منابع پایان نامه درباره وجوه نقد، بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چه تاثیری دارند. اهداف تحقيق در دو بخش شامل اهداف علمي و اهداف كاربردي به شرح زير بيان مي گردند.
1-5-1- اهداف علمي:
تحقيقات دانشگاهي زيادي چه در داخل كشور و چه در خارج از كشور در ارتباط با اقلام تعهدي و تاثير عوامل مختلف بر آن صورت گرفته است، اما با اين وجود بيشتر اين تحقيقات معطوف به تاثير عوامل و متغيرهاي مختلف بر سياست‌ها و قوانين درون شركتي بوده و تا به‌حال تحقيقي در خصوص بررسي نقش اقلام تعهدي در ارزيابي و پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در ايران انجام نگرفته است، لذا اين پژوهش كاملا جديد بوده و با جنبه نوآورانه خود به دنبال ارتقاي مباني نظري و غني‌تر نمودن ادبيات موضوع حاضر است.
1-5-2- اهداف كاربردي:
پژوهش حاضر با شناخت و بررسي نقش اقلام تعهدي در ارزيابي و پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مبانی کاربردی برای بازیگران بازار سرمایه شامل سرمایه‌گذاران بالقوه و بالفعل و….. فراهم خواهد نمود. بدیهی است که به دنبال انجام هر تحقیقی تلاش بر این است نتایج به‌دست آمده مورد استفاده علاقمندان قرار بگیرد تا در اتخاذ تصمیمات موثر کارا و موثر باشد، لذا این تحقیق نیز مستثنی از این امر نخواهد بود. از طرف دیگر نتایج تحقیقات برای خود مدیران شرکت‌ها نیز قابل توجه خواهد بود تا نتایج مثبت بیشتری را رقم بزنند؛ بنابراين نتایج تحقیقات حاضر می تواند برای گروه‌های زیر قابل استفاده باشد:
سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، مردم و دولت،
سهام‌داران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
مدیران شرکت‌ها،
موسسات مالی و اعتباری و سرمایه‌گذاری،
متخصصین و تحلیل‌گران مالی و
محققان و دانشجویان.

1-6- فرضيه‌هاي پژوهش
پس از بررسی مساله تحقیق و مطالعات مقدماتی درباره جواب‌های ممکن، برای پاسخ به سوالات مطرح شده در قسمت بيان مسأله، فرضیه‌هاي زیر تدوین شده‌اند:
اقلام تعهدي اختياري تاثير معنادار و مستقيمي در ارزيابي و پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي آتي دارند.
اقلام تعهدي غير اختياري تاثير معناداري در ارزيابي و پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي آتي ندارند.
اقلام تعهدي كل تاثير معنادار و مستقيمي در ارزيابي و پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي آتي دارند.
1-7- متغیرها و مدل پژوهش
1-7-1- متغیرهاي پژوهش
متغیرهای این پژوهش به سه گروه زير طبقه‌بندی شده‌اند:
1-7-1-1- متغیر وابسته
ارزيابي و پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي آتي شرکت i در سال t.
1-7-1-2- متغیرهاي مستقل:
اقلام تعهدي اختياري شرکت i در سال t.
اقلام تعهدي غير اختياري شرکت i در سال t.
اقلام تعهدي كل شرکت i در سال t.
1-7-1-3- متغیرهای کنترلی
متغير مصنوعي‌ تقسيم سود شرکت i در سال t.
نسبت نوسانات درآمد كل شرکت i در سال t.
بازده سهام شرکت i در سال t.
نسبت زماني قيمت شرکت i در سال t.
مانده وجوه نقد شرکت i در سال t+1.
1-7-2- مدل تحليلي پژوهش
مدل تحليلي پژوهش به صورت کلی به صورت زير برآورد شده است.

مدل معنادار نیست.

مدل معنادار است.
در این پژوهش برای برآورد مدل اول تا سوم از پژوهش‌‌های یودر (2007) و لرک و ویلینگر (2011) به شرح زیر پیروی نموده‌ایم:
مدل اول مربوط به فرضيه اول:

مدل دوم مربوط به فرضيه دوم:

مدل سوم مربوط به فرضيه سوم:

1-7-3-تعاریف عملیاتی متغیر وابسته:
ارزيابي و پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي آتي ():
معیار جریان های نقدی که برابراست باجريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي شركت كه از اطلاعات صورت جريان وجوه نقد قابل استخراج مي‌باشد. براي محاسبه متغير ارزيابي و پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي آتي از پژوهش لي و همكاران (2009)، پيروي كرده و از طريق زير آن را محاسبه مي‌كنيم:

