منابع پایان نامه درباره هزینه بدهی، ساختار مالکیت، تمرکز مالکیت، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

شركت ها و به ويژه در كسب بهترين نتايج حاصل از عمليات به شكل سود آوري و افزايش قيمت سهام از اهميت خاصي برخوردار مي باشد. تحقيقات متعددي در خصوص نقش انتخاب خط مشي هاي مناسب با هدف كمينه نمودن هزينه بدهی در كسب بهترين نتايج عمليات را صورت گرفته است (اندرو و همکاران71، 1988).
تامين مالي شركتها براي دستيابي به داراييها از دو منبع بدهي و حقوق صاحبان سهام امكانپذير است. با توجه به پيامدهاي نظریه نمايندگي كه به رفتار هر يك از طرفين قراردادها بر اساس منفعت شخصي تاكيد میکند، مالكان بهمنظور همسوسازي منافع مديريت با منافع شركت در تنظيم قراردادهاي پاداشي از برخي از اطلاعات حسابداري بهعنوان معياري براي سنجش كارايي مديران استفاده میکنند. موسسات مالي، بانك ها و نهادهاي اعطا كننده تسهيلات بهمنظور سرمايهگذاري و اعطاي وام به شركتها، تلاش ميكنند از وضعيت عملكرد آن ها اطلاع داشته باشند تا به اين طريق بتوانند در شركتهايي كه احتمال ميرود مطالباتشان وصول نخواهد شد، سرمايهگذاري نكنند و يا در صورت اعطاي وام شرايطي را براي مقابله با ريسك نكول در نظر بگيرند. نهادهاي فوقالذكر به سو د خالص بهعنوا ن معياري براي سنجش عملكرد شركتها توجه ميكنند. بنابراين، وام دهندگان نيز بهمنظور تأمين امنيت وجوه خود، در قراردادهاي بدهي معمولا شروطي را براي متغيرهاي حسابداري در نظر ميگيرند (مشایخی و پارسایی، 1392).

2-3-1- هزينه بدهي و ساختار سرمايه
بعد از تخمين هزينه سرمايه سهام، يعني بازده سهام ميتوان تخمين ساير عناصر ميانگين موزون را انجام داد. براي اغلب شركتها اين امر شامل تخمين هزينه بعد از ماليات بدهي و وزن مرتبط با بدهي در ساختار سرمايه مالکیت است. توسعه و پیچیدگی روزافزون فعالیتهای اقتصادی وپیدایش واحدهای تجاری گوناگون و تشکیل شخصیتهای حقوقی مستقل و ضرورت ارائه اطلاعات دقیق ومهمتر از آن چگونگی نگرش به اطلاعات ارائه شده این واحدها و شخصیتهای حقوقی در جهت تصمیم گیریهای داخلی و خارجی شرکت، منجر به ابداع روشها و تکنیکهایی در ارزیابی شرکتها از جنبههای مختلف شده است.
همزمان با پیشرفت حسابداری این روشها، فنون و تکنیکها توسعه و تکمیل یافته و در اختیار تحلیلگران مالی و تصمیمگیرندگان قرار گرفته است. در راستای این پیشرفت نقش اصلی پژوهشگران بر همگان واضح است.
تلاشهای پژوهشگران در کنار ضرورت نیاز استفادهکنندگان به اطلاعات بهتر و علمیتر سبب شده تا حسابداری از نقش سنتی خود که ثبت و گزارش رویدادها و فعالیتهای مالی بوده پا را فراتر گذارد و بهعنوان مبنایی در تصمیمگیریها و تجهیز و تخصیص بهینه سرمایه و تلاش در جهت کاهش هزینهها نقش مهمی را در رشد و شکوفایی کشور ایفا کند (لیفورد، 2006).
