منابع پایان نامه درباره فناوری اطلاعات، انحراف معیار، سطح معنادار

دانلود پایان نامه ارشد

روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:
براي تجزيه و تحليل داده هاي اين پژوهش از شاخص هاي آمار توصيفي مانند (ميانگين ، انحراف معيار …) و همچنين از آمار استنباطي با استفاده آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده استفاده مي شود. داده های به دست آمده پژوهش با استفاده از سیستم نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 آمار توصیفی
مشخصات سن پاسخ دهندگان
طبق جدول ذیل نشان می دهد که 5. درصد پاسخ دهندگان در رده سنی 14 بوده و 11.7 درصد در رده سنی 15 سال، 31.3 درصد در رده سنی 16 سال، 40.9 درصد در رده سنی 17 سال و 15.5 درصد از پاسخ دهندگان نیز در رده سنی 18 سال قرار داشتند . نشان دهنده این است که اکثر پاسخ گویان در رده های سنی بین 16 و 17 سال قرار دارند.
جدول 4-1 مربوط به مشخصات سن پاسخگویان

تعداد
درصد
درصد صحیح
درصد تجمعی
14 سال
2
.5
.5
.5
15 سال
43
11.7
11.7
12.3
16 سال
115
31.3
31.3
43.6
17 سال
150
40.9
40.9
84.5
18 سال
57
15.5
15.5
100.0
جمع
367
100.0
100.0

نمودار 4-1 مربوط به مشخصات سن پاسخ گویان
نمودار فوق نشان دهنده این مطلب است که اکثر پاسخ گویان در رده های سنی 16 و 17 سال قرار دارند.
مشخصات نوع کلاس پاسخ دهندگان
طبق جدول ذیل نشان می دهد که 14.7 درصد پاسخ دهندگان در کلاس اول و 38.1 درصد در کلاس دوم و 47.1 درصد از پاسخ دهندگان نیز در کلاس سوم مشغول به تحصیل می باشند .
جدول 4-2 مربوط به مشخصات نوع کلاس

تعداد
درصد
درصد صحیح
درصد تجمعی
اول
54
14.7
14.7
14.7
دوم
140
38.1
38.1
52.9
سوم
173
47.1
47.1
100.0
جمع
367
100.0
100.0

نمودار 4-2 مربوط به مشخصات نوع کلاس پاسخ گویان
نمودار فوق نشان دهنده این مطلب است که اکثر پاسخ گویان در کلاس سوم مشغول به تحصیل می باشند.

مشخصات نوع رشته تحصیلی پاسخ دهندگان
طبق جدول ذیل نشان می دهد که 38.1 درصد پاسخ دهندگان در رشته حسابداری و 12.3 درصد در رشته گرافیک 9.8 درصد در رشته نقشه کشی ، 7.6 درصد در رشته طراحیو دوخت ، 17.7 درصد در رشته کامپیوتر و 14.4 درصد از پاسخ دهندگان نیز بدون رشته مشغول به تحصیل می باشند .
جدول 4-3 مربوط به مشخصات رشته تحصیلی

تعداد
درصد
درصد صحیح
درصد تجمعی
حسابداری
140
38.1
38.1
38.1
گرافیک
45
12.3
12.3
50.4
نقشه کشی
36
9.8
9.8
60.2
طراحی و دوخت
28
7.6
7.6
67.8
کامپیوتر
65
17.7
17.7
85.6
بدون رشته
53
14.4
14.4
100.0
جمع
367
100.0
100.0

نمودار 4-3 مربوط به مشخصات نوع رشته تحصیلی پاسخ گویان
نمودار فوق نشان دهنده این مطلب است که اکثر پاسخ گویان در رشته تحصیلی حسابداری و پس از آن در رشته کامپیوتر مشغول به تحصیل می باشند.

مشخصات معدل پاسخ دهندگان
طبق جدول ذیل نشان می دهد که 32.2 درصد معدل پاسخ دهندگان چهارده و زیر چهارده می باشد و 18.3 درصد معدلشان پانزده ، 17.4 درصد معدلشان شانزده ، 14.7 درصد معدلشان هفده ، 10.4 درصد معدلشان هجده و تنها 6 درصد معدل پاسخ دهندگان نوزده می باشد که نشان دهنده این مطلب است که اکثر دانش آموزان متوسط و زیر متوسط هستند .
جدول 4-4 مربوط به مشخصات معدل

تعداد
درصد
درصد صحیح
درصد تجمعی
14 و زیر 14
122
33.2
33.2
33.2
15
67
18.3
18.3
51.5
16
64
17.4
17.4
68.9
17
54
14.7
14.7
83.7
18
38
10.4
10.4
94.0
19
22
6.0
6.0
100.0
جمع
367
100.0
100.0

نمودار 4-4 مربوط به مشخصات معدل پاسخ گویان
نمودار فوق نشان دهنده این مطلب است که اکثر پاسخ گویان درسشان در حد متوسط یا زیر متوسط هستند.