جريان‌هاي نقدي عملياتي در سال مابعدسال مورد بررسي

ارزش دفتري كل دارايي‌ها در سال جاري

1-7-4- تعاریف عملیاتی متغیرهای مستقل:
1-7-4-1- اقلام تعهدي غیراختياري ():
اين اقلام بوسيله باقيمانده رگرسيون كل اقلام تعهدي بر فروش، اموال و ماشين آلات ( متغيرهاي مستقل) محاسبه خواهد شد. جهت اندازه‌گيري اقلام تعهدي غیر اختياري از مدل دچو و همكاران (1995)، كه توسط کوهن و همكاران (2010)، توسعه و تعديل شده است؛ استفاده خواهد شد. اين مدل به شرح ذيل مي باشد:

= برابر است با اقلام تعهدي غیراختياري.
= برابر است با جمع كل ارزش دفتري دارايي‌هاي شرکت i در سال1- t.
= برابر است با تغييرات در فروش شرکت i در سال t و سال 1- t.
= برابر است با جمع كل دارايي‌هاي ثابت (اموال، ماشين‌آلات و تاسيسات) شرکت i در سال t .
برابراست باتغییرات درحسابهای دریافتنی.
1-7-4-2- اقلام تعهدي اختياری():
اقلام تعهدي اختياري با توجه به پژوهش کوهن و همكاران (2010)، به صورت زير قابل محاسبه خواهد بود:

در اين مدل:
جمع اقلام تعهدي كه از طريق فرمول زير محاسبه مي‌گردد:

كه در آن:
= برابر است با سود خالص عملياتي پس از كسر ماليات شرکت i در سال t.
= برابر است با جمع جريان‌هاي نقدي ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي شرکت i در سال t.
1-7-4-3- اقلام تعهدي كل ():
جمع اقلام تعهدي كه طبق پژوهش هیريس و همكاران (2007) از طريق فرمول زير محاسبه مي‌گردد:

كه در آن:
= برابر است با كل اقلام تعهدي شرکت i در سال t.
= برابر است با سود خالص عملياتي پس از كسر ماليات شرکت i در سال t.
= برابر است با جمع جريان‌هاي نقدي ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي شرکت i در سال t.
1-7-5- تعاریف عملیاتی متغیرهای کنترلی:
1-7-5-1- متغير مصنوعي‌ تقسيم سود ():
بر طبق پژوهش كداس و همكاران (2005)، متغير مصنوعي‌ است كه اگر شركت در سال مورد بررسي سود سهام پرداخت كرده باشد برابر یک و در غير اين‌صورت برابر صفر خواهد شد.
1-7-5-2- نسبت نوسانات درآمد كل ():
طبق پژوهش الهدب و همكاران (2012)، نسبت نوسانات درآمد كل از رابطه زير قابل محاسبه مي‌باشد:

كه در آن:
= برابر است با نسبت نوسانات درآمد كل.
= برابر است با نسبت سود تقسيم شده به درآمدسال جاری.
= برابر است با جريان‌هاي نقدي عملياتي در سال جاري.
برابر است با جریان‌هاي نقدي که از دوره جاری به دوره بعدمنتقل می گردد.
1-7-5-3- بازده سهام ():
سازمان بورس براي اندازه گيري بازده واقعی اوراق بهادار از فرمول زير استفاده مي كند و ما نيز از اين فرمول استفاده خواهيم كرد:

: بازده شركت i دردوره زماني t .
: قيمت هرسهم درپايان دوره زمانني t .
: قيمت هرسهم درپايان دوره زماني t-1 .
: سود تقسيمي متعلق به هرسهم دردوره t .
: ارزش حق تقدم خريد سهام اعطايي دردوره زماني t
1-7-5-4- نسبت زماني قيمت ():
طبق پژوهش اكسيو و همكاران (2012)، از مدل زير براي محاسبه نسبت زماني قيمت استفاده خواهيم كرد:

كه در آن:
= برابر است با نسبت زماني قيمت.
منظور از نسبت زمانی قیمت، همان نرخ رشد بازدهی شرکت با توجه به وجوه نقد ذخیره شده در شرکت‌ها می باشد.
= برابر است با نسبت وجوه نقد كه نحوه محاسبه آن به صورت زير مي‌باشد:

مانده وجوه نقد در پايان سال

ارزش دفتري كل دارايي‌ها در پايان سال قبل

= برابر است با:

D = برابر است با سودتقسیم شده

1-7-5-5- نسبت مانده وجوه نقد ():
برابر است بانسبت مانده وجوه نقد در سال آتي.
برابراست بانسبت مانده وجوه نقد در پايان سال جاري.
نحوه محاسبه نسبت مانده وجوه نقد سال آتی به صورت زير مي‌باشد:

