منابع پایان نامه درباره مسئولیت پذیری، فرهنگ سازمانی، جو سازمانی، عزت نفس

دانلود پایان نامه ارشد

ف مفهومی و عملیاتی متغیرها:
1) تعریف مفهومی
فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانی الگویی اساسی از مفروضات ارزش ها و باورهای اساسی است که روش صحیح تفکر و اقدام در خصوص مسائل و فرصت هایی که سازمان با آن مواجه می شود را مورد توجه قرار می دهد (مقیمی 1390)

جوسازمانی
آیرز جوسازمانی را به عنوان مجموعه ای از خصوصیاتی که یک سازمان را توصیف می کند ، تعریف می کند.و آن را دارای سه ویژگی 1- در طی زمان نسبتاً با دوام است 2- رفتار افراد را در سازمان تحت تاثیر قرار می دهد.3- آن را از سازمانهای دیگر متمایز می کند،می داند (آیرز،2005)
جو سازمانی، دارای شش بعد به شرح زیر می باشد: (به نقل از مبین ، 1388)
1- حمایتی: رفتار حمایتی مدیر به وسیله علاقه خالص وحمایت معلمان منعکس شده است وتوجه اساسی به معلمان را انعکاس می دهد مدیر از پیشنهاد های آموزشی معلمان استقبال کرده و به آنها گوش می دهد. مدیران حمایتی به شایستگی حرفه ای معلمان آموزشی احترام قائل شده و علاقه شخصی وحرفه ای به آنان دارند.
2- دستوری:منظوراز این بعد سرپرستی خشک مدیر بوده که تا حدودی وظیفه مدار می باشدونیازهای شخصی معلمان را کمتر رعایت می کند. مدیران حتی جزئیات فعالیت های مدرسه ومعلمان را به طور مداوم از نزدیک کنترل می کنند.
3- تحدیدی: به جای تسهیل کردن کار معلم درمقابل آن مانع ایجاد می کند.مدیر کاغذ بازی ، شرایط کمیته ای ،وظایف خشک ودیگر درخواست هایی که درمسئولیت های معلمان مداخله می کند به آنها تحمیل می کند.
4- همکارانه :ازعمل وعکس العمل بازوحرفه ای دربین معلمان حمایت می کندمعلمان به مدرسه خود افتخارکرده و ازکارکردن با همکاران خود لذت می برند، بیشتر همدردی کننده و پذیرنده بوده وبه احترام متقابل دو جانبه به شایستگی حرفه ای همکاران خود قائل هستند.
5- صمیمی:شامل روابط نزدیک مابین معلمان نه تنها درمدرسه بلکه خارج از آن می باشدو ا نعکاس دهنده ی یک شبکه ی قوی وبه هم پیوسته حمایت اجتماعی مابین گروه آموزشی مدرسه است. معلمان همدیگر راخوب شناخته دوستان شخصی یکدیگر بوده، به طورمرتب باهم ارتباط اجتماعی داشته و از همدیگر قویاً حمایت می کنند.
6- تظاهر به کار:معنی دار نبودن وتوجه نکردن به فعلیت های حرفه ای را انعکاس می دهد.معلمان فقط در کارهای گروهی ویا ایجاد گروه غیرسودمند وقت کشی کرده ودارای اهداف وتمایلات مشترک نیستند.رفتارآنان نسبت به همکاران خود وسازمان غالباً منفی وانتقاد آمیز است.

مسئولیت پذیری
مسئولیت پذیری یک الزام و تعهد درونی از سوی فرد برای انجام مطلوب همه فعالیت هایی که به عهده اوگذاشته شده است می باشد و از همان فرد سرچشمه می گیرد (اسدی،1389). مفهوم کلی مسئولیت آن است که هر فرد و نه هیچ شخص دیگری جوهر،ذات یا ماهیت وجود خود را تعیین می کند. قبول مسئولیت برای زندگی خود یکی از ویژگی های افرادی است که شخصیت سالمی دارند.شیوه ی دیگر پرداختن به مفهوم مسئولیت پذیری، توانایی پاسخگویی است (ساعتچی،1385).

تعاریف عملیاتی
فرهنگ سازمانی
در این پژوهش منظور از فرهنگ سازمانی نمره ای است که فرد از پرسشنامه فرهنگ سازمانی الگوی رابینز2(1991) بدست می آورد.
جو سازمانی
در اين پژوهش عبارت است از نمره‌اي كه آزمودني از پرسشنامه جو سازمانی سوسمون و سام دیپ (1989) به دست می‌آورد.
مسئولیت پذیری
میزان نمره ای است که هر آزمودنی از مقیاس سنجش مسئولیت پذیری پرسشنامه کالیفرنیا(۱۹۸۷) به دست می‌آورد.

در این فصل ابتدا به بررسی مبانی نظری متغیر های پژوهش با اولویت متغیر وابسته و سپس متغیرهای مستقل پرداخته شده، همچنین تحقیقات انجام شده در خارج و داخل از کشور به همراه جمع بندی آورده شده است.

مبانی نظری مسئولیت پذیری
انسان موجودی مختار است و در عین حال موجودی مستقل و مسئول. یعنی به همان اندازه که به او مسئولیت داده شده است از قدرت و اختیار نیز بهره مند است و فرد به همان اندازه که مسئولیت به عهده می گیرد بایستی نسبت به انجام آن اقدام نماید.
پرورش حس مسئولیت پذیری درانسان ازمهم ترین هدف های تربیتی اسلام است به نحوی که فردمسلمان باید درهرزمان و مکان خودرا درمقابل خوداحساس کند و به انضباط درونی دست یابد(زنگویی،1383).
درادبیات و فرهنگ عامه بیشترملت ها، شخصیت هایی هستندکه مظهر فرار از مسئولیت می باشند و همیشه صدها بهانه و دلیل برای انجام ندادن کارها و نپذیرفتن مسئولیت درآستین دارند، اما یک انسان رشدیافته اجتماعی حتی اگربه آسانی بتواند از کارها سر باز زند بازهم چنین کاری نخواهد کرد (تنها ،1376)
افراد مسئولیت پذیر افرادی باوجدان اخلاقی قوی می باشند که به طور خود جوش خود انگیخته و خود کنترل تمام تلاش خود را به عمل می آورند تا از حداکثر توانایی خود برای انجام مطلوب کار ها و وظایف محوله استفاده نمایند. در فرهنگ جامعه ی ما به مسئولیت و پذیرش آن در سرنوشت خود و دیگران اندیشه بسیار تأکید شده است و در مقابل گریز از ایفای مسئولیت و در خود فرو رفتن و تنهایی و تنفر و فرار از اجتماع منع شده است (تنها ، 1376)
ازنظراسلام انسان موجودی است که نسبت به همنوعان خود اساس مسئولیت می کند چنانچه رسول اکرم (ص)(( می فرمایند کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیه)). خصوصیت مسئولیت پذیری دررفتار وجود انسان آثاری داردکه درقالب فضایل وکمالاتی چون اهتمام به امور دیگران انسان دوستی سودرسانی به همنوعان نظم درکاروزندگی فردی وا جتماعی مردم گرایی وتعاون وهمکاری متبلور می شود (شمشیری ، 1388).
به برکت تکلیف وحس مسئولیت است که انسان می تواند از چنگال زمین رها شود و به سوی عالم بالا به پرواز در آید. انسان امانت دار بزرگ خداست مسئولیت او در پیشگاه خدا، خود و جامعه سنگین است (بخشی پور ،1388).
تعریف مسئولیت پذیری :
واژه مسئولیت پذیری در عرف به معنای توانایی پاسخ دادن مؤثر و تصمیم گیری های مناسب در شرایط و موقعیت های مختلف می باشد. منظور از تصمیم گیری مناسب آن است است که فرد در چارچوب هنجار های اجتماعی و انتظاراتی که معمولا از او می رود دست به انتخابی بزند که سبب ایجاد روابط انسانی مثبت، افزایش ایمنی، موقعیت و آسایش خاطر وی شود. پاسخ مؤثر پاسخی است فرد را قادر می کند تا به هدف هایی که باعث تقویت عزت نفس وی می شوند، دست یابد ( بیابانگرد، 1374) .
سرتو (1989) مسئولیت پذیری را یک الزام و تعهد درونی از سوی فرد برای انجام مطلوب همه فعالیتهایی که بر عهده او گذاشته شده است تعریف می کند و معتقد است که مسئولیت پذیری از درون فرد سرچشمه می گیرد (نقل از شمشیری ، 1388) .
رسولی (1376) معتقد است که مسئولیت پذیری عبارت است از حساسیت ارزشمندی در روح هر انسان که او را ترغیب به فعالیت های انسانی و اجتماعی می نماید و در نتیجه هر یک از این فعالیت ها بر داشتن باری از دوش خانواده یه جامعه است (رضایی ، 1378) .
گلاسر مسئولیت را توانایی بر آوردن نیاز فرد ، به طوری که این توانایی دیگران را از توانایی برآوردن نیازهای خود محروم نکند تعریف می کند (کریستیانی ، ترجمه فلاحی و حاجیلو ، 1386).
پرهیزکار ( 1375) معتقد است که مسئولیت یک تعهد وجدانی به منظور انجام کار ها می باشد .
گینات معتقد است که احساس مسئولیت در درون فرد سرچشمه می گیرد و ریشه دارد و ارزش هایی که فرد در خانه و اجتماع کسب می کند آن را رشد و جهت می دهد (رضایی،1378).

اهمیت مسئولیت پذیری :
تربیت افراد مسئول و متعهد یکی از مهم ترین و بنیادی ترین هدف هر نظام تربیتی است . زیرا تربیت نیروهای مسئولیت پذیر و مقید به ارزش های درونی شده و با وجدان یکی از عوامل مهم توسعه و پیشرفت هر کشور است و تربیت شخصیت هاس با ثباتی که کمتر تحت تأثیر موقعیت ها و شرایط قرار می گیرند و با توجه به ارزش ها و معیار های خود عمل کنند از اولویت های هر نظام آموزشی است (بیابانگرد، 1374).
با پذیرش مسئولیت و مبارزه با مشکلات و درگیر شدن با مسائل است که انسان رشد می کند و استعداد های نهفته اش شکوفا می شود و از این طریق است که احساس اعتماد به نفس در انسان متجلی می شود نه با کناره گیری و فرار از مسئولیت ( تنها ، 1376).
انسان موجودی است آزاد و در جهت انتخاب نحوه ی زندگی قادر به تصمیم گرفتن می باشد . بشر قادر است از طریق مسئولیت پذیری از حصار موفقیت های گذشته و حال پا فراتر نهد و به خود شکوفایی و تحقق استعداد های درونی خویش بپردازد .
مطهری در کتاب جهان بینی اسلامی می گوید انسان یگانه موجودی است که قانون خلقت قلم ترسیم چهره او را به دست خودش داده است که هر طور می خواهد ترسیم کند؛ یعنی انسان خود می تواند در مورد اینکه چه باشد تصمیم گیری کند و وارد صحنه و میدان عمل شود. پل سارتر می گوید: « انسان سازنده ی خودش است و طراح و عنصر وجودی خود»
تکیه بر افزایش توانایی و نقاط مثبت افراد می تواند آن ها را در انجام مسئولیت ها کمک نماید و پختگی اجتماعی حاصل گردد (براندن3، ترجمه قراجه داغی ،1384).

ویژگی های افراد مسئولیت پذیر :
صفات افرد مسئولیت پذیر به شرح زیر می باشد:
1- وطایف مقرر خویش را بی آنکه نیازی به یاد آوری داشته باشند انجام می دهند.
2- آنچه را متعهد به انجام آن می شوند به پایان می رسانند.
3- می توانند تصمیم هایی بگیرند که با تصمیم های سایر افراد گروهشان ( خانواده ، دوستان و …) متفاوت باشد .
4- می توانند به تنهایی به کار بپردازند بی آنکه خود را زیاد ناراحت کنند.
5- هدف ها و علایق گوناگونی دارند که برایشان جالب توجه هستند.
6- بدون دلیل تراشی افراطی به اشتباهات خویش اعتراف می کنند و در این زمینه به تذکرات یاد آوری شده ی افراد ذی صلاح احترام می گذارند و آنها را رعایت می کنند.
7- می توانند از بین راه های مختلف راهی مناسب برگزینند.
8- سایرین را در حد افراط مقصر قلمداد نمی کنند.
9- برای هر چه که انجام می دهند می توانند دلایلی را معین کنند و دقت بالایی دارند.
10-پیامد های رفتار خود را می پذیرند (بیابانگرد ، 1374) .

چرا مسئولیت می پذیریم ؟
یکی از احتیاجات روانی انسان ابراز شخصیت است . منظور از ابراز شخصیت ارائه افکار و عقاید به دیگران است. هر فردی خواه کوچک یا بزرگ در هر موضوع و مرحله ای باشد میل دارد از فرصت های مختلف استفاده کرده، خود را نشان دهد .
هر شخصی متناسب با فهم و تجربیات خود امور و وقایع را به طور خاصی درک کرده، میل دارد نظر و درک خود را به دیگران عرضه کند.
برای این که در این کار موفق گردد مسئولیت کاری را قبول کرده با نظر و فکر خود آن کار را انجام می دهد . پس قبول مسئولیت در حقیقت نوعی ابراز شخصیت است (برادران ، 1378).
پیامد های عدم پذیرش مسئولیت :
مسئولیت پذیری به عنوان امری اکتسابی جزء جدایی ناپذیر جامعه مدنی است . فردی که از احساس مسئولیت پذیری برخوردار است به موفقیت های روز افزون و پاداش های ناشی از آن دست خواهد یافت . در عوض فردی که غیر مسئولانه عمل می کند با تنبیه و انتقاد مواجه می شود و در نتیجه عزت نفس او کاهش می یابد. چنین فردی نه تنها نسبت به واکنش خویش و نحوه واکنش دیگران نامطمئن می شود بلکه نسبت به زندگی نیز نگرش منفی پیدا می کند (بیابنگرد ، 1374).
فرد بر اساس قبوا مسئولیت ، آراء و عقاید و افکار خود را به دیگران ارائه می دهد .
مسئولیت پذیری اگر با دستورات دینی هماهنگ باشد مهم ترین اهرم اجرای قوانین و هنجار های اجتماعی به شمار می رود و می تواند در کاهش بذهکاری و ناهنجاری های آشکار و پنهان جامعه مؤثر باشد . فقدان مسئولیت پذیری و اعتماد به نفس در نوجوانان باعث بسیاری از معضلات در جامعه از قبیل عدم انجام وظایف شرعی ، عرفی و عدم اجرای درست وظایف محوله در تمام شئون زندگی می گردد ( زنگویی ،1383).
بعضی از بچه ها کار های بسیار دشواری را قبول کرده و در انجام آن ها بسیار می کوشند . بدیهی است که عامل اساسی همه این فعالیت ها شخصیت نمایی است (پرچمی،

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره فرهنگ سازمانی، مسئولیت پذیری، جو سازمانی، رگرسیون Next Entries منابع پایان نامه درباره فرهنگ سازمانی، مسئولیت پذیری، دوره نوجوانی، وجدان کاری