4-2 آمار استنباطی
فرضیه اول : اعتیاد به فناوری اطلاعات بر راهبردهای شناختی دانش آموزان تاثیر دارد.

جدول 4 – 5 مربوط به میانگین و انحراف معیار راهبردهای شناختی و اعتیاد به فناوری اطلاعات

تعداد
میانگین
انجراف معیار
اعتیاد به فناوری اطلاعات
367
1.9501
.84522
راهبردهای شناختی
367
3.9350
.42762

جدول فوق نشان می دهد از تعداد 367 پاسخ داده شده، میانگین ( انحراف معیار ) بدست آمده برای مولفه راهبردهای شناختی 3.9350 (.42762) می باشد که این مقدار برای میانگین ( انحراف معیار ) اعتیاد به فناوری اطلاعات 1.9501 (.84522) می باشد.
جدول 4 – 6 مربوط به سطح معناداری مولفه راهبردهای شناختی و اعتیاد به فناوری اطلاعات

تعداد
همبستگی
سطح معناداری
رابطه بین راهبردهای شناختی و اعتیاد به فناوری
367
0.326-
0.002

برای بررسی این فرضیه نیز از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. طبق جدول فوق، و با توجه به سطح معناداری کسب شده(002/0) که کمتر از 05/0 می باشد می توان گفت بین راهبردهای شناختی و اعتیاد به فناوری همبستگی معنادار و معکوسی به میزان (0.326- ) وجود دارد.
جدول 4-7 مربوط به R چندگانه
مدل
R
مجذور R
R تصحیح شده
انحراف معیار باقیمانده ها
راهبردهای شناختی
.326a
.287
.189
.8413
در جدول فوق که شامل مقدار R چندگانه است که نسبت تغییر پذیری مقادیر Y را که می تواند توسط خط برازش شده بیان شود، اندازه می گیرد. چون در اینجا یک متغیر وجود دارد با مقدار ضریب همبستگی r برابر است.
جدول 4-8 مربوط به آنالیز واریانس رگرسیون
مدل
جمع مجذورات
درجه آزادی
مجذور میانگین
F
سطح معنی داری

راهبردهای شناختی
رگرسیون
8.892
1
8.892
56.083
.002b

باقیمانده
265.575
365
.708

جمع
273.467
366

متغیر ملاک : اعتیاد به فناوری
متغیر پیش بین : راهبردهای شناختی
همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود، مقدار F معنی دار و فرض خطی بودن برقرار است . اما باید توجه داشت که نتایج تحلیل واریانس برای اعتبار معادله رگرسیون نیز نشان می دهد که نتیجه معنادار می باشد ( 0.002 P ).

جدول 4-9 مربوط به ضرایب رگرسیون و ثابت
شاخص های آماری
ضریب استاندارد
میزان
T
سطح معناداری
متغیر
مقدار B
انحراف استاندارد خطا
بتا

مقدار ثابت
28.31
1.87

9.67
.000

راهبردهای شناختی
0.32 –
0.12
0.326 –
4.21 –
0.002
متغیر ملاک : اعتیاد به فناوری
بر اساس نتایج جدول فوق همانطور که مشاهده می شود، سطح معناداری اعتیاد به فناوری اطلاعات و راهبردهای شناختی معنادار می باشد. به طور کلی می توان گفت راهبردهای شناختی پیش بینی کننده اعتیاد به فناوری اطلاعات می باشند. علامت بتا نشان دهنده همبستگی بین این متغیرها
می باشد.

فرضیه دوم : اعتیاد به فناوری اطلاعات بر راهبردهای فراشناختی دانش آموزان تاثیر دارد.

جدول 4 – 10 مربوط به میانگین و انحراف معیار راهبردهای فراشناختی و اعتیاد به فناوری اطلاعات

تعداد
میانگین
انحراف معیار
راهبردهای فراشناختی
367
3.5461
.41402
اعتیاد به فناوری
367
1.9501
.84522

جدول فوق نشان می دهد از تعداد 367 پاسخ داده شده، میانگین و انحراف معیار بدست آمده برای متغیر راهبردهای فراشناختی 3.5461 (.41402) می باشد که این مقدار برای میانگین و انحراف معیار اعتیاد به فناوری اطلاعات 1.9501 (.84522) می باشد.
جدول 4 – 11 مربوط به سطح معناداری متغیرهای راهبردهای فراشناختی و اعتیاد به فناوری اطلاعات

تعداد
همبستگی
سطح معناداری
راهبردهای فراشناختی و اعتیاد به فناروی اطلاعات
367
-.161
.002

برای بررسی این فرضیه نیز از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. طبق جدول فوق، و با توجه به سطح معناداری کسب شده(002/0) که کمتر از 05/0 می باشد می توان گفت بین راهبردهای فراشناختی و اعتیاد به فناوری اطلاعات همبستگی معنادار و معکوسی به میزان (-.161) وجود دارد.

جدول 4-12 مربوط به R چندگانه
مدل
R
مجذور R
R تصحیح شده
انحراف معیار باقیمانده ها
راهبردهای شناختی
.164a
.027
.024
.83486
در جدول فوق که شامل مقدار R چندگانه است که نسبت تغییر پذیری مقادیر Y را که می تواند توسط خط برازش شده بیان شود، اندازه می گیرد. چون در اینجا یک متغیر وجود دارد با مقدار ضریب همبستگی r برابر است.
جدول 4-13 مربوط به آنالیز واریانس رگرسیون
مدل
جمع مجذورات
درجه آزادی
مجذور میانگین
F
سطح معنی داری

راهبردهای فرا شناختی
رگرسیون
7.066
1
7.066
10.138
.002b

باقیمانده
254.401
365
.697

جمع
261.467
366

متغیر ملاک : اعتیاد به فناوری
متغیر پیش بین : راهبردهای فرا شناختی
همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود، مقدار F معنی دار و فرض خطی بودن برقرار است . اما باید توجه داشت که نتایج تحلیل واریانس برای اعتبار معادله رگرسیون نیز نشان می دهد که نتیجه معنادار می باشد ( 0.002 P ).
جدول 4-14 مربوط به ضرایب رگرسیون و ثابت
شاخص های آماری
ضریب استاندارد
میزان
T
سطح معناداری
متغیر
مقدار B
انحراف استاندارد خطا
بتا

مقدار ثابت
3.112
.368

8.466
.000

راهبردهای فرا شناختی
-.324
.102
-.164
-3.184
.002
متغیر ملاک : اعتیاد به فناوری
بر اساس نتایج جدول فوق همانطور که مشاهده می شود، سطح معناداری اعتیاد به فناوری اطلاعات و راهبردهای فرا شناختی معنادار می باشد. به طور کلی می توان گفت راهبردهای فرا شناختی پیش بینی کننده اعتیاد به فناوری اطلاعات می باشند. علامت بتا نشان دهنده همبستگی بین این متغیرها می باشد.

فرضیه سوم : اعتیاد به فناوری اطلاعات و راهبردهای مدیریت منابع دانش آموزان رابطه وجود دارد.

جدول 4 – 15 مربوط به میانگین و انحراف معیار راهبردهای مدیریت منابع و اعتیاد به فناوری اطلاعات

تعداد
میانگین
انحراف معیار
راهبردهای مدیریت منابع
367
3.4918
.37275
اعتیاد به فناوری اطلاعات
367
1.9501
.84522

جدول فوق نشان می دهد از تعداد 367 پاسخ داده شده، میانگین ( انحراف معیار) بدست آمده برای متغیر راهبردهای مدیریت منابع 3.4918 (.37275 ) می باشد که این مقدار برای میانگین و انحراف معیار اعتیاد به فناوری اطلاعات 1.9501 (.84522) می باشد.

جدول 4 – 16 مربوط به سطح معناداری متغیرهای راهبردهای مدیریت منابع و اعتیاد به فناوری اطلاعات

تعداد
همبستگی
سطح معنادری
راهبردهای مدیریت منابع و اعتیاد به فناوری
367
-.147
.005

برای بررسی این فرضیه نیز از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. طبق جدول فوق، و با توجه به سطح معناداری کسب شده(005/0) که کمتر از 05/0 می باشد می توان گفت بین راهبردهای مدیریت منابع و اعتیاد به فناوری اطلاعات همبستگی معنادار و معکوسی به میزان (-.147) وجود دارد.

جدول 4-17 مربوط به R چندگانه
مدل
R
مجذور R
R تصحیح شده
انحراف معیار باقیمانده ها
مدیریت منابع
. 147a
0.038
0.034
.84425
در جدول فوق که شامل مقدار R چندگانه است که نسبت تغییر پذیری مقادیر Y را که می تواند توسط خط برازش شده بیان شود، اندازه می گیرد. چون در اینجا یک متغیر وجود دارد با مقدار ضریب همبستگی r برابر است.
جدول 4-18 مربوط به آنالیز واریانس رگرسیون
مدل
جمع مجذورات
درجه آزادی
مجذور میانگین
F
سطح معنی داری

راهبردهای مدیریت منابع
رگرسیون
9.765
1
9.765
7.738
.002b

باقیمانده
248.401
365
0.687

جمع
258.166
366

متغیر ملاک : اعتیاد به فناوری اطلاعات
متغیر پیش بین : راهبردهای مدیریت منابع
همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود، مقدار F نشان دهنده معنی دار بودن و خطی بودن است . اما باید توجه داشت که نتایج تحلیل واریانس برای اعتبار معادله رگرسیون نیز نشان می دهد که نتیجه معنادار می باشد ( 0.002 P ).
جدول 4-19 مربوط به ضرایب رگرسیون و ثابت
شاخص های آماری
ضریب استاندارد
میزان
T
سطح معناداری
متغیر
مقدار B
انحراف استاندارد خطا
بتا

مقدار ثابت
3.225
0.376

7.453
.000

راهبردهای مدیریت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره خودکارآمدی، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی Next Entries منابع پایان نامه درباره فناوری اطلاعات، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی