منابع پایان نامه درباره مسئولیت پذیری، فرهنگ سازمانی، جو سازمانی، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

برای پیشرفت و کسب موفقیت تلاش کند، بنابراین لازم است تا باروش های مناسب مسئولیت پذیری را در کارکنان بهبود بخشیدنوجوانان درشکل گیری هویت خود از قابلیت انتخاب برخودارند ومی توانند تجارب مثبت وهویت موفق را از طریق رفتار مسئولانه بدست آورند. مسئولیت پذیری و تجربه های موفق به فرد امکان شناخت استعداد ها و توانایی ها را می دهدو همچنین موفقیتهای که افراد دراثر رفتارهای مسئولانه کسب می کنند باعث تقویت رفتار آنها می شود. افراد از مسئولیت های که برعهده می گیرند این تجربه را به دست می آورند که می توانند مشکلات زندگی خود را حل کنند ومی توانند در جهت شکوفا ساختن استعدادها وتوانمندی های خود گام بردارند. در مورد فرهنگ سازمانی باید گفت که فرهنگ سازمانی ، واژه بسيار جواني در ادبيات مديريت است. نكته قابل توجه اين است كه فرهنگ خوب يا بد مفهوم ندارد. مديران بايد هوشيار باشند كه فرهنگ سازماني با ماموريت و استراتژي هاي سازمان هم خواني داشته باشد. بنابراين ملاك قضاوت در مورد يك فرهنگ ، ميزان هماهنگي آن با وظايف آن سازمان است. فرهنگ سازماني شمشيري دو لبه است . ازيك سو بستري است كه دستيابي به اهداف سازماني را تسهيل مي كند . لبه دوم فرهنگ سازماني مي تواند سدي باشد بر سر اعمال تغييرات در سازمان. تغيير اصولي و منطقي فرهنگ سازمان (در صورت لازم بودن ) تا حد بسيار زيادي در گرو آموزش تيم تغيير دهنده مي باشد در مورد جو سازمانی باید گفت که جوسازمانی یک سازمان ر ا از سازمان دیگر متمایز می سازد. همچنان که شخصیت به خصوصیات اساسی فرد اشاره دارد ، جو نیز به ویژگیهای پایدار سازمانها مربوط می شود نظر به اینکه جو سازمانی در همه ابعاد و جای جای سازمان جریان دارد .

در این فصل روش پژوهش، جامعه آماری نمونه و روش نمونه گیری از جامعه آماری ابزار تحقیق، روایی و پایایی ابزارسنجش، روش اجرا روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و ملاحظات اخلاقی آورده شده است.

روش تحقیق
پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نوع همبستگی است. كه در اين پژوهش رابطه متغيرهای، فرهنگ سازمانی و جو سازمانی با مسئولیت پذیری مورد مطالعه قرار گرفته است.

جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای شیراز که تعداد آنها برابر با 150 نفر بوده است.

نمونه و روش نمونه گیری
با توجه به حجم جامعه آماری تعداد 108 نفر بر اساس جدول مورگان بصورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است.

ابزار های پژوهش
مقیاس سنجش مسئولیت پذیری: برای سنجش مسئولیت پذیری از خرده مقیاس سنجش مسئولیت پذیری پرسشنامه روشناختی کالیفرنیا (1987) استفاده شده که 42 سوال دارد این پرسشنامه نخستین بار توسط هاریسون گاف در سال (1951) با 648 سوال و 15 مقیاس برای سنجش 15 ویژگی شخصیتی انتشار یافت و سپس در سال (1957) مقیاس های آن به 18 ومجدداً در سال (1987) توسط وی مورد تجدیدنظر قرار گر فت و تعداد سوال های آن به 162 و تعداد خرده مقیاس های آن به 20 خرده مقیاس افزایش یافت (مارتات، ترجمه نیکجو، 1386، آخورمه،1392). مقیاس سنجش مسئولیت پذیری 42 سئوالی به منظور سنجش ویژگی هایی از قبیل وظیفه شناسی،احساس تعهد،سخت کوشی،جدیت، قابلیت اعتماد، رفتار مبتنی بر نظم و مقررات و منطبق بر احساس مسئولیت مورد استفاده قرار می گیرد.
روایی و پایایی: دامنه تغییر اعتبار باز آزمایی برای هر یک از مقیاس ها از میانه ی 53/0 در مورد ضرایب پایین مقیاس همدلی تا میانه80/0در مورد ضرایب بالای مقیاس خویشتن پنداری گزارش شده است. میانه ضرایب اعتبار کلی 70/0 گزارش شده است(گاف،1987،به نقل از آخورمه،1392). ضرایب همسانی درونی نشان می دهد که بین ماده های آزمون تغییر پذیری قابل ملاحظه ای وجود دارد اما روی هم رفته ساختار مقیاس ها مناسبند. اعتبار پرسشنامه: در تحقیق (موسوی، 1377) اعتبار این مقیاس با روش ملاک همزمان بوسیله یک پرسشنامه تا 42 سوال برابر 61/0= r در سطح 001/0 R معنی دار بود در تحقیق (رضایی، 1377) اعتبار این مقیاس 56/0= r می باشد(شمشیری نیا،1388).
پایایی پرسشنامه: ضرایب پایاییی مقیاس سنجش مسئولیت پذیری در پژوهش (موسوی، 1377) برابر 70/0= r، در پژوهش (رضایی، 1377) 65/0r= و در پژوهش (محمودی، 1383) 64/0= r بدست آمده.

جدول 1-3: بررسی پایایی پرسشنامه مسئولیت پذیری توسط محقق

مسئولیت پذیری
ضریب آلفای کرونباخ
755/0

پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز(1991): این پرسشنامه که براساس مؤلفه های دهگانه فرهنگ سازمانی رابینز، توسط الوانی(1376) طراحی شده است در سال 1379 توسط حاج ناصری اجرا گردیده است. این پرسشنامه مبتنی بر 27 گویه می باشد. مؤلفههای پرسشنامه فرهنگ سازمانی به شرح زیر می باشد: ریسک پذیری، خلاقیت، هویت، انسجام، کنترل، رهبری، حمایت مدیر، سیستم پاداش، سازش با پدیده تعارض، و الگوی ارتباطی.
هر کدام از گویه های این پرسشنامه براساس یک مقیاس 4 گزینه ایی لیکرت، از دامنه بسیار موافق تا بسیار مخالف طراحی و توسط حاج ناصری اجرا گردیده است، بدین صورت که بسیار موافق 4 امتیاز، موافق 3 امتیاز، مخالف 2 امتیاز، بسیار مخالف 1 امتیاز تعلق می گیرد.
پایایی و روایی: روایی صوری توسط اساتید برجسته و متخصص تایید شد و روایی گویه مقیاس ها تایید شد. به این گونه که ضریب همبستگی سوالات با نمرهی کل محاسبه و چون معنادار شدند پرسشنامه ها از روایی گویه برخوردار بود. روایی این پرسشنامه توسط حاج ناصری محاسبه و اجرا شده است بنابراین در این پژوهش به روایی بدست آمده توسط ایشان که روایی بالایی دارد اکتفا می گردد که روایی آن با روش روایی همزمان(ملاک) با پرسشنامه کیارش در خصوص فرهنگ سازمانی در شرکت رجا بدست آمد که دارای ضریب همبستگی 784/0 می باشد پایایی کل این پرسشنامه 87/0 ضریب کرونباخ گزارش گردیده است(زارعی،1391).

جدول 2-3: بررسی پایایی پرسشنامه فرهنگ سازمانی توسط محقق

فرهنگ سازمانی
ضریب آلفای کرونباخ
795/0

پرسشنامه جوسازمانی
این پرسشنامه توسط سوسمن و دیپ ( 1989 ) ساخته شده است ودارای پنج بعد است:
1- وضوح و توافق هدف
2- وضوح و توافق نقش
3- رضایت از پاداش
4- رضایت وتوافق بر رویه ها
5- اثربخشی ارتباطات می باشد .

جدول 3-3 گویه ها و ابعاد جو سازمانی
ردیف
مولفه
سوالات مرتبط
شرح
1
وضوح و توافق هدف
4-3-2-1
طرح سوال در مورد اهداف سازمان
2
وضوح و توافق نقش
8-7-6-5
نقش فرد و دیگران در سازمان
3
رضایت از پاداش
12-11-10-9
رضایت و نظر فرد پاسخ دهنده را نسبت به روش و باوربه انجام کارها در سازمان
4
رضایت و توافق بر رویه ها
16-15-14-13
رضایت و نظر فرد پاسخ دهنده را نسبت به رویه ها
5
اثربخشی ارتباطات
20-19-18-17
اطلاعات و ارتباطات

جدول 4-3 نحوه نمره گذاری پرسشنامه جوسازمانی
خیلی موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملاً مخالفم
1
2
3
4
5

روایی و پایایی پرسشنامه جوسازمانی
سوسمن و دیپ (1986) ضرایب پایایی حیطه های مختلف را به روش آلفای کرونباخ به دست آوردند که برای بعد وضوح و توافق هدف 55/0- وضوح و توافق نقش 65/0-رضایت از پاداش 67/0- رضایت و توافق بر رویه ها 63/0- اثربخشی ار تباطات 70/0 محاسبه شده است.
درویش پورفراغه (1388) در پژوهش خود برای پایایی پرسشنامه جو سازمانی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده و پس از محاسبه پایایی پرسشنامه جو سازمانی را 796/0 اعلام نموده است که این ضریب رضایت بخش است. اجاقی (1376) ضریب این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ 79/0 اعلام نموده است. حیدرزادگان (1380) ضریب پایایی این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ 97/0 اعلام نموده است. علوی و همکاران (1382) روایی این پرسشنامه را به طور کلی 98/0 تایید نموده اند. (ملک زاده.1390) . همچنین در این پژوهش پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ، برابر 755/0 به دست آمد . جهت روایی پرسشنامه از روایی وابسته به محتوا استفاده شد و روایی آن مورد تأیید قرار گرفت .

جدول 5-3: بررسی پایایی پرسشنامه جو سازمانی توسط محقق

جو سازمانی
ضریب آلفای کرونباخ
780/0

روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها
جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده می شود که در سطح آمار توصیفی میانگین، انحراف معیار و استاندارد و در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی و رگرسیون چند متغییره به روش همزمان استفاده می شود.

ملاحظات اخلاقی :
– رعایت صداقت و امانت علمی
– رعایت حق بی نام بودن پرسشنامه ها و ناشناس ماندن مشارکت کنندگان
– محرمانه نگه داشتن اطلاعات مشارکت کنندگان

دراین فصل به بیان یافته های پژوهش پرداخته می شود. بدین منظور در ابتدا به آمار توصیفی و سپس به آمار استنباطی در مورد فرضیه ها پرداخته می شود.

یافته های پژوهش
الف) داده های توصیفی
– بررسی توصیفی نمرات فرهنگ سازمانی و ابعاد آن
جدول 1-4: بررسی میانگین وزنی و انحراف استاندارد نمرات فرهنگ سازمانی و ابعاد آن
متغیر
میانگین وزنی
انحراف استاندارد
فرهنگ سازمانی کلی
57/2
2/0
ریسک پذیری
44/2
6/0
خلاقیت
67/2
5/0
هویت
53/2
5/0
انسجام
60/2
5/0
کنترل
63/2
4/0
رهبری
60/2
4/0
حمایت مدیر
60/2
5/0
سیستم پاداش
59/2
5/0
سازش با پدیده تعارض
38/2
4/0
الگوی ارتباطی
68/2
5/0

با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که میانگین وزنی نمرات فرهنگ سازمانی (57/2) و در بین ابعاد بیشترین میانگین وزنی مربوط به مولفه الگوی ارتباطی با میانگین (68/2) و کمترین میانکین مر بوط به مولفه سازش با پدیده تعارض (38/2) می باشد.

– بررسی توصیفی نمرات جو سازمانی
جدول 2-4: بررسی میانگین وزنی و انحراف استاندارد جو سازمانی و ابعاد آن
متغیر
میانگین وزنی
انحراف استاندارد
جو سازمانی کلی
19/3
5/0
وضوح و توافق هدف
17/3
7/0
وضوح و توافق نقش
28/3
8/0
رضایت از پاداش
04/3
7/0
رضایت و توافق بر رویه ها
02/3
7/0
اثربخشی ارتباطات
43/3
6/0

با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که میانگین وزنی نمرات جو سازمانی (19/3) و در بین ابعاد بیشترین میانگین وزنی مربوط به مولفه اثربخشی ارتباطات با میانگین (43/3) و کمترین میانکین مر بوط به مولفه رضایت و توافق بر رویه ها (02/3) می باشد.

– بررسی توصیفی نمرات مسئولیت پذیری
جدول 3-4: بررسی میانگین وزنی و انحراف استاندارد مسئولیت پذیری
متغیر
میانگین وزنی
انحراف استاندارد
مسئولیت پذیری
59/0
1/0

با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که میانگین وزنی نمرات مسئولیت پذیری کلی (59/0) می باشد.

ب) یافته های استنباطی
فرضیه اصلی: بین فرهنگ سازمانی و جو سازمانی با مسئولیت پذیری رابطه معناداری وجود دارد .
برای بررسی این فرضیه از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود.
جدول 4-4: ضریب همبستگی بین فرهنگ سازمانی و جو سازمانی با مسئولیت پذیری

مسئولیت پذیری

ضریب همبستگی
› P
فرهنگ سازمانی
441/0
0001/0
جو سازمانی
426/0
0001/0

با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که ضرایب همبستگی برابر با (441/0 و 426/0) در سطح (0001/0) بدست آمده اند و از آنجا که این سطوح از مقدار قابل قبول (05/0) کمتر می باشند لذا این ضرایب معنادار شده است (05/0P ) لذا بین فرهنگ سازمانی و جو سازمانی با مسئولیت پذیری رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

فرضیه های فرعی:
فرضیه فرعی اول: بین ابعاد فرهنگ سازمانی با مسئولیت پذیری رابطه معناداری وجود دارد .
برای بررسی این فرضیه از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود.

جدول 5-4: ضریب همبستگی بین ابعاد فرهنگ سازمانی با مسئولیت پذیری

مسئولیت پذیری

ضریب همبستگی
› P
ابعاد فرهنگ

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره ضمن خدمت، تعامل اجتماعی، آموزش ضمن خدمت، عامل اجتماعی Next Entries منابع پایان نامه درباره مسئولیت پذیری، جو سازمانی، رگرسیون، ریسک پذیری