منابع پایان نامه درباره عقود اذنی، عقد وکالت، اثر مشترک، حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………………………………………….93
3 -2-5 – تجاوز وتفريط از حدود اذن در عقد وديعه وتاثير آن در ضمان …………………………….94
3-2-6- ملاك تعدى و تفريط…………………………………………………………………………………………………96
3 -2-7- تعدى و تفريط در قوانين ايران ومصر ………………………………………………………………………..97
3-2-8- شك در تحقق عنوان تعدى و تفريط …………………………………………………………………………..99
3 -2-9- ضمان در عقود اذني ………………………………………………………………………………………………….101
3-3- تاثير نيابت در عقود اذنيه
3-3-1 – اثر نيابت در عقد وکالت ……………………………………………………………………………………104
3 -3-2- نيابت در وکالت در قانون مصر ………………………………………………………………………….106
4 :آثار مشترک به اقتضاي اطلاق
طرح بحث
4-1- اثر امانت در ديگر مصاديق عقود اذني ……………………………………………………….110
4-1-1 امانت در عقد وکالت در حقوق ايران ومصر ……………………………………………………………..110
4-1-2- يد اماني مستعير ……………………………………………………………………………………………………114
4-2 – تاثير نيابت به اقتضاي اطلاق در ساير عقود اذني …………………………………….117
4-2- 1- اثر نيابت در عقد وديعه ………………………………………………………………………………………..117
4-2-2- اثر نيابت در عقد عاريه …………………………………………………………………………………………..119

نتيجه گيري ………………………………………………………………………………………………………………………………120
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………….122

مقدمه
عقوداذني بخش مهمي ازاعمال حقوقي هستندكه درسطح گسترده اي ازروابط اجتماعي مورداستفاده قرار مي گيرند. شناخت ماهيت اين عقود و بررسي اختلاف نظرهاي موجود در مورد ماهيت آنها، با توجه به استفاده وسيع ازاين عقودضروري به نظرميرسد؛زيرا احكام وآثارحقوقي اين اعمال ارتباط مستقيم با ماهيت آنهادارد. اختلاف نظردرموردماهيت عقوداذنيه ناشي ازوجودديدگاههاي مختلف درموردماهيت عقداست وازسوي ديگر،شباهت اين عقودبه اذن است . گذشتگان هرگز مرجعي جامع براي اذن واذنيات تهيه نديده اند ،باکمال تاسف بايد گفت در اين زمينه اجتهاد نکرده اند و به نقل اقوال وگاه اظهار نظر مستعجل وبي دليل قناعت کرده اند تا آنجا که از عقود اذني تعريفي نداشته اند و موضوع آنها را منقح نساخته اند لذا به همين دليل مصاديق مشتبه بسيار در زمينه عقود اذنيه برجانهاده اند که حل نشده است
همانطور که بيان شد عقود اذني ومباحث مربوط به آن همانند ساير اعمال حقوقي داراي پشينه فقهي مي باشد که مسلماً احکام صادره ،قوانين ماهوي ما علي الخصوص قانون مدني ، منبعث از فقه ومباحث آن است .عقود مذکور از نظر کاربرد واهميت داراي جايگاه مهمي در حقوق و روابط بين افراد است .چنانچه که اگر بگويم حدود يک سوم عقود منعقده بين طرفين در عصر حاضر داخل در اين دسته از عقود است مبالغه نکرده ايم .لذا ضرورت تحقيق در خصوص آثار اين عقود احساس مي گردد که اين امر ميسر نيست مگر آنکه بدواً شناختي نسبت به عقد اذني پيداکرده باشيم .
در میان فقیهان امامیه شيخ انصاري و محقق نائيني از کسانی هستند که عقود اذني را تخصصا از قلمرو عقود خارج ساخته واطلاق عقد بر آنها را نوعی تسامح پنداشته اند ، در عالم حقوق اکثر حقوقدانان واز جمله نويسندگان قانون مدني برعقد بودن اعمال حقوقي چون وکالت ،وديعه ,عاريه تاکيد ورزيده اند .درخصوص مصاديق اين عقود توافق حاصل نگرديده است .به همين دليل برخي عقود اذني چون وکالت را با نظر به اثر اصلي آن عهدي دانسته اند . برخي لزوم را ازاجزاي ماهيت عقد دانسته اند و بر آن اساس عقوداذني كه التزامي درپي ندارند راعقد ندانسته وماهيت آنهارابه نهادحقوقي اذن شبيه تر ميدانند . درمقابل،كسانيكه لزوم رادرماهيتعقدمعتبرنميدانند وعقدراعهدانشايي برگشت پذيرميدانند،براي عقوداذني ماهيت عقدي قائلند. در حقوق مصر نیز عقد وکالت از جمله عقود اذنی بوده لیکن عقد ودیعه وعاریه از جمله عقود لازم است .
حال با امعان نظر به مطالب صدر الذکر در اين تحقيق سعي بر آن شده که باروش تحليلي به بررسي آثار مشترک عقود اذني در حقوق ايران ومصر ومسائل مرتبط با موضوع بپردازيم .بدين جهت فصل اول ودوم از متن به کليات وشناخت مفاهيم وماهيت اختصاص يافته است وفصل سوم به بررسي آثار مشترک این عقود به اعتبار ذات مي پردازيم که با توجه به پژوهش هاي انجام شده اثر مستقيم وبي واسطه مصاديق عقود اذني ايجاد اذن است نه تعهد والتزام در نتيجه اجراي اذن بوجود مي آيد . بهمين دليل مصاديق تعريف شده هرسه عقد جايز است و دو طرف را به نگاهداري پيمان خويش پايبند نمي کند .اصطلاح عقود اذني که درميان فقها متاخر اماميه شهرت يافته ،عنوان مناسبي براي بيان اين خصوصيت مشترک است .پس در عقود اذني هم اذن وجود دارد که مباحث آن را کسي مدون نکرده وطبعاً منقح هم نشده است. نيابت نيز اثر مشترک ديگري است که در همه آنها به چشم مي خورد چراکه مودع به امين نيابت مي دهد تامورد وديعه را براي مالک نگاه دارد ،مستعير هم نيابت پيدا کرده است تا به سود خود از آن بهره برداري کند .اما از آنجائيکه دراين دو عقد ،نيابت جنبه فرعي وچهره خاص دارد وهدف ومقتضاي اصلي ، امر ديگري است اثر مشترک نيابت در اين دو عقد را درفصل چهارم واثر نيابت درعقد وکالت را بلحاظ اينکه مقتضاي ذات است و اساس وکالت بر پايه اعطاي نيابت گذاشته شده است ونهادي براي تحقق نمايندگي قراردادي بشمار مي آيد در فصل سوم مورد پژوهش قرار مي دهيم . واما امانت وصف مشترک ديگري است که دراين وصف وديعه اصالت دارد ،که درآن مستودع امين قرار مي گيرد تا از مال مورد وديعه حفاظت کند .بهمين جهت نيز وديعه را امانت بمعني خاص ناميده اند .با وجود اين جاي ترديد نيست که مستعير و وکيل نيز امين مالک هستند وهمه احکام مربوط به امانت درباره آنها اجرا مي شود ليکن با عنايت به اينکه امانت جز ذات عقد وديعه است درفصل سوم واثر امانت در دو عقد ديگر را در فصل چهارم که اختصاص به بررسي آثار مشترک عقود اذني به اعتبار مقتضاي اطلاق دارد ، قرار خواهيم داد .درخاتمه نيز نتايج بحث مورد نظر ارائه که اميداست مفید فایده واقع شود .

کليات طرح تحقيق

1 -1 شرح وتبين مساله پژوهش
مصاديقي از عقود اذني که در خصوص آن اتفاق نظر بر اذني بودن وجود دارد سه عقد وديعه ،عاريه ، وکالت مي باشد که نتيجتا ناگزير براي شناخت اين عقود بايستي ماهيت ومصاديق عقد اذني را بررسي کرده وسپس به بررسي آثار آن بپردازيم . به عبارت بهتر براي شناخت مکفي ماهيت عقود اذني بررسي مصاديق اين عقود که دراذني بودن آن اختلافي نيست لازم بوده تا ازاين طريق به قاعده کلي دست يافته و براين اساس عقود نامعيني را که ظاهر بر اذني بودن آن هاست شناسائي وآثار مشترک عقود اذني را در آن عقود مورد بررسي قرار دهيم. لذا تعيين آثار جهت مشخص شدن تکليف طرفين الزامي است . واما عقود اذني داراي دو اثر است :1- آثار اختصاصي که مختص هرعقد مي باشد 2- آثار مشترک عقود اذني است که هدف اصلي اين تحقيق مي باشد . همانطور که گفته شد اين عقود دراصل شامل سه عقد عاريه ،وديعه،وکالت بوده که آثار مشترک آن در برسي تطبيقي حقوق ايران ومصر اعطاي اذن، غيرمعاوضي بودن(مجاني) غيرتشريفاتي (رضائي)،نيابتي واماني بودن مي باشد واما از تفاوت هاي آن این است که عقود مذکور درحقوق ايران از عقود جايز وبا سفه ،جنون ،فوت هريک از طرفين وانقضاء مدت عقد ويا انجام موضوع عقد يا توافق طرفين منحل شده درحاليکه عقد عاريه و وديعه در حقوق مصر از عقود لازم بوده وعلل انحلال عقد جايز: فوت ،توافق طرفين ،انقضاء مدت عقد ويا انجام موضوع عقد مي باشد لذا سفه وجنون از جمله موارد فسخ عقد جايز نمي باشد از طرفي در قانون مدني مصر در صورتيکه طرفين توافق بر اعتبار عقد بعد از فوت يکي از طرفين نمايد ،عقد پس از فوت نيز به قوت خود باقي است .
اذن به عنوان يک اثر حقوقي تنها به اراده اذن دهنده قابل تحقق است بنابراين از لحاظ اصول حقوقي ،اذن به عنوان يک عمل حقوقي بايد در زمره ايقاعات به شمار آيد ولي با بررسي مواد قانون مدني ملاحظه مي شود که قانونگذار پاره اي از قرادادها را اذني شمرده وآثار خاص اذني بودن را برآن بار نموده است وحتي در بعضي موارد بر عقد بودن آنها اصرار ورزيده است 1. به هرحال با وضع موجود قانون مدني ،پذيرش عقد اذني امري اجتناب ناپذير است .
1-2 -اهميت وضرورت تحقيق :
بدون ترديد گسترش روابط تجاري موجب ايجاد تنوع در تنظيم عقود مي گردد ،لذا احاطه به تمامي انواع عقود واحکام آن به راحتي امکان پذير نمي باشد .ازاين رو براي سهولت دسترسي به انواع وآثار عقود گريزي نيست مگراينکه عقود را در گونه هاي مختلف تقسيم و به بررسي دقيق آثار آن بپردازيم تا از اين طريق قواعد پراکنده به نحو شايسته انتظام يافته ودر تدوين واصلاح قوانين مفيد فايده واقع شود .حال از آنجائيکه عقود اذني بخش مهمي از اعمال حقوقي هستند که در سطح گسترده اي از روابط اجتماعي مورد استفاده قرار مي گيرند لذا شناخت آثار اين عقود ضروري به نظر مي رسد زيرا آثار حقوقي اين اعمال ، ارتباط مستقيم با ماهيت آن ها دارد . از طرفي شباهت اين عقود به اذن بسيار است ، لذا در اين رساله نه تنها به بررسي ماهيت ومصاديق عقود اذني مي پردازيم بلکه مطالعه تطبيقي آثار مشترک عقوداذني در قانون مدني ايران ومصر که منجر به تشخيص تفاوت اين عقود در دو کشور مي گردد از اهداف اين تحقیق مي باشد . عليهذا با عنايت به مراتب فوق وبا امعان نظر به اينکه عقود اذني ، مبتني بر حقوق خصوصي و متاثر از قواعد شرع است و توجهاً به قلّت منابع مرتبط با بحث مورد نظر و با التفات به ارتباط پايان نامه با منابع عربي وکتب حوزوي وعدم وجود منابع مکفي فارسي ، موضوع حاضر نوعاً خاص و واجد جنبه نوآوري نيز مي باشد.

1-3 -اهداف تحقيق وکاربردها:
بررسي تطبيقي آثار مشترک عقود اذني در حقوق ايران ومصر

1-4- فرضيه ها:
طبیعی است که هر تحقیق علمی به دنبال پاسخگوئی به سوالات تحقیق است وتا آن سوالات مطرح نگردد ومشخص نشود که فرد محقق در مطالعه اش به دنبال پاسخگوئی به چه مسائلی است تحقق پیدا نمی کند لذا نگارنده با این امید که به آنها دست می یابد ، بدوا به طرح سوالات وسپس به طرح فرضیه ها به شرح ذیل می پردازد .
سوالات تحقیق :
1-در حقوق ایران و مصرآثار مشترک عقود اذنی کدام است ؟
2-اذن وامانت به عنوان دو اثر مشترک ،درسه عقد ودیعه ،عاریه ووکالت چگونه قابل تحليل است ؟
فرضیه ها:
1-اذن ،امانت،نيابت در عقود اذني به عنوان سه اثر مشترک قابل شناسايي مي باشند .که بعضي از اين آثار اقتضاي ذات عقد وبعضي ديگر اقتضاي اطلاق عقد می باشد .
2-عقود اذنی شامل پنج عقد ودیعه ، عاریه ،وکالت ، مضاربه وشرکت می باشد ، ازآنجائیکه موضوع تحقیق آثار مشترک عقود اذنی اس

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره عقود اذنی، قانون مدنی، عقد وکالت، مطالعه تطبیقی Next Entries منابع پایان نامه درباره عقود اذنی، عقد وکالت، پایان نامه ها، مذاهب اسلامی