منابع پایان نامه درباره پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، انگیزش درونی، انگیزش پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

تحقیقات نشان داد که هیچ تفاوت معناداری در ارتباط با نگرش کاربران نسبت به یادگیری وجود نداشت. اما میانگین نگرش مثبت شرکت کنندگان نسبت به دانشجویانی که از این کلاسها بهره نمیبردند بهتر بود.
همچنین چان کونج94 (2002)، در تحقیقی که انجام داد “تاثیر شبکههای اینترنتی بر یادگیری زبان انگلیسی” از قبیل: مکالمه، درک مطلب، نوشتن، نحوه ی بیان و ساختارهای دستوری را مورد بررسی قرار داد و در پایان به این نتیجه رسید که استفاده از این امکانات میتواند یادگیری را در بخشهای مختلف زبان انگلیسی و به طور کلی در یادگیری زبان انگلیسی افزایش دهد.
دلاکل فیسونی95 (2001)، نیز “تاثیر کاربرد رایانه و اینترنت بر یادگیری درس زبان انگلیسی” را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که این ابزارها باعث افزایش یادگیری دانش آموزان میشود، همکاری و مشارکت را در بین آنها بالا میبرد و مهارتهای زبانی آنان را به ویژه در خصوص تلفظ صحیح کلمات افزایش میدهد.
بایراکتر (2001)، در پژوهش خود که فراتحلیلی در مورد تاثیرات آموزش به کمک رایانه در آموزش علوم بود به این نتیجه دست یافته است که آموزش به کمک رایانه روی هم رفته تاثیر مثبتی بر پیشرفت دانش آموزان در آموزش علوم دبیرستان و دانشگاه در مقایسه با شکل سنتی آموزش داشته است.
نتایج مطالعات و پژوهشهای انجام شده به وسیلهی شری96 (2001)، نشان میدهد که ارائه به وسیلهی چندرسانه ایها روی موفقیت و نگرش به درس اثرات مثبتی داشته است.
کلمنتس (2000)، در تحقیق خود با عنوان ” از تمرینها و وظایف تا نقش پروژهها و مسائل منحصر به فرد رایانه برای آموزش ریاضیات نوآورانه و ابتکاری”، به بررسی نقش محتوای الکترونیکی در ریاضیات پرداخته است. نتایج تحقیق وی نشان داده است که فناوریهای چندرسانهای در ارائهی بازخورد سریع، بالا بردن استقلال، اتصال کل به جزء، تاکید بر فهم مساله با شبیه سازیهای رایانهای به دانشآموزان در اندیشیدن به راه حلهای گوناگون و پیدا کردن بهترین راهحل کمک میکند. در خلال کار با رایانه، دانشآموز بر فرایند یادگیری خویش نظارت داشته، و با آگاهی از مهارتهای فراشناختی میتواند مدیریت راهبردهای انگیزشی و شناختی را به دست گیرد و از منابع بیرونی (زمان، تعامل با دیگران و کمک طلبی) را برای رسیدن به اهداف آموزشی بهره مند شوند( نیامی و لیونن، 2010 به نقل از زمانی و همکاران،1390).
اسمیت (2000)، در پژوهش خود، یعنی اثر بخشی روشهای آموزش سنتی در یک محیط یادگیری آنلاین به این نتیجه دست یافته است که تفاوت معنادار آماری بین گروه آزمایش (آموزش به روش سنتی) و کنترل (آموزش از طریق یک محیط یادگیری آنلاین) وجود ندارد.
مندل و سوزان97 (1999)، به بررسی تاثیر چندرسانهایهای تعاملی بر پیشرفت تحصیلی، نگرش دانش
آموزان دبیرستانی نسبت به ریاضی و کامپیوتر پرداخته بودند. این پژوهش که به صورت پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و آزمایش برای دانش آموزان پایهی چهارم دبیرستان در دروس فوق انجام گرفته بود. نتایج نشان داده بود که دانشآموزانی که از چندرسانهای ها استفاده کرده بودند یادگیرشان بهتر بود و فرآیند یادگیری فعالتر از گروه دیگر بودند. در این تحقیق نگرش دانشآموزان در گروه آزمایش موثرتر از گروه کنترل بوده است.
اسکات و وگنر (1999) در یک دبیرستان روستایی واقع در ایالت میسوری مطالعهای را با عنوان تاثیر آموزش مبتنی بر چندرسانهای بر یادگیری دانشآموزان انجام دادند. یک گروه آموزش را از طریق سخنرانی، پاسخ و فعالیت در گروههای کوچک دریافت کردند و گروه دیگر آموزش را از طریق چندرسانهای دریافت میکردند. نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری بین گروه کنترل و آزمایش وجود نداشت، اما نگرش دانش آموزان در گروه آزمایش نسبت به تجارب یادگیریشان در مقایسه با گروه کنترل بهتر بوده است.

