منابع پایان نامه درباره عملکرد ازدواج، حمایت اجتماعی، سلامت خانواده، حمایت خانواده

دانلود پایان نامه ارشد

ملکرد ازدواج با روش تی مستقل
متغیر
گروهها
N
میانگین
انحراف معیار
t
Df
p
عملکرد ازدواج

مرد
60
16/260
93/36
5/0-
118
5/0

زن
60
6/256
3/33

فصل پنجم
بحث و نتیجهگیری

5-1- مقدمه
لارسون و هولمن (1994) سه طبقه مؤثر بر رضايت زناشويي را معرفی کردند. نخست عوامل بافتي مانند بافت كنوني و عوامل فرهنگي و اجتماعي، دوم خصايص و رفتارهاي فردي زوجين و سوم فرايند تعاملي زوجين. سلامت خانواده اصلی بعنوان یک عامل فردی هر زوج و همچنین عاملی رشدی، حمایت اجتماعی یک عامل در برگیرنده بافت کنونی و اجتماعی و حل مشکل خانواده بعنوان یک عامل تعاملی زوجین در پیشبینی عملکرد ازدواج مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بررسی پیشینه پژوهشی و نظری حاکی از این بودند که خانواده و دوران کودکی نقش مهمی در زندگی آینده و ازدواج فرد ایفاء میکند. حمایت دیگران نیز میتواند بسیاری از مقولههای روانی و جنبههای فردی و اجتماعی فرد را پیشبینی کند. توان حل مشکل و حل مسئله نیز نقش معنیدار و مؤثری در موارد مختلف زندگی فرد دارد. بنابر پیشینه پژوهشی که وجود داشت فرضیههایی طراحی شدند. فرضیهها شامل ارتباط بین سلامت خانواده اصلی با عملکرد ازدواج، ارتباط حمایت خانواده و دوستان با عملکرد ازدواج، حل مشکل خانواده با عملکرد ازدواج و بررسی تفاوت بین مردان و زنان در متغیرهای پژوهش میشدند. به منظور جمعآوری دادهها از پرسشنامههای سلامت خانواده اصلی، حمایت اجتماعی دو مقیاسی خانواده و دوستان، حل مشکل خانواده و عملکرد ازدواج استفاده شدند. مشارکتکنندهگان و پاسخدهندگان به پرسشنامهها 60 زوج بودند که خانم محصل در حوزه و دانشگاه بود. دادههای حاصل از پرسشنامهها توسط نرمافزار SPSS مورد بررسی و تحلیل آماری قرار گرفتند. روشهای ضریب همبستگی، رگرسیون ساده، چندگانه و تی دو گروه مستقل استفاده شدند. نهایتاً نتایج یافتههای رگرسیون ساده خطی نشان داد که سلامت خانواده اصلی، حمایت خانواده، حل مشکل خانواده میتوانند عملکرد ازدواج را در سطح معنیدار پیشبینی کنند؛ اما در نتایج رگرسیون چندگانه تنها متغیرهای حمایت خانواده و حل مشکل خانواده قادر به پیشبینی عملکرد ازدواج بصورت معنیدار هستند. در تفاوت متغیرهای پژوهش بین حوزه و دانشگاه نتایج نشان داد که بین حوزویان و دانشگاهیان در متغیر حمایت خانواده و عملکرد ازدواج تفاوت معنیدار وجود دارد. همچنین بین مردان و زنان در متغیر حمایت دوستان تفاوت معنیدار وجود دارد. به این معنی که زنان از حمایت دوستان بیشتری نسبت به مردان برخوردارند.
5-2- بحث و نتیجهگیری
5- 2- 1- فرضیههای اصلی
5-2-1- 1- فرضیه اول: بین سلامت خانواده اصلی و عملکرد ازدواج ارتباط معنیدار وجود دارد.
نتایج در مورد بررسی این فرضیه نشان داد که سلامت خانواده اصلی میتواند عملکرد ازدواج را پیشبینی نماید؛ بنابراین سلامت خانواده اصلی در عملکرد ازدواج مؤثر است و میتوان گفت افرادی که خانواده سالمتری داشتهاند عملکرد بهتری در ازدواج خواهند داشت. این نتایج همسو با نتایج بسیاری است که بیان داشتهاند تجربه خانواده اولیه بر زندگی آینده فرد نقش دارند. از جمله آن پژوهشها میتوان به پژوهش حسینیان، یزدی و جاسبی (1386) اشاره کرد که نتایج پژوهش آنها نشان داد که بین سلامت خانواده اصلی با رضایت زناشویی ارتباط مثبت و معنیدار وجود دارد. سهرابی، آقاپور و رستمی (2013) در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که سبک دلبستگی با سازگاری زناشویی ارتباط دارد. همچنین مؤمنی و علیخانی (1392) نشان دادند که عملکرد سالم خانواده به کاهش استرس و اضطراب منجر میشود. نتایج تحقیق عارفی، جعفری نظرآبادی و مرادی (1391) نشان داد که بین سلامت خانواده اصلی و سازگاری زناشویی ارتباط وجود دارد. در پژوهشهای خارج از کشور نیز نتایج پژوهش مورارو و ترلیوس (2012) حاکی است که خانواده اصلی میتواند الگوی دلبستگی عاشقانه و سازگاری زناشویی را پیشبینی کند. اوزمن و آتیکی (2010) به این نتیجه رسیدند که سبک دلبستگی اجتنابی بطور منفی سازگاری زناشویی را پیشبینی میکند.

