منابع پایان نامه درباره مبلمان شهری، دوران اسلامی، زیبایی شناسی، تاریخ هنر

دانلود پایان نامه ارشد

ا قیمت………………………………………………………………………………………………..136
3-4-11 وندالیزم آگاهانه……………………………………………………………………………………………………………….137
3-4-12 وندالیزم نا آگاهانه……………………………………………………………………………………………………………137
3-4-13 انواع تخریب گرایی های رایج…………………………………………………………………………………………..137
3-4-14 نقش طراح……………………………………………………………………………………………………………………..138
3-4-15 تاثیر محصول بر محیط…………………………………………………………………………………………………….140
3-4-16 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………141

3-5 زیبایی شناسی…………………………………………………………………………………………………….142
3-5-1 آب به صورت طرح…………………………………………………………………………………………………………..142
3-5-2 آب از نظر حرکت…………………………………………………………………………………………………………….142
3-5-3 آب به صورت کنایه و نشانه……………………………………………………………………………………………….143
3-5-4 عناصر طراحی بصری………………………………………………………………………………………………………..143
3-5-5 فرم…………………………………………………………………………………………………………………………………144
3-5-6 بافت………………………………………………………………………………………………………………………………144
3-5-7 کیفیت حسی……………………………………………………………………………………………………………………145
3-5-8 آبروها…………………………………………………………………………………………………………………………….145
3-5-9 آبشارها…………………………………………………………………………………………………………………………..145
3-5-10 فواره ها………………………………………………………………………………………………………………………..146
3-5-11 نور پردازی آبنماها و آبشارها و آب های ساکن………………………………………………………………….148
3-5-12 انواع نورپردازی باغی……………………………………………………………………………………………………..149
3-5-13 زیبایی شناسی محیط و منظر……………………………………………………………………………………………153
3-5-14 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………..154

3-6 آنالیز ساختار و عملکرد…………………………………………………………………………………….155
3-6-1 مواد و روش های ساخت آبنما……………………………………………………………………………………………155
3-6-2 نورپردازی در کف حوضچه……………………………………………………………………………………………….155

فصل چهارم طراحی
4-1 پیشنهادات طراح………………………………………………………………………………………………………..157
4-2 روشSET………………………………………………………………………………………………………….159
2-4- 1مصادیق کالایی……………………………………………………………………………………………………..159
2-4-2 بررسی هویت مکان قرار گیری محصول نهایی………………………………………………………………………161
2-4-3 توپوگرافی بام تهران…………………………………………………………………………………………………………..161
2-4-4 علت انتخاب بام تهران………………………………………………………………………………………………………161
2-4-5 گروه هدف………………………………………………………………………………………………………………………163
2-4-6 بسته های فرهنگی لنسکی………………………………………………………………………………………………….163
2-4-7 معیار های محیطی…………………………………………………………………………………………………………….163
2-4-8 معیار های تعاملی……………………………………………………………………………………………………………..164
2-4-9 معیار های ارزیابی و داوری……………………………………………………………………………………………….164
2-4-10 معیار های خلاقیت…………………………………………………………………………………………………………165
2-4-11 معیار های هیجانی………………………………………………………………………………………………………….165
2-4-12 معیار های اعتقادی………………………………………………………………………………………………………….165
2-4-13 معیار های هویتی……………………………………………………………………………………………………………165
2-4-14 اولویت بسته های فرهنگی در گروه هدف…………………………………………………………………………166
2-4-15 بررسی شاخصه های Entertainment مورد علاقه کاربر………………………………………………….167
2-4-16 معیار های اقتصادی………………………………………………………………………………………………………..167
2-4-17 بررسی شاخصه های کالاهای مورد توجه گروه کاربر………………………………………………………….168
2-4-18 بررسی رفتار مبتنی بر تکنولوژی گروه هدف……………………………………………………………………..169
2-4-19 چگونگی ارتباط ویژگی های کالا،کیفیت و ارزش های شخصی…………………………………………..170
2-4-20 شناسایی فرصت……………………………………………………………………………………………………………..176
3-4 اتودهای اولیه…………………………………………………………………………………………………………..177
4-4 جدول ارزیابی طرح های برتر……………………………………………………………………………………187
4-5 طرح نهایی………………………………………………………………………………………………………………189
4-6 تفسیر چرایی طرح……………………………………………………………………………………………………195
4-7 نقشه و برش……………………………………………………………………………………………………………196
4-8 نکات فنی…………………………………………………………………………………………………………….201
4-9 مناسبات اقتصادی………………………………………………………………………………………………….203
4-10فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………….205

فصل اول

چکیده :
این پژوهش با هدف اولیه استفاده از عناصر نور و آب در طراحی المان های شهری،به بررسی کامل این عناصر در دوران تاریخی ایران پرداخته است و هم چنین طراحی مبلمان و المان های شهری از منظر هویت و فرهنگ مورد بررسی قرار گرفته است و سعی بر ایجاد پیوندی محکم تر بین فرهنگ و المان های شهری شده است .
هم چنین از نظر اجتماعی سعی در هرچه بهتر ارتباط برقرار کردن استفاده گر با المان های شهری شده است..
مقدمه
اهمیت موضوع
با توجه به اینکه طراحی کنونی شهر تهران نیاز های روانی و جسمی مردم تهران را برآورده نمیکندو ارتباط فطری و موثر بین فرد و فضاهای شهری وجود نداردو شهری خاکستری بدون ایجاد تعلق خاطر بین فردو جامعه می باشد.بنابراین ایجاد فضایی با توجه به فرهنگ جامعه که ارتباط فرد با محیطش را بهتر کرده و فضایی برای تعامل و آرامش باشد ضروری می باشد.
هدف
طراحی المان و فضای شهری منطبق با فرهنگ و تاریخ مردم ایران در جهت ایجاد تعامل اجتماعی و تعامل بین فضاهای شهری و افراد.

سوال پژوهشی
با این فرض این تحقیق را شروع کردم که با بررسی تاریخ هنر ایران شاخصه های فرهنگی استخراج کنم و از آن ها به کدهای طراحی برای طراحی المان های شهری برسم.
تعریف مبلمان شهری
مبلمان شهری به مجموعه وسیعی از وسایل،اشیاء،دستگاه ها،نمادها،خرده بناها،فضاها و عناصری گفته می شود که چون در شهر و خیابان و در کل فضای باز نصب شده اند و استفاده عمومی دارند،به این اصطلاح معروف شده اند.
پیشینه
در این پژوهش مقطعی تحلیلی دوران تاریخ هنر ایران از زروانیسم تا کنون بررسی شده است.هنرهایی مانند نقوش برجسته،سفال،معماری،نگارگری،قالی مورد بررسی قرار گرفت.همچنین عقاید سهروردی دربار ه نور و حکمت اشراق نیز بررسی شد.فصل دوم به طور کامل به این بخش اختصاص داده شده .
این بررسی نشان می دهد که شاخصه های فرهنگی تا قبل از دوران اسلامی دارای اشتراک های زیادی می باشد و بعد از دوران اسلامی با حفظ برخی اشتراکات دارای شاخصه های جدیدی است.
نتایج:
با بررسی های مقطعی و تحلیلی شاخصه هایی مانند تقدس،قائم به ذاتی تمرکز،سلسله مراتب تطهیر و خلوص و شفافیت،بخشندگی،حقیقت یابی و.. در ارتباط با عناصر نور و آب استخراج شده است.از این شاخصه ها به کدهای طراحی رسیدم که به کمک آنها و با بکار گیری روش set موفق به طراحی فضایی در بام تهران شدم.

کلمات کلیدی
-آب- نور- مبلمان شهری-فرهنگ
1-2 روش

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره نشانه شناسی، هنر اسلامی، عوامل انسانی، معماری اسلامی Next Entries منابع پایان نامه درباره مردم شناسی، مراسم مذهبی، اسطوره شناسی، تجدید حیات