار داده شوند. مزیت گذاشتن تابلو در گوشه کلاس این است که معلم به راحتی می تواند به مطالب اشاره کند ، نور کمتر از پنجره بر روی پرده می افتد و از انعکاس نور جلوگیری می شود و امکان استفاده از تخته سیاه در ضمن سایر فعالیتها وجود دارد .
تابلوها باید در وضعیتی قرار گیرند که تمام دانش آموزان قادر به دیدن مطالب روی تابلو باشند و هیچکس جلو دید دیگری را نگیرد.
در مورد محل پرده نمایش دانش آموزان باید در فاصله 2 تا 6 برابر عرض پرده قرار گیرند تا مطالب روی پرده نمایش را به وضوح ببینند.
2- نقشه و چارت : برای نمایش این دو رسانه نیز باید جای مناسبی انتخاب کرد که همه دانش آموزان قادر به دیدن آنها باشند معمولا آنها را بر روی پایه ای نصب می کنند . این پارچه متحرک هستند و بعد از استفاده می توان آنها را کنار گذاشت تا روال یادگیری به عنوان عناصر اضافی دخالت نکنند.
3- پروژکتور اوهد: در استفاده از پروژکتوراوهد باید :
الف – پرده نمایش به اندازه کافی بالاقرار داده شود .
ب – زاویه عدسی پروزکتور و پرده باید 90 درجه باشد تا از کج و معوج شدن تصویر جلوگیری شود .
ج – جای پروژکتور اوهد باید نزدیک سطح میز سخنران باشد تا به راحتی بتواند مواد روی صفحه پروژکتور را عوض کند .
4- پروژکتور فیلم :
الف : جای پروژکتور باید در ته کلاس باشد تا جلوی دید بینندگان را نگیرد .
ب : فاصله افراد تا پرده نمایش با کمتر از دو برابر و بیش از 6 برابر عرض پرده نمایش نباشد .
ج : بلندگوهای پروژکتور باید بالاتر از سطح گوش شنودگان قرار گیرد .
د : اتاقی که در آن از پروژکتور فیلم استفاده می شود دارای نور قابل کنترل باشد . یعنی بتوان آن را به دلخواه روشن و تاریک کرد.
هـ : برای داشتن تصاویر بزرگتر می توان از لنزهای مختلف استفاده کرد، لنزهای با فاصله کانونی کم تصاویر را بزرگتر و لنزهای با فاصله کانونی زیاد تصاویر را کوچکتر نشان می دهند .
5- پروژکتور اسلاید :
الف : بهترین فاصله پروژکتور اسلاید در یک کلاس معمولی حدود 7 متر از پرده است . در این صورت بهتر است
از کنترل از راه دور استفاده کرد .
ب : با به کار گیری لنزهای مختلف می توان پروژکتور را در فاصله مناسب قرار داد.
ج : باید نور اتاق کنترل باشد .
6- پروژکتور اپک
الف : باید اتاق را بتوان کاملاً تاریک کرد .
7- شنیدارها ( کاست ، صفحه ، رادیو )
الف : جای بلندگوها باید قدری بالاتر از سطح گوش شنوندگان باشد ب : پخش صوتها و گرامها را می توان جای ثابتی بر روی میز سخنران قرار داد تا دسترسی به آن راحت باشد .
8- تلویزیون :
الف : جای تلویزیون بهتر است در ارتفاع دو متری از سطح زمین باشد تا خط دید تماشاگر با تلویزیون حداکثر زاویه ای حدود 30 درجه را تشکیل دهد.
ب : فاصله نزدیکترین بیننده تا تلویزیون نباید کمتر از 2 متر باشد .
ج : فاصله دورترین بیننده به تلویزیون نباید بیشتر از 12 برابر قطر صفحه تلویزیون باشد.
در رابطه با پاسخ به این سوال که بین معلم و شاگرد چه نوع تعاملی بر قرار خواهد بود باز به روشی که معلم برای روال آموزشی – یادگیری انتخاب می کند بستگی دارد . اگر معلم از روش گروههای کوچک یا بحث و گفتگو استفاده می کند باید تنظیم فضا به گونه ای باشد که دانش آموزان امکان روبه روی هم قرار گرفتن را داشته باشند در این گونه موارد اثاثیه ای که در کلاس درس قرار می گیرد باید قابل جابه جا کردن باشند . گاه مفروش کردن کف اتاق کمک می کند . تا بتوان از کف اتاق به نحو مطلوبی استفاده کرد .

2-4 مروری بر تحقیقات انجام شده
در خصوص پیشرفت تحصیلی، خودکارآمدی و باورهای شناختی و فناوری اطلاعات پژوهش هایی انجام پذیرفته که نتایج برخی از این تحقیق ها به صورت ذیل عنوان می شود :
2-4-1 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
الکساندر بیجن و همکارانش91 (2011)، پژوهش حاضر؛ با هدف مقایسه باورهای خودکارآمدی وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای سبک های دلبستگی ایمن، ناایمن اجتنابی و ناایمن دوسوگرا انجام گرفته است. بدین منظور نمونه آماری به تعداد 243 نفر از دانش آموزان دوره ی متوسطه به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارتند از مقیاس دلبستگی بزرگسال(AAI) و مقیاس خودکارآمدی (GSE) که بطور همزمان بر روی نمونه اجرا شدند و برای ارزیابی آزمودنیها در پیشرفت تحصیلی از معدل نوبت گذشته آنان سود جستیم. جهت سنجش هر دو سئوال اصلی پژوهش از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد. همچنین در گام بعدی جهت پیگیری تفاوتهای معنادار و مقایسه های دوگانه ازآزمون تعقیبی توکی استفاده کردیم. نتایج پژوهش نشان داد که بین باورهای خودکارآمدی دانش آموزان دارای سبک دلبستگی ایمن و ناایمن اجتنابی و همچنین ایمن و ناایمن دوسوگرا با اطمینان 0/95 تفاوت معنی دار وجود داشته و بین باورهای خودکارآمدی دانش آموزان دارای سبکهای دلبستگی ناایمن اجتنابی و ناایمن دوسوگرا تفاوت معنی دار وجود ندارد و بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای سبکهای دلبستگی ایمن و ناایمن اجتنابی و همچنین ایمن و ناایمن دوسوگرا با اطمینان0/99 تفاوت معنیدار وجود دارد و این تفاوت در بین دانشآموزان دارای سبکهای دلبستگی ناایمن اجتنابی و ناایمن دوسوگرا معنیدار وجود نیست. همچنین در تحلیل جانبی بین باورهای خودکارآمدی وپیشرفت تحصیلی همبستگی مثبت و معنادار بدست آمد.
  کییونگی لی92 (2010)هدف از این پژوهش بررسی تاثیر انگیزش تحصیلی، خودکارآمدی و رویکردهای مطالعه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشد. جامعه مورد نظر کلیه دانش آموزان دختر و پسر مراکز دبیرستان در سال تحصیلی 2009 می باشد. نمونه شامل 100 نفر از دانش آموزان می باشد که به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردیدند. یافته ها: نتایج اجرای رگرسیون چند گانه نشان داد که متغیرهای خودکارآمدی، انگیزش تحصیلی و رویکرد مطالعه می توانند میزان پیشرفت تحصیلی را پیش بینی کنند. با محاسبه مشخص شد که بین پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی و بین پیشرفت تحصیلی و انگیزش تحصیلی ارتباط مستقیم معنادار وجود دارد. بین پیشرفت تحصیلی و رویکرد مطالعه عمیق و راهبردی ارتباط مستقیم معنادار و بین پیشرفت تحصیلی و رویکرد مطالعه سطحی ارتباط معکوس معنادار وجود دارد. و همچنین بین خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی ارتباط مستقیم معنادار وجود دارد. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش مؤید این است که میزان خودکار آمدی، انگیزش تحصیلی و رویکردهای مطالعه با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد و ما از طریق میزان خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان و رویکرد آنها در مطالعه ی دروس می توانیم پیشرفت تحصیلی آنها را پیش بینی کنیم.
