منابع پایان نامه درباره مسئولیت پذیری، جو سازمانی، رگرسیون، ریسک پذیری

دانلود پایان نامه ارشد

گ سازمانی
ریسک پذیری
306/0
001/0

خلاقیت
212/0
02/0

هویت
076/0
4/0

انسجام
356/0
0001/0

کنترل
244/0
01/0

رهبری
261/0
006/0

حمایت مدیر
266/0
005/0

سیستم پاداش
076/0
4/0

سازش با پدیده تعارض
131/0
1/0

الگوی ارتباطی
449/0
0001/0

با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که ضرایب همبستگی برابر با (306/0، 212/0، 076/0، 356/0، 244/0، 261/0، 266/0، 076/0، 131/0 و 449/0) به ترتیب در سطوح (001/0، 02/0، 4/0، 0001/0، 01/0، 006/0، 005/0، 4/0، 1/0 و 0001/0) بدست آمده اند و از آنجا که سطوح قابل قبول باید از مقدار (05/0) کمتر باشد لذا ضرایب مولفه های ریسک پذیری، خلاقیت، انسجام، کنترل، رهبری، حمایت مدیر، سازش با پدیده تعارض و الگوی ارتباطی معنادار شده اند بنابراین بین مولفه های ریسک پذیری، انسجام، کنترل، رهبری، حمایت مدیر، سازش با پدیده تعارض و الگوی ارتباطی با مسئولیت پذیری در سطح (01/0) (01/0P< ) و بین مولفه خلاقیت با مسئولیت پذیری در سطح (05/0) (05/0P< ) رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بین ابعاد جو سازمانی با مسئولیت پذیری رابطه معناداری وجود دارد .
جهت بررسی این فرضیه از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود.
جدول 6-4: ضریب همبستگی بین ابعاد جو سازمانی با مسئولیت پذیری

مسئولیت پذیری

ضریب همبستگی
› P
ابعاد جو سازمانی
وضوح و توافق هدف
317/0
001/0

وضوح و توافق نقش
451/0
0001/0

رضایت از پاداش
232/0
016/0

رضایت و توافق بر رویه ها
209/0
03/0

اثربخشی ارتباطات
410/0
0001/0

با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که ضرایب همبستگی برابر با (317/0، 451/0، 232/0، 209/0 و 410/0) به ترتیب در سطوح (001/0، 0001/0، 016/0، 03/0 و 0001/0) بدست آمده اند و از آنجا که سطوح قابل قبول باید از مقدار (05/0) کمتر باشد لذا ضرایب تمامی مولفه های جو سازمانی معنادار شده اند بنابراین بین مولفه های وضوح و توافق هدف، وضوح و توافق نقش و اثربخشی ارتباطات در سطح (01/0) (01/0P< ) و بین مولفه های رضایت از پاداش و رضایت و توافق بر رویه ها در سطح (05/0) (05/0P< ) با مسئولیت پذیری رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. فرضیه فرعي سوم: ابعاد فرهنگ سازمانی به طور معناداری قادر به پیش بینی مسئولیت پذیری می باشند.
برای بررسی این فرضیه از رگرسیون چند متغیره به روش همزمان استفاده گردیده است.
جدول7-4: مشخصه های آماری رگرسیون بین ابعاد فرهنگ سازمانی با مسئولیت پذیری به روش همزمان

R
² R
F
› P
β
T
› p
متغير های پيش بين
ریسک پذیری
505/0
25/0
32/3
001/0
125/0
07/1
2/0

خلاقیت

093/0-
792/0-
4/0

هویت

016/0
164/0
8/0

انسجام

109/0
801/0
4/0

کنترل

110/0
898/0
3/0

رهبری

093/0
793/0
4/0

حمایت مدیر

063/0
600/0
5/0

سیستم پاداش

039/0
405/0
6/0

سازش با پدیده تعارض

068/0-
665/0-
5/0

الگوی ارتباطی

301/0
55/2
012/0

همانگونه که مشاهده میشود مقدار F برابر با ( 32/3) در سطح (001/0) بدست آمده و از آن جا که این مقدار از سطح قابل قبول (05/0) کوچکتر است لذا مقدار آماره معنادار گردیده (01/0P< ) است. و با توجه به سطح معناداری ستون آخر میتوان نتیجه گرفت که، مقدار بتای مولفه الگوی ارتباطی معنادار شده است (05/0P< ). یعنی اینکه مولفه الگوی ارتباطی می تواند مسئولیت پذیری را پیش بینی نماید. و ضریب همبستگی چندگانه (ضریب تعیین) محاسبه شده بر اساس این مولفه (25/0) است، یعنی این مولفه می تواند (25) درصد واریانس متغیر مسئولیت پذیری را پیش بینی کند. فرضیه فرعي چهارم: ابعاد جو سازمانی به طور معناداری قادر به پیش بینی مسئولیت پذیری می باشند.
برای بررسی این فرضیه از رگرسیون چند متغیره به روش همزمان استفاده گردیده است.

جدول8-4: مشخصه های آماری رگرسیون بین ابعاد جو سازمانی با مسئولیت پذیری به روش همزمان

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره مسئولیت پذیری، فرهنگ سازمانی، جو سازمانی، ضریب همبستگی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره فلسفه اخلاق، فلسفه اخلاقی، رفتار شهروندی، پرسش نامه