منابع پایان نامه درباره عملکرد ازدواج، حمایت اجتماعی، سلامت خانواده، فرزندپروری

دانلود پایان نامه ارشد

خانوادههای آن وابسته است (نظری، 1386).
علیرغم اهمیت زیاد خانواده، امروزه نتایج آمارها حکایت از گسستن خانواده در عصر حاضر دارد. طبق آمار سازمان ثبت احوال ایران در سال (1392)، 155369 طلاق در کل کشور ثبت شده است. بعبارتی در مقابل هر 5 ازدواج یک مورد طلاق گزارش شده است. در سال 92 نسبت به سال 91 حدود 5000 مورد طلاق بیشتری ثبت شده است. همچنین در سال 91 در مقابل هر 5/5 ازدواج یک طلاق ثبت شده است (www.sabteahval.ir). طی تحقیقات صورتگرفته به نظر میرسد یکی از عوامل اثرگذار بر زندگی بعدی فرد، یعنی زندگی مشترک، خانواده اصلی باشد. نتایج پژوهشهای حسینیان، یزدی و جاسبی (1386) و خمسه و حسینیان (1389) نیز نشان میدهند که بین رضایت و صمیمیت زناشویی با خانواده اصلی و تجربه خشونت در دوران کودکی همبستگی معنیداری وجود دارد. یافتههای جاکت1 و سورا2 (2001) از پژوهشی با شرکت 232 زوج نیز نشان داد، زنانی که در خانوادههای گسسته (مطلقه) بزرگ شده بودند، در مقایسه با زنانی از خانوادههای باثبات، در روابط جاری خود با همسرانشان بیشتر از بدبینی و تعارض و کمتر از اعتماد و رضایت گزارش دادند. این نتایج نشان میدهد، افرادی که در خانوادههای مشکلدار پرورش می یابند احتمالاً مستعد تکرار تجارب و مشاهدات گذشته در زندگی زناشویی خود هستند. از طرف دیگر انسان موجودی اجتماعی است که بسیاری از نیازهایش را از طریق ارتباط با دیگران برآورده میسازد. ادراکی که فرد از حمایت دیگران دریافت میکند میتواند به او در کاهش تنشهای حاصل از موقعیتهای مختلف کمک کند. یافتههای لی3، یه چانگ4، پارک5 و هونگ چانگ6، (2004) نشان میدهند که حمایت اجتماعی نیرومندترین نیروی مقابلهای برای رویارویی موفقیتآمیز و آسان در زمان درگیری با شرایط تنشزا شناخته شده و تحمل مشکلات را برای بیماران تسهیل میکند. دوشه7 و همکاران، (2006) نیز به این نتیجه رسیدند که مشکلات روانی در زنان پس از یائسگی با حمایت اجتماعی آنان ارتباط دارد؛ بنابراین حمایت اجتماعی به افراد برای مقابله با موقعیتهای مختلف کمک میکند همچنین زندگی زناشویی فرد را با کاهش تنشها تحت تأثیر قرار دهد.
توانایی در حل مشکلات نیز یکی از مهارتهایی است که میتواند در زندگی زناشویی تأثیرگذار باشد. همانطور که پژوهش جاکوبسن1 (1996) عنوان میکند زمانیکه همسران دچار مشکلات ارتباطی و حل مسئله شوند، کار با همدیگر را مشکل مییابند و پذیرش تفاوتهای همدیگر برای آنها دشوار میشود.
بنابراین بدلیل اهمیت خانواده و از طرفی بصدا در آمدن زنگ خطر درباره گسستگی خانواده ضرورت وجود داشت تا ابعاد بیشتری از عوامل مؤثر بر مسائل زناشویی و ازدواج بررسی شوند.

