منابع پایان نامه درباره میراث فرهنگی، باغ ایرانی

دانلود پایان نامه ارشد

ادیان،جلال ستاری،مترجم،چاپ اول،تهران،سروش.
-الیاده ،میرجا،(1357)مقدس و نا مقدس،نصر الله زنگویی،چاپ اول،تهران سروش
-امین زاده بهناز،آب معماری و شهرسازی مسلمین،کتا هنر ماه شماره 56 و 57 تهران،خانه کتاب ایران
-بهمن سرکاراتی،مترجم،چاپ اول،تهران،قطره
-باغ ایرانی،مجموعه مقالات تاریخ معماری و شهرسازی ایران،ارگ بم-کرمان ج 2 ،چاپ اول تهران ،سازمان میراث فرهنگی کشور

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره عامل اجتماعی، سلسله مراتب، تعامل اجتماعی، شرکت های کوچک Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه نظریه سیاسی، مبانی معرفتی، جامعه شناختی، توزیع فراوانی