منابع پایان نامه درباره ضمن خدمت، تعامل اجتماعی، آموزش ضمن خدمت، عامل اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

خیلی کارا به نظر می رسد .
5- خصوصیات اعضا : شخصیت اعضای سازمان ، برجوسازمانی اثر می گذارد، سازمانی که از نیروی انسانی مسن وبا تحصیلات کم برخوردار است با سازمانی که کارکنان آن بیشتر جوان بوده و از تحصیلات بالایی برخوردارند ، جو کاملاً متفاوتی دارند . سازمان هایی که اعضای آنها در خارج از سازمان ، بخشی از فعالیتهای خود رابه مسائل و امور اجتماعی می گذراند ، جو دوستانه تری دارند .
6- اندازه سازمان : سازمان های بزرگ نسبت به سازمان های کوچکتر تمایل بیشتری به جدی بودن و ساختار بوروکراتیک دارند . از سوی دیگر ، در سازمان های کوچک ایجاد جو خلاق که توأم با نوآوری و ابتکار باشد نسبت به سازمان های بزرگ به مراتب آسان تر است . به همین دلیل ، بیشتر اکتشافات خلاق و نوآوری ها از سازمان های کوچک ناشی می شود .
7- ماهیت کار وشغل : انواع مشاغل ونوع کار وحرفه در ایجاد جوسازمانی خاص سهم بسزایی دارند. کشاورزی و زراعت در جوامع روستایی در جوی کاملاً متفاوت از موسسات بانکداری و فعالیت های اداری صورت می گیرد .
محدودیت زمانی و جداول و تحویل کار در نشریه روزانه ، جوی کاملاً متفاوت از جو موسسه انتشاراتی و پژوهشی دارد . ( عسکریان ، 1383، ص 182).

پیامدهای کاربردی جوسازمانی
عموماً فرض بر آن است که جوسازمانی مدارس با مدیریت و رهبری آن رابطه بسیار تنگاتنگی دارد. ادراکاتی که جمع معلمان از محیط کارشان دارند ، انگیزه ها و رفتارهای آنان را در مدرسه و کلاس درس تحت تاثیر قرار می دهد. جو باز محیطی با احترام متقابل و درستی را پدید می آورد، به نحوی که رهبری و مدیریت حرفه ای می تواند در آن موفقیت آمیز باشد .
اما در جو بسته، محیطی سرشار از بدبینی و دشمنی به وجود می آید و هرگونه مدیریت مشارکتی را با شکست مواجه می سازد .
نتایج تحقیقات نشان می دهد که بازبودن با رضایت بیشتر دانش آموزان از مدرسه و افت تحصیلی کمتر همبستگی دارد . در مدارسی که جو بازتر دارند ، مدیران اعتماد به نفس بیشتری دارند و با نشاط تر می باشند . در چنین جوی معلمان خشنودتر ، وظیفه شناس تر و مورد اعتمادتر می باشند. درضمن معلمان به اثربخشی خود و مدرسه خود اطمینان بیشتری دارند . همچنین جوسازمانی باز نتایج مثبتی از لحاظ تسهیل فراگرد مدیریت و سرپرستی به وجود می آورد و زمینه را برای تدریس و یادگیری اثربخش فراهم می سازد، جوسازمانی باز زمینه را برای مدیریت اثربخش فراهم می کند. جوسازمانی مدرسه و مدیریت آن هر دو مهم می باشند . پیشرفت مدرسه تابع بازبودن جو و اثربخشی مدیریت و سرپرستی آموزشی آن است (علاقه بند ،1377، صص 10-11).

کنترل و اندازه گیری جوسازمانی
برای کنترل جوسازمانی لازم است که از طرف مدیران اقداماتی انجام گیرد. این اقدامات به طور خلاصه عبارتند از :
1- باتوجه به ماهیت و خصوصیت شخصی افراد یک سازمان و ماهیت شغل آنان ، تصمیم گرفته می شود که چه فضاهایی مناسب تر است ، لازمه تصمیم گیری درباره مناسب ترین فضای سازمانی آن است که برای مثال : اگر لازمه انجام وظایف شغلی دارا بودن نیاز به پیشرفت است ، افراد شاغل درآن شغل دارای دارای انگیزه پیشرفت باشند و مدیریت روش هایی را برای فعال کردن آنان پیدا کند. اگر در افراد نیاز نیاز به پیشرفت ضعیف و نیاز به پیوستگی قوی باشد ، فضای سازمانی مناسب آن است که در آن انگیزش پیوستگی کارکنان ارضاء شود و طی آن به میزان گرمی روابط در محیط کار ، دوستی و رفاقت و حمایت افزوده شود .
2- ماهیت و چگونگی فضای سازمان کنونی ارزیابی شود . مدیر لازم است که ابزار اندازه گیری جوسازمانی را خوب بشناسد و به آن اعتقاد داشته باشد. مدیر می تواند از پرسشنامه ای استفاده کند که با هدف های اندازه گیری وی مطابقت داشته باشد .
3- مدیر باید تفاوت و فاصله جوسازمانی کنونی با مناسب ترین جوسازمانی را تشخیص دهد.
4- اقدامات عملی که مدیر می تواند برای برای بهبود جوسازمانی خود به کار گیرد عبارتند از:
الف) تغییر در وضعیت مکانی و فضایی وسایل : ابزار و نیروی انسانی ، در واقع مدیر می تواند نوعی جوسازمانی ایجاد کند که در موقع لزوم نیاز به انسجام با نیاز به پیشرفت ارضاء گردد.
ب ) تغییر در الزامات و خصوصیات شغلی و اهداف : مدیر می تواند فضایی را ایجاد کند که مسئولیت افراد در سطح بالاتری باشد . مدیر ممکن است برای چنین کاری تفویض اختیار نماید یا افراد سازمان را در تعیین اهداف سهیم سازد که این کار موجب ایجاد نوعی فضای ساختمند می شود که طی آن تعامل اجتماعی افراد و زیردستان افزایش می یابد .
ج ) تغییر در شیوه های ارتباطات و روشهای گزارش دهی و گزارش گیری : گزارش گیری و ارتباط رسمی موجب نوعی فضای ساختمند می شود که طی آن تعامل اجتماعی افراد افزایش می یابد و چنانچه مدیر خود به صورت مجرای ارتباطات درآید و تعامل اجتماعی بین مدیر و زیردستان افزایش یابد موجب دلگرمی زیردستان می شود .
د ) تغییر در شیوه رهبری : که شامل تغییر در رفتار مدیر با زیردستان می شود .
5- ارزیابی تغییر جوسازمانی : این ارزیابی به مدیر کمک می کند تا بهبود در زمینه خاصی از فضای سازمانی را پیگیری کنند و به ارزیابی اثربخش کوشش هایی بپردازند که برای تغییر جوسازمانی به عمل آورده اند(ساعتچی ، 1376 ، صص 72-80 ) .