1-4- اهداف پژوهش
1-4-1- اهداف اصلی
بررسی رابطه بین سلامت خانواده اصلی و عملکرد ازدواج.
بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی دوستان، خانواده و عملکرد ازدواج.
بررسی رابطه بین حل مشکل خانواده و عملکرد ازدواج.
بررسی ارتباط چندگانه بین سلامت خانواده اصلی، حمایت اجتماعی خانواده، حمایت اجتماعی دوستان و حل مشکل خانواده با عملکرد ازدواج.
بررسی تفاوت بین حوزویان و دانشجویان در سطح سلامت خانواده اصلی.
بررسی تفاوت بین حوزیان و دانشجویان در میزان حمایت دوستان و خانواده.
بررسی تفاوت بین حوزویان و دانشجویان در میزان حل مشکل خانواده.
بررسی تفاوت بین حوزویان و دانشجویان در میزان عملکرد ازدواج.

1-4-2- اهداف فرعی
بررسی رابطه بین سلامت خانواده اصلی، حمایت اجتماعی خانواده و دوستان و حل مشکل خانواده با مؤلفههای عملکرد ازدواج شامل ارتباط، ابرازگری عاطفی، حل مسئله، نقش، انعطافپذیری، فرزندپروری، اقتصاد، خانواده و دوستان، ارزشها، مراقبت جسمانی و روانی و عملکرد کلی.
بررسی تفاوت بین مردان و زنان در سطح سلامت خانواده اصلی.
بررسی تفاوت بین مردان و زنان در میزان حمایت دوستان و خانواده.
بررسی تفاوت بین مردان و زنان در میزان حل مشکل خانواده.
بررسی تفاوت بین مردان و زنان در میزان عملکرد ازدواج.

1-5- فرضيه های پژوهش
1-5-1- فرضیه های اصلی
بین سلامت خانواده اصلی و عملکرد ازدواج ارتباط معنیدار وجود دارد.
بین حمایت اجتماعی خانواده و دوستان با عملکرد ازدواج ارتباط چندگانه وجود دارد.
بین حل مشکل خانواده و عملکرد ازدواج ارتباط معنیدار وجود دارد.
بین سلامت خانواده اصلی، حمایت اجتماعی خانواده حمایت اجتماعی دوستان و حل مشکل خانواده با عملکرد ازدواج ارتباط چندگانه معنیدار وجود دارد.
بین دو گروه طلاب علوم دینی و دانشجویان از نظر متغیر سلامت خانواده اصلی تفاوت معنیدار وجود دارد.
بین دو گروه طلاب علوم دینی و دانشجویان از نظر متغیر حمایت خانواده و دوستان تفاوت معنیدار وجود دارد.
بین دو گروه طلاب علوم دینی و دانشجویان از نظر متغیر حل مشکل خانواده تفاوت معنیدار وجود دارد
بین دو گروه طلاب علوم دینی و دانشجویان از نظر متغیر عملکرد ازدواج تفاوت معنیدار وجود دارد.

1-5-2- فرضیه های فرعی
بین سلامت خانواده اصلی، حمایت اجتماعی خانواده، حمایت اجتماعی دوستان و حل مشکل خانواده با مؤلفههای عملکرد ازدواج شامل ارتباط، ابرازگری عاطفی، حل مسئله، نقش، انعطافپذیری، فرزندپروری، اقتصاد، خانواده و دوستان، ارزشها، مراقبت جسمانی و روانی و عملکرد کلی ارتباط چندمتغیری معنیدار وجود دارد.
بین دو گروه مردان و زنان از نظر متغیر سلامت خانواده اصلی تفاوت معنیدار وجود دارد.
بین دو گروه مردان و زنان از نظر متغیر حمایت خانواده و دوستان تفاوت معنیدار وجود دارد.
بین دو گروه مردان و زنان از نظر متغیر حل مشکل خانواده تفاوت معنیدار وجود دارد.
بین دو گروه مردان و زنان از نظر متغیر عملکرد ازدواج تفاوت معنیدار وجود دارد.

