منابع پایان نامه درباره فیزیولوژی، مورفولوژی، مواد معدنی

دانلود پایان نامه ارشد

بررسی…………………………………………………………………………………19
3-3- روش اجرای آزمایش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..19
3-4- فرمول غذایی هوگلند………………………………………………………………………………………………………………………………………………..20
3-5- روش‌های نمونه‌برداری و اندازه‌گیری صفات مورد بررسی………………………………………………………………………………………..21
3-5-1- اندازه‌گیری سطح برگ………………………………………………………………………………………………………………………………………….21
3-5-2- اندازه‌گیری وزن خشک برگ………………………………………………………………………………………………………………………………..21
3- 5-3- اندازه‌گیری پرولین و قندهای محلول کل…………………………………………………………………………………………………………..21
3-5-3-1- تهیه عصاره الکلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….21
3-5-3-2-اندازه‌گیری پرولین…………………………………………………………………………………………………………………………………………….22
3-5-3-3-اندازه‌گیری قندهای محلول کل((TSS…………………………………………………………………………………………………………….23
3- 5-4- مواد معدنی برگ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….24
3-5-4-1- طرز تهیه استاندارد پتاسیم………………………………………………………………………………………………………………………………24
3-5-4-2- طرز تهیه استاندارد سدیم………………………………………………………………………………………………………………………………..24
3-5-5-تجزیه و تحلیل داده‌های آزمایش اول……………………………………………………………………………………………………………………25
3-6-آزمایش دوم: بررسی تنوع ژنتیکی به کمک نشانگرSSR…………………………………………………………………………………………..26
3-6- 1- استخراج DNA ژنومی از نمونه‌های گیاهی مورد بررسی………………………………………………………………………………….26
3-6-2-بررسی کیفیت و کمیت DNA…………………………………………………………………………………………………………………………….27
3-6- 2-1-بررسی کمیت DNA به روش اسپکتروفتومتری …………………………………………………………………………………………..27
3-7-PCR…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..28
3-7-1- الگوی دمایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………30
3-7-2- امتیازبندی داده‌های مولکولی و تجزیه و تحلیل‌های آماری آن‌ها……………………………………………………………………….30
3-7-2-1- محتوای اطلاعات چندشکلی……………………………………………………………………………………………………………………………31
3-7-2-2- محاسبه تعداد آلل مشاهده شده (Na) و تعداد آلل مؤثر (Ne)……………………………………………………………………31
3-7-2-3- محاسبه تنوع ژنوتیپی………………………………………………………………………………………………………………………………………31
3-7-2-4- تجزیه خوشه‌ای…………………………………………………………………………………………………………………………………………………31
3-7 -2-5- تجزیه به مؤلفه‌های اصلی (PCA)………………………………………………………………………………………………………………..31

فصل چهارم: نتایج، بحث و پیشنهادها
4-1-آزمایش اول: تجزیه و تحلیل مشاهدات در مرحله گیاهچهای…………………………………………………………………………………..32
4-1-1-آمار توصیفی برآورد اجزاء واریانس، دامنه تغییرات، ضرایب تنوع و توارثپذیری عمومی صفات مورد بررسی….32
4-1-2- تأثیر شوری بر صفات مورفولوژیکی ارقام مختلف سورگوم………………………………………………………………………………….34
4-1-2- 1-طول ساقه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………34
4-1-2-2-سطح برگ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….35
4-1-2- 3-وزن خشک برگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….35
4-1-2-4- وزن خشک ریشه………………………………………………………………………………………………………………………………………………36
4-1-3-تأثیر شوری بر صفات فیزیولوژیک(پرولین و قندهای محلول) در ارقام مختلف سورگوم…………………………………….38
4-1-3-1- غاظت پرولین برگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………..38
4-1-3-2- غلظت قندهای محلول……………………………………………………………………………………………………………………………………..39
4-1-4-بررسی تغییرات عناصر معدنی ارقام مختلف سورگوم تحت تنش شوری……………………………………………………………..41
4-1-4-1- تأثیر شوری بر میزان پتاسیم…………………………………………. ………………………………………………………………………………41
4-1-4-2- میزان کلسیم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..42
4-1-4-3-میزان منیزیم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………43
4-1-4-4- تأثیر شوری بر میزان سدیم برگ…………………………………………………………………………………………………………………….43
4-1-4-5- تأثیر شوری بر میزان نسبت سدیم به پتاسیم…………………………………………………………………………………………………44
4-1-5-همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی بین صفات………………………………………………………………………………………………………………46
4-1-6-.گروه‌بندی ژنوتیپ‌ها در شرایط تنش و بدون تنش با استفاده از شاخص STI …………………………………………………48
4-2-آزمایش دوم: بررسی چندشکلی با استفاده از نشانگرهای SSR………………………………………………………………………………50
2-4-1- گروهبندی ژنوتیپ‌ها بر اساس داده‌های SSR……………………………………………………………………………………………………53
4-2-2- نتایج حاصل از تجزیه به مولفه های اصلی…………………………………………………………………………………………………………..54
4-3- ارتباط بین نشانگر‌های مولکولی و ویژگی‌های اندازه‌گیری شده در مرحله گیاهچه‌ای…………………………………………….56
4-4- نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..59
4-5- پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….59
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………61

فهرست جدول‌ها

عنوان صفحه
جدول 3-1- مشخصات ژنوتیپ‌های سورگوم مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………….19
جدول 3-2- طرز تهیه محلول نیم هوگلند……………………………………………………………………………………………………………………….20
جدول 3-3- جم محلول مادری و آب دو بار تقطیر مورد نیاز جهت تهیه استانداردهای پرولین با غلظت‌های مشخص ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..23
جدول 3-4- فهرست آغازگرهای استفاده شده و توالی آنها……………………………………………………………………………………………….29
جدول 3-5- الگوی دمای PCR در آزمایش……………………………………………………………………………………………………………………..29
جدول 4-1- آمار توصیفی، برآورد ضرایب تنوع فنوتیپی، ژنوتیپی و توارثپذیری عمومی برای صفات مورفولوژیک و فیزیولوژی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان سلسله مراتب، اطلاعات بازار، بهبود مستمر Next Entries پایان نامه با کلید واژگان بهبود مستمر، انتقال دانش