5-2-1-2- فرضیه دوم: بین حمایت اجتماعی دوستان و خانواده با عملکرد ازدواج ارتباط چندگانه معنیدار وجود دارد.
نتایج یافتهها نشان داد که حمایت اجتماعی خانواده میتواند عملکرد ازدواج را در سطح معنیدار پیشبینی کند. نتایج این پژوهش بطور کلی با نتایج پژوهشهایی که بیان کردهاند حمایت اجتماعی بر زندگی فرد تأثیر مثبتی دارد همسو است. نتایج پژوهش یعقوبیدوست و عنایت (1391)، در بررسی حمایت اجتماعی در خانواده نشان داد که حمایت اجتماعی باعث کاهش خشونت علیه فرزندان میشود. نتایج پژوهشی دیگر نشان داد که افراد دارای سردردهای مزمن تنشی و میگرن حمایت اجتماعی پایینتر دارند و نمرات بالاتری در همسرآزاری عاطفی دارند (جزایری و شریفی، 1390). برانکو و همکاران، (2014) نشان دادند که حمایت اجتماعی بر کاهش آسیب پس از ضربه مؤثر است. والدین کودکان مشکلدار با حمایت اجتماعی بالا، استرس کمتر و سلامت جسمانی بیشتری داشتند (ملدون و گلافر، 2014). آگوستینی و همکاران (2011) به این نتیجه رسیدند که حمایت اجتماعی در درمان بهتر زوجین ناباور مؤثر است. همچنین در مورد تأثیر حمایت خانواده بر فرد میتوان به پژوهش نبوی و شهریاری (1391) اشاره کرد که نشان دادند که تعلق خانوادگی بر احساس گرانباری نقش خانوادگی و تعارض خانواده با کار اثر دارد. نتایج پژوهشی دیگر نیز در مورد بررسی تأثیر شبکههای غیررسمی خانواده بر رضایت زندگی زنان نشان داد که در بین شبکههای غیررسمی، خانواده بیشترین میزان حمایت اجتماعی را بر زنان دارد (سفیری، قرآنی و دامداباجا، 1391). راسل (1994) نشان داد که سطوح بالای حمایت خانواده در مادران تعامل بهتر با طفل در 9 ماهه اول را موجب میشود همچنین شکلگیری دلبستگی ایمن در کودک را در پی دارد. پژوهش ایلز، اسلاد و اسپایبی، (2011) نیز نشان داد که حمایت والدین با سطوح افسردگی بعد از زایمان ارتباط دارد.

