منابع پایان نامه درباره میراث فرهنگی، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه ارشد

این فعالیتها ” جایزه ابن سینا ” برای اخلاق در علم هست که به ابتکار جمهوری اسلامی ایران و با همکاری یونسکو در سال 2002 پایه گذاری شد. این جایزه هر دو سال یکبار به افراد و گروههایی که تحقیقات و فعالیتهای شاخص و برجستهای در زمینه اخلاق علمی و فناوری انجام دادهاند، اعطا میشود.88 جایزه شامل یک مدال طلا مزین به تصویر ابن سینا، ده هزار دلار و یک هفته سفر علمی به ایران است که طی آن، برنده جایزه در جلسات بحث و سخنرانی در دانشگاهها و نهادهای تحقیقاتی کشور و ملاقات با اساتید و متخصصان ایرانی شرکت می کنند. 89
جهانی شدن، مهاجرتهای بینالمللی، توسعه شهرها، تغییرات پر شتاب، بروز تنشهای قومی و منطقهای از مهمترین واقعیات جهان در حال تحول امروز است. برای مقابله با این چالشهای اجتماعی، برنامه ” مدیریت دگرگونیهای اجتماعی یونسکو “، موضوعهایی مانند دموکراسی، توسعه شهرها، ورزش، مهاجرت بینالمللی، پیوند بین پژوهش و سیاستگذاری اجتماعی را مورد بحث قرار میدهد. بر اين اساس، موضوع علوم اجتماعي و انساني در برنامه‌ريزي‌هاي اين سازمان همواره در دو چشم‌انداز مطرح بوده است:
1- تقويت توان علوم اجتماعي و انساني بهعنوان يك رشته علمي براي پاسخگويي به چالشهاي اجتماعي در سطوح ملي، محلي و جهاني و استفاده از يافته‌هاي تحقيقاتي آن در سياست‌گذاريها و برنامه‌ريزيهاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي، و
2- به خدمت گرفتن اين علوم در جهت تحقق اهداف يونسكو كه همانا صلح، امنيت، توسعه، حقوق بشر و دموكراسي است. 90
بند 5- ارتباطات و اطلاع رساني
رسانه‌ها و فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي، ابزارهاي اصلي براي تأمين دسترسي گسترده‌تر به دانش علمي و فني و انتشار گسترده آن در جهان در حال توسعه بهشمار مي‌رود. رويكرد يونسكو در حوزه ارتباطات و اطلاعات، ايجاد جوامع دانش‌مدار با كمك اطلاعات و ارتباطات و نيز مقابله با چالشهاي جديد اجتماعي است كه از طريق پيشرفتهاي علمي در عرصه ارتباطات و اطلاعات ايجاد شده است.91 موضوع ارتباطات به مفهوم رسانه‌هاي همگاني در كنار موضوعات اطلاع‌رساني و انفورماتيك، تشكيل دهنده يكي از پنج برنامه اصلي يونسكو هستند كه تشكيلاتي تحت عنوان «ارتباطات» در يونسكو، هماهنگ‌كننده مباحث مربوط به اين سه موضوع است. سه برنامه مهم «توسعه بين‌المللي ارتباطات»، «برنامه بين الدول انفورماتيك» و «برنامه بين‌الدول اطلاع‌رساني» پشتيبان كننده اين موضوعات هستند. وظيفه ارتقاي جريان آزاد اطلاعات و همچنين آزادي هر چه بيشتر مطبوعات و استقلال رسانه‌ها يكي از جنبه‌هاي اصلي فعاليت يونسكو در اين زمينه بهشمار مي‌رود. امروزه تعدادي كميته بين‌المللي از جمله «برنامه بين‌المللي براي توسعه ارتباطات» زير نظر يونسكو، خدمات زيادي براي آموزش خبرنگاران در كشورهاي جهان سوم ارائه مي‌دهد. 92
پیرامون ارتباطات و اطلاع رسانی، اقدامات یونسکو با اهداف مندرج در قطعنامه شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد (ژوئیه 2000) درباره نقش فناوری اطلاع رسانی در زمینه اقتصاد جهانی دانش پایه، و اعلامیه هزاره سازمان ملل متحد (سپتامبر 2000) همسو خواهد بود. این اسناد، خواستار ایجاد یک مشارکت راهبردی بینالمللی برای پر کردن “شکاف دیجیتال” و تشکیل یک “جامعه دانش” باز و غیر انحصاری است. از نظر يونسكو، هدف اصلي در اين زمينه، تشكيل يك جامعه دانش مبتني بر تقسيم دانش و مشاركت تمام ابعاد قوي اجتماعي- فرهنگي توسعه پايدار است. وراي جنبه‌هاي تكنولوژيك، چالش اصلي عبارت است از در نظر گرفتن بعد انساني شكاف ديجيتال. از آن ديدگاه، آموزش و پرورش همچنان يك هدف اولويت‌دار محسوب مي‌شود. زيرا بدون آموزش همگان، اطلاع‌رساني براي همگان وجود نخواهد داشت. فناوري‌هاي اطلاع‌رساني و ارتباطات (ICT) 93 بر اقدامات يونسكو بي‌تأثير نيست. نحوه اين تأثير در راهبرد ميان‌بُر مربوط به اين درون‌مايه، كه با تشريك مساعي از جمله در جنبه‌هاي اجتماعي آن اين فناوري‌ها در زمينه توسعه آموزش و پرورش، علوم، فرهنگ و ايجاد يك جامعه دانش سروكار دارد، منعكس مي‌شود. 94 متحول كردن فناوري‌هاي ارتباطي و وسايل جمعي، رفع موانع در جريان آزاد اطلاعات در سطح بين‌المللي و جستجوي راههاي تسهيل جريان اطلاع رساني درجهان در اين زمينه از فعاليت يونسكو دنبال شده است.
در این حوزه، نقش یونسکو عبارت خواهد بود از تقویت همکاری معنوی در سطح بینالمللی و سازماندهی افکار عمومی جهان و همه شرکای آن به منظور پیشبرد و دفاع از آزادی بیان و حق اطلاع رسانی- که با حق تحصیل علم- ارتباط نزدیک دارد. بدین منظور، یونسکو تنظیم و تدوین اصول مطرح در سطح جهانی و معیارهای اخلاقی مشترک مربوط به کاربری فناوریهای اطلاع رسانی و ارتباطات را تقویت خواهد کرد. همچنین یونسکو، از طریق تشویق کار سازمانهای تخصصی و غیردولتی فعال در این زمینه، همچنان در راستای حفظ و گسترش اطلاع رسانی خواهید کوشید. 95
گفتار دوم: بررسي اهم اقدامات يونسكو
با توجه به پراکندگی حوزه فعالیت یونسکو، این یک امر عادی است که اقدامات آن بر صلح و امنیت بینالمللی، چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم تاثیرگذار باشد. در اين گفتار برآنیم تا با معرفي و بررسي برخي از مهمترين اقدامات يونسكو كه نشان دهنده تنوع‌كاري يونسكو میباشد، تلاش اين سازمان در حل و فصل معضلات جامعه جهاني را تجزیه و تحلیل کنیم.

