منابع پایان نامه درباره قرارداد آتی، سازمان تجارت جهانی، تجارت جهانی، سازمان جهانی تجارت

دانلود پایان نامه ارشد

ک زمان بر قیمتهای معاملات سلف دانه ی سویا ، بلغور دانه ی سویا و روغن دانه ی سویا منعکس می گردد. تکان ناشی از ملی کردن معادن مسی که در دست خارجیان بوده، در قیمت مس ، نقره و دیگر معاملات سلف مربوطه در نیویورک ، لندن و شیکاگو ثبت می شود و اعلام یا نشانه هایی از اینکه فدرال رزرو قصد تزریق پول به بدنه اقتصاد را داشته باشد فوراً توسط بازار مورد توجه قرار می گیرد و در قیمت معاملات آتی خزانه داری آمریکا تأثیر می گذارد.
قیمتهای قراردادهای آتی مورد استفاده ترین مراجع در بازارهای مالی ، فلزی و کشاورزی هم در داخل کشور و هم در سطح بین المللی هستند. در واقع ، وقتی که قیمتها کشف می شوند بورسهای معاملات سلف بطور روزانه آن قیمتها را از طریق سیستم اطلاع رسانی بازار و  روزنامه ها به اطلاع عموم می رسانند.11 در رابطه با اهرم مالی در قراردادهای آتی باید بگوئیم یکی ازمنافع کلیدی معامله در بازارهای آتی این است که چنین معاملاتی به معامله گر امکان انجام یک معامله با رقم بزرگی را با واریز مبلغ کمی سرمایه فراهم می نماید.مبلغ اولیه مورد نیاز برای معامله که حدودا 7% مبلغ کل است را سپرده اولیه می نماید .ضمنا در صورت کاهش حساب موجودی معامله گر ناشی از ضرر وی در یک معامله , چنان چه موجودی وی از ودیعه سپرده نیز کمتر گردد او بایست موجودی سپرده خود را در همان حد اولیه واریز کند که به آن سپرده ثابت گفته میشود و به این فرآیند اصطلاحا فراخوان حساب یا حساب فراخوانی نیز گفته میشود 12 اصوال يکي از ويژگيهاي معاملات آتي اهرمی بودن آنهاست و اين ويژگي است که سود و زيان معاملات را در يک دوره زماني با توجه به آورده اوليه سرمایه گذار بسيار بالا میبرد..
ب : فراوانی انجام معاملات و سرعت نقد شدن
در قراردادهای آتی برای اینکه سرمایه گذار قادر به فروش قرارداد آتی باشد، نیاز به مالکیت آن کالا یا آن دارایی معین ندارد و با عمل پیش فروش میتواند یک قرارداد آتی را در بازار بفروشد و در صورت نیاز به تحویل، آن را از بازار فیزیکی تهیه نماید که این امر میزان نقد شوندگی معاملات را تا حد بسیار زیادی افزایش میدهد.13
نقدشوندگي يكي از ويژگيهاي مطلوب بازارهاي رقابتي است. نقدشوندگي به صورت امكان انجام معاملات به سرعت، با هزينه ي اندك و بدون تحت تأثير قراردادن شديد قيمت تعريف شده و تعيين كننده ي اصلي امكان ادامه حيات بازارها بيان شده است.14
ج : شفافیت
بسیاری از بازارهای آتی به عنوان بازارشفاف معاملاتی تلقی میشوند زیرا جریان سفارش و معامله در آنها روشن و عادلانه است ؛هر معامله گر فرصت یکسانی با دیگران دارد .از دیدگاه کلی ؛شفافیت باعث گردیده که تمام معامله گران در دسترسی به بازار از شرایط یکسانی برخوردار شوند 15.
د :پوشش ریسک
مهمترین مزیت و دلایل قراردادهای آتی خاصیت پوشش ریسک آن است. پوشش ریسک به معناي اتخاذ موقعيتي در بازار است که هدف از آن حداقل نمودن يا از بين بردن ريسک )ناخواسته( ناشي از نوسانات و تغييرات قيمت است. به عنوان مثال يک توليدکننده عمده يا مصرف‏کننده عمده براي از بين بردن نااطميناني و ريسکي که در مورد قيمت آينده محصوالت خود با آن مواجه است، میتواند به راحتي با اتخاذ يک موقعيت فروش يا خريد در قالب يک معامله آتي با قيمت مطلوب نسبت به نوسان قيمتها در آينده خود را بيمه نمايد16.
بند ششم : نقش و جایگاه قراردادهای آتی درکشورها
. پيشرفت معاملات آتی در دنيا طی دهه اخير باور نکردنی است و این در حـالی اسـت کـه درامریکـا بعنوان اولين کشوری که معاملات آتی را در بورس شيکاگو در سـال ١٨۴٨ راه انـدازی نمـود و حجـم دلاری روزانه معاملات آتی در بورسهای کالایی امریکا حداقل یک بيليـون دلار اسـت و بعلـت تـسویه روزانه و پرداخت سود کوتاه مدت روزانه ۵ %که از طریق بروز رسانی حساب سرمایه گذاران انجام ميشود. اینگونه معاملات از جذابيت بالایی برخوردار است بنابراین نـرخ بازگـشت سرمایه بالا و مطمئن است و به همـين خـاطر انگليـسی هـا عبـارتی معـروف دارنـد کـه مـی گوینـد یعنـی بورسـهای کـالایی از نظـر قابليـت سرمایه گذاری محلی قابل توسعه، سالم، قوی و موفق هستندجالب است بدانيد با این احوال هنوز ٩٠ %مردم امریکا هيچگونه اطلاعاتی از معاملات آتی ندارند.علت موضوع هم واضح است زیرا کارگزارانی کـه در بورسـهای آتـی معاملـه مـی کننـد نوعـاً بـدليل همسویی با شرکت های بزرگ سرمایه گذاری تمـایلی بـه تبليغـات و تـشویق مـردم بـرای ورود بـه معاملات آتی را ندارند و سودهای حاصله از معاملات آتی در مـسيرهای معينـی جریـان مـی یابـد و مردم را به گونه ای هدایت می کنند که بيشتر به طـرف معـاملات و معـاملات روی آورند ؛زیرا سود در آنها قابل توجه نمی باشدمعاملات آتی کالاها پدیده ای جهانی است که ارزشهای اقتصادی فراوانی را به معامله گران مـی بخشد. چه آنهایی که برای سود به این بازار وارد می شوند و چه آنهـایی کـه بـرای مهـار نوسـانات قيمت بعنوان پوشش ریسک این معاملـه ميـشوند.معـاملات آتـی در حـال حاضـر در هندوستان متجاوز از ١٠٠ کالا در بورس های مختلف آتی ها معامله ميشوند .اقتصاد هندوستان با جمعيتی حدود یک ميليارد نفر وابستگی مستقيم و غير مستقيم به بورسهای معاملات آتی و کالایی دارد و بورس که هر روز مردم و سرمایه گذاران را دعوت به سـرمایه گـذاری و خرید و فروش در بورس کالا می نمایند و بتدریج با کنترل دولت قيمت کالاها در بازار بـورس از طریـق کشف قيمت، نرخ واقعی خود را پيدا می کنند.معاملات آتی در بازارهای پيشرفته حـداقل ١٠ برابـر معـاملات نقـدی انجـام مـی شـود و در امریکـا معاملات آتی ٢٠برابر بازارهای نقدی در حال انجام است، لذا اهميت، وسعت و عمق بازار آتی را بـا توضيحات فوق می توان دریافت .در حال حاضر معاملات نقدی روزانه در بورس های کالایی هندوستان حـداقل بـالغ بـر ٧ ميليـارد دلار است که با احتـساب معـاملات آتـی بـه ٧٠ ميليـارد دلار افـزایش خواهـد یافـت و هـدف اسـتراتژیک هندوستان همين است17
بند هفتم : تسویه قراردادهای آتی
تاريخ سررسيد قراردادهاي آتي بر روي يک کالا به صورت استاندارد و مشخص توسط بورس تعيين میشود و فقط براي سررسيدهاي معيني که تعيين میشود امکان انجام معاملات آتي وجود دارد.به دلیل استاندارد بودن قراردادهای آتی ؛چنین قراردادهایی توانایی بسیار زیادی در ساز و کار معاملاتی دارند زیرا در قراردادهای آتی بدلیل استاندارد بودن فروشندگان و خریداران میتوانند یک قرارداد آتی را با قرارداد دیگری تعویض نموده و تعهدات خود را در قبال تحویل یک کالا,یک ابزار مشتقه تسویه نمایند .تسویه قراردادهای آتی یعنی اتخاذ یک موقعیت معاملاتی مخالف یا معادل معامله آتی اولیه توسط معامله گر می باشد .18 قرارداد آتی پس از آخرین روز معاملاتی، وارد دوره تحویل می‌شود و کارگزاران طرفین قرارداد آتی باید نسبت به انجام فرآیند تحویل اقدام کنند . ‌کنند.
گفتار دوم : اتاق پایاپای
بند اول : تعریف اتاق پایاپای
اتاق پایاپای ,واحد سازمانی است که در قالب شرکت تشکیل ,تاسیس و بخش الحاقی به بورس های ارائه کننده ی آتی ها می باشد .19ضمنا در تعریف اتاق پایاپای می توان گفت بخشي از تشکیلات اداري سازمان كارگزاران بورس کالا است كه وظيفه تسويه و پاياپاي كردن قراردادهای معامله شده در تالار معاملات بورس را برعهده دارد كه در اين آئين نامه به اختصار “اتاق” ناميده مي شود.20
الف :اتاق پایاپای در اصطلاح حقوقی
1) از نظر حقوقی , اتاق پایاپای ضامنی است که ضمانت او مفید نقل ذمه است و با عمل خود مضمون عنه را بری و تعهدات طرفین قرارداد آتی را بر عهده می گیرد 21لازم به ذکر است هدف ضامن در ضمانت نقل ذمه ازضمانت ارفاق به بدهکارودستگیری ازاوست وسودجویی مطرح نمی باشداین تعبیر ازضمان باحقوق مذهبی سازگاروفقه امامیه نیز این مفهوم راپذیرفته است ودراین فقه اعتقاد براین است که دراثرضمان وبه پیروی ازقصدمشترک طرفین ذمه مدیون بری وضامن بجای اومتعهد گردد.22از طرفی هم میتوان گفت واحدی در شرکت سپرده‌گذاری است که بر اساس این دستورالعمل، وظیفه تسویه و پایاپای قراردادهای آتی را بر عهده دارد؛ لازم به ذکر است اتاق پاياپاي بعنوان بازوي مالي بورس و محلي براي تسويه معاملات مي باشد . اتاق پاياپاي ضمن تسويه معاملات ، ثبت و ضبط معاملات كليه خريداران و فروشندگان را نيز بعهده دارد . چنانچه عضوي از اجراي تعهدات مالي خود نكـول نمايـد ، مداخلـه نمـوده و از يكپـارچگي معاملات بازار حمايت مي نمايد به همين دليل با توجه به وجود مقررات در بـورس كـالاي ايـران از آغاز فعاليت خود تا كنون حق هيچ يك از مشتريان در قراردادها تضييع نگرديده اسـت ، زيـرا اتـاق پاياپـاي ضـمانت مـالي كليـه قراردادها را بعهده دارد .23
گفتار سوم : سازمان تجارت جهانی و ارکان سازمان
سازمان جهانی تجارت برای دستیابی به موافقتنامههای مورد تایید اعضا و نیز نظارت بر حسن انجام آنها از وجود ارکان مختلف تصمیم گیری، نظارتی، اجرایی و حقوقی بهره میبرد. این ارکان عبارتند از: کنفرانس وزیران، شورای عمومی، رکن حل اختلاف، رکن بررسی خط مشی تجاری و شوراها.
1 : کنفرانس وزیران : کنفرانس وزیران بالاترین رکن سازمان تجارت جهانی است و نمایندگان همه اعضا را در بر میگیرد. کنفرانس وزیران معمولااز وزیران بازرگانی یا وزیرانی که مسئولیت امور تجارت خارجی در کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت را برعهده دارند تشکیل شده و دست کم هر دو سال یکبار برگزار میشود.
2 : شورای عمومی : شورای عمومی که پس از کنفرانس وزیران عالیترین رکن تصمیم گیری در سازمان تجارت جهانی محسوب میشود، عهده دار امور جاری و موضوعات روزمره و کارکردهای این سازمان است.
3 : رکن حل اختلاف : ممکن است یك دولت عضو سازمان مدعی شود که عضو دیگری معاهده یا تعهدی را برخلاف مصالح وی نقض نموده است. در چنین شرایطی، شورای عمومی به عنوان رکن حل اختلاف تشکیل جلسه میدهد.
4 : رکن بررسی خط مشی تجاری : شورای عمومی، همچنین میتواند به عنوان رکن بررسی خط مشی تجاری تشکیل جلسه دهد. این رکن ریاست، قوانین و رویه خاص خود را دارد و به تجدید نظر در سیاستهای تجاری اعضا برای آماده کردن آن در مکانیزم بازنگری در سیاست تجاری میپردازد24
5 : شوراها : شوراها برای اجرای وظایف سازمان تجارت جهانی و عموماً زیر نظر شورای عمومی تشکیل میشوند.
6 : دبیرخانه : دبیرخانه سازمان جهانی تجارت که مقر آن در شهر ژنو سوئیس است مسئول اداره امور اداری است.
7 : نشستهای غیر رسمی : اگرچه نشستهای غیر رسمی در قالب نمودار تشکیالتی سازمان جهانی تجارت قرار ندارد، اما از آنجا که تصمیم گیری در این سازمان براساس اجماع آراء صورت میگیرد شکی نیست که دستیابی به این امر بدون رایزنیهای قبلی بین اعضاء امکانپذیر نخواهد بود. برهمین اساس مشورتهای غیررسمی در اشکال مختلف حتی در سطح رؤسای هیأتهای نمایندگی نقش مهمی در نیل به اجماع نظر اعضای سازمان ایفا میکند و لازمه نشستهای رسمی کمیته ها و شوراهای مختلف محسوب میشود. این رایزنیها در زمینه موافقت اعضاء با قبول عضویت یك کشور جدید بسیار حائز اهمیت است25
بند اول : اصول سازمان
اصول سازمان تجارت جهاني با كمي تفاوت همانند اصول مندرج در موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت است. به طور كلي سازمان تجارت جهاني بر چند اصل مهم مبتني است
1 . اصل عدم تبعيض و اصل دولت كاملــــــه الوداد: طبق اين اصل هرگونه امتياز بازرگاني يا تعرفه اي كه از سوي يك كشور نسبت به هر كشور عضو اعمال مي شود، به تمام شركاي تجاري عضو، قابل تعميم است. تنها استثناي اين اصل در مورد همگرايي اقتصادي همانند اتحاديه هاي گمركي بين چند كشور است؛
2.  استفاده از محدودیتهای کمی در تجارت همچون سهمیه بندی و صدور پروانه واردات ممنوع بوده، حمایت از صنایع داخلی فقط از طریق تعرفه های گمرکی شفاف امکان پذیر است؛
3.       كاهش تدریجی وتثبيت تعرفه هاي گمركي وحذف موانع تجاري وغير تعرفه ای، مگر در مورد محصولات كشاورزي کشورهایی كه با مشكل در پرداختها موجه هستند؛
4.       برقراری نظام تعرفه های

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره قرارداد آتی، سازمان تجارت جهانی، تجارت جهانی، حل و فصل اختلافات Next Entries منابع پایان نامه درباره قرارداد آتی، حقوق ایران، سیاستهای تجاری، تسویه و پایاپای