1-6- انواع متغيرها از لحاظ نقش آنها در پژوهش
متغیرهای ملاک: عملکرد ازدواج و زیر مولفه های آن (ارتباط، ابرازگری عاطفی، حل مسئله، نقش، انعطافپذیری، فرزندپروری، اقتصاد، خانواده و دوستان، ارزشها، مراقبت جسمانی و روانی)
متغیر پیشبین 1: سلامت خانواده اصلی.
متغیر پیشبین 2: حمایت اجتماعی.
متغیر پیشبین 3: حل مشکل خانواده.

1-7- تعاريف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش
1-7-1- تعاريف مفهومي
1-7-1-1- عملکرد ازدواج و ابعاد آن
در برگیرنده منظومه باورها و الگوهای تعامل زوجهای خوشبخت میباشد که شامل ویژگیهای احترام، پذیرش، ترمیم سریع روابط قطعشده، برخورد معقول با سبکهای متفاوت گفتگو، در نظر داشتن نیاز به صمیمیت و قدرت، فرزندپروری مقتدرانه، ایجاد شبکه خوب حمایت اجتماعی و دارا بودن تعامل مثبت، میشود (ثنایی، 1387). ابعاد عمبکرد ازدواج شامل این موارد می شود. ارتباط: منظور از ارتباط، رفتار کلامی یا غیرکلامی در زمینه اجتماعی است و شامل نمادها و نشانههایی است که توسط اشخاص، برای تبادل معنا به کار میرود. ابراز عاطفی: منظور از عاطفه، رفتار معنیدار و گویا، شامل خنده و ابراز احساسات و عواطف است. حل مسئله و تصمیمگیری: منظور از این بعد، سطح توانایی خانواده در حل مشکلاتی است که منجر به حفظ مؤثر خانواده میشود. انعطافپذیری: منظور از انعطافپذیری، توانایی نظام خانوادگی و زناشویی در تغییر ساختار قدرت یا روابط نقشها و قواعد روابط در پاسخ به استرسهای رشد و یا موقعیتی است. فرزندپروری: منظور از فرزندپروری، رویکرد و نگرش والدین در آموزش و تعلیم چگونگی رفتار، به فرزندان میباشد. اقتصاد و مسائل مالی: نگرش زوجین و اعضای خانواده به برنامهریزیهای مالی و مدیریت آنان در نحوه خرجکردن میباشد. خانواده و دوستان: منظور یک سیستم اجتماعی، شامل گروهی از افراد است که از طریق ازدواج، تولید مثل و پرورش فرزندان با یکدیگر زندگی میکنند. ارزشها: منظور از این مؤلفه، اهمیت و بهای یک عقیده یا گزینه که به زندگی معنا میبخشد. مراقبت جسمانی و روانی: منظور از این مؤلفه، توانایی انجام و اداره نیازهای تربیتی و فراهمکردن مراقبتهای جسمانی و روانی است. عملکرد کلی: منطور از این مؤلفه، قابلیت و توانایی عملکرد خانواده، در چهار حوزه مهم: الف- عملکرد فردی، ب- عملکرد زناشویی، ج- عملکرد مشارکتی و د- عملکرد اجتماعی- اقتصادی میباشد (رفاهی، 1387).

1-7-1-2- سلامت خانواده اصلی و ابعاد آن
استقلال و صمیمیت دو مفهوم کلیدی در حیات یک خانواده سالم محسوب میشوند. خانواده سالم به اعضای خود استقلال میدهد و همچنین خانواده سالم خانوادهای محسوب میشود که در فضای خانواده و روابط، صمیمیت ایجاد میکند (ثنایی، 1387). در ادامه به تعریف دو خرده مقیاس سلامت خانواده اصلی میپردازیم. استقلال: در این الگو خانواده سالم به اعضای خود استقلال میدهد و این استقلال با تأکید بر صراحت بیان، مسئولیت، احترام به سایرین، بازبودن با دیگران و قبول جدا شدن و فقدان بوجود میآید. صمیمیت: خانواده سالم خانوادهای محسوب میشود که در فضای خانواده و روابط صمیمیت ایجاد میکند و این کار را با تسویق بیان انواع احساسها، ایجاد یک فضای گرم در خانه، یعنی روحیه و حال و هوا، حل تعارضها بدون ایجاد استرس غیر لازم، ایجاد حساسیت نسبت به همفهمی و ایجاد اعتماد به انسانها براساس نیکی نهاد آدمی انجام میدهد (ثنایی، 1387).