بند1- حفاظت از ميراث فرهنگي
يونسكو، طبق اساسنامه‌اش خود را متولي و حافظ ميراث فرهنگي و طبيعي بشريت مي‌داند و در اين زمينه اقدامات بسياري را انجام داده است كه به 2 دسته اقدامات هنجاري و اقدامات عملي تقسيم مي‌شوند:
الف- اقدامات هنجاري96: در اين حوزه، يونسكو اسنادي چون «كنوانسيون حفظ اموال فرهنگي در زمان جنگ»97 سال 1954، «كنوانسيون منع صدور، ورود و انتقال غيرقانوني مالكيت اموال فرهنگي» 98سال 1970، «كنوانسيون حفظ ميراث طبيعي و فرهنگي جهان»99 سال 1972، «كنوانسيون حفظ ميراث فرهنگي زيرآب»100 سال 2001 و چندين توصيه‌نامه را تهيه و تصويب نموده است که در زیر بهطور اختصار به آنها و نقشی که در حفظ صلح بینالمللی دارند اشاره می شود:
در اين ميان، كنوانسيون حفظ ميراث طبيعي و فرهنگي جهان حائز اهميت است. سازمان يونسكو در سال 1972 با تصويب و تنظيم اين كنوانسيون در واقع قدم در راهي نوين براي توسعه تعاون و ثبات ميان ملتها گذارد و زمينه‌اي بهوجود آورد كه مفهوم ميراث طبيعي و فرهنگي در وراي مرزهاي سياسي و جغرافيايي گسترش يابد. اين كنوانسيون كه توسط كنفرانس عمومي يونسكو به تصويب رسيد، داراي كميته‌اي است كه موظف است برطبق ضوابطي، ميراث طبيعي و فرهنگي شايسته منضم شدن به فهرست ميراث جهاني را با دقت بررسي و در صورت دارا بودن ارزش مورد نظر، آنها را در فهرست ميراث جهاني ثبت نمايد. اين كميته، در حوادث طبيعي، حمايت خاصي را در اختيار كشورهاي عضو قرار مي‌دهد. بر اساس کنوانسیون مزبور، تا سال 2006 میلادی حدود 812 سایت در فهرست میراث جهانی قرار گرفتهاند. وظیفه این کنوانسیون، ایجاد هماهنگی و همکاری بینالمللی در راستای حفاظت و ایمن سازی میراث مشترک جهانی است. 101
همچنین کنوانسیون حفظ میراث فرهنگی زیر آب که در تاریخ 15 نوامبر تا 3 اکتبر 2001 در پاریس برگزار شد، با تاکید بر اهمیت میراث فرهنگی زیر آب، بهعنوان بخش جدایی ناپذیر از میراث فرهنگی بشری و عاملی فوق العاده و مهم در تاریخ آدمیان، ملتها و روابطشان با یکدیگر در زمینه میراث مشترک خود، با درک اهمیت حفظ و نگهداری میراث فرهنگی زیر آب و مسولیتی که در این مورد به عهده تمامی دولتهاست، و همچنین با توجه به توجه علاقه روزافزون جامعه بینالمللی به میراث فرهنگی زیرآب و ارجی که برای آن قائل است و با اعتقاد به اهمیت تحقیق، اطلاعات و آموزش در زمینه حفظ و نگهداری میراث فرهنگی زیرآب و نیز حق جامعه بینالمللی برای بهرهمندی از منافع آموزشی و تفریحی دسترسی مسوولانه و غیرمداخله گرایانه به میراث فرهنگی زیرآب و ارزش آموزش عمومی برای کمک به میراث فرهنگی زیرآب، و با آگاهی از این حقیقت که این میراث مشترک، بر اثر فعالیتهای غیر مجازی که متوجه آناست در خطر است و اتخاذ اقداماتی شدیدتر برای برای جلوگیری از چنین اقداماتی ضروری است، به همکاری بین دولتها، سازمانهای بینالمللی، موسسات علمی، سازمانهای حرفهای باستان شناسی، غواصان و دیگر افراد، تا حد زیادی برای حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب معتقد است. با توجه به اینکه نقشه برداری، حفاری و حفاظت از این میراث مشترک لزوم وجود و کاربرد روشهای خاص علمی و استفاده از فنون و تجهیزات مناسب و در سطح بالایی از تخصص حرفهای را نیازمند است، که همگی نیاز به شاخصهای هماهنگی حاکم را مشخص مینماید، واضح است که در این موارد نقش سازمان یونسکو بهعنوان یک مرجع هماهنگ کننده ارتباطات بین ملل با فرهنگهای متفاوت و نزدیک کردن هرچه بیشتر ملتها و ایجاد همکاری بین آنها چه نقش بی بدیلی است.
