منابع پایان نامه درباره عملکرد ازدواج، رگرسیون، سلامت خانواده، حمایت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

معنیدار وجود دارد.
بین میزان عملکرد ازدواج و سلامت خانواده اصلی در نمونه کل همبستگی مثبت معناداری مشاهده شد، r(120)=.406, p.01.
جهت بررسی این فرضیه که آیا بین سلامت خانواده اصلی و عملکرد ازدواج ارتباط معنیدار وجود دارد یا خیر از رگرسیون به روش خطی دومتغیره استفاده شد. 16/0 واریانس عملکرد ازدواج براساس سلامت خانواده اصلی تبیین میشود.

جدول 4-8: رگرسیون سلامت خانواده اصلی و عملکرد ازدواج
مدل
ضریب رگرسیون
R^2
Adjusted R^2

سلامت خانواده
40/0
16/0
15/0

4-3-1-2- فرضیه دوم: بین حمایت اجتماعی خانواده و دوستان با عملکرد ازدواج ارتباط چندگانه معنیدار وجود دارد.
نتایج همبستگی نشان داد که همبستگی بین حمایت اجتماعی خانواده و عملکرد ازدواج در نمونه کل معنیدار است، r(120)= .60, p .01. همچنین همبستگی بین حمایت اجتماعی دوستان و عملکرد ازدواج در نمونه کل با ضریب 34/0 است که این همبستگی معنیدار است، r(120)= .34, p .01. در بررسی اینکه آیا حمایت اجتماعی خانواده و دوستان میتوانند عملکرد ازدواج را پیشبینی کند از رگرسیون چندگانه به روش ورود استفاده شد.
جدل4-9: خلاصه مدل رگرسیون چندگانه حمایت خانواده، دوستان و عملکرد ازدواج
مدل
ضریب رگرسیون
R^2
Adjusted R^2

حمایت خانواده و دوستان
61/0
38/0
36/0

جدول (4-10) رگرسیون چندگانه حمایت اجتماعی خانواده، دوستان و عملکرد ازدواج را بصورت یک کل، معنیدار نشان میدهد، F= 35.86, p<0/01. جدول 4-10: تحلیل واریانس رگرسیون حمایت خانواده، دوستان و عملکرد ازدواج
مدل
SS
df
MS
F
p
حمایت خانواده و دوستان
231/556070
2
61/27803

باقیمانده
935/90691
117
145/775
86/35
001/0
کل
167/146299
119

جدول (4-11) نشان میدهد حمایت خانواده میتواند عملکرد ازدواج را بطور معنیداری پیشبینی نماید، (beta= .553, t= 1.72 p<.01). در حالیکه حمایت دوستان نمیتواند عملکرد ازدواج را در سطح معنیدار پیشبینی نمایدbeta= .135, t= 7.03 p>.05.

جدول 4-11: ضرایب رگرسیون حمایت خانواده، دوستان و
عملکرد ازدواج
مدل
beta
t
p
خانواده
55/0
03/7
001/0
دوستان
13/0
72/1
08/0
4-3-1-3- فرضیه سوم: بین حل مشکل خانواده و عملکرد ازدواج ارتباط معنیدار وجود دارد.
همبستگی بین عملکرد ازدواج و حل مشکل خانواده 78/0 است. این همبستگی در سطح 001/0 p معنیدار است.
جهت بررسی اینکه آیا حل مشکل خانواده میتواند عملکرد ازدواج را پیشبینی کند از رگرسیون ساده خطی استفاده شد. نتایج جدول (4-12) نشان میدهد که 60/0 واریانس عملکرد ازدواج براساس حل مشکل خانواده قابل تبیین است.

