منابع پایان نامه درباره پیشرفت تحصیلی، طراحی آموزشی، یشرفت تحصیلی، سازنده گرایی

دانلود پایان نامه ارشد

های واقعی و عینی تاکید دارد. دوم: یادگیری مبتنی بر ساخت و سازگرایی نمی تواند پاسخگوی همه ی اهداف یادگیری نظام آموزش و پرورش باشد. و سومین فرضیه: ساخت و سازگرایی با قبول رویکردی نسبیت گرا منجر به فردگرایی مفرط می شود.
-چمن آرا (1382) در پژوهشی با عنوان « تدریس مبتنی بر ساخت و سازگرایی» به بررسی روش های تدریس مبتنی بر این دیدگاه و همچنین اجرای آن ها در کلاس ریاضی مقطع راهنمایی پرداخت. وی با اجرا و طراحی فعالیت های کلاسی، بعضی از مباحث کتب ریاضی دوره ی راهنمایی به نتیجه های خوبی در جهت شناسایی بد فهمی های دانش آموزران و نقاط ضعف آنها در ریاضی و همچنین افزایش توانایی دانش آموزان در یادگیری در اثر اجرای روش تدریس مذکور دست پیدا کرد و همچنین پیشنهاداتی پیرامون به کار گیری الگوی ساختن گرایی در تدریس برای معلمان ارائه کرد.
– شیخ زاده و مهر محمدی (1383 ) در تحقیقی با عنوان « نرم افزار ریاضی ابتدایی بر اساس رویکرد سازنده گرایی و سنجش میزان اثر بخشی آن » به این نتایج دست یافتند که؛ آموزش از طریق نرم افزار سازنده گرایی باعث افزایش انگیزه و مهارت طرح و حل مساله و افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان می شود.
– حیدر زادگان، مرزوقی و جهانی (1386) به بررسی تاثیر نظریه ی سازنده گرایی اجتماعی بر عملکرد دانش آموزان سوم راهنمایی در درس علوم پرداخت و نتایج تحقیق حاکی از آن بود که تدریس به شیوه سازنده گرا به صورت چشمگیری بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان اثر مثبت دارد.
– تحقیق دیگری که توسط مرتضوی (1388) انجام شد . نتایج حاکی از آن بود که پیشرفت تحصیلی گروه آزمایش که با شیوه ی ساخت و ساز گرایی آموزش دیده بودند، نسبت به گروه گواه که به روش سنتی و معمول آموزش داده شدند، بیشتر بوده و تفاوت بین میانگین های آنها از نظر آماری معنادار است و همچنین در چهار خرده مقیاس مهارت های ریاضی از جمله: مهارت مدل سازی159، مهارت فرضیه سازی160، مهارت استدلال161 و مهارت حل مساله162) دانش آموزان گروه آزمایش پیشرفت بهتری داشتند.
– فاضلیان و قاسم تبار (1389) به بررسی تاثیر مدل طراحی آموزشی E5 در یادگیری علوم مختلف برای دانش آموزان دوره متوسطه پرداختند و نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد مدل طراحی آموزشی E5 ، به طور قابل ملاحظه ای ، باعث بالا بردن سطح یادگیری و یادداری در دانش آموزان شده است.
– میرایی آشتیانی (1390) به بررسی تأثیر روش ساخت گرایی بر پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان دختر پایه ی چهارم ابتدایی پرداخت و نتایچ پژوهش وی نشان داد که بین دو گروه آزمایش و گواه از لحاظ آزمون سنجش توانش ریاضی مبتنی بر حل مساله تفاوت معنادار وجود دارد و دانش آموزان گروه آزمایش در این آزمون عملکرد بهتری از خود نشان دادند.
-مالکی (1390)به مقایسه ی تاثیر الگوی طراحی آموزشی E5 و طراحی آموزشی گانیه در آموزش مبتنی بر شبکه، بر یادگیری و یادداری و انگیزش دانشجویان پرداخته است. نتایج تحقیق وی نشان داد که میزان یادگیری، انگیزش پیشرفت تحصیلی و یادداری دانشجویانی که با مدل طراحی آموزشی E5 آموزش دیده اند نسبت به گروه گواه به طور معناداری بیشتر است.
2-34-2-تحقیقات انجام شده در جهان
-در مطالعه ا ی که توسط بون ویل و ایسون163 (1991) بر روی28 دانش آموز دور ه ی ابتدایی با موضوع « بهبود توانایی حل مساله ی ریاضیاتی دانش آموزان و تعمیق فهم آنها از ریاضیات » انجام شده بود نتایج حاصل از کلاس آزمایش به شرح ذیل، بیان شد: ما مشاهده کردیم که دانش آموزان فعالیت را به صورت یادگیرندگان منفعل، شروع می کنند و شرکت کننده های بسیار فعّالی در یادگیری خودشان می شوند. ما دانش آموزان بی رغبت را دیده ایم، که درگیر شدند و از روی میل شروع به ارائه ی عقاید و پاسخها یشان به مسایل ریاضی نمودند. ما دانش آموزانی را دیدیم که با درک بسیار پایین، حتی از اصلی ترین اصول ریاضی، یاد می گیرند که چگونه یک مفهوم را کشف کنند، یک قضیه تدوین کنند و سپس تبیین ریاضی درست را برای آن قضیه ارایه دهند. (نقل شده در مورون و همکاران164 2004).
-تحقیق دیگری با عنوان مقایسه ی تدریس سنتی با تدریس سازنده گرا در دانشکده ی زیست شناسی توسط لرد (1997)انجام گرفت او در انجام تحقیق از گروه آزمایشی و گواه استفاده نمود. نتایج تحقیق وی نشان داد که؛ گروه آزمایش از گروه گواه به طور معناداری عملکرد بالاتری دارند.
– هرینگتون و الیور ( 2000 )، در تحقیقی تحت عنوان « یک چارچوب طراحی آموزشی برای محیط های اصیل » که در محیط دانشگاهی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که استفاده از چارچوب یادگیری موقعیتی [ به عنوان شاخصی از تدریس سازنده گرا ]؛ رهنمودهای طراحی آموزشی موثر را جهت طراحی یک محیط برای اکتساب دانش پیشرفته آشکار می کند.
– همچنین در تحقیقی که توسط میلر و نان165 (2001) در مورد اثر بخشی ساختار فعالیت گروهی و روش فعال تدریس بر گسترش و رشد مهارت های حل مسئله ی دانش آموزان انجام گرفت، نتیجه های حاصله نشان داد که دانش آموزان گروه آزمایش در توانایی تحصیلی، حل مسئله، اعتماد به نفس و رشد مهارت ها بهبود معناداری نشان دادند.
– در تحقیقی که توسط آلسوپ166 ( 2004) با عنوان تاثیر شیوه ی سنتی و تدریس بر اساس الگوی E5 بر روی دو کلاس درس مفاهیم ریاضی 1 انجام شده، آمده است: در یکی از کلا س ها تدریس به روش سنتی (گروه کنترل ) و در دیگری تدریس به شیوه E5 صورت گرفت (گروه آزمایش) درس داده شدند، گروه آزمایش درون داد قابل توجه و بیش تری داشت.
– یک مورد سازنده گرایی درباره برنامه درسی ریاضیات توسعه یافته ویژه ی کودکان پایه های اول و دوم و سوم دبستان بود که توسط اسچمیتو167 (2004 ) صورت گرفته است که مبتنی بر کار ویگوتسکی بوده به طوری که در فرآیند این برنامه دانش آموزان با استفاده از موادی از قبیل مایع در پارچ ها و وسایل اندازه گیری مثل فنجان ها؛ تصورات خود را از تساوی و تعاریف جمع و تفریق را توسعه می دهند.