1-7-1-3- حمایت اجتماعی و ابعاد آن
حمایت اجتماعی بر این امر تاکید دارد که وقتی کسی نیاز به کمک داشت این احساس را داشته باشد که تنها نیست و کسانی او را حمایت میکنند (پرپوچی، احمدی و سهرابی، 1392). حمایت خانواده: شبکه خانواده شبکهای است که افراد تعلقداشتن به آن را حق طبیعی خود میدانند و حقی که با تولد به آن تعلق میگیرد. حمایت دوستان: شبکه دوستان انسان شبکه کوتاهمدتی است که حفظ آن مستلزم کارایی اجتماعی بیشتری است (ثنایی، 1387).

1-7-1-4- حل مشکل خانواده و ابعاد آن
دو عامل رابطه و حل مشکل را در برمیگیرد عامل رابطه شامل شیوه ارتباط و تعامل زوجین که لازمه حل مشکل موثر است میشود و عامل حل مشکل که شیوه و فرایند حل مشکل را براساس مدل 5 مرحلهای حل مشکل اندازه میگیرد؛ و بطور کلی نشاندهنده کارآمدی خانواده است (احمدی، 1386). ارتباط: شیوه ارتباط و تعامل زوجینی را که لازمه حل مشکل مؤثر است را نشان میدهد. حل مشکل: این عامل شیوه و فرایند حل مشکل را براساس مدل پنج مرحلهای حل مشکل را در برمیگیرد (ثنایی، 1387).

1-7-2- تعاريف عملياتي
1-7-2-1- عملکرد ازدواج
نمره کلی که فرد براساس پاسخ به پرسشنامه 66 عبارتی سنجش عملکرد ازدواج که برای مشخصکردن کارآمد بودن یا مشکلدار بودن عملکرد ازدواج او پیشبینی میشود بدست میآورد (ثنایی، 1387).

1-7-2-2- سلامت خانواده اصلی
نمره کلی که فرد از پاسخ به مقیاس سلامت خانواده اصلی که دو مفهوم استقلال و صمیمیت از مفاهیم مرتبط با خانواده سالم را در برمیگیرد، بدست میآورد. نمره بدستآمده میزان سلامت خانواده اصلی فرد را میسنجد (ثنایی، 1387).

1-7-2-3- حمایت اجتماعی
نمره کلی که فرد از پاسخ به مقیاس حمایت اجتماعی که دو خرده مقیاس حمایت اجتماعی خانواده و دوستان را در برمیگیرد بدست میآورد. نمره بدست آمده نشاندهنده میزان ارضای فرد از حمایت اجتماعی است (ثنایی، 1387).

1-7-2-4- حل مشکل خانواده
نمره کلی که فرد از پاسخ به مقیاس حل مشکل خانواده بدست میآورد حاکی از نوعی تعامل زوجین در هنگام حل مشکل است.

فصل دوم
پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه
در این فصل به بررسی پیشینه نظری و پژوهشی متغیرهای پژوهش پرداخته میشود. در ابتدا جهت بررسی نظریات مربوط به متغیر عملکرد ازدواج تعاریفی از ازدواج، مراحل انتخاب همسر، ویژگیهای روابط زوجین، انواع ازدواج براساس پایداربودن، سلامت ازدواج و عوامل مختلکننده روابط زوجین و وظایف زوجین ارائه میشود. سپس سلامت خانواده اصلی، حمایت اجتماعی و حل مشکل خانواده بعنوان متغیرهای پیشبین برای عملکرد ازدواج مور

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره حمایت اجتماعی، سلامت خانواده، عملکرد ازدواج، طرح پژوهش Next Entries منابع پایان نامه درباره سبک دلبستگی، سلامت خانواده، روابط موضوعی، کارکرد خانواده