منابع پایان نامه درباره پیشرفت تحصیلی، عملکرد تحصیلی، یشرفت تحصیلی، خودتنظیمی

دانلود پایان نامه ارشد

دانشآموزان از یادگیری بیشتر و در نتیجه عملکرد تحصیلی آنان بیشتر میشود ( ویت هورس، 2002، به نقل از آلو و جان بکر71، 2009).
لندبرگ و لیناکیلا72، 1993، به نقل از مولیس73 و همکاران، 2004، عنوان میکنند که صلاحیت معلم یکی از عوامل موثر، در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان است. این تاثیر معلم شامل آموزش، استفاده از رویکردهای آموزشی ویژه و تجربیات یاددهی- یادگیری است.
پیشرفت تحصیلی74، به عنوان متغیر وابسته، یک عامل نیست بلکه عواملی متعددی نظیر استعداد تحصیلی (لاولرویجن75،1997)، عوامل شناختی مانند هوش عمومی (گدرلا76،1997)، خودکارآمدی تحصیلی (وانگ77،1998)، راهبردهای خودتنظیمی (گربن78، 1996، به نقل از آکینت،2005)، ساختار کلاس درس (مایا79، 2001، به نقل از عبدالمالکی،1385)، انگیزش تحصیلی (آگوروگلو و آلبرگ80)، توانایی یادگیرندگان، آموزش معلمان و انگیزش یادگیرندگان (کیت و کول81،1997)، روی آن تاثیر دارد ( به نقل از دلخون و دهقانی،1392).
اسیتیک (1984)، نیز معتقد است که عقاید، ارزشها و هیجانها مرتبط با پیشرفت، تحت تاثیر تغییرات رشدی قرار میگیرند. کودکان در اوایل کودکی کاملا تکلیف محورند، آنها همچنین اعتقاد به توانایی نسبتا بالایی دارند اما در مراحل بعدی رشد، اعتقاد به توانایی خود را به واسطهی ارزیابیهای خود با همسالان و از طریق آموزگاران و والدینشان به دست میآورند (به نقل از سیدمحمدی، 1386).

2-4-4- بررسی رابطهی جایگاه مهارت و عملکرد تحصیلی:
پیشرفت دانشآموزان در مدرسه نه تنها به تواناییهای ذهنی آنان بلکه به انگیزشها، نگرشها، واکنشهای عاطفیشان و سایر مسائلی که در موفقیت دخالت دارند نیز بستگی دارد. تا قبل از 1950 میلادی، از هوش به عنوان اصلیترین و اساسیترین متغیر پیش بینی برای عملکرد تحصیلی نام برده میشد. ولی در سال 1953 میلادی با تحقیقات دیوید مک کللند و همکارانش علاقهای به بعد انگیزش پیدا شد (مک کللند، اتکنسون، کلارک و لوول، 1953، به نقل از برومندنسب، 1373).

5-4-2. دیدگاه بلوم در مورد یادگیری و عملکرد تحصیلی:
بلوم (1989، به نقل از سیف، 1380)، معتقد است که عوامل زیر در یادگیری دانشآموزان تاثیر دارند:
الف) ویژگیهای ورودی شناختی
منظور از ویژگیهای ورودی شناختی، میزان یادگیری قبلی دانشآموزان است. به عبارت دیگر، دانشآموزان برای یادگرفتن مطالب جدید، در مورد یک موضوع خاص میبایست از قبل مطالب پیش نیاز مرتبط با این موضوع خاص را درست یاد گرفته باشند. بلوم ویژگیهای ورودی شناختی را به دو دسته ویژگیهای کلی و ویژگیهای اختصاصی تقسیم کرده است. منظور از ویژگی های ورودی کلی، تواناییهایی هستند که برای تمام دروس آموزشگاهی پیشنیاز محسوب میشوند. مانند هوش کلی، توانایی خواندن، نوشتن و فهمیدن سبک یادگیری و روش مطالعه. منظور از ویژگیهای ورودی اختصاصی، همان رفتارهای ورودی پیش نیاز برای هر درس ویژه است.

ویژگیهای ورودی عاطفی
ویژگی های ورودی عاطفی به علاقه و انگیزهی یادگیرنده نسبت به یادگیری مطالب جدید اشاره دارد. به نوشتهی صاحبنظران، یادگیریها و تجربیات فرد به اشکال گوناگون بر احساسات، علایق و عواطف وی تاثیر می گذارد. این تاثیرات گاهی سطحی و زمانی بسیار عمیق میباشد. این حیطه از میزان علاقه، عاطفه و احساسی که در اثر یادگیری در فرد رخ میدهد، صحبت میشود (وکیلیان، 1388).
بلوم (1989، به نقل از سیف، 1380)، ویژگیهای ورودی عاطفی را معادل با انگیزش یادگیری به کار برده است. به اعتقاد وی آن چه تعیین کننده انگیزش دانشآموزان برای یادگیری مطالب جدید میباشد، تصورات از علل موفقیتها و شکستهایی است که در گذشته تجربه کرده است.

پیشینه ی تحقیقات در خارج از کشور:
الیوت82 (2010) در پژوهشی تحت عنوان چندرسانهای در مدارس، به تاثیر آموزش مبتنی بر وب، انیمیشن بر یادگیری علوم، زبان و خواندن در دانشآموزان کلاس سوم و پنجم و هشتم دبیرستان پرداخته بود. دانشآموزان گروه آزمایش با استفاده از انیمیشن و گروه گواه به روش سنتی آموزش دیدند. یافتهها حاکی از آن بود که عملکرد گروه آزمایش، بیش از حد متوسط و بهتر از عملکرد گروه گواه بوده است.
شانا 83(2009)، در پژوهش خود به مطالعه و بررسی اثر سی دی چندرسانهای در مقابل کتابهای درسی سنتی در آموزش کودکان کلاس چهارم پرداخت و میزان اثر بخشی تکنولوژی را در آموزشهای چندرسانهای در مقایسه با روش تدریس سنتی مبتنی بر کتابهای چاپی مورد بررسی قرار داده بود. سیدی چندرسانهای برای آموزش واحد ترم دوم علوم و مطالعات اسلامی برای کلاس چهارم طراحی شده بود و محتوا و معلم در هر دو گروه یکسان بوده است. نمونهی آماری شامل 80 دانش آموز بوده که در دو گروه تحت دو روش آموزشی قرار گرفتند. پس از تجزیه و تحلیل دادهها نتایج نشان داده است که در واحد علوم بین دو گروه تفاوت معناداری وجود نداشت اما بین دو گروه از دانشآموزان مطالعات اسلامی تفاوت معناداری وجود داشت. همچنین یافتهها نشان داده است که دانش آموزان نسبت به معلمان از تجربهی یادگیری لذت بیشتری میبرند.
پوبراسرت و کرکون84 (2009)، در پژوهشی سیستمهای حمایتی چندرسانهای آموزشی را برای دانش آموزان ناشنوا مورد ارزیابی قرار دادند. از نگاه آنها استفاده از برنامههای چندرسانهای به عنوان ابزار آموزش به خصوص برای دانش آموزان با نیازهای ویژه مناسب است و با توجه به کاربرد شخصی دانشآموزان از آن، به آنها اجازه میدهد که سرعت فرایند یادگیری را کنترل کنند و به آنها انگیزهای میدهد. هدف از این پژوهش بررسی میزان اثر بخشی سیستم همایتی چندرسانه ای در فرایند یاددهی- یادگیری، در مقایسه با کتاب درسی سنتی و یادگیری دانشآموزان با نیازهای ویژه و نیز کشف بیشتر جنبههای کیفی یادگیری با استفاده از تکنولوژی چندرسانهای است. این پژوهش سه مطالعهی تجربی از دانشآموزان ناشنوای تایلندی بود که در حال یادگیری املای انگشتی به شیوهی آمریکایی بودند. شواهد نشان داد که یادگیری چندرسانهای در فرایند یاددهی – یادگیری از روشهای سنتی موثرتر است.
استلزر و همکاران85 (2009)، در پژوهشی اثربخش ماژول های چندرسانهای را با کتب درسی سنتی در یادگیری فیزیک مقایسه کرد. پس از ارائهی آموزشها و دو هفته بعد از آموزش، یادگیری و یادداری آزمودنیها ارزیابی شد و نتایج نشان داد که آموزش از طریق چندرسانهای به طور قابل توجهی بهتر از آموزش مبتنی بر متن بوده است.
آچا86 (2009)، در پژوهشی اثربخشی برنامههای چندرسانه ای را در یادگیری لغات در کودکان مورد بررسی قرار داده است وی سه حالت مختلف ارائه را در یادگیری واژگان کودکان با برنامههای چندرسانهای خودرهبر بررسی کرده اند. شرکتکنندگان 135 کودک کلاس سوم و چهارم بودند که خواندن یک داستان کوتاه انگلیسی توسط برنامهی کامپیوتری به آنها ارائه شد که در آن داستان 12 کلمهی کلیدی ناشناخته وجود داشت. در یک حالت کودکان یادداشتهای دیداری را که کلمات در قالب تصویر آورده شده بود دریافت کردند و در حالت سوم هر دو حالت شفاهی و دیداری را دریافت کردند. نتایج نشان داد که فراخوانی ترجمهی کلمه برای کودکانی که یادداشتهای شفاهی را دریافت کرده بودند از دو گروه دیگر بهتر بود. یافتهها در این پژوهش در تایید تحقیقات قبلی در مورد بازشناختی محیطهای یادگیری الکترونیک نشان داد که محدود شدن حافظهی کاری مانعی است برای فرایندهای یادگیری کودکان و این چالشی برای طراحی برنامههای چندرسانهای کودکان و یادگیری خودتنظیمی آنان است.
در تحقیق دیگری که المخلافی87 (2006)، با موضوع “تاثیر یادگیری زبان به کمک رایانه بر پیشرفت و انگیزش دانشآموزان دبستانی در دروس زبان انگلیسی” به عنوان زبان خارجی در امارات متحده انجام داده است،83 دانشآموز در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتهاند. نتایج تحقیق نشاندهنده ی تفاوت معنادار میان این دو گروه بود، گروه آزمایش نتیجه بسیار مطلوبتری گرفتند. علاوه بر این، نتایج نشان دادند که گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل انگیزه ی بیشتری برای یادگیری زبان انگلیسی دارد.
)کینگ88، 2005)، در تحقیق خود با عنوان بررسی تاثیر محیطهای یادگیری چندرسانهای روی انگیزه، و علاقه دانشآموزان که در آن دروس با استفاده از ابزارهایی همچون اسلاید، انیمیشن و رایانه تدریس میشد شواهد نشان داد که اثر بخشی استفاده از چندرسانهایها روی علاقه و انگیزش دانشجویان اثرات معناداری داشته است، به طوری که استفاده از این رسانهها باعث افزایش علاقه و انگیزه دانشجویان بوده است.
لاو 89(2004)، مطالعهای با عنوان یک تئوری اثر بخش برای آموزش مبتنی بر چندرسانهای برای بزرگسالان انجام داد. از فراتحلیل مطالعات انجام یافته، به این نتیجه رسید که آموزش مبتنی بر چندرسانهای، در انگیزش پیشرفت دانشآموزان وقتی با آموزش یک کلاس سنتی مقایسه میشوند، تاثیر مثبت بیشتری داشته است.
در تحقیقی که توسط مک دونالد90 (2004)، با عنوان تاثیر آموزش چندرسانهای بر نگرش کاربران انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که نگرش کاربران موقعی که آموزش از طریق چندرسانهای انجام میشود در مقایسه با زمانی که از روشهای سنتی استفاده میشود. به طور چشمگیری موثرتر بوده است.