مانده وجوه نقد در پايان سال آتی

ارزش دفتري كل دارايي‌ها در پايان سال جاري

1-8- روش پژوهش
روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش از نوع تحقيقات همبستگي، از انواع تحقيقات توصيفي مي‌باشد (در پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، محقق به بررسی روابط بین دو یا چند متغیر می‌پردازد). شيوه استدلال پژوهش، قياسي‌ـ استقرايي می‌باشد. قياسي به این دليل كه براي چارچوب نظري و پيشينه پژوهش از مسير كتاب‌خانه، مقالات و اينترنت استفاده شده است و استقرايي به دليل آن‌كه جمع‌آوري اطلاعات از مسير داده‌هاي اوليه براي قبول يا رد فرضيهها انجام پذيرفته است. در اين پژوهش با توجه به نوع داده و روش‌هاي تجزيه و تحليل آماري موجود، از روش «داده‌هاي پانل ديتا» استفاده مي‌شود. زيرا به ‌منظور بررسي رابطه‌ي بين نقش اقلام تعهدي در ارزيابي و پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، متغيرهاي پيش‌بيني و برآورد شده از دو جنبه متفاوت مورد بررسي قرار مي‌گيرند. از يك سو، اين متغيرها در ميان شركت‌هاي مختلف و از سوي ديگر، در دوره زماني 1386-1391 آزمون مي‌شوند.
1-9- روش‌ها و ابزار گردآوری اطلاعات
جمع‌آوری اطلاعات برای هر نوع پژوهشی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. در این پژوهش برای مطالعه مبانی نظری و بررسی پیشینه تحقیق، از روش کتابخانه‌ای با بهره‌گیری از کتب و مقالات تخصصی فارسی و لاتین و پایان نامه‌ها استفاده می‌شود. از آن‌جایی که اطلاعات مربوط به متغیرهای این پژوهش شامل بسیاری از اقلام حسابداری مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌ها می‌باشد، داده‌های مورد نیاز از صورت‌های مالی موجود در سایت‌های مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی وابسته به سازمان بورس و اوراق بهادار به نشانی www.rdis.ir و شبکه کدال، سیستم‌های جامع اطلاع رسانی ناشران به نشانی www.codal.ir ، مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران به نشانی www.fipiran.com و لوح‌های فشرده سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت دستی استخراج می‌شود.
1-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
تجزیه و تحلیل اطلاعات، فرآیندی چند مرحله‌ای است که طی آن داده‌هایی که از طریق ابزارهای جمع‌آوری در نمونه آماری، فراهم آورده‌اند خلاصه، کدبندی و دسته‌بندی می‌شوند و در نهایت پردازش می‌گردند تا برقراری انواع تحلیل و ارتباط‌ها بین این داده‌ها به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید. در مرحله تجزیه و تحلیل، مهم این است که پژوهش‌گر باید اطلاعات و داده‌ها را در مسیر هدف پژوهش، پاسخ‌گویی به سؤالات پژوهش و نیز ارزیابی فرضیه‌های پژوهش خود، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد (حافظ نیا، 1385).
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها، اطلاعات مورد نياز از طريق صورت‌هاي مالي حسابرسي شده شركت‌هاي مورد رسيدگي براي يك دوره شش ساله (1386-1391) جمع‌آوري خواهد شد. پس از جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز شركت‌هاي مورد رسيدگي، فرضيه‌هاي تحقيق با استفاده از تحلیل همبستگی و رگرسيون و روش آماری پانل دیتا، مورد بررسی قرار گرفته و ابتدا محاسبات اوليه در صفحه گسترده نرم افزار اكسل انجام گرفته و داده‌ها براي تجزيه و تحليل آماده خواهند گرديد، سپس به منظور انجام تجزيه و تحليل‌هاي نهايي از نرم‌افزارهاي 20 Spss، Eviews 7 و Minitab16، استفاده مي‌گردد.
1-11- قلمرو پژوهش
1-11-1- قلمرو موضوعی: بررسي نقش اقلام تعهدي در ارزيابي و پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
1-11-2- قلمرو زمانی: قلمرو زمانی این تحقیق در برگیرنده سال‌های 1386 الی 1391 می‌باشد.
1-11-3- قلمرو مکانی: از آن‌جايی که شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران مشمول مقررات خاص سازمان بورس می‌باشند، انتظار می‌رود اطلاعات تهیه شده از سوی این شرکت‌ها از انسجام، قابلیت اعتماد و کیفیت بالاتری برخوردار باشند. لذا قلمرو مکانی یا همان جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت‌های فعال در بورس اوراق‌بهادار تهران بوده، که طی دوره زمانی تحقیق کلیه اطلاعات مالی آن‌ها در بورس ارائه شده است.
1-12- جامعه و نمونه آماری پژوهش
در تحقیق حاضر کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک بازه زمانی شش ساله، از سال 1386 تا 1391، جامعه آماری تحقیق می‌باشند، نمونه تحقیق به روش حذفی، پس از اعمال پیش فرض‌ها انتخاب می‌گردد.
1-13- تعاريف

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره بورس اوراق بهادار، جریان های نقدی، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries منابع پایان نامه درباره قلام تعهدی، اقلام تعهدی، وجوه نقد