منابع پایان نامه درباره فناوری اطلاعات، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

ت منابع
-.324
0.108
-.147
3.045-
.002
متغیر ملاک : اعتیاد به فناوری اطلاعات
بر اساس نتایج جدول فوق همانطور که مشاهده می شود، سطح معناداری اعتیاد به فناوری اطلاعات و راهبردهای فرا شناختی معنادار می باشد. به طور کلی می توان گفت راهبردهای مدیریت منابع پیش بینی کننده اعتیاد به فناوری اطلاعات می باشند. علامت بتا نشان دهنده همبستگی بین این متغیرها می باشد.

فرضیه چهارم : اعتیاد به فناوری اطلاعات بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد.

جدول 4 – 20 مربوط به میانگین و انحراف معیار پیشرفت تحصیلی و اعتیاد به فناوری اطلاعات

میانگین
تعداد
انحراف معیار
خطای میانگین
پیشرفت تحصیلی
2.6866
367
1.58801
.08289
اعتیاد به فناوری
1.9501
367
.84522
.04412

جدول فوق نشان می دهد از تعداد 367 پاسخ داده شده، میانگین ( انحراف معیار) بدست آمده برای متغیر پیشرفت تحصیلی 2.6866 ( 1.58801 ) می باشد که این مقدار برای میانگین و انحراف معیار اعتیاد به فناوری اطلاعات 1.9501 (.84522) می باشد.

جدول 4 – 21 مربوط به سطح معناداری متغیرهای پیشرفت تحصیلی و اعتیاد به فناوری اطلاعات

تعداد
همبستگی
سطح معناداری
پیشرفت تحصیلی و اعتیاد به فناوری
367
0.547-
0.003

برای بررسی این فرضیه نیز از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. طبق جدول فوق، و با توجه به سطح معناداری کسب شده(003/0) که کمتر از 05/0 می باشد می توان گفت بین پیشرفت تحصیلی و اعتیاد به فناوری اطلاعات همبستگی معنادار و معکوسی به میزان (0.547-) وجود دارد.
جدول 4-22 مربوط به R چندگانه
مدل
R
مجذور R
R تصحیح شده
انحراف معیار باقیمانده ها
پیشرفت تحصیلی
. 547a
0.067
0.056
.87567
در جدول فوق که شامل مقدار R چندگانه است که نسبت تغییر پذیری مقادیر Y را که می تواند توسط خط برازش شده بیان شود، اندازه می گیرد. چون در اینجا یک متغیر وجود دارد با مقدار ضریب همبستگی r برابر است.
جدول 4-23 مربوط به آنالیز واریانس رگرسیون
مدل
جمع مجذورات
درجه آزادی
مجذور میانگین
F
سطح معنی داری

راهبردهای مدیریت منابع
رگرسیون
10.687
1
10.687
16.738
.002b

باقیمانده
254.609
365
0.687

جمع
265.296
366

متغیر ملاک : اعتیاد به فناوری اطلاعات
متغیر پیش بین : پیشرفت تحصیلی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره فناوری اطلاعات، انحراف معیار، سطح معنادار Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره آزمون فرضیه، قلام تعهدی، اقلام تعهدی