5-2-1-3- فرضیه سوم: بین حل مشکل خانواده و عملکرد ازدواج ارتباط معنیدار وجود دارد.
در مورد این فرضیه میتوان نتیجه گرفت که حل مشکل خانواده میتواند عملکرد ازدواج را پیشبینی کند. این نتایج همسو با نتایج پژوهشهایی است که بیان میکنند حل مشکل خانواده میتواند عملکرد ازدواج را پیشبینی کند. احمدی (1386) بین رضامندی زناشویی و عملکرد ازدواج همبستگی بالایی مشاهده کرد. احمدی، نوابینژاد و اعتمادی (1385) نیز که 260 زوج را که دارای مشکلات سازگاری بودند تحت آموزش روش حل مشکل قرار دادند. نتایج نشان داد که آموزش حل مشکل میتواند به کاهش ناسازگاری زناشویی منجر شود و در زمینه های ارتباط دوتایی، حل تعارض، روابط جنسی و همچنین موضوعات شخصیتی و ارتباط با اقوام و دوستان مؤثر است. در پژوهشی دیگر نیز مشخص شد که مهارت حل مسئله به افرادی که مراقبت از بیمار مبتلا به اختلال شناختی را بر عهده دارند کمک میکند تا سلامت روان بیشتری داشته باشند (گاراند و همکاران، 2014). همچنین آموزش مهارت حل مشکل در حیطه خانواده موجب میشود که افراد در اوایل جوانی سازگاری بیشتری داشته باشند (اوبرین و همکاران، 2014).

5-2-1-4- فرضیه چهارم: بین سلامت خانواده اصلی، حمایت اجتماعی خانواده، حمایت اجتماعی دوستان و حل مشکل خانواده با عملکرد ازدواج ارتباط چندگانه معنیدار وجود دارد.
در مورد این فرضیه میتوان نتیجه گرفت که هرچند رگرسیون خطی دومتغیره نشان میدهد که متغیر سلامت خانواده اصلی قادر به پشبینی معنیدار عملکرد ازدواج است اما در رگرسیون چندگانه فقط متغیرهای حمایت خانواده و حل مشکل خانواده قادر به پیشبینی معنیدار عملکرد ازدواج هستند. در واقع از بین متغیرهای پیشبین متغیرهای حمایت خانواده و حل مشکل خانواده در پیشبینی عملکرد ازدواج سهم معنیداری دارند. میتوان استنباط کرد که متغیر سلامت خانواده اصلی بعنوان عاملی که ریشه در گذشته فرد دارد نسبت به متغیرهایی مانند حمایت خانواده و حل مشکل خانواده که میتوان آنها را ارتقاء داد تأثیر کمتری در عملکرد ازدواج دارد.

5-2-1-5- فرضیه پنجم: بین دو گروه طلاب علوم دینی و دانشجویان از نظر متغیر سلامت خانواده اصلی تفاوت معنیدار وجود دارد.
نتایج در مورد این فرضیه نشان داد که بین دو گروه حوزه و دانشگاه در سطح سلامت خانواده اصلی تفاوت معنیدار وجود ندارد.

5-2-1-6- فرضیه ششم: بین دو گروه طلاب علوم دینی و دانشجویان از نظر متغیر حمایت خانواده و دوستان تفاوت معنیدار وجود دارد.
نتایج بررسی درمورد این فرضیه نیز حاکی از این بود که بین دو گروه در میزان حمایت دوستان تفاوتی معنیدار وجود ندارد اما در میزان حمایت خانواده بین دو گروه تفاوت معنیدار وجود دارد. در مورد استنباط این نتیجه میتوان به توجه بیشتر حوزویان به خانواده و رعایت صله ارحام اشاره کرد چون حوزویان دروسشان مبتنی بر مباحث دینی است ممکن است در زندگی روزانه بیشتر از متون مذهبی استفاده عملی ببرند. در پژوهشی با موضوع تعیین سهم عمل به باورهای دینی و خودکارآمدی در پیشبینی میزان و نوع استرس ادراکشده 200 تفر از دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی به روش نمونهگیری خوشهای مورد بررسی قرار گرفتند. یافتهها نشان دادند که بین متغیر عمل به باورهای دینی و متغیر ادراک منفی از استرس رابطه مفی و با متغیرهای خودکارآمدی با متغیر ادراک مثبت از استرس رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه استاندارد نشان داد که متغیرهای خودکارآمدی و عمل به باورهای دینی متغیرهای معتبری برای پیشبینی ادراک منفی و مثبت از استرس در دانشجویات است (غفاری و رضایی، 1390). در پژوهشی رابطه بین نگرش دینی و شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس بررسی شد. نتایج نشان داد که بین مؤلفههای شادکامی و نگرش دینی رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد (حیدری رفعت و عنایتی نوینفر، 1389). در پژوهشی با هدف بررسی رابطه عمل به باورهای دینی با شادکامی و رضایت زناشویی در 269 زوج مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین دینداری با شادکامی و رضایت زناشویی همبستگی مثبت معنیدار وجود دارد (روحانی و معنویپور، 1387).

5-2-1-7- فرضیه هفتم: بین دو گروه طلاب علوم دینی و دانشجویان از نظر متغیر حل مشکل خانواده تفاوت معنیدار وجود دارد.
در مورد این فرضیه نیز نتایج حاکی از این بودند که بین دو گروه حوزه و دانشگاه در میزان حل مشکل خانواده تفاوت معنیدار وجود ندارد.

5-2-1-8- فرضیه هشتم: بین دو گروه طلاب علوم دینی و دانشجویان از نظر متغیر عملکرد ازدواج تفاوت معنیدار وجود دارد.
نتایج نشان داد که بین دو گروه حوزه و دانشگاه در میزان عملکرد ازدواج تفاوت معنیدار وجود دارد. این نتیجه همسو با نتایج رسولی و سلطانی گردفرامرز (1391) است که نتیجه گرفتند طلاب نسبت به دانشجویان از جهت گیری مذهبی، عمل به باورهای دینی و سازگاری زناشویی بالاتری برخوردارند (رسولی و سلطانی گرد فرامرز، 1391). در پژوهشی تاثیر زوجدرمانی اسلامی بر رضایت زناشویی مطالعه شد. نتایج نشان داد که زوجدرمانی اسلامی دضایت زناشویی کلی و همه ابعاد آن شامل مسائل شخصیتی، ارتباط، حل تعارض، مدیریت مالی، رابطه جنسی، فرزندپروری و رابطه با فامیل و دوستان را افزایش میدهد (محمودزاده، حسینیان، احمدیزاده و فاتحی، 1392). در پژوهشی با هدف بررسی رابطه دینداری با رضایت زناشویی دانشجویان، 150 نفر از دانشجویان متأهل دانشگاه در پژوهش مشارکت داشتند. نتایج نشان داد که بین دینداری با رضایت زناشویی دانشجویان رابطه معنیداری وجود دارد (سودانی، محمدی و احیاکننده، 1389).

5-2-2- فرضیههای فرعی
5-2-2-1- فرضیه اول: بین سلامت خانواده اصلی، حمایت اجتماعی خانواده، حمایت اجتماعی دوستان و حل مشکل خانواده با مؤلفههای عملکرد ازدواج شامل ارتباط، ابرازگری عاطفی، حل مسئله، نقش،

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره حمایت اجتماعی، سلامت خانواده، انحراف معیار، عملکرد ازدواج Next Entries منابع پایان نامه درباره حمایت اجتماعی، عملکرد ازدواج، سلامت خانواده، حمایت خانواده