اولتوند93 (2009) در پژوهشی که در نیجریه انجام داد، به این نتیجه رسید که نگرش های دانش آموزان نسبت به ریاضیات مثبت بود و بسیاری از دانش آموزان معتقد بودند که ریاضیات موضوع ضروری و با ارزشی است که می تواند به آنها در شغل آینده کمک کند. نگرش دانش آموزان می تواند به وسیله معلم و روش تدریس او تحت تاثیر قرار گیرد. مطالعات انجام شده نشان داد که روش معلمان در تدریس ریاضی و شخصیت شان به مقدار زیادی به نگرش مثبت دانش آموزان نسبت به ریاضیات منجر می شود. نتیجه این مقایسه نشان داد که دانش آموزان نگرش مثبتی به علوم و ریاضیات دارند و همچنین به این نتیجه رسید که اکثریت دانش آموزان حل مسائل ریاضیات را دوست داشتند. در صورتیکه تعداد خیلی کمی از دانش آموزان حل کردن ریاضیات را دوست نداشتند. اولتوند دریافت که بدون علاقه و نگرش فردی در یادگیری ریاضیات بوسیله دانش آموزان آنها به سختی می توانند ریاضیات را انجام دهند. و در این مقاله توصیه شده است که معلم باید روابط متقابل مثبت را با دانش آموزان توسعه دهند و بهبود بخشد و به فعالیتهای کلاسی که مستلزم مشارکت دانش آموزان در فرایند یادگیری است، تاکید شده است(اولتوند، 2009).
در پژوهش لی ( 2008) در پژوهشی با عنوان مقایسه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خوتنظیمی میان دانش آموزان و عملکرد تحصیلی آنها که بر روی 135 نفر از دانش اموزان انجام داد به این نتیجه رسید که راهبردهای یادگیری خودتنظیم ، هم بر یادگیرگان از نظر آموزشی و هم بر عملکرد تحصیلی آنان اثر گذار بوده است و یادگیرندگان محیط یادگیری یادگیرنده محور در مقایسه با یادگیرندگان محیط های محوطه محور یا معلم محور از راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بیشتری برخوردار بودند.
مویچ(2008) در پزووهشی با عنوان خودتنظیمی و تشکیل مفهوم در میان دانش آموزان تیز هوش و عادی به این نتیجه رسید که که دانش اموزان تیز هوش در ویژگی هایی مانند یادگیری خود نظم ده، سبک های یادگیری و برخی از حوزه های شایستگی ، متفاوت از دانش آموزان عادی هستند(نقل از سهرابی، 1388).
فونسکا94 در مقاله ای تحت عنوان آیا می توان نگرش منفی نسبت به ریاضی را کاهش داد؟ میزان آگاهی و نگرش منفی دانش آموزان را نسبت به ریاضیات بررسی می کند و به دنبال این است که تاثیر استفاده از تکنولوژی های جدید بر یادگیری تدریس ریاضی را بسنجد و اینکه اگر تکنولوژی جدید استفاده بشود، می تواند تاثیر تجربه منفی در مورد یادگیری ریاضیات را کاهش دهد . در حقیقت این آگاهی در آینده میزان راهبرد را در کلاس درس تحت تاثیر قرار خواهد داد. این مطالعه ناراحتی اولیه بعضی از دانش آموزان نسبت به کامپیوتر به عنوان ابزار نشان می دهد که در آخر به طور شگفت انگیزی آنها بیشتر و بیشتر از کامپیوتراستفاده کردند. آنها همچنین احساس راحتی بیشتری می کردند و نتایج خوبی از استفاده از تکنولوژیهای جدید بر یادگیری ریاضی به وجود آمد و نگرش منفی به ریاضی در دانش آموزان کاهش پیدا کرد(فونسکا، 2007).
لانگ، مونوی، هاپز، نویلاوچ و مورفی95 (2007) در پژوهشی با عنوان انگیزش تحصیلی و پیشرفت در میان نوجوانان شهری، در یک مطالعه مقطعی دانش آموزان کلاسهای هشتم و نهم را به ویژه در رابطه با انگیزش و پیشرفت تحصیلی مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحلیل رگرسیون داده های حاصل از خودسنجی در رابطه با سه متغیر انگیزشی(باورهای خودکارآمدی، هدفمداری و علاقه مندی) نشان داد که در زمینه نمرات هدفمداری و انگیزش، تفاوتهای جنسیتی آشکاری وجود دارد. به علاوه خودکارآمدی و اهداف یادگیری به علاقه مندی کمک می کردند. اما ارزش یپش بینی این سه متغیر انگیزشی، بر روی مقاطع تحصیلی متفاوت بود.
چامدیمبا96 (2007) تحقیقی در

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره فناوری اطلاعات، اعتیاد به اینترنت، عزت نفس Next Entries منابع پایان نامه درباره خودکارآمدی، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی