منابع پایان نامه درباره مجمع عمومی، صاحبان سهام، تعاونی ها، اصلاحات ارضی

دانلود پایان نامه ارشد

مجمع عمومی مهمترین و نخستین رکن سازمان است. در ماده 30 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 که هرچند این قانون در خصوص سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران قابلیت اجرایی ندارد اما دارای نکته‌ی مهمی است و آن اینکه بیان داشته مجمع عمومی مهمترین رکن تصمیم گیری است، امری که به نظر می‌رسد در خصوص سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نیز وجود دارد: «ماده 30- مجمع عمومی که براساس این قانون بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکت‌های تعاونی می‌باشد، …»56.
گفتار دوم: شوری
یکی دیگر از ارکان مهم سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران شورا می‌باشد. در ماده 29 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران چنین آمده است: «شورای سازمان مرکب از پنج نفر است که دو نفر آنها از بین کارمندان عالی رتبه وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و یک نفر از کارمندان عالی رتبه وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و یک نفر از کارمندان عالی رتبه سازمان برنامه و یک نفر از افرا بصیر و مطلع و مجرب در امور اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و کشاورزی برای مدت سه سال به وسیله مجمع عمومی با جلب موافقت سازمانهای مربوط تعیین و انتخاب می‌شوند و قبل از پایان مدت مأموریت قابل عزل و بعد از پایان آن تجدید انتخاب آنها بلامانع است». در ماده 30 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نیز چنین آمده است: «جلسات شورا وقتی رسمیت خواهد داشت که لااقل سه نفر از اعضای شوری حضور داشته باشند و تصمیمات شوری هنگامی معتبر خواهد بود که لااقل سه نفر از اعضای حاضر به آن رأی موافق داده باشند. در ماده 31 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به بیان وظایف و اختیارات شورای سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به شرح ذیل پرداخته است «الف- تصویب و یا اصلاح آیین نامه مالی- معاملات، استخدام، امضاء‌های مجاز و سایر آیین نامه‌های داخلی که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می‌شود. ب- تصویب و یا اصلاح تعرفه معاملات سازمان که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می‌شود. ج- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیأت مدیره جهت تحصیل اعتبار از بانک‌ها و مؤسسات مالی و بازرگانی د- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول و یا مطالباتی که وصول آنها به نظر سازمان مقدور نمی‌باشد. ه- اتخاذ تصمیم نسبت به ساختمان و یا خرید محل کار سازمان و شعب و نمایندگی‌های آن. و- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیأت مدیره جهت تشکیل شرکت‌ها و یا مشارکت در شرکت هایی که موضوع آنها تأمین حوائج کشاورزی و یا تبدیل و یا بسته بندی محصولات کشاورزی است. ز- اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که هیأت مدیره طرح آن را در شوری لازم تشخیص دهد مگر در مواردی که اتخاذ تصمیم مربوط داخل در وظایف مجامع عمومی باشد ….».
گفتار سوم: هیأت مدیره
در ماده 32 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران چنین می‌خوانیم: «هیأت مدیره سازمان مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک عضو علی البدل است که به وسیله مجمع عمومی معین شده و قابل عزل و تجید انتخاب می‌باشند، رییس هیأت مدیره عهده دار سمت مدیر عامل سازمان نیز می‌باشد. تبصره- مجمع عمومی صاحبان سهام یکی از دو نفر اعضای هیأت مدیره را به سمت قائم مقام رییس انتخاب می‌نماید تا در مواقع غیبت رییس به جای وی انجام وظیفه نماید. ماده 33: «مدت مأموریت هیأت مدیره سه سال است و قبل از پایان مدت مأموریت قابل عزل و بعد از پایان آن تجدیدنظر انتخاب آنها بلامانع است. ماده 34: «تصمیمات هیأت مدیره هنگامی معتبر و قابل اجراء است که لااقل دو نفر از اعضای هیأت مدیره با آن موافق باشند. ماده 35: « تصمیمات هیأت مدیره باید در دفتر مخصوص عیناً ثبت و به امضای مدیران حاضر در جلسه برسد مدیری که نظر مخالف دارد نظریه او باید عیناً در دفتر مزبور منعکس شود. اما وظایف و صلاحیت‌های هیأت مدیره نیز از موضوعات مهمی است که ماده 36 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی به آن پرداخته است: 1- تهیه برنامه ارشاد و رهبری اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاون روستایی. 2- تهیه برنامه توسعه شبکه تعاونی در مناطق روستایی کشور در حدود بودجه و اعتبارات مصوب. 3- تهیه و تنظیم آیین نامه‌ها و طرح‌های مورد لزوم. 4- بررسی و تهیه طرح‌های مربوط به سرمایه گذاری و شرکت در هر گونه تأسیساتی که نتیجه تمام یا قسمتی از عملیات آنها مستقیم یا غیر مستقیم در بهبود وضع کشاورزان عضو شرکت‌های تعاونی مؤثر باشد. 5- تهیه و بررسی طرح‌های مربوط به تحصیل اعتبار و یا اخذ وام از بانک‌ها و مؤسسات مالی و بازرگانی. 6- اتخاذ تصمیم نسبت به اعتبارات درخواستی اتحادیه‌های تعاونی روستایی با رعایت مقررات این اساسنامه و آیین نامه‌های مربوط. 7- اتخاذ تصمیم نسبت به صدور ضمانتنامه به نفع اتحادیه‌های تعاون روستایی با رعایت مقررات آیین نامه مربوط. 8- تهیه و تنظیم تعرفه معاملات سازمان و تغییراتی که در آن ضرورت پیدا می‌کند. 9- تهیه و تنظیم گزارش فعالیت‌های انجام شده سالانه سازمان برای طرح در مجمع عمومی.10- تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه سازمان برای تسلیم به بازرسان و طرح در مجمع عمومی. 11- تهیه و تنظیم خط مشی و برنامه‌های سال بعد سازمان جهت طرح در مجمع عمومی. 12- حسابرسی سازمان به وسیله عقد قرارداد با حسابداران قسم خورده مشروط بر اینکه سمتی در سازمان نداشته باشند یا مؤسسات حسابرسی واجد صلاحیت و گزارش نتیجه آن به مجمع عمومی صاحبان سهام. 13- اتخاذ تصمیم نسبت به تشکیلات اداری و فنی و احتیاجات استخدامی سازمان. 14- اتخاذ تصمیم نسبت به بخشودن جریمه دیرکرد و یا بهره مطالبات معوق در موارد استثنایی. «در واقع باید دانست که اعضاء هیأت مدیره در مجامع عمومی به وسیله آراء اکثریت اعضاء در مجامع عمومی عادی انتخاب می‌شوند و از منظر قانونی به عنوان نمایندگان اعضاء جهت اداره امور شرکت می‌باشند و در قبال آراء و اعتمادی که اعضاء به آنها داشته اند وظایف و مسئولیت هایی به عهده دارند که اهم آنها به شرح ذیل است: مهمترین وظیفه هیأت مدیره دفاع از حقوق اعضاء و حفظ و حراست سرمایه‌های آنهاست، اجرای مصوبات مجمع در پی تصمیمات متخذه در جلسات مجمع، انعطاف پذیری در قبول و یا رد پیشنهادات و انتقادات اعضا برای پیشرفت اهداف شرکت، آگاه سازی اعضاء در خصوص امور شرکت در جلسات تشکیل شده مجمع»57
گفتار چهارم مدیر عامل
یکی دیگر از ارکان مهم سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مدیر عامل می‌باشد. در ماده 37 اساسنامه سازمان چنین آمده است: «وظایف و اختیارات مدیر عامل سازمان به شرح زیر می‌باشد: 1- نمایندگی سازمان در برابر اشخاص ثالث و مراجع قضایی و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی با حق توکیل غیر. 2- تصمیم در مورد استخدام با رعایت بند 13 ماده 36 این اساسنامه و نصیب و عزل و مأموریت و انتقال و تعلیق کارکنان سازمان و تعیین شغل و حقوق و مزایا و ترفیع آنان طبق آیین نامه استخدام و در حدود بودجه تصویبی. 3- افتتاح حساب جاری به نام سازمان نزد شعب بانک ها. 4- اتخاذ تصمیم نسبت به اعتبارات و وام‌های درخواستی شرکت‌های تعاون روستایی با رعایت مقررات این اساسنامه و آیین نامه‌های مربوط 5- اجرای مصوبات مجامع عمومی و شوری و هیأت مدیره. 6- نظارت بر اجرای اساسنامه و آیین نامه‌های سازمان. 7- امضای قراردادهایی که به تصویب هیأت مدیره رسیده است. 8- انجام کلیه اموری که برای اداره سازمان لازم است در حدود مقررات مربوط به استثنای سازمان و یا خرید محل کار سازمان که باید با تصویب شوری باشد. 9- مراقبت کامل در این که واحد حسابرسی داخلی سازمان وظایف مرجوعه را به نحو اکمل انجام دهد. 10- مدیر عامل سازمان می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضای مدیران یا کارمندان سازمان تفویض نماید. 11- حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و نامه‌ها و مکاتبات سازمان با رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان است که طبق اساسنامه آنچه که مربوط به وظایف و اختیارات شخص او است امضاء و آنچه که اتخاذ تصمیم درباره آن در صلاحیت هیأت مدیره سازمان باشد پس از تصویب هیأت مدیره مبادرت به امضاء می‌نماید … در واقع باید دانست که «شرکت تعاونی سازمانی است مرکب از گروهی از اشخاص که به تشابه احتیاجات یکدیگر پی برده و بر اثر رشد فکری، این اعتقاد در آنها ایجاد شده است که می‌توانند در رفع نیاز مشترک و بهبود وضع مادی و اجتماعی خویش موفق گردند.»58 «براساس آخرین مصوبه اتحادیه بین المللی تعاون، تعاونی‌ها بر ارزش هایی نظیر خودیاری، مسئولیت پذیری، مردم سالاری، برابری، انصاف و اتحاد استوارند و تلاش می‌کنند با عملی ساختن اصول تعاونی، این ارزش‌ها را تحقق بخشند. این اصول عبارتند از: 1- عضویت آزاد و اختیاری؛ 2- کنترل مردم سالار توسط اعضاء؛ 3- مشارکت اقتصادی اعضاء؛ 4- خودگردانی و استقلال؛ 5- آموزش، حرفه آموزی و اطلاع رسانی؛ 6- همکاری بین تعاونی ها؛ 7- توجه به جامعه؛ اصول فوق صرفاً ابزارهایی برای اندازه گیری نیستند و در حقیقت دستور العمل هایی هستند که تعاونگران را ملزم به ارزیابی از تعاونی هایشان می‌نمایند تا از این طریق منافع و مسئولیت‌های اعضاء تعیین شده و مشخص گردد که تعاونگران می‌توانند تعاون را به طور واقعی در سازمانهایشان شکوفا کنند. دیویس مدیر واحد سازمان‌های تعاونی دانشگاه لیستر در مقاله‌ای تحت عنوان هویت تعاونی و مدیریت تعاونی بیان می‌نماید که اولین هدف در تعاون عبارتست از تقویت نارسایی‌ها یا به دست آوردن قدرت بازار و دوم اینکه تمام مؤسسات تعاونی، بایستی ایده و عمل، به شکل یک اجتماع واحد را به عنوان یک فضیلت در میان اعضاء خود ترویج کنند چرا که با هم عمل کردن است که کلید موفقیت یک تعاونی است. وی سه معیار را برای ارزیابی عملکرد تعاونی معرفی می‌نماید: الف- میزان تقویت وحدت، مشارکت و عملکرد اعضاء به صورت یک اجتماع؛ ب- کسب منافع اقتصادی فردی و جمعی توسط اعضاء؛ ج- میزان رفتار دموکراتیک در میان اعضاء. او با بیان نظر ولکرز مبنی بر این که هر جا که عضومداری جای خود را به مشتری مداری صرف بدهد، تغییر ماهیت تعاونی یک شرکت تعاونی غیر قابل اجتناب خواهد بود. مدیریت مردم سالار، شرکت‌های تعاونی را از الهام گیری از ارزش‌های فرهنگ مدیریت مآبانه، بر حذر می‌دارد و مدیریت تعاونی را آن قسمت از شرکت تعاونی می‌داند که به طور حرفه‌ای و تخصصی درگیر حمایت از اعضاء برای نیل به هدف تعاونی است. مدیریت تعاونی باید توانمند باشد و مدیران منتخب (هیأت مدیره) به عنوان نمایندگان اعضاء نقش و مسئولیت‌های ویژه‌ای در راستای اجرای سیاست‌ها و خط مشی‌ها و نیز نظارت کلی بر امور شرکت بر عهده دارند. اعضاء تعاونی به عنوان مالکان اصلی شرکت، باید فعالانه در انتخاب رهبران و تبیین سیاست‌های اساسی شرکت تعاونی مشارکت نمایند. هیأت مدیره مؤثر باید منافع تمامی سهامداران را در نظر گیرد و مدافع آن باشد و حرف‌های اعضاء را بشنود … همچنین لازم است نظام مشارکت اعضاء در کلیه فرآیندهای مدیریتی به اجراء در آید و طی آن آراء اعضاء هر چه بیشتر اخذ و شنیده شود … .»59 در ارتباط با ساختار و ارکان و تشکیلات سازمان تعاون روستایی در ادامه به چارت سازمانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نگاهی می‌اندازیم. قبل از ارائه چارت سازمانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به توضیح مختصری در خصوص آخرین رکن سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران که همانا بازرسان سازمان باشند می‌پردازیم.
گفتار پنجم: بازرسان
در ماده 40 اساسنامه سازمان چنین آمده است: مجمع عمومی عادی سالانه برای هر دوره عملکرد چهار نفر بازرس که به امور حسابرسی و یا فنی آشنایی کامل داشته باشند تعین می‌نماید. مسئولیت و وظایف بازرسان قبلی تا تجدید انتخاب و یا تعیین بازرسان جدید ادامه خواهد داشت. در ماده 42 اساسنامه مذکور نیز به بیان وظایف بازرسان در سه بند پرداخته است.
چارت سازمانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

در ارتباط با سازمان تعاون مرکزی روستایی ایران و چارت سازمانی و ارکان تشکیلات آن با اندیشه عدم تمرکز ذکر نکات ذیل الذکر لازم و ضروری می‌باشد: اولاً یکی از ویژگی‌ها و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره مجمع عمومی، اصلاحات ارضی، عدم تمرکز، صاحبان سهام Next Entries منابع پایان نامه درباره جهاد کشاورزی، مجمع عمومی، وزارت جهاد کشاورزی، عدم تمرکز