منابع پایان نامه درباره قرارداد آتی، حقوق ایران، سیاستهای تجاری، تسویه و پایاپای

دانلود پایان نامه ارشد

ترجیهی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فرآورده های کشورهای در حال توسعه، به منظور ساده سازی رقابت محصولات این کشورها با محصولات تولیدی کشورهای صنعتی
5.       هرگونه رفتار با کالای وارداتی که متفاوت با رفتار با کالاهای ساخت داخل باشد توسط کشورهای عضو ممنوع است
6.       هرگونه عمل کشورهای عضو که جنبه فروش زیر قیمت تمام شده داشته باشد ممنوع است.
7.       انجام مشورت در مورد سیاست‌های بازرگانی با دیگر اعضا و حل وفصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره.26
بند دوم : اهداف سازمان
اهداف سازمان شامل موارد زیر است :
1 : مدیریت و نظارت بر اجرای 28 موافقتنامه
2 : مجمعی برای مذاکرات تجاری چند جانبه
3 : مکانیسم حل و فصل اختلافات تجاری
4 : بررسی و ارزیابی سیاستهای تجاری اعضاء
5 : همکاری با دیگر سازمانهای بین المللی در زمینه مدیریت اقتصاد جهانی
6 : کمك به کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای در حال گذار جهت برخورداری از مزایای نظام تجارت چند جانبه27
فصل سوم : بررسی نقش اتاق پایاپای در قرارداد آتی و بررسی تضامین قابل قبول در آن
گفتار اول : بررسی اتاق پایاپای در قرارداد آتی در حقوق ایران
بند اول : عضویت در اتاق پایاپای در حقوق ایران
در این گفتار مباحثی مانند اعضا ء , شرایط عضویت و وظایف اعضا مورد بررسی قرار میگیرد و ضمنا به تحلیل ضوابط عمومی اتاق و تضامین و سپرده ها درآن پرداخته میشود .
بند دوم : اعضاء و شرایط عضویت در اتاق پایاپای
کارگزار، کارگزار / معامله‌گر و هر شخص حقوقی دیگری است که تحت این عنوان مطابق دستورالعمل پذیرش اعضا در اتاق پایاپای، به عنوان عضو اتاق پایاپای پذیرفته شده است28.
بند سوم : وظایف عضو اتاق پایاپای
عضو اتاق پایاپای موظف است موافقت‌نامه عضويت در اتاق پایاپای را امضاء نموده و حق عضويت خود را طبق مقررات پرداخت نمايد.29
عضو اتاق پایاپای مکلف است اطلاعات زیر را به ترتیبی که مشخص شده است به “شرکت” ارائه نماید:
1. هر نوع مجازات یا وضعیتی كه موجب ممنوعيت عضو اتاق پایاپای و یا مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیأت مدیره اشخاص حقوقی عضو اتاق پایاپای از تصرف در اموال و يا محروميت از انجام معاملات مي‌شود (از قبيل ورشكستگي، توقيف اموال يا منع شركت در معاملات ويژه)
2. تغييرات ثبتي عضو اتاق پایاپای اعم از تغییر در مدیران، اقامتگاه شرکت و سایر موارد پس از ثبت تغییرات
3. سایر اطلاعات مورد درخواست از اعضاء اتاق پایاپای طبق مصوبات هيأت مدیرۀ “شرکت”
تبصره: نقض مقررات فوق تخلف محسوب شده و موضوع توسط “شرکت” جهت رسیدگی به مرجع رسیدگی به تخلفات ارجاع خواهد شد30.
بند چهارم :فرآیند تسویه و پایاپای
اتاق پایاپای پس از دریافت گواهینامة انجام معاملات نسبت به صدور صورتحساب شامل اطلاعات قرارداد از جمله ارزش قرارداد، مالیات، کارمزدهای مصوب اعم از کارمزد‌های کارگزار، بورس، حق نظارت سازمان و سایر هزینه‌های مصوب اقدام می‌نماید31 اعضاءاتاق پایاپای مکلفند براساس صورت حساب صادره نسبت به تسویه معاملات خود طی مهلت تسویه و براساس ضوابط این دستورالعمل، اقدام نمایند. در صورتی که امور تسویه هر معامله به طور کامل توسط کارگزار خریدار انجام شده باشد، اتاق پایاپای اقدام به صدور اعلامیة تسویة وجوه آن معامله می‌نماید. اتاق پایاپای پس از صدور حوالة خرید کالا توسط کارگزار فروشنده، نسبت به واریز وجوه مربوط و کارمزدها به حساب ذینفعان اعم از فروشنده، بورس، “شرکت”، سازمان و کارگزاران طرف معامله همچنین ارایة حوالة خرید کالا به کارگزار خریدار اقدام می‌نماید.32 روش‌های تسویه معاملات به شرح زیر می‌باشد:
تسویه نقدی: در این روش وجه قرارداد ظرف مهلت تسویه به صورت نقدی توسط کارگزار خریدار به حساب عملیاتی واریز می‌گردد و اسناد مربوطه به اتاق پایاپای ارائه می‌شود.
تسویه اعتباری: در این روش ظرف مهلت تسویه، سند تسویه اعتباری طبق فرمت “شرکت” به تائید فروشنده و کارگزار فروشنده رسیده و به همراه سایر مستندات لازم توسط کارگزار خریدار به اتاق پایاپای ارائه می‌شود. در سند تسویه اعتباری فروشنده به دریافت ثمن معامله اقرار می‌کند33 در صورتی که انجام امور تسویه با تأخیر و حداکثر تا 7 روز تقویمی پس از مهلت تسویه انجام شود، کارگزار خریدار به ازای هر روز تقویمی تأخیر موظف به پرداخت 25/0 درصد ارزش معامله می‌باشد. این مبلغ باید در هنگام تسویه به صورت یکجا به حساب بستانکاران موقت شرکت و به نفع فروشنده واریز شود. پرداخت این وجه به فروشنده، از طریق کارگزار فروشنده و پس از کسر تعهدات فروشنده در مقابل اتاق پایاپای صورت می‌گیرد.ضمنا قابل ذکر است که اتاق پایاپای موظف به حفظ اطلاعاتی است که اعضاء در اختیار اتاق قرار داده‌اند و ارایه اطلاعات مزبور صرفاً با تقاضای مراجع ذیصلاح قانونی انجام خواهد گرفت.
گفتاردوم : بررسی تضامین قابل قبول
لازم به ذکر است در حقوق ايران با وضع ماده ی 10 قانون مدني و مباني فقهي قوي آن، ديگر مجالي بــراي ترديد در اعتبار حقوقي قراردادهای آتی و به طور كلي قراردادهايي كه داراي الگوي عقود با نام نيستند و نيز مخالفتي با موازين قانوني ندارند، باقي نمي ماند. قرارداد آتی كه موضوع آن انشــای بیع در آینده است، اگر نتوان آن را در قالب عقود با نام جاي داد، به يقين از مصاديق عقودي اســت كــه در ماده ی 10 قانون مدنی با نام قراردادهاي خصوصي معرفي شــده است. هيچ مانع قانوني و دليل حقوقي، اعتبار قرارداد را نفي نمي‌كند. بنابراين قرارداد مذکور را بايد در شــمول قراردادهاي معتبر و الزم الوفا دانســت، قراردادی که تمام سپرده های تضمین، نقش اتاق پایاپای و چهار صورت خاتمه ی قرارداد جزء اقتضائات و لوازم حقوقی آن است. از این رو ورود به بازار آتی ها به منزله ی پذیرش تمام این امور به عنوان لوازم عرف این بازار است.34
بند اول : ارتباط خریدار و فروشنده
الف : تعهدات اتاق پایاپای در برابر خریدارو فروشنده
با انجام معامله ی آتی ها توســط کارگزاران و ورود آن در سیستم ثبت معاملات بورس، اتاق پایاپای وارد عمل میشود و نقش خریدار را برای فروشنده و نقش فروشــنده را برای خریدار ایفا میکند. بنابراین خریداری که قصد اعمال یک قــرارداد آتی را دارد، اتاق پایاپای را متعهد خود میداند. فروشــنده نیز هنگام اعمال یــک قرارداد آتی، ثمن معامله را از اتاق پایاپای دریافت می کند .35
ب : معامله گران بازار آتی و عدم نیاز به شناسایی طرف معامله و اعتبار او به اعتبار اتاق پایاپای
معامله گران بازار آتی ها نیاز به شناســایی طرف معامله و میزان اعتبــار او ندارند؛ زیرا اتاق مزبور خطر اعتباری فروشــنده را برای خریدار و خطر اعتباری خریدار را برای فروشنده بر عهده میگیرد. شــایان ذکر اســت در نظام حقوقی ایران با استناد به مواد 196 و201 قانون مدنــی، معلوم بودن طرف معامله جز در موارد اســتثنایی ضرورت ندارد36 به همین دلیل نیز در عقود معوض و داد و ســتدهای تجاری، آنچه مورد نظر طرفین عقد قرار میگیرد؛ دست یافتن به عوض مناسب است و به شخصیت طرف عقد توجه نمیشــود. در بســیاری موارد، عقد میان کســانی واقع میشود که یکدیگر را نمیشناســند و دو طرف با هم روبه رو نمیشوند37
1 : معامله گران عمومی
تعداد زیادی از سرمایه گذاران در بازار آتی را افرادی تشکیل میدهند که در تالار معاملات حضور نداشته و از طریق صندوقهای خصوصی وارد معامله میشوند به این گروه متنوع عموما معامله گران خرده پا اطلاق میشود .با رشد و توسعه در معاملات آتی یعنی از مرحله تالار تا بصورت الکترونیکی شدن مشتریان خرده پا نیز به عنوان نیروهای تاثیر گذار در معاملات آتی مطرح می باشند .به علاوه امروزه معاملات آتی با تکیه بر کامپیوتر انواع متفاوتی از معامله گران را به وجود آورده است 38.و این معامله گران نیز به واسطه اعتبار اتاق پایاپای نیازی به شناسایی طرف معامله ندارند.
2 : معامله گران اصلی و حرفه ای
سرمایه گذاران اصلی کسانی هستند که به عنوان معامله گر حرفه ای در تالار بورس ظاهر شده و برای خود معامله می کنند , این گونه معامله گران از هر نوع طیفهای اجتماعی می آیند و ارتباطات خود را از سطوح پایین شروع کرده و به سطوح بالای معاملاتی وکارگزاری ختم می نمایند 39.یک معامله گر حرفه ای به همان اندازه که آرامش دارد می تواند معاملات موفق تری داشته باشد. موفقیت در معامله گری با آرامش رابطه ای مستقیم دارد. هیجانات باعث کاهش ضریب موفقیت یک معامله گر می شود. یک معامله گر حرفه ای نکات ضعف بازار از جمله تصورات غلط یا روحیات هیجانی بازار را می شناسد و اسیر آنها نمی شود.
.
:معامله گران انحصاری 3
چنين افرادی خارج از تالار بورس برای يک شرکت معتبر تجاری، بانکهای بازرگانی و اتاق های تجاری و معاملاتی بعنوان مرکز اصلی مالی فعاليت می نمایند ؛ این گروه اهداف معاملاتی متفاوتی دارند ؛برخی به عنوان فعالیتهای سوداگرانه یعنی در وقتی که بازار در مسیر اهداف آنان حرکت می کند ؛ وارد معامله میشوند .این معامله گران ؛ در صورتی که با خسارت روبرو شوند , طبق سودی که برده اند باید پرداخت نمایند ؛ 40
۴ : بازار سازان
این افراد حرکت در معاملات آتی را با عمل خرید و فروش خود تسریع می کنند .بازار سازان بطور فزاینده در بازارهای الکترونیکی این اطمینان را به وجود می آورند که کلیه معامله گران ِ هر موقع مایل باشند می توانند قراردادهای آتی را خرید و فروش نمایند .سود بازار سازان از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش حاصل میشود .41
بند دوم : ضمانت انجام معامله
الف : چگونگی معامله , معامله گران قراردادهای آتی
درباب چگونگی معامله ,باید گفت معامله گران به سه دسته تقسیم میشوند :
1 : معامله گران ریزه خوار
چنین معامله گرانی دربورس و خارج از بورس در طی روز چندین بار با ارقام سنگین معامله نموده تا شاید سود اندکی را کسب نمایند .این افراد تلاش می کنند خرید خود را در پایین ترین قیمت و فروش خود را به بالاترین قیمت در لحظه ها انجام داده و از بازار خارج شوند .این نوع معامله گران به ندرت موقعیت معاملاتی خود را در طی یک شبانه روز حفظ می کنند و اغلب هیچ گونه پیش بینی در خصوص سمت و جهت حرکت بازار در آینده را ندارند .معامله گران حرفه ای و بازارسازان اکثرا دارای چنین ایده ای بوده و همین امر باعث روانی و سرعت معاملات در بازار میشود .42
۲ :معامله گران یکروزه
معامله گران یکروزه تقریباً از این جهت شبیه به معامله گران ریزه خوار هستند که موقعیت معاملاتی خود را طی یک شبانه روز نگه نداشته و در طی روز در بازار فعال هستند.
آنها هم در بورس و هم خارج از بورس معامله می کنند ولی تعداد معاملاتی که در یک روز انجام می دهند کمتر از معامله گران ریزه خوار است بطور معمول موقعیت معاملاتی خود را بیشتر از معامله گران ریزه خوار حفظ نموده و لزوم خرید و فروش را بر اساس پیش بینی وضع بازار در آینده انجام می دهند. 
معامله گران انحصاری، حرفه ای و معامله گران عمومی اغلب بنام معامله گران یکروزه نامیده میشوند43.
۳ : معامله گران طولانی مدت
چنین افرادی پس از معامله، موقعیت معاملاتی خود را پس از روزها، هفته ها یا حتی ماهها نگه می دارند.آنها به افت و خیز قیمتها در بازار توجه چندانی نداشته و بیشتر به روند دراز مدت بازار و نیروهای بازار توجه می کنند.در حقیقت معامله گران عمومی و انحصاری از این دسته محسوب می شوند44.
ب : مسیر سفارش معامله آتی
بعنوان یک سرمایه گذار معامله آتی می بایست از طریق ثبت نام در یک شرکت اقدام نمود.
به قیمت روز بازار سفارش : ۱
رایج ترین نوع سفارش در قراردادهای آتی سفارش فوق است، هنگامی که مشتری درخواست سفارش فوق را وارد سیستم می کند منظور او اجرای تعدادی از قراردادهایی است که مایل به خرید یا فروش در ماه تحویل خاص می باشد. نیازی نیست که مشتری قیمت معامله را مشخص کند زیرا هدف او اجرای سفارش در اسرع وقت می باشد.زمانی که سفارش وارد تالار معامله یا چنانچه سیستم الکترونیکی باشد از

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره قرارداد آتی، سازمان تجارت جهانی، تجارت جهانی، سازمان جهانی تجارت Next Entries منابع پایان نامه درباره قرارداد آتی، حقوق ایران، بورس اوراق بهادار، قانون مدنی