بورس اوراق بهادار عمدهترین طریق تجهیز و تخصیص سرمایه است. عرضه سهام شرکتها در بورس فرصت سرمایهگذاری ایجاد میکند و تمایل بیشتر مالکان شرکتهای تجاری به افزایش سرمایه و حداکثرسازی ثروت از طریق بالا بردن بازده سرمایهگذاری و افزایش قیمت سهام در کنار احتیاط و ریسک کاهش یا از بین رفتن سرمایهگذاری موجب شده تا سرمایهگذاران و خریداران توجه ویژهای به بررسی تاثیر گروههای تجاری و ساختار مالکیت شرکت و عملکرد مدیران داشته باشند. لذا هرگونه اطلاعات و روش و معیاری که در جهت ارزیابی شرکت وعملکرد مدیران مؤثر باشد مورد توجه آنان قرار میگیرد.
ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری در چند دهه اخیر به صورت علمیتر و فنیتر انجام میشود و قسمت عمده ادبیات مدیریت، امور مالی و حسابداری را تشکیل میدهد. تلاشهای زیادی در جهت مقایسه معیارهای سنجش و ارزیابی عملکرد و اینکه کدام یک از اعتبار بیشتری برخوردار است، انجام شد. یکی از معیارهای سنجش عملکرد و ابزار برنامهریزی داخلی و کنترل مدل درآمد باقیمانده72 است که پژوهشهای زیادی در زمینه درآمد باقیمانده و عوامل تعیینکننده آن و مقایسه آن با سایرمدلها انجام شده و مدارکی نیز دال بر بهتر بودن این روش ارائه شده است. تغییرات در سود و قیمت سهام و همچنین میزان هزینههای بدهی، عناصری تأثیرگذار در ارزیابی وضعیت شرکتها و مدیران و به تبع آن بر تصمیمات سرمایهگذاران بالفعل و بالقوه میباشد. همچنین، تعیین اولیه قیمت جهت پذیرش شرکت در بورس و که مورد توجه مدیران شرکتها و بورس قرار میگیرد. عناصر و گروههای تجاری و دلایل و اهداف آنها گواه بر اهمیت موضوع دارد (قدیری و همکاران، 1390).
از آنجا که اکثر بدهى‌ها بلندمدت يک شرکت به‌صورت اوراق قرضه است، محاسبه هزينه بدهى با توجه به خصوصيات اوراق قرضه انجام مى‌شود. تخمين يا تعيين هزينه خاص بدهى مستلزم محاسبه هزينه مؤثر بدهى شرکت است و بايد اين هزينه مؤثر را براساس نرخ سالانه بيان کرد. مى‌توان اين‌کار را با استفاده از نرخ بازده تا تاريخ سررسيد انجام داد. نرخ بازده تا تاريخ سررسيد يا نرخ بازده داخلى مورد نظر خريداران تعيينکننده ميزان هزينه مؤثر بدهى قبل از کسر ماليات (براى شرکت) است. ممکن است هزينه بدهى براى شرکت اندکى بيش از نرخ بازده تا تاريخ سررسيد که موردنظر سرمايه‌گذاران است، باشد. زيرا امکان دارد که شرکت در جريان فروش اوراق قرضه‌اى که منتشر مى‌کند، مبلغى هزينه کند. تصمیمگیری و قضاوت در مناسبترین شیوه سرمایهگذاری با هدف بیشینهسازی ثروت سهامداران از جمله موضوعات بسیار مهم در حوزه مدیریت مالی است.