روش های بهبود جوسازمانی
1- ایجاد انگیزش در کارکنان : انگیزش یکی از ساده ترین و در عین حال پیچیده ترین وظایف مدیر است . به این دلیل ساده است که مردم اگر احساس کنند رفتاری پاداش در پی دارد ، برانگیخته و جذب می شوند. بنابراین فقط باید مشخص کنید که شخص چه می خواهد تا بتوانید از آن به عنوان پاداش انگیزه استفاده کنید. اما در همین مرحله است که انگیزش پیچیده می شود ، اول آنکه، آنچه را که برای یک فرد به عنوان پاداش مهم تلقی می شود ممکن است برای شخص دیگری مهم نباشد. حتی انتخاب پاداش که برای شخص مهم است، تضمین نمی کند که این پاداش او را برخواهد انگیخت، چرا که پاداش زمانی فرد را برمی انگیزد که احتمال دهدکوشش اوسبب دریافت پاداش خواهدشد(شفیعی،1383).
2- توجه به شخصیت و انتظارات کارکنان مدرسه هرکدام از کارمندان دارای شخصیت منحصربه فرد هستند . در جوسازمانی و ایجاد جو مثبت ، توجه به شخصیت کارکنان برای مدیر بسیار اهمیت دارد. ممکن است بعضی افراد احتیاج بیشتری به راهنمایی داشته باشند که در مواجهه با راهبردهای مشارکت جویانه عکس العمل خوبی نشان نمی دهد.
بنابراین فیلمور اشاره می کند دلایل قانع کننده ای وجود دارد که مرئوسان را باید به عنوان مهم ترین عامل وضعیت مدیریت مورد توجه قرار داد، مرئوسان در هر شرایطی نقش حیاتی دارند نه فقط به این عنوان که فرد، مدیر یا رهبر را قبول دارد یا رد می کند ، بلکه چون به عنوان یک گروه عملاً تعیین کننده میزان قدرت شخصی او هستند، این عضو در همان سطح مدیریت اهمیت دارد (شفیعی،1383).
3- مشارکت معلمین در تصمیم گیری : یکی از مهمترین وظایف مدیر که برای ایجاد جوسازمانی مناسب می باشد . زیرا که مشارکت کارکنان در تصمیم گیری باعث به وجود آمدن احساس ارزش در آنها می شود ، در سازمان هایی که در تعیین خط مشی ء به افراد فرصت شرکت می دهند رضایت خاطر بیشتری در افراد حاصل می شود . بنابراین مدیران مدارس می توانند با شرکت دادن معلمان در شوراهای تعیین خط مشی ء مدرسه بر رضایت خاطر کارکنان بیفزایند . درنتیجه دو نوع رضایتمندی خاطر برای آنها حاصل می شود . اولاً می دانند که وجودشان دارای اهمیت است ، ثانیاً از این طریق به کسب امتیاز نائل خواهند شد،زیرا منافع آنان ازطرف گروه مورد توجه قرار می گیرد.( شفیعی،1383، ص 55) .
4- احترام گذاشتن به معلمان و کارکنان مدرسه : برای به دست آوردن رضایت کامل از کار باید مشاغل محول چنان باشد که فرد شاغل از احساس احترام به خود برخوردار گردد . احترام به خود شامل احساس برابری با همکاران است ، نحوه دستور دادن و اوامر نیز در پیداشدن و تقویت احترام به خود موثر است . هرگاه به افراد امرشود که کارخاصی را به نحو معینی صورت دهند ،حس احترام به خود در آنان از بین خواهد رفت (شفیعی،1383).
5- احساس تعلق و مالکیت : باید سعی کرد طوری با معلمان رفتار شود که نوعی احساس مالکیت نسبت به مدرسه به آنان دست دهد، مشارکت و موثربودن در سرنوشت سازمان آموزشی سطح احساس تعلق ومالکیت را بالامی برد ( میرکمالی ،1378، ص278 ).
6- به رسمیت شناختن افراد : افراد باید احساس کنند که وجودشان برای سازمان یک نعمت به شمار می رود و سازمان و مدیریت به وجود آنها کاملاً نیازمند است . همچنین رعایت عدالت و انصاف از عوامل مهم انگیزش و تاثیرگذاری درجوسازمانی مناسب می باشد ،عدم تبعیض بین افراد ، دوست، خویشاوندان و متصل به اهرم های قدرت نوعی عدالت و انصاف است.
7- شرایط مطلوب و مناسب کار : معلمان میل دارند کاری داشته باشند که دارای شرایط مطلوب و مناسبی باشد . این شرایط برحسب افراد فرق می کند ، اما بدون شک شرایطی از قبیل دلپذیربودن محیط کار ، نظافت و پاکی ، تدابیر مربوط به راحتی کارمند ، حمایت و یاری مدیر از کارکنان است ازجمله شرایطی است که همه خواهان آنها می باشند .
8- آموزش ضمن خدمت : هدف آموزش و پرورش کارکنان ، آماده کردن کارمندان برای اجرای بهتر سازمان است ، پس آموزش ضمن خدمت ضرورت دارد ویکی از مهمترین راهها برای بهبود جوسازمانی است و آموزش ضمن خدمت تاثیر عمده ای در ایجاد جو مثبت در سازمان ایفا می کند . به طور خلاصه عوامل زیر در بهبود جومدارس موثر است :
شرایط مطلوب کار ، روابط دوستانه با معلمان و دیگر کارکنان ،توجه به روحیه کارکنان ، شرکت در تصمیم گیری ، دادن فرصت اظهارنظر به معلمان ، آزادی بیان ، آزادی در انتخاب روش کار، امنیت خاطر ، حفظ احترام ، قدردانی از زحمات معلمان، دادن فرصت خلاقیت به معلمان، تأمین نیازهای افراد. چنانچه در مدرسه ای به نکات فوق توجه شود ، مدیر گام موثری در ایجاد جو مثبت در مدرسه برداشته است (سرمد، 1370، صص 55-56).
مدل های جوسازمانی
الف ) مدل جوسازمانی تاگی یوری36 : همچنان که تاگی یوری (1982) پیشنهاد کرده جو، به طور کل به عنوان ویژگی های کلی محیطی در ساختمان یک مدرسه تعریف شده است، ازنظر وی جو دارای چهار بعد است:
1- محیط فیزیکی37
2- محیط اجتماعی داخلی38

3-نظام اجتماعی39
4- فرهنگ40
1) محیط فیزیکی : به عوامل مادی و فیزیکی درداخل سازمان اشاره دارد. برای مثال اندازه، قدمت، طرح تسهیلات و شرایط ساختمان یا ساختمان ها ، محیط فیزیکی همچنین به تکنولوژی مورد استفاده توسط افراد در سازمان از قبیل میز تحریرها، صندلی ها، تخته سیاه، آسانسورها و هرچیزی که برای انجام فعالیت ها به کار می رود، اشاره دارد .
2) محیط اجتماعی داخلی : بعد اجتماعی در سازمان است . این بعد هرچیزی را که با افراد در سازمانها ارتباط دارد در بر می گیرد. برای مثال افراد چگونه هستند و چه دوست دارند. محیط داخلی باید دربرگیرنده نژاد، قومیت، سطح حقوق معلمان، سطح اجتماعی دوست و اقتصادی دانش آموزان، سطح تعلیم و تربیت معلمان، روحیه و انگیزش بزرگسالان و دانش آموزانی که در مدرسه هستند، سطح رضایت شغلی و تعداد دیگری از ویژگی های افراد در سازمان ها باشد .
3) نظام اجتماعی: به ساختار سازمانی و مدیریتی اشاره دارد. سیستم اجتماعی راه و روش سازماندهی مدرسه ، شیوه اتخاذ تصمیمات و افراد درگیر در اخذ تصمیمات، الگوهای ارتباطی میان افراد، گروه های کاری و غیره را شامل می شود .
4) فرهنگ: به ارزشها، سیستم های اعتقادی، هنجارها و شیوه های فکرکردن که ویژگی افراد در سازمان هاست اشاره دارد ( به نقل از دارنجانی، 1380).

ب ) مدل جوسازمانی هاجتس41 :
هاجتس ، جوسازمانی را به دو قسمت عمده طبقه بندی کرده است . وی جوسازمانی را با یک توده یخ شناور مقایسه کرده که تنها قسمت بیرونی آن بر روی آب است و دیده می شود و قسمتی از آن قابل رویت نیست .
بنابراین از نظر هاجتس جوسازمانی شامل عوامل مرئی و نامرئی می باشد :

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره جو سازمانی، رضایت شغلی، رضایت شغل، فرهنگ سازمانی Next Entries منابع پایان نامه درباره مسئولیت پذیری، جو سازمانی، فرهنگ سازمانی، تعهد سازمانی