جدول 4-12: خلاصه مدل رگرسیون حل مشکل خانواده و عملکرد ازدواج
مدل
ضریب رگرسیون
R^2
Adjusted R

حل مشکل
78/0
60/0
60/0

4-3-1-4- فرضیه چهارم: بین سلامت خانواده اصلی، حمایت اجتماعی خانواده حمایت اجتماعی دوستان و حل مشکل خانواده با عملکرد ازدواج ارتباط چندگانه معنیدار وجود دارد.
در بررسی این فرضیه از رگرسیون چندگانه به روش ورود استفاده شد. نتایج در جدول (4-13) ارائه شده است؛ که نشان میدهد از بین متغیرهای سلامت خانواده اصلی، حمایت خانواده، دوستان و حل مشکل خانواده، متغیرهای حمایت خانواده
beta=.21, p.05,t=2.85 و حل مشکل خانواده beta=.63, p.01, t=9.58 قادر به پیشبینی عملکرد ازدواج بصورت معنیدار هستند.

جدول 4-13: ضرایب رگرسیون چندگانه سلامت خانواده اصلی، حمایت اجتماعی خانواده، دوستان و حل مشکل خانواده با عملکرد ازدواج
پیشبین
Beta
t
p
سلامت خانواده اصلی
حمایت خانواده
حمایت دوستان
حل مشکل خانواده
01/0
21/0
07/0
63/0
17/0
85/2
25/1
58/9
8/0
005/0
2/0
001/0
4-3-1-5- فرضیه پنجم: بین دو گروه طلاب علوم دینی و دانشجویان از نظر متغیر سلامت خانواده اصلی تفاوت معنیدار وجود دارد.
نتایج بررسیها حاکی است که بین دو گروه حوزه و دانشگاه در میزان سلامت خانواده اصلی تفاوت معنیدار وجود ندارد.

جدول 4-14: مقایسه دو گروه حوزه و دانشگاه از نظر متغیر سلامت خانواده اصلی با روش تی مستقل
گروهها
N
میانگین
انحراف معیار
t
Df
p
حوزه
60
13/138
76/19
85/0

118

6/0

دانشگاه
60
07/135
76/19

4-3-1-6- فرضیه ششم: بین دو گروه طلاب علوم دینی و دانشجویان از نظر متغیر حمایت خانواده و دوستان تفاوت معنیدار وجود دارد.
جدول (4-15)، نشان میدهد که در میزان حمایت خانواده بین حوزه و دانشگاه تفاوت معنیدار وجود دارد. t (118)= 1.39, p.05. این بدان معنا است که افراد مورد مطالعه از گروه طلاب علوم دینی از میزان حمایت خانواده بیشتری M (60)= 15.03, SD= 4.19 نسبت به دانشجویان دانشگاه M (60)= 13.17, SD= 5/04 برخوردار بوده اند.

جدول 4-15: مقایسه دو گروه حوزه و دانشگاه از نظر متغیر حمایت دوستان و خانواده با روش تی مستقل
متغیر
گروهها
N
میانگین
انحراف معیار
t
Df
p
حمایت خانواده
حوزه
60
03/15
19/4
39/1
118
02/0

دانشگاه
60
17/13
04/5

حمایت دوستان
حوزه
60
3/11
06/5
2/2
118
1/0

دانشگاه
60
97/9
42/5

4-3-1-7- فرضیه هفتم: بین دو گروه طلاب علوم دینی و دانشجویان از نظر متغیر حل مشکل خانواده تفاوت معنیدار وجود دارد.
نتایج بررسی این فرضیه در جدول (4-16) نشان داده شده است. همانطور که مشاهده میشود در میزان حل مشکل خانواده بین حوزه و دانشگاه تفاوت معنیدار وجود ندارد.

جدول 4-16: مقایسه دو گروه حوزه و دانشگاه از نظر متغیر حل مشکل خانواده با روش تی مستقل
متغیر
گروهها
N
میانگین
انحراف معیار
t
Df
p

حل مشکل خانواده

حوزه
60
55/105
62/14
56/1
118
1/0

دانشگاه
60
05/101
76/16

4-3-1-8- فرضیه هشتم: بین دو گروه طلاب علوم دینی و دانشجویان از نظر متغیر عملکرد ازدواج تفاوت معنیدار وجود دارد.
همانطور که مشاهده میشود بین محصلین حوزه و دانشگاه در میزان عملکرد ازدواج تفاوت معنیدار وجود دارد t (118)=3.67 p.01. طلاب حوزه از میانگین بیشتری در میزان عملکرد ازدواج برخودار هستند M (60)= 269.62, SD= 27.09.

جدول 4-17: مقایسه دو گروه حوزه و دانشگاه از نظر متغیر عملکرد ازدواج با روش تی مستقل
متغیر
گروهها
N
میانگین
انحراف معیار
t
Df
p
عملکرد ازدواج
حوزه
60
62/269
09/27
67/3
118
001/0

دانشگاه
60
22/247
6/38

4-3-2- فرضیههای فرعی
4-3-2-1- فرضیه اول: بین سلامت خانواده اصلی، حمایت اجتماعی خانواده، حمایت اجتماعی دوستان و حل مشکل خانواده با مؤلفههای عملکرد ازدواج شامل ارتباط، ابرازگری عاطفی، حل مسئله، نقش، انعطافپذیری، فرزندپروری، اقتصاد، خانواده و دوستان، ارزشها، مراقبت جسمانی و روانی و عملکرد کلی ارتباط چندمتغیری معنیدار وجود دارد.
در بررسی این فرضیه از رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج جدول (4-18) نشاندهنده این است که حمایت خانواده میتواند مؤلفههای ارتباط t (120)= 2.09, p.05. ، ابرازگری t (120)=0.01, p=0.01، خانواده و دوستان t (120)= 3.21, p .01، مراقبت t ( 120)= 2.76, p.01 و کل t (120)= 3.16, p .01 را بطور معنیداری پیشبینی نماید. همچنین حمایت دوستان میتواند پیشبینی معنیداری از مؤلفه مراقبت داشته باشد. t ( 120)= 2.17, p .05. حل مشکل خانواده نیز میتواند همه مؤلفههای عملکرد ازدواج را در سطح p.01 پیشبینی نماید.

جدول 4-18: رگرسیون چندمتغیره متغیرهای سلامت خانوده، حمایت خانواده، حمایت
دوستان و حل مشکل خانواده در پیشبینی عملکرد ازدواج
ملاک
پیشبین
N
coef
t
p
ارتباط
سلامت خانواده
120
002/0
18/0
85/0

حمایت خانواده
120
15/0
09/2
03/0

حمایت دوستان
120
03/0
64/0
5/0

حل مشکل
120
1/0
19/5
001/0
ابرازگری
سلامت خانواده
120
01/0-
96/0-
3/0

حمایت خانواده
120
23/0
59/2
01/0

حمایت دوستان
120
06/0
98/0
3/0

حل مشکل
120
13/0
72/5
001/0

ادامه جدول 4-18
ملاک
پیشبین
N
coef
t
p
حل مسئله
سلامت خانواده
120
008/0
52/0
6/0

حمایت خانواده
120
004/0
05/0
9/0

حمایت دوستان
120
04/0
7/0
4/0

حل مشکل
120
13/0
06/7
001/0
نقش
سلامت خانواده
120
004/0-
27/0-
7/0

حمایت خانواده
120
09/0
25/1
2/0

حمایت دوستان
120
03/0
64/0
5/0

حل مشکل
120
18/0
8/8
01/0
انعطافپذیری
سلامت خانواده
120
02/0
56/1
1/0

حمایت خانواده
120
02/0
34/0
7/0

حمایت دوستان
120
01/0
22/0
8/0

حل مشکل
120
15/0
66/7
001/0
فرزندپروری
سلامت خانواده
120
02/0
12/1
2/0

حمایت خانواده
120
1/0
16/1
2/0

حمایت دوستان
120
03/0
63/0
5/0

حل مشکل
120
12/0
41/5
001/0
اقتصاد
سلامت خانواده
120
005/0-
32/0-
7/0

حمایت خانواده
120
03/0
49/0
6/0

حمایت دوستان
120
002/0
05/0
9/0

حل مشکل
120
15/0
51/7
001/0
خانواده و دوستان
سلامت خانواده
120
02/0
06/1
2/0

حمایت خانواده
120
31/0
21/3
002/0

حمایت دوستان
120
11/0
68/1
09/0

حل مشکل
120
07/0
81/2
006/0

ادامه جدول 4-18
ملاک
پیشبین
N
coef
t
p
ارزشها
سلامت خانواده
120
01/0
62/0
5/0

حمایت خانواده
120
21/0
36/2
02/0

حمایت دوستان
120
07/0
08/1
2/0

حل مشکل
120
07/0
21/3
002/0
مراقبت
سلامت خانواده
120
016/0-
19/1-
2/0

حمایت خانواده
120
18/0
76/2
007/0

حمایت دوستان
120
10/0
17/2
03/0

حل مشکل
120
09/0
66/5
001/0
کل
سلامت خانواده
120
01/0-
31/1-
1/0

حمایت خانواده
120
22/0
16/3
002/0

حمایت دوستان
120
005/0-
1/0-
9/0

حل مشکل
120
16/0
07/9
001/0

4-3-2-2- فرضیه دوم: بین دو گروه مردان و زنان از نظر متغیر سلامت خانواده اصلی تفاوت معنیدار وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه از آزمون تی برای دو گروه مستقل استفاده شد. همانطور که در جدول (4-19) مشاهده میشود، بین مردان و زنان در مؤلفههای سلامت خانواده اصلی، تفاوتی وجود ندارد.

جدول 4-19: مقایسه دو گروه مردان و زنان از نظر متغیر سلامت خانواده اصلی با روش تی مستقل
متغیر
گروهها
N
میانگین
انحراف معیار
t
Df
p
سلامت خانواده اصلی

مرد
60
3/134
57/20
28/1
118
2/0

زن
60
9/138
76/18

4- 3-2- 3- فرضیه سوم: بین دو گروه مردان و زنان از نظر متغیر حمایت خانواده و دوستان تفاوت معنیدار وجود دارد.
برای بررسی اینکه آیا بین مردان و زنان در میزان حمایت خانواده و حمایت دوستان تفاوت وجود دارد آزمون تی برای دو گروه مستقل استفاده شد. همانطور که مشاهده میشود، بین مردان و زنان در میزان حمایت دوستان تفاوت معنیدار وجود دارد.

جدول 4-20: مقایسه دو گروه مردان و زنان از نظر متغیر حمایت خانواده و دوستان با روش
تی مستقل
متغیر
گروهها
N
میانگین
انحراف معیار
t
Df
p
حمایت خانواده

مرد
60
53/13
41/5
03/2
118
04/0

زن
60
67/14
85/3

حمایت دوستان
مرد
60
67/9
19/5
3/1
118
1/0

زن
60
6/11
2/5

4-3-2-4- فرضیه چهارم: بین دو گروه مردان و زنان از نظر متغیر حل مشکل خانواده تفاوت معنیدار وجود دارد.
همانطور که مشاهده میشود تفاوت معنیداری بین مردان و زنان در میزان حل مشکل خانواده وجود ندارد.

جدول 4-21: مقایسه دو گروه مردان و زنان از نظر متغیر حل مشکل خانواده با روش تی مستقل
متغیر
گروهها
N
میانگین
انحراف معیار
t
Df
p

حل مشکل خانواده

مرد
60
42/104
21/16
7/0-
118
4/0

زن
60
18/102
49/15

4-3-2-5- فرضیه پنجم: بین دو گروه مردان و زنان از نظر متغیر عملکرد ازدواج تفاوت معنیدار وجود دارد.
همانطور که جدول (4-22) نشان میدهد، بین مردان و زنان در میزان عملکرد ازدواج تفاوت معنیدار وجود ندارد.

جدول 4-22: مقایسه دو گروه مردان و زنان از نظر متغیر عملکرد

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره حمایت اجتماعی، سلامت خانواده، انحراف معیار، عملکرد ازدواج Next Entries منابع پایان نامه درباره حمایت اجتماعی، عملکرد ازدواج، سلامت خانواده، حمایت خانواده