کنوانسیون منع صدور، ورود و انتقال غیرقانونی مالکیت اموال فرهنگی که بر اساس آن کشورهای عضو متعهد میگردند که از ورود اثر فرهنگی سرقت شده از یک کشور عضو دیگرکنوانسیون خودداری کنند نیز از دیگر اقدامات سازمان یونسکو جهت حمایت از اموال فرهنگی است. بر اساس این کنوانسیون کشورها می توانند آثار فرهنگی مسروقه خود را که بعد از امضاء این کنوانسیون بهصورت غیرقانونی از کشورشان خارج شده، باز پس گردانند. از قرن 16 به بعد، که بر اثر جنگهای پیش آمده، آثار تاریخی اعم از منقول و یا غیر منقول در جنگها، مورد تخریب یا تصرف کشورهای فاتح قرار میگرفتند،. با توجه به اینکه وظیفه اصلی یونسکو حفظ نظم، صلح جهانی و رفاه همگانی است، این سازمان بهدنبال راهکاری برای جلوگیری از این معضلات بود که در نهایت منجر به تصویب کنوانسیون 1954 با هدف جلوگیری از تخریب اشیاء و اموال فرهنگی در جنگها و بعد از آن در سال 1970، کنوانسیون منع صدور، ورود و انتقال غیر قانونی مالکیت اموال فرهنگی به تصویب رسید. 102 بررسیهای بهعمل آمده حاکی از آناست که این کنوانسیون به دو دلیل به تصویب میرسد:
1-کشورهای عضو، ورود صدور و انتقال غیر قانونی مالکیت آثار فرهنگی را یکی از علل اساسی فقر میراث فرهنگی کشور مبدا اثر، و همکاریهای بینالمللی در این زمینه را یکی از موثرترین شیوههای محافظت از آثار فرهنگی هر کشور در برابر کلیه خطرات ناشی از آنها میدانند. در واقع، با توجه به اینکه اثر فرهنگی یکی از عناصر اساسی تمدن و فرهنگ ملتهاست و ارزش واقعی و حقیقی آن را تنها با آگاهی هرچه کاملتر از منشا و بستر تاریخی و محیطی آن میتوان شناخت و اینکه ورود، صدور و انتقال غیر قانونی مالکیت اثر فرهنگی مانعی بر سر راه تفاهم متقابل و همکاریهای ملتهاست، بههمین منظور کشورهای عضو با هر وسیلهای که با تمام قدرت، با متوقف کردن این اعمال و کمک به جبران خسارت وارده به این اعمال، با این عمل مقابله می کنند. 103
2- با توجه به اینکه محافظت از میراث فرهنگی تنها هنگامی موثر خواهد بود که با همکاری و تفاهم متقابل و تنگاتنگ میان کشورها هم در سطوح ملی و هم بینالمللی سازماندهی شود، لذا با ایجاد تفاهم و همکاری بین کشورهای عضو است که نهایتا ارتباطات حسنه بین کشورها به صلح همگانی میانجامد که خواست اصلی سازمان ملل متحد و همه کشورهاست. 104در این میان نقش سازمان یونسکو در تصویب این کنوانسیون، که باعث ایجاد همکاری و تفاهم بین ملتها میشود، دارای تاثیری چشمگیر در ایفای وظیفه اصلی خویش، یعنی حفاظت از صلح و امنیت بینالمللی، میباشد.
ب) اقدامات عملي: در اين راستا نيز اقدامات سازمان قابل توجه و گسترده بوده است. از جمله اين اقدامات مي‌توان به طرح‌هاي احياي آثار طبيعي و فرهنگي، حفاري‌هاي باستان‌شناسي، كمك‌هاي فني و تحقيقاتي، فناوري‌هاي جديد باستان‌شناسي فضايي و رسانه‌هاي چندگانه، آموزش‌هاي مؤثر در زمينه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره جامعه مدنی، کثرت گرایی، اخلاق زیستی، کرامت انسانی Next Entries منابع پایان نامه درباره حقوق بشر، سازمان ملل، تعلیم و تربیت، توانمندسازی