منابع پایان نامه درباره نشانه شناسی، هنر اسلامی، عوامل انسانی، معماری اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

هنر……………………………………………………………………………………………………………………………………………… .76
2-40 جشن های زمستان و بهار………………………………………………………………………………………………………………………… 77
2-40-1 جشن سده…………………………………………………………………………………………………………………………………………..77
2-40-2 چهارشنبه سوری………………………………………………………………………………………………………………………………….77
2-40-3 جشن فروردگان…………………………………………………………………………………………………………………………………..78

2-41 دوران پارس ها ………………………………………………………………………………………………………………………………79
2-42 گاهشماری،اوستایی کهنه و نو……………………………………………………………………………………………………………………..79
2-43 کعبه زرتشت……………………………………………………………………………………………………………………………………………80
2-43-1 بنای کعبه زرتشت………………………………………………………………………………………………………………………………..80

2-44 دوران ساسانی………………………………………………………………………………………………………………………………..82
2-45 چهارتاقی نیاسر………………………………………………………………………………………………………………………………………..83
2-46 اهمیت نور در اسلام…………………………………………………………………………………………………………………………………84
2-46-1 معنای نور………………………………………………………………………………………………………………………………………….84

2-47سهروردی،فلسفه اشراق و دیدگاه شیخ در رابطه با نور………………………………………………………..85
2-47-1 اهمیت خورشید و آتش در اندیشه سهروردی………………………………………………………………………………………….85
2-47-2 حکمت اشراق……………………………………………………………………………………………………………………………………..85
2-47-3 اشراق و معنا آن …………………………………………………………………………………………………………………………………..86
2-47-4عقیده سهروردی در رابطه با نور …………………………………………………………………………………………………………….86

2-48 نور در نگارگری………………………………………………………………………………………………………………………….88
2-48-2 فر و خورنه در نگارگری اسلامی صفحه ………………………………………………………………………………………………89
2-48-3 تجلی نور الانوار در نگارگری اسلامی…………………………………………………………………………………………………..91
2-49 نور در معماری اسلامی……………………………………………………………………………………………………………..93
2-50 عناصر و اجزای مساجد اسلامی………………………………………………………………………………………………………………93
2-50-1 محراب و ارتباط آن با نور…………………………………………………………………………………………………………………..93
2-50-2 مقرنس…………………………………………………………………………………………………………………………………………….95
2-50-3 اسلیمی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….96
2-51 باغ ایرانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………97
2-52 فلسفه نور در عرفان و هنر اسلامی……………………………………………………………………………………………………….98
2-53 تحلیل و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………99
2-54 تحلیل نشانه شناسی وفرهنگی…………………………………………………………………………………………….101
2-55 بررسی نشانه شناسی نماد نور………………………………………………………………………………………101
2-56 بررسی نشانه شناسی هنر اسلامی در مساجد………………………………………………………………….103
2-56-1 نشانه های شمایلی…………………………………………………………………………………………………104
2-56-2 نشانه های شمایلی نمادین شده………………………………………………………………………………104.
2-56-3 نشانه های نمایه ای……………………………………………………………………………………………….105
2-56-4 نشانه های نمادین………………………………………………………………………………………………….106
2-57 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………107
2-58 نشانه شناسی نماد آب……………………………………………………………………………………………….108
2-59 نتیجه گیری کلی………………………………………………………………………………………………………111
2-60 استخراج شاخصه های فرهنگی و کد های طراحی………………………………………113
2-61 اولویت بندی شاخص ها…………………………………………………………………………………………..115

فصل سوم
3-1 آنالیز اجتماعی………………………………………………………………………………………………………119
3-1-1 استفاده کنندگان………………………………………………………………………………………………………119
3-2 آنالیز فرهنگی……………………………………………………………………………………………………….121
3-3 بررسی عوامل انسانی…………………………………………………………………………………………..124
3-3-1 ارگونومی رنگ……………………………………………………………………………………………………………………124
3-3-2 عناصر منظر سازی………………………………………………………………………………………………………………125
3-3-3 تامین روشنایی محوطه…………………………………………………………………………………………………………126
3-3-4 چشم زدگی و روش جلوگیری از آن ها…………………………………………………………………………………126
3-3-5 کنترل انعکاس نور های مزاحم……………………………………………………………………………………………..127
3-3-6 اصول مهم در طراحی روشنایی پارک ها………………………………………………………………………………..128
3-3-7 مقادیر پیشنهادی در استاندارد برای روشنایی پارک هاCIE 136 …………………………………………….129
3-3-8 روشنایی پارک ها ……………………………………………………………………………………………………………..129
3-3-9 نور پردازی آبشارها……………………………………………………………………………………………………………131

3-4 آنالیز عوامل محیطی……………………………………………………………………………………………192
3-4-1 محیط استفاده از محصول…………………………………………………………………………………………………….134
3-4-2 رطوبت……………………………………………………………………………………………………………………………..134
3-4-3 دمای محیط……………………………………………………………………………………………………………………….134
3-4-4 صوت……………………………………………………………………………………………………………………………….134
3-4-5 نور…………………………………………………………………………………………………………………………………..135
3-4-6 گرد و غبار………………………………………………………………………………………………………………………..135
3-4-7 وندالیزم…………………………………………………………………………………………………………………………….136
3-4-8 وندالیزم در مقایسه با زمان…………………………………………………………………………………………………..136
3-4-9 وندالیزم در مقایسه بامکان…………………………………………………………………………………………………..136
3-4-10 ندالیزم در مقایسه ب

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره تخت جمشید، دوران اسلامی، معماری اسلامی، ایران باستان Next Entries منابع پایان نامه درباره مبلمان شهری، دوران اسلامی، زیبایی شناسی، تاریخ هنر