هنگ یوکو91 (2004) مطالعهای با عنوان تاثیر آموزش میتنی بر کامپیوتر روی پیشرفت تحصیلی و نگرش نسبت به ریاضیات در دانشگاه نیوکاسل استرالیلا انجام داد. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که دانشآموزان گروه آزمایش نمرهی موفقیت بالایی نسبت به گروه کنترل به دست نیاوردند. محقق علت آن را ضعف دانشآموزان در خواندن زبان انگلیسی بیان کرده است. چون بیشتر دانشآموزان اسپانیایی تبار بودند. دلیل دیگری که محقق بیان کرده بود مربوط به نگرش دانشآموزان نسبت به موضوع یادگیری بود چرا که 25% دانشآموزان بیان داشته بودند که از ریاضیات تنفر داشتند (به نقل از گیشکی، 1388).
البالوشی و الخلیفه در سالهای 2002 و 2003 به یافتن تاثیر کاربرد چندرسانهایها و نرمافزارهای آموزشی در تدریس سنتی پرداختند. این تحقیق روی سه گروه 15 نفره انجام شد. گروه اول حاضر در این آزمایش، به روش تدریس سنتی یادگیری داشتند. گروه دوم در کنار روش تدریس سنتی، از چندرسانهای آموزشی هم استفاده میکردند و در گروه سوم، دانشآموزان فقط به کمک چندرسانهای آموزشی یاد میگرفتند. نتایج به دست آمده از این تحقیق که روی 45 دانش آموز انجام شد، تفاوت قابل توجهی را میان گروه اول و گروه سوم نشان نداد. یعنی گروه اول که تنها به روش سنتی آموزش دیده بودند، در مقایسه با گروهی که با نرمافزارهای آموزشی آموزش دیده بودند، تفاوت چندانی در یادگیری نداشتند. اما نتایج گروه دوم که از هر شیوهی تدریس، یعنی روش تدریس سنتی در کنار نرمافزارهای آموزشی بهره جسته بودند، 40 درصد پیشرفت در یادگیری از خود نشان دادند. دانشآموزان در این روش، مفاهیم درس را به صورت معنیدار آموخته بودند و کارایی بهتری در حل مسائل داشتند(به نقل از عطاران،1382).
نتایج پژوهش مایر 92(2002) نشان داد که ادغام کلیپهای ویدئویی استاندارد طراحی شده توسط معلمان، پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را افزایش میدهد. این مطالعه که در بین بیش از 1400 دانشآموز مدارس ابتدایی و متوسطه در 3 منطقه ویرجینیا انجام شده نشان داد که یادگیری دانشآموزانی که با کمک کلیپ ویدئویی آموزش دیده بودند، در مقایسه با دانشآموزانی که با روش سنتی به تنهایی آموزش دیده بودند، افزایش در حد متوسط داشته است.
شولر (2002)، در پژوهش خود در زمینهی مطالعه ی تطبیقی رضایت، پیشرفت و یادداری دانشآموزان در یک سخنرانی بر مبنای چندرسانهای و سنتی در درس شیمی عمومی دانشگاه به این نتایج دست یافت که سخنرانی بر مبنای چندرسانهای موجب افزایش علاقهی دانشآموزان میشود. همچنین تفاوت آماری مهمی در پیشرفت نمرات آزمون نهایی دانشجویان با توجه به جنس وجود نداشت، ولی دانشجویان مسنتر در هر صورت پیشرفت بیشتری نشان دادند.
تحقیق دیگری توسط گان93 (2002)، با عنوان نگرش دانشجویان نسبت به کلاسهای چندرسانهای انجام شد. هدف این مطالعه بررسی نگرش کاربران به یادگیری در کلاسهای که از طریق چندرسانهای آموزش داده میشده بود. نتایج

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، عملکرد تحصیلی، منبع کنترل Next Entries منابع پایان نامه درباره پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، انگیزش درونی، انگیزش پیشرفت تحصیلی