منابع پایان نامه درباره ضریب همبستگی پیرسون، همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادهها، ابتدا با استفاده از نرمافزار Excel-2007 متغیرهای پژوهش از روی دادههای خام آماده و سپس با استفاده از نرمافزارSPSS-20 تجزیه و تحلیل نهایی انجام شده است.

3-8-1- ضريب همبستگي و رگرسیون
تحليل همبستگي ابزاري آماري براي تعيين نوع و درجه رابطه يک متغير کمّي با متغير کمّي ديگر است. ضريب همبستگي يکي از معيارهاي مورد استفاده در تعيين همبستگي دو متغير است. ضريب همبستگي شدت رابطه و همچنين نوع رابطه شامل مستقيم يا معکوس را نشان ميدهد. اين ضريب بين 1- و 1 است و در صورت عدم وجود رابطه بين دو متغير برابر صفر است. مفهوم معناداری در همبستگي اين است که آيا همبستگي به دست آمده بين دو متغير را ميتوان تصادفي و شانسي دانست يا واقعاً نشان ميدهد که بين دو متغير همبستگي وجود دارد. اين موضوع که عدد به دست آمده معنادار است يا نه، از خود عدد به دست آمده با اهميتتر است (مؤمني و فعال قيومي، 1386). افزون بر این، در این پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی مشکل همخطی استفاده شده است.
براي تعيين ضريب همبستگي پيرسون (rXY) از رابطه زير استفاده میشود (بهبوديان، 1372):

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره گروههای تجاری، ساختار مالکیت، هزینه بدهی، بورس اوراق بهادار Next Entries پایان نامه رایگان درباره بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام