منابع پایان نامه درباره فناوری اطلاعات، وسایل آموزشی، مواد دیداری

دانلود پایان نامه ارشد

ساده ، بيانگر كوششي است براي ممكن نمودن توسعه و پيشرفت محركهاي تجارتي به طور الكترونيكي و
همچنين ايجاد حركتي سياست گونه براي كنترل دسترسي به اطلاعات(زورکوزی و نیکلاس62،1995).
 ·        در سالهاي اخير ، كتابها ، مجلات ، مقالات و كنفرانس ها ، راه هايي را براي ارتباط پژوهشي و علمي  ايجاد نموده اند . امروزه فناوري به ويژه فناوري اطلاعات ، در حال تاثير گذاري بر روي هر يك از اين سيستم هاي ارتباطي است . نشر الكترونيكي ، متن الكترونيكي ، پيام مبتني بر صدا و كنفرانس هاي تصويري ، چند نمونه از اثر فناوري اطلاعات هستند . فناوري اطلاعات به ما راه هاي جديدي براي ارتباط مي دهد و اساسا ً اين امكان را به وجود مي آورد تا سيستم هاي ارتباطي موجود نيز مورد تصحيح و بهبود قرار گيرند . اين كار آسان به نظر مي رسد كه تغيير و تحول از سيستم هايي كه از تنظيمات دستي استفاده مي كنند به سيستم هاي الكترونيكي انجام گيرد(کاراموئیز63،1999).
  ·        فناوري اطلاعات تركيبي از دو مفهوم فناوري و اطلاعات است . اطلاعات مفهوم گسترده اي را در بر دارد و به يك سري محتويات اشاره مي شود ، در حالي كه فناوري به ابزارهايي كه براي دستكاري اين محتويات به كار مي رود ، گفته مي شود . فناوري يك عنصر ضروري در تراكنش هاي پردازش اطلاعات است كه مشاهده ، آگاهي و تجربه از يك رابطه سلسله مراتبي در آن برخوردار هستند . اطلاعات منجر به پيدايش آگاهي شده ، و از به وجود آمدن آگاهي زياد ، تجربه حاصل مي گردد . اطلاعات از داده هايي كه ضرورتا ً قابل احساس و ادراك هستند نشأت مي گيرد . هنگامي كه داده ها براي استفاده در برخي امور سودمند به دسته ها و طبقه هايي دسته بندي و سازمان دهي مي شوند ، تبديل به اطلاعات مي گردند(چاروسیا64،2003).
 ·        فناوري اطلاعات هر مجموعه اي از ابزارها ، روشها و رسانه ها است كه براي ثبت ، ذخيره ، و انتقال اطلاعات به كار گرفته مي شود . معمولا ً امروزه هنگامي كه اين اصطلاح را به كار مي بريم ، در حقيقت در مورد زير مجموعه خاصي از فناوري اطلاعات صحبت مي كنيم : فناوري اطلاعات ديجيتالي شبكه اي(ویلیز65، 2002).
  ·        فناوري اطلاعات عبارت است از سخت افزار ، نرم افزار ، ارتباط مخابراتي و سرويسها و خدماتي از كارمندان فناوري اطلاعات( افی اوز66،2002). 
 ·        فناوري اطلاعات ، حوزه اي نسبتا ً جوان در مقابله با اكثر نظامهاي علمي ديگر است . با اين وجود ، در حدود 50 سال ، اين فناوري به عنوان بخشي از علم و دانش در آمده كه به خوبي قابل استدلال بوده و تقريبا ً پيچيده تر از نظامهاي علمي سنتي از قبيل ادبيات يا روانشناسي ،و يا پچيده تر از حوزه هاي حرفه اي از قبيل كسب و كار يا قانون است . در هر صورت ، فناوري اطلاعات ، اساسا ً متفاوت از اين نظام ها در برخي از نسبتهاي مهم بوده ، و بنابراين سواد فناوري اطلاعات ، ضرورتا ً متفاوت  از سواد در حوزه هاي ديگر است(رالف67، 1997).        .
  ما به نظر مي رسد هيچيك از تعاريف ، نتواند ابعاد حقيقي مفهوم فاوا را به درستي تبيين نمايد . اينها واژه يكساني را براي مفاهيم مختلف به كار مي برند . لازم به تذكر است كه مفهومي كه مستقل از يك وا‍‍ژه ، با توجه به معناي لغات و صرف نظر از موارد كاربردي و استدلالات به كار برندگان آن ، استنباط مي شود ، ممكن است با مفهومي كه اين واژه در تبيين آن مفهوم رواج دارد ، متفاوت باشد . هدف ما در اين مقاله ، شناسايي آن مفهوم است . به نظر مي رسد سه ديدگاه مختلف ، و سه دسته مختلف از تعاريف – مفاهيم براي  فاوا وجود داشته باشد :
 دسته اول : اين دسته ، مفهوم فناوري اطلاعات (و ارتباطات) را به نوعي همان فناوري رايانه و سيستم هاي كامپيوتري اطلاعاتي و ارتباطي ، در وجود نرم افزار و سخت افزار و شبكه و نظاير آن و مسائل مديريتي مربوط به آن مي دانند . اغلب تعاريف از اين دسته اند .
 دسته دوم :اين دسته فناوري اطلاعات را از بعد اطلاعات محض آن كه حتي شامل مواردي نظير مستند سازي و كتابداري نيز مي شود ، مورد توجه قرار مي دهند . در اين دسته تمركز بر خود اطلاعات است و فناوري اطلاعات ، هرگونه استفاده از ابزارها و روش ها و تكنيكهايي است كه مديريت و سازماندهي اين اطلاعات را فراهم مي كند . تعريفهاي اوليه و با سابقه بيشتر از اين دسته اند . و البته اين مفهوم شايد نزديكترين مفهوم به معناي مستقيم واژه  فاوا باشد . از جمله تعريف مؤسسه فناوري جورجيا از اين دسته است .
 دسته سوم : اين دسته ، براي  فاوا نقشي كليدي و محوري نسبت به ساير فناوريها و كاربرد ها قائل مي شود . اين دسته با زاويه اي فراتر از زاويه هاي دو دسته قبلي به  فاوا نگاه مي كند . اما مشكل اين دسته آن است كه به درستي نمي تواند ابعادي را كه براي  فاوا از اين زاويه مشاهده مي كند ، توضيح دهد و در يك عبارت و تعريف مشخص ، بيان  كند . از جمله تعريف سازمان راهبردهاي فناوري آمريكا و تعريف آخر از اين دسته اند .
 در اين جا قصد ما اين نيست كه بگوئيم كداميك از تعاريف فوق درست است يا درست نيست . استفاده از واژه فاوا در هر يك از سه دسته فوق صحيح است .
 بحث ما در گام اول ، تبيين مفهوم جديد و كليدي است كه حدودا ً يك دهه است كه به شكلي نسبتا ً واضح تر از گذشته شكل گرفته است . مفهومي كه بيش از همه به دسته سوم مورد بحث نزديك است ، اما حتي فراتر از آن به هم وجود دارد . به عبارت ديگر در هنگام كاربرد واژه  فاوا در جوامع علمي و اجرائي ، بخصوص در تبيين معماريهاي نظامهاي آينده نگرش ديگري وجود دارد كه ما آن را در دسته چهارم طبقه بندي مي كنيم . به نظر مي رسد ، مفهوم مورد نظر در دسته چهارم ، بتواند مفاهيم سه دسته قبلي را به طور كامل بپوشاند . به عبارت ديگر اگر فاوا با اين مفهوم به كار رود ، جايگاه سه دسته ديگر كاملا ً مشخص شده و معناي دقيقتري را مي توان براي واژه هاي به كار رفته در ديدگاه اين دسته ها يافت

2-3-1 تاريخچه فن آورى اطلاعات:
پس از دردسترس قرارگرفتن كامپيوتر درسال 1950 ميلادى، اولين كاربرد علمى كه كامپيوتر درآن استفاده شد انتخابات رياست جمهورى آمريكا درسال 1951 بود. درسال 1960 با حضور كامپيوتر بزرگ68 ايده توسعه پايگاه هاى اطلاعاتى متمركز اطلاعات ومفهوم انفورماتيك(داده پردازی) شكل گرفت وكاربردآن درحوزه مديريت اطلاعات طرفداران بيشترى پيدا كرد.
اين ايده درسالهاى 1970 تا 1980 بصورت استفاده از سيستم هاى هوشمند وكمك به تصميم گيرى شكل قوى ترى به خود گرفت وايده اصلى اتوماسيون ادارى وسيستم هاى بدون كاغذ را تقويت نمود. دركشورهاى ديگر مثل ژاپن ، آلمان، انگلستان وغيره نيز كاربردهاى كامپيوتر درزمينه خدمات بانكدارى، هتلدارى، مديريت پروژه
هاو… رشد نمود.
ضعف اين سرويس ها وكاربردها درنبود سيستم هاى قوى ارتباطى بيشتر مشخص شد زيرا باوجود تلفن وتلگراف امكان انتقال اطلاعات با حجم بالا امکان پذیر نبود وقدرت سيستم هاى محاسباتى وكاربردهاى انفورماتيك آن تنها درحوزه هاى محدود قابل استفاده بود.
بارشد روزافزون شبكه هاى كامپيوترى وقدرت ارسال اطلاعات علاوه برصدا، ازطريق شبكه هاى مخابراتى دردهه 1980 گستره كاربردهاى انفورماتيك ازطريق شبكه رو به فزونى گذاشت . سپس با پيوند تاريخى قدرت محاسباتى كامپيوترها وامكان ارسال اطلاعات ، فن آورى اطلاعات (IT) متولد شد.
بطوركلى به مجموعه تكنيكهاو ابزارها وعلومى اطلاق ميشود كه درانجام فعاليتهاى جمع آورى، ذخيره، بازيابى، پردازش و… توزيع انواع اطلاعات (تصوير، داده، صدا و…) درهرسطحى ازكيفيت وكميت مشاركت دارند.

2-3-2 اهمیت فناوری اطلاعات
عمدتاً استفاده از فناوری اطلاعات براستفادة آن در كامپيوترها خلاصه مي شود.البته هميشه اينطور نيست و اكنون بسياري از آنها توانايي چند رسانه اي دارند و سخت افزارو نرم افزارهاي مرتبط را به كار مي گيرند. سخت افزار شامل قطعات جانبي از قبيل چاپگرها، دستگاه دی وی دی و اسكنرها مي باشد، در حاليكه نرم افزار شامل مجموعه هايي است كه  ويرايش، واژه پردازي، كارهاي گرافيكي، بانكهاي اطلاعاتي و ارائه كنفرانسها را آسان مي كنند. از بعد ارتباطي، فناوری اطلاعات ارتباط شبكه اي كامپيوترها را فراهم مي كندكه خود امكان دسترسي به دامنه  وسيعي از نرم افزارها و اطلاعات را افزايش مي دهد و همچنين ارتباط در محدوده سازمانها و دسترسي به اينترنت و ايميل(پست الكترونيكي) را مهيا مي سازد. اينترنت همچنين در سازوكارهاي  ديگري همچون تلويزيون ديجيتالي، تلفنهاو بازيهاي اينترنتي قابل دستيابي است.
 2-3-3 تاریخچه کاربرد تکنولوژی آموزشی در جهان
با توجه به اسناد ومدارک موجود و دردسترس تا قبل از قرن پانزدهم میلادی ، آموزش بیشتر به روش
گفتاری و شفاهی بود . معلم ، دبیر یا استاد از روی نسخه دست نوشته خود می خواند و شاگردان گفته های او را تکرار کرده و یا نوشته و به خاطر می سپرد .
در اواسط قرن پانزدهم میلادی ، با اختراع صنعت چاپ این وضع به کلی دگرگون شد و نهضت علمی نیز به طبعیت از این صنعت متحول گشته و امر ارتباطات انسانی به وجود آمد .
اوایل قرن شانزدهم بود که آموزش به روش سمعی و بصری مورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفت و روز به روز بر شناخت آن افزوده شد. در این دوران ، این دانش در برخی از کشورها رشد قابل توجهی کرد .
بین سالهای 1630 تا 1930 میلادی ابزارهای آموزشی متنوع و مختلفی هم چون تخته سیاه ، کاغذ ، قلم ، کتاب درسی ، نقشه ، کره جغرافیایی ، چاپ و تصویرهای عکاسی شده پی در پی به وجود آمدند و به تدریج استفاده از آنها رواج بسیار یافت؟ استفاده از وسایل آموزشی از جمله تخته سیاه، نقشه ، بویژه کتاب های درسی که توسط متخصصان تعلیم و تربیت نوشته شده بود همگان را به درک بیشتر ارزش این وسایل در آموزش سوق می دهد .
در اواسط قرن هیجدهم ، اسلایدهای شگفت انگیز « لنترن» نوعی اسلاید بزرگتر از اسلایدهای معمولی که باید آنها را یکی از نخستین مواد دیداری به عنوان یک وسیله کمک وسیله نامید ظاهر شد .
مسئولان تعلیم و تربیت با در اختیار داشتن این مواد دیداری ، با مشکلاتی روبرو شدند، مشکلات در زمینه های آموزشی از قبیل تهیه امکانات و ابزارهای مورد نیاز ، کمبود مهارت در به کار گیری دستگاهها ، گرانی تولید اسلاید و فیلم ، عدم برنامه ریزی سیستماتیک و… جزو مشکلاتی بودنددر بکارگیری امکانات و ابزار جدیددرپیش روی متخصصان قرار گرفتند . در این زمان دستگاه استروسکپ ( دستگاهی است که تصویر را روی پرده منعکس می کند ، این دستگاه بعدها به شکل کامل و سبک تر به نام « اپک» دردسترس معلمان قرار گرفت ) به وجود آمد. که می توانست تصویرهای عکاسی شده را در معرفی نمایش بگذارد و بعد ابعاد استفاده از وسایل دیداری بیفزاید .
در دهه 1930 میلادی آموزشی دیگری از جمله پروژکتور اسلاید و همچنین وسایل آموزشی شنیداری از قبیل پروژکتور اسلاید ناملق – رادیو – گرامافون و فیلم سینمایی ناملق قلمرو آموزش را گسترش بیشتری دادند . از سال 1924 به بعد برای بار در سطح دانشگاهها درس هایی به نام وسایل دیداری – شنیداری برای دوره های تربیت معلم در نظر گرفته شد و تدریس مواد و وسایل سمعی و بصری و تولیدی ابزار و وسایل آموزشی جهت تدریس مورد توجه قرار گرفت .
فرا رسیدن دهه 1930 تا 1940 بویژه جنگ جهانی دوم و پیامدهای آن تاثیر اساسی بر روی این رشته از دانش گذاشت . نخست آن که بخش نظامی پس از جنگ به صورت یک محل آموزش عالی برای داوطلبان متخصص در این رشته درآمد و دیگران که استفاده پخش نظامی از این گونه مواد و وسایل سبب پیدایش دیگر مواد و وسایل جدید آموزشی شد که پیدایش لابراتوارهای ناطق برای تدریس علائم و کاربرد و تکنیک های مختلف برای تشخیص مسیر هواپیماها و کشتی ها و همچنین استفاده از پروژکتور « اورهد» و ماشین های اموزشی ، مثال هایی از گسترش فوق العاده این وسایل توسط ارتش برخی از کشورهای غربی بوده است ، به کار گیری بیش از حد ابزارهای آموزشی توسط ارتش در سال های جنگ جهانی اول و دوم به اندازه ای زیاد بود که این سال ها را گاه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره انتقال اطلاعات، فناوری اطلاعات، خود تنظیمی Next Entries منابع پایان نامه درباره تکنولوژی آموزشی، هنرهای زیبا، رسانه های آموزشی