– چانگ168(2004)، در پژوهشی با عنوان « تاثیر سازنده گرایی در مقابل تدریس سنتی را در یادگیری مفاهیم ضرب » ارزیابی کرده و در پایان نتیجه گرفته است که هر دو روش تدریس در پیشرفت دانش و مفاهیم ریاضی دانش آموزان تاثیر تقریبا یکسانی داشته و تفاوت معناداری بین دو روش وجود ندارد.

-تحقیقی با عنوان مقایسه ی نگرش ها و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، بین محیط کلاس سنتی و ساخت وساز گرا توسط گرینان169 (2004) در تایلند انجام شد نتایج نشان داد تفاوت های معناداری بین نمره های پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که آموزش ساخت و ساز گرا دیده اند و دانش آموزانی که آموزش سنتی دریافت کرده اند مشاهده شد. و دانش آموزان کلاس ساخت و ساز گرا در مقایسه با دانش آموزان کلاس سنتی نمرات بالاتری در پس آزمون کسب کرده اند.
-کیم170 ( 2005) در پژوهشی تاثیرات روش تدریس ساخت و سازگرایی بر پیشرفت تحصیلی، خود پنداره و استراتژی های یادگیری دانش آموزان در کره جنوبی را مورد بررسی قرار داد در تحقیق او دانش آموزان به دو گروه تقسیم شده اند. گروه آزمایش از طریق روش تدریس ساخت و ساز گرایی آموزش داده شده اند و گروه کنترل با استفاده از روش سنتی آموزش دیده اند و در پایان این نتیجه ها به دست آمد:
1-از نظر پیشرفت تحصیلی، تدریس ساخت وسازگرایی موثر تر از تدریس سنتی است.
2 -تدریس ساخت وسازگرا در رابطه با خود پنداره و استراتژیهای یادگیری موثر نیست اما بر روی انگیزه ، اضطراب در برابر یادگیری و عزت نفس تاثیر داشته است.
– دکورت و ورچافل171 (2006 ) به منظور بررسی جنبه های فردی و اجتماعی در رویکردهای معلمین نسبت به حل مساله تحقیقی انجام دادند. نتایج این تحقیق که به دیدگاه ساخت و سازگرایی اجتماعی تاکید داشت نشان داد محیط یادگیری در تولید تاثیر های مثبت پایدار و قابل توجه روی عقاید و باورها و استدلال دانش آموزان و توانایی حل مساله در آنان موثر بوده است.
– نیاز (2008) طی انجام پژوهشی به این نتیجه دست یافت که معلمان بر این باور هستند که مشارکت دانش آموز به عنوان پیش نیازی برای تغییر ( آموزشی ) ضروری است آنان همچنین ساخت و سازگرایی اجتماعی را به عنوان نوع متعالی ساخت و سازگرایی معرفی نمودند.
-واوروس (2009 ) در مقاله ای با عنوان « سیاست های پداگوژی سازنده گرا؛ اصلاحات تربیت معلم در اتحادیه ی جمهوری تانزانیا » اصلاحات تربیتی اخیر را با توجه به سیاست های فرهنگی تغییرات پداگوژی، در آموزش متوسطه و تربیت معلم مورد بررسی قرار داد. مطالعه ی یاد شده؛ مطالعه ای قوم- نگار از یک مرکز تربیت معلم است که بر اساس اصول سازنده گرا تاسیس شده است؛ در کشوری که هنجار بر این است که آموزش و پرورش معلم محور و سنتی باشد. کاربست داده های جمع آوری شده در طول یک سال از مشاهده کنندگان نشان می دهد که رویکرد سازنده گرایی به عنوان جایگزینی بر مدل های سنتی حائز اهمیّت است.
– آسیش172 (2010)، در پژوهشی با عنوان « تاثیر الگوی 5 مرحله ای بایبی بر موفقیت دانشگاهی دانشجویان » ( با 30 نفر گروه آزمایش و 30 نفر گروه گواه ) اجرا کرد نتایج پژوهش تفاوت معنادار بین دو گروه را تایید کرد و نتایج به نفع گروه آزمایش بود. همچنین نتیجه ی پژوهش نشان داد رویکرد ساختن گرایی باعث افزایش یادگیری می شود.
– اسیسلی173 و همکاران(2011) در پژوهشی با عنوان تاثیر مدل طراحی آموزشی E5 بر پیشرفت تحصیلی و تفکر انتقادی دانشجویان نشان دادند که این مدل باعث افزایش یادگیری و تفکر انتقادی گروه آزمایش نسبت به گروه گواه شده است و تفاوت معناداری بین دو گروه را تایید کردند.
– امیییلی ماجور و مانگوپی174 (2014) در مقاله ای به بررسی تأثیر استفاده از رویکرد ساختن گرایی در آموزش و یادگیری درس ریاضی پرداختند. داده ها از طریق ضبط ویدیویی کلاس درس جمع آوری شد. شصت نفر از 64 معلم حداقل در یک درس ریاضی، و بیش از یک سوم از معلمان دو بار در این کلاس ها روش تدریس شان ضبط شد. در مجموع 83 درس ریاضی ضبط شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که درصد زیادی از دانش آموزان به بررسی و یا کشف روابط بین ایده های و قوانین ریاضی مسلط شدند، در حالی که درصد بسیار کمی از آنها چنین چیزی مشاهده نشد.
در یک جمع بندی از تحقیقات انجام شده می توان نتیجه گرفت که تحقیقات صورت گرفته به صورت یکپارچه از تاثیر مثبت محیط های یادگیری مبتنی بر الگوی E5 بر عملکرد یادگیری دانش آموزان حمایت می کنند با این حال خلا پژوهشی از بررسی اجرای این نظریه در سطوح حیطه های شناختی ریاضیات تیمز در کلاس های درس ریاضی وجود دارد که این پژوهش با این هدف به بررسی می پردازد. البته در ایران تحقیقی که مستقیماً توانایی شناختی ریاضی دانش آموزان را مورد بررسی قرار دهد یافت نشد.

2-35- جمع بندی و نتیجه گیری
روش تدریس مبتنی بر الگوی E5، الگوی مفید و ارزشمندی است، زیرا آن چه را که در کلاس ریاضی اتفاق می افتد؛ شفاف تر و بهتر از سایر رویکردها تبیین می نماید.این نظریه در آموزش ریاضی، معلم را به عنوان یک تسهیل گر یادگیری می شناسد که با فراهم آوردن فضای مناسب کاری دانش آموزان را به یادگیری، انجام تکالیف ریاضی و حل مساله وادار می سازد. او با تشکیل گروه های کاری کوچک این فرصت را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد که با بحث و گفت و گوی علمی، برداشت ها و تصاویر ذهنی خود را از مفاهیم درسی، بیان کنند و را ه حل های یادگیری ریاضیات را برای شاگردان با هر سطح از توانایی معنی دار و رضایت بخش کند. طراحی محیط یادگیری بر اساس ایم الگو عناصر مهمی را که عبارتند از: موقعیت، گروه بندی، پل (پیوند)، سوالات، نمایش و تأمل را در بردارد. این عناصر برای برانگیختن و وادار نمودن معلم به برنامه ریزی و تأمل درباره ی فرآیند یادگیری دانش آموزان طراحی شده است. معلم، موقعیتی را برای دانش آموزان به منظور تبیین ایجاد می کند، فرآیندی برای گروه بندی دانش آموزان به کار می برد، پلی بین آن چه دانش آموزان تاکنون می دانند وآنچه که

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره طراحی آموزشی، رشد شناختی، محیط های آموزشی، اصول طراحی Next Entries منابع پایان نامه درباره پیش آزمون، تحلیل واریانس، دانش آموزان دختر، تحلیل داده