برای دستیابی به هدف فوق افزایش عایدات حاصل از سرمایهگذاریها و بهینهسازی هزینههای بدهی دو راهکار مناسب تلقی میگردد. بر همین اساس اطلاع از هزینه سرمایه همواره در تصمیمات شرکتی نقش اساسی داشته است. دستیابی به نرخ هزینه مناسب در تعیین ترکیب بهینه ساختار مالی شرکتها و به ویژه در کسب بهترین نتایج حاصل از عملیات به شکل سودآوری و افزایش قیمت سهام از اهمیت خاصی برخوردار است. پژوهشهای متعددی در خصوص نقش انتخاب خط مشیهای مناسب با هدف کاهش هزینه بدهی در کسب بهترین نتایج عملیات را صورت گرفته است (ایسلی مائورین، ۲۰۰۱). نتایج حاصله از آن بیانگر این موضوع است که در صورت عدم تغییر ریسک و فزونی بازده سرمایهگذاری بر هزینه بدهی سبب افزایش ثروت سهامداران میشود و مازاد نرخ بازده سرمایهگذاری بر هزینه سرمایه منجر به تحصیل بازده اضافی برای سهامداران خواهد بود که این بازدهی در صورت عدم وجود نوع خاصی از سهامداران ممتاز متعلق به سهامداران عادی خواهد بود. لذا، به بیان ساده نرخ هزینه سرمایه حداقل نرخ بازدهی است که با دستیابی به آن ارزش شرکت تغییر نمیکند. و مدیران بهعنوان نمایندگان صاحبان سهام باید تلاش میکنند ساختار سرمایه شرکت را بهگونهای تنظیم کنند که هزینه بدهی شرکت حداقل و در نتیجه ارزش شرکت و ثروت سهامداران حداکثر شود. تقریبا در اکثر تصمیمهای مدیریتی و مالی هزینه بدهی از عوامل مهم و موثر به شمار میآید. مدیران از هزینه بدهی در مواردی چون:
 ۱) اتخاذ تصمیمات بودجهبندی سرمایهای
 ۲) استقرار ساختار بهینه
۳) تصمیمگیری نسبت به اجاره بلندمدت
۴) جایگزینی اوراق عرضه
 ۵) مدیریت سرمایه در گردش

پیشینه پژوهش
پژوهشهای داخلی
نمازي و كرماني (1387) در پژوهشی به بررسي تأثير ساختار مالكيت بر عملكرد پرداختند. يافتههاي پژوهش نشان داد كه رابطه معنادار و منفي بين مالكيت نهادي و عملكرد شركت برقرار است.
اعتمادی و همکاران (1388) در پژوهش خود با عنوان «تاثیر فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی» به این نتیجه رسیدند که سه عامل فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتها اثر گذارند. از میان این عوامل، ساختار مالکیت کمترین اثر مستقیم را بر کیفیت اطلاعات دارد اما حایز اهمیتترین نقش آن، اثر تعدیلشوندگی است که بر ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کیفیت اطلاعات مالی و نیز رابطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت اطلاعات مالی دارد.
بیدختی و ایرانی (1389) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که متغیرهای اهرم مالی، اندازه شرکت و جریانهای نقدی غیرمنتظره با هزینههای بدهی، دارای رابطه معنادار مثبت است. اما بین متغیرهای رشد فروش و درصد مالکیت دولت و هزینههای بدهی رابطه معناداری وجود ندارد.
ستايش و كاظم نژاد (1389)در پژوهش خود به بررسي تأثير ساختار مالكيت و تركيب هيأت مديره بر سياست تقسيم سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. يافتههاي پژوهش نشان ميدهد كه مالكيت شركتي و استقلال هيأت مديره بهطور مثبت و مالكيت نهادي بهطور منفي، نسبت سود تقسيمي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تحت تأثير قرار ميدهد.
اسدی و همکاران (1390) در پژوهشی با عنوان «رابطه بين ساختار سرمايه و ساختار مالكيت» به این نتیجه رسیدند که رابطه منفي و معناداري بين ساختار سرمايه و ساختار مالكيت وجود دارد. با توجه به نتايج پژوهش بایستی سرمايهگذاران و اعتباردهندگان هر دو ساختار سرمايه و ساختار مالكيت را در زمان تصميمگيري نسبت به سرمايهگذاري و اعتباردهي مد نظر قرار دهند.