تحقیقات انجام شدهی داخلی
حیدری و همکاران (1389)، مطالعهای با عنوان مقایسهی تاثیر تدریس زبان انگلیسی با نرمافزار آموزشی و شیوهی سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام دادهاند. که از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش شبه آزمایشی بوده است. جامعهی آماری متشکل از کلیهی دانشآموزان پسر دورهی راهنمایی ناحیهی یک ساری (934)، بوده است که از میان آنان 479 نفر به عنوان نمونه و با روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج بیانگر این بود که نه تنها استفاده از نرمافزارهای آموزشی در تدریس بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در دروس انگلیسی موثر است، بلکه تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان از شیوه ی سنتی بیشتر است. همچنین، تدریس زبان انگلیسی با استفاده از نرمافزارهای آموزشی در انگیزهی دانش آموزان نسبت به یادگیری زبان موثر بود.
صفاریان و همکاران (1389) تحقیقی با عنوان هدف مقایسهی تاثیر به کارگیری نرمافزارهای آموزشی با روش تدریس بر یادگیری درس ریاضی پایهی چهارم مقطع ابتدایی پسرانهی شهرستان قائمشهر پرداختهاند. در این پژوهش که از نوع شبه آزمایشی است از میان 56 کلاس چهارم ابتدایی، به روش تصادفی ساده، دو کلاس از مدارس پسرانه که جمعا 6 دانش آموز در آنها مشغول به تحصیل بودهاند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. گروه نمونه به دو گروه آزمایش و کنترل اتخاذ گردید. نتایج نشان داده است که عملکرد دانشآموزانی که به وسیلهی نرمافزار آموزشی آموزش دیدهاند در مقایسه با دانشآموزان که به شیوهی سنتی آموزش دیدهاند، در آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی به طور قابل ملاحظهای بهتر بوده است.
تحقیق دیگری که توسط رستگارپور و یداللهی (1389)، تحت عنوان ” تاثیر تصاویر گرافیکی پویا و ایستا بر یادگیری درس هندسه” انجام شده است، این تحقیق کاربردی و از نوع شبه آزمایشی بوده، از طرح آزمایشی پیش آزمون، پس آزمون با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل استفاده شده است. قبل از مداخلهی متغیر مستقل، پیش آزمونی جهت همگنی گروهها به عمل آمده است. جامعهی آماری دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر تهران بودند که با روش نمونهگیری خوشهای از سه منطقه به صورت تصادفی انتخاب شدند و از هر منطقه یک مدرسه و از هر مدرسه یک کلاس 30 نفری جهت انجام پژوهش انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داده است که بین روش یادگیری درس هندسه با استفاده از تصاویر گرافیکی پویا و ایستا تفاوت معنیداری وجود ندارد.
موسی رمضانی (1389)، پژوهشی با عنوان تاثیر آموزش چندرسانهای و سخنرانی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی (انگیزش درونی و بیرونی) دانشآموزان مراکز از راه دور شهر تهران در درس عربی (3) انجام داده است. فرضیهی اصلی پژوهش بر این باور متکی ست که بین تاثیر به کارگیری روش آموزش چندرسانهای و سخنرانی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی (درونی و بیرونی) درس عربی3 دانش آموزان دختر پایهی سوم رشتهی علوم انسانی مراکز آموزش از راه دور شهر تهران در سال تحصیلی 89-1388 تفاوت وجود داشت. این پژوهش به لحاظ ماهیت، موضوع، اهداف و فرضیههای آن از نوع کاربردی بوده است و در زمرهی طرحهای آزمایشی قرار دارد. جامعهی آماری پژوهش را کلیهی دانشآموزان دختر پایهی سوم رشتهی علوم انسانی مراکز آموزش از راه دور شهر تهران که در سال تحصیلی89-1388 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل داده بودند. جهت انتخاب نمونهی مورد نظر، از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای استفاده شده است.حجم نمونه جمعا 30 نفر بوده است که به صورت تصادفی به دو گروه 15 نفری تقسیم شده اند، سپس یک گروه با روش آموزش چندرسانهای و گروه دیگر با روش آموزش سخنرانی آموزش دیده بودند. با انجام پیش آزمون مشخص شد که بین دو گروه آزمایش 1و2 در میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی درس عربی 3 تفاوت معناداری وجود نداشته است. سپس انگیزش پیشرفت تحصیلی (انگیزش درونی و بیرونی) دو گروه، به رابطهی آزمون ورلند (1991) مورد اندازه گیری و دادههای حاصله با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس به کمک نرم افزار spss و Excell مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته بود. نتایج پژوهش نشانگر آن بوده است که بین میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی این دو گروه تفاوت معناداری وجود نداشته است. پس از مشاهدهی عدم تفاوت بین میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی در گروه آزمودنی، میزان انگیزش درونی و بیرونی دو گروه آزمودنی، با استفاده از آزمون t مستقل و تفاوت در میزان خرده مقیاسهای آزمون انگیزش پیشرفت تحصیلی با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره (Manova) محاسبه و مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصله حاکی از آن بود که بین دو گروه در میزان انگیزش درونی تفاوت معنی داری وجود نداشته است، اما در میزان 2 خرده مقیاس انگیزش درونی برای انجام کار (پیشرفت) و انگیزش درونی برای فهمیدن تفاوت معنی داری وجود داشته در حالی که بین دو گروه در میزان مقیاس انگیزش بیرونی و 2 خرده مقیاس آن، تنظیم بیرونی و انگیزش درونی شده تفاوت معناداری مشاهده نشده بود، این در حالی بود که بین دو گروه در میزان 2 خرده مقیاس دیگر انگیزش بیرونی یعنی، تنظیم همانند سازی شده و سازه بی انگیزشی تفاوت معناداری وجود داشته بود.
رضوی، سید عباس( 1386) به بررسی تاثیر تربیت ارائهی مثال و تعمیم از طریق چندرسانهای آموزشی بر یادگیری و یادداری مفاهیم علوم تجربی پایهی پنجم ابتدایی مدارس پسرانهی شهر دلیجان پرداخته است. این پژوهش با هدف بررسی ترتیب ارائه مثال وتعمیم مفاهیم از طریق چندرسانه‌ای های آموزشی شکل گرفت. فرضیه‌های پژوهش به این نکته اشاره داشت که بین یادگیری ویادداری دانش‌آموزانی که به آنها ابتدا تعمیم و سپس مثال داده می شود باآنهایی که ابتدا مثال و سپس تعمیم دریافت می کنند تفاوت معناداری وجودندارد. برای بررسی این فرضیه از بین دانش‌آموزان پسر پایه پنجم‌ابتدائی شهر دلیجان‭ ۳۲ ‬نفر به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه قرارگرفتند. نتایج نشان داد که بین دو گروه در یادگیری مفاهیم‌تفاوت معنی داری وجود ندارد ولی تفاوت بین میانگین دو گروه در یادداری‌مفاهیم در سطح‭ ۹۹ ‬درصد اطمینان معنادار بوده است و همچنین نتایج این پژوهش نشان داده است که چنانچه هدف از آموزش ماندگاری آموختهها برای مدت طولانی در ذهن یادگیرنده باشد، بهتر است از روش مثالی برای آموزش مفاهیم استفاده شود، یعنی ابتدا مثال و سپس تعمیم ارائه گردد. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
کرمی، زهره( 1386) به مطالعه تاثیر ساخت چندرسانهای توسط دانشآموزان بر میزان یادگیری آنان در درس علوم تجربی پایهی پنجم مدارس دخترانه منطقه 16 در شهر تهران پرداخته است. در این پژوهش، روش ساخت چندرسانهای توسط دانشآموزان برای گروه آزمایش و روش تدریس سنتی برای گروه کنترل به کار گرفته شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که روش ساخت چندرسانهای توسط دانشآموزان از روش تدریس سنتی موثرتر است.
باقری (1386)، در تحقیق خود تحت عنوان بررسی تاثیر روش تدریس پروژه محور در محیط غنی شده از فناوری چندرسانهای بر یادگیری دانشجویان از درس ارائه شده و نگرش آنها نسبت به این درس که در هر دو گروه از طریق چندرسانهای در آموزش استفاده شده بود اما گروه آزمایش علاوه بر آموزش از طریق چندرسانهای از روش تدریس پروژه محور نیز استفاده شده بود. این نتایج را بدست آورد که گروهی که آموزش آنها از طریق روش تدریس پروژه محور بود در مقایسه با گروه روش تدریس سنتی مثبتتری به درس داشتند و این تفاوت معنادار بوده است اما تفاوت بین میانگینهای پیشآزمون و پسآزمون گروه گواه (روش تدریس سنتی در محیط غنی از فناوری) معنادار نبوده است.
عباسی (1386)، در پژوهش خود با عنوان بررسی تاثیر چندرسانهای های آموزشی و تدریس به روش آزمایشگاهی در درس فیزیک بر میزان یادگیری و نگرش به درس دانشآموزان سال اول متوسطه ناحیهی یک شهر زنجان در سال 86-85 به نتایج زیر دست یافته بود:
بین میزان نگرش به درس فیزیک در دانشآموزان دختر و پسری که از روش تدریس سنتی و چندرسانهای استفاده کرده بودند تفاوت معناداری وجود داشت.
همچنین بین میزان یادگیری دانشآموزان دختر و پسری که به روش استفاده از

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره پیشرفت تحصیلی، عملکرد تحصیلی، یشرفت تحصیلی، خودتنظیمی Next Entries منابع پایان نامه درباره تحلیل داده، طراحی آموزشی، اهداف یادگیری، سازنده گرایی