كليچ و همکاران (1390) در پژوهشی به بررسي اثر گروههاي تجاري بر سرمايهگذاري و كاهش محدوديتهاي تأمين مالي در بورس اوراق بهادار پرداختند. آنان در اين پژوهش اثرگذاري عضويت در گروه تجاري بر رفتار سرمايهگذاري شركتها و اثر عضويت در گروه تجاري بر رفع محدوديت تأمين مالي شركتها را مورد آزمون قرار داد. با توجه به نتايج پژوهش، عضويت در گروه تجاري بر رفتار سرمايهگذاري شركتها و رفع محدوديت جريان تأمين مالي شركتها موثر بوده است.
پورحیدری و دلدار (1391) در پژوهش خود با عنوان «بررسی تأثیر گروههای تجاری بر سیاست تقسیم سود» به این نتیجه رسیدند که ميزان سود تقسيمي در شركتهاي وابسته به گروههاي تجاري در مقايسه با شركتهاي مستقل كمتر است. همچنين، نتايج اين پژوهش نشان داد كه ميزان سود تقسيمي در شركتهاي وابسته به گروههاي تجاري متنوع و بزرگ در مقايسه با شركتهاي وابسته به ساير گرو هها بالا تر است.
حجازی و همکاران (1391) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین جریان وجه نقد عملیاتی مدیریت نشده و هزینه بدهی رابطه معناداری وجود دارد. اما بین جریان نقد مدیریت شده (غیر عادی) و هزینه بدهی رابطه منفی معنادار وجود دارد.
نيكومرام و همکاران (1392) در پژوهش خود با عنوان «بررسي تاثير شهرت حسابرس بر رابطه كيفيت اقلام تعهدي و هزينه بدهي» به این نتیجه رسیدند که بين اقلام تعهدي و هزينه بدهي رابطه معكوس وجود دارد. همچنين شهرت حسابرس باعث تشديد رابطه معكوس بين كيفيت اقلام تعهدي و هزينه بدهي است.
عباسی و رستگارنیا (1392) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین تمرکز مالکیت و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد. علاوه بر این، نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که بین ارزش شرکتها با مالکیت انفرادی و نهادی رابطه معنادار و با مالکیت دولتی ارتباط منفی غیر معنادار بر قرار است.
خدامی پور و امینینیا (1392) در پژوهش خود با عنوان «بررسی ارتباط بین اجتناب از پرداخت مالیات و هزینه بدهی و تاثیر مالکیت نهادی بر این رابطه به این نتیجه رسیدند که رابطۀ منفی بین اجتناب از پرداخت مالیات و هزینۀ بدهی وجود دارد. این رابطۀ منفی نشان میدهد که اثر مناسب مالیاتی ناشی از اجتناب از پرداخت مالیات میتواند بهعنوان بدهی برای شرکت به کار رود، از این رو اجتناب از پرداخت مالیات میتواند به عنوان جانشین استفاده از بدهی باشد.
ستایش و همکاران (1393) در پژوهش خود با عنوان (بررسی نقش ساختار مالکیت بر شیوهی مدیریت وجوه نقد و موجودیهای کالای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» با این نتیجه رسیدند که بین مالکیت مدیریتی و میزان نگهداری موجودیهای کالا رابطه معکوس وجود دارد، اما بین مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی و تمرکز مالکیت با میزان نگهداری موجودیهای کالا رابطه معناداری وجود ندارد.

2-3-2- پژوهشهای خارجی
پيتمن73 و فورتين74 (2004) تأثير شهرت حسابرس را بر هزينه بدهي مورد بررسی قرار دادند. آنها دريافتند شركتهايي كه مؤسسات بزرگ حسابرسي را به خدمت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره هزینه سرمایه، عملکرد شرکت، نرخ بهره، سهامداران نهادی Next Entries منابع پایان نامه درباره ضریب همبستگی پیرسون، همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی، تحلیل داده