منابع پایان نامه درباره شهرستان رودبار، استان گیلان، دانش آموزان دختر

دانلود پایان نامه ارشد

آنجایی که درس جغرافیا از مقطع ابتدایی تا دبیرستان به دانش آموزان ارائه می گرددبا اطلاع از نگرش دانش آموزان میتوان در جهات تقویت بنیه ی علمی آن اقدام نمود.(همان)

1-3روش تحقیق ومراحل پژوهش
روش تحقیق در این پایان نامه از نوع مطالعات توصیفی، تحلیلی می باشد و به روش کتابخانه ای انجام می پذیرد. اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای از طریق مراجعه به کتب، مجلات علمی وپژوهشی، مقالات و سایت های اینترنتی گردآوری شده است.
مطالعات کتابخانه ای، به عنوان محور اصلی و اساسی در زمینه دسترسی به اطلاعات و منابع مورد نظر قرارگرفته است و سعی گردیده با فیش برداری از منابع مختلف و تاکید بر منابع مهم کتابخانه ای زمینه قوام یابی اطلاعات تحقیق بیشتر گردد. برای تحلیل اطلاعات به دست آمده و کمیت بخشی به آن از نرم افزار spssاستفاده شده است.
1-1-3- جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص (جهانی یا منطقه ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشد.از آنجا که جوامع آماری معمولاً از حجم و وسعت جغرافیایی زیادی برخوردارند و محققان نمی توانند به تمام آنها مراجعه کنند.بنابراین ناگزیرند به انتخاب جمعی از آنها به عنوان نمونه و تعمیم نتایج آن به جامعه مورد مطالعه اکتفا کنند (حافظ نیا، 1387، صص 120-119)لذا جامعه آماري اين تحقيق دانش آموزان دختر وپسرومعلمان زن و مردشهرستان رودبار می باشند.
2-1- 3- حجم نمونه
همان طوری که گفته شد جامعه آماری،دانش آموزان و معلمان زن و مرد شهرستان رودبار می باشند، انتخاب تعداد نمونه‌ها، با توجه به موضوع تحقیق و آگاهی‌های اولیه از جامعه آماری، هم چنین گستردگی محدوده‌ی مورد مطالعه، کمبود وقت و امکانات، تعداد 384 پرسشنامه به صورت تصادفی و سهمیه ای میان معلمان ودانش آموزان به صورت مساوی توزیع گردید. مخاطبان این پرسش نامه شامل معلمان زن و مرد و دانش آموزان دختر و پسر بودند که در این شهرستان حضور داشتند و به سؤالات پرسشنامه پاسخ گفتند.

2-3روش تجزیه و تحلیل
پس از جمع‌آوری داده‌های میدانی از طریق پرسشنامه، اطلاعات خام موجود وارد نرم افزار SPSS گردید، ابتدا به تحلیل توصیفی، سپس در ادامه جهت دستیابی به نتایج و اهداف اصلی تحقیق با استفاده از آمار استنباطی و آزمون‌های مرتبط به تحلیل داده‌ها پرداخته شد.
1-2-3 روایی و پایایی ابزار سنجش و اندازه گیری
منظور از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد)موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری های مناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد (خاکی،1382،288 )
لذا براي رسيدن به روايي تحقيق مراحل زير انجام شده است:
1- مطالعه متون و منابع علمي و مشخص نمودن شاخص هاي هر كدام از ابعاد.
2- تهيه پرسشنامه با استفاده از نظر استاد راهنما
3- در نهایت پرسشنامه در قالب2 فرضيه مورد نظر تنظيم گرديد.
بنابراين روايي ابزار با بهره گيري از روش اعتبار محتوا به لحاظ اين كه به تائيد استاد محترم راهنما رسيده است تامين مي گردد.برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام “ضریب پایایی”استفاده می کنیم واندازه آن معمولاًبین صفر تا یک تغییر می کند .ضریب پایایی صفر معرّف عدم پایایی وضریب پایایی یک ، معرّف پایایی کامل است. در این تحقیق جهت محاسبه ضریب پایایی درونی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است . چراکه تقریباً در همه موارد ، آلفای کرونباخ را می توان شاخص کاملاً مناسب برای اعتبار و هماهنگی درونی به کار برد.در این روش ، اگر ضریب آلفا کمتر از 60% باشد معمولاً اعتبار آن ضعیف تلقی می شود ، دامنه 70% قابل قبول و بیش از 80% خوب تلقی می شود. با توجه به موارد مذکور میزان آلفای کرونباخ متغیرها با استفاده ازپرسشنامه بصورت زیر بدست آمد.

که در آن
N= تعداد سوالات پرسشنامه
= واریانس سوال I ام
= واریانس کل پرسشنامه
که میزان آلفای کرنباخ سوالات پرسشنامه به شرح زیر است برای متغییر وابسته هویت که شامل سوالات پرسشنامه ارائه شده در پیوست است این ضریب برابر با 78 /0 است
Case Processing Summary

N
%
Cases
Valid
270
100

Excluded(a)
0
0

Total
270
100.0
a Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
0.82
23

3-3تاریخچه شهرستان رودبار
شهرستان رودبار که به رودبار زیتون معروف بوده از جمله مراکزی است که اطلاعاتش را می توان امانت دار آثار تاریخی دانست. به دست آمدن آثاری در مارلیک شرق سفید رود و کلورز در غرب سفید رود حکایت از وجود تمدنی کهن و گذشته ای طولانی در این ناحیه می کند آن گونه که تاریخ که تا اوایل هزاره اول قبل از میلاد پیش می رود. (سازمان برنامه و بودجه استان گیلان،118:1377)
آثار باستانی یافته شده در نقاط مختلف سرزین رودبار از جمله مارلیک ، کلورز و جوبن نشان دهنده ی آن است که این ناحیه از خاک گیلان در هزاران سال پیش زیستگاه مردمانی بوده که از فرهنگ و تمدن درخشانی برخوردار بودند . به هنگا ورود اقوام آریایی به ایران در میانه هزاره دوم پیش ازمیلاد ، در رودبار اقوام جنگاوری چون کادوسیان ، دروبیک ها و آماردها می زیستند که با پاسداری از کوهستان های جنوبی گیلان از ورود اقوام دیگر به این ناحیه جلوگیری می کردند . با توان یابی دیلمیان در دوره ی باستان سر تا سر ناحیه ی رودبار کنونی در حوزه ی قلمرو آنان قرار گرفت و اقوام پیشین یا ناگزیر به کوچ شدند یا در قوم غالب حل گردیدند . حمدالله مستوفی در نزعت القلوب می گوید : « رودبار ولایتی است شاهرود به میانش می گذرد و با 50 حلقه محکم که مهمترینشان قلعه الموت است …. » به نظر می رسد این شهرستان نام خود را از سفید رود وام گرفته و تپه سرتاسری آن در کنار سفید رود قرار دارد که « رود بر » ش خوانده اند در تلفظ رودبار ادا می شود.در دوره پس از اسلام در نواحی مختلف رودبار حکومت های محلی پدیدار شدند و این ناحیه به میدان کشاکش فرمانروایان کوچکی تبدیل شد که هر یک در اندیشه ی توسعه ی قلمرو خود بودند . در این دوران خاندان هایی چون جستانیان ، کنگریان (سالاریان = مسافریان) کوشیجیان بر همه یا بخشی از شهرستان کنونی رودبار فرمانروایی میکردند . تا پیش از حمله ی شاه عباس یکم یه گیلان در آغاز قرن یازدهم هجری قمری ، رودبار بخشی از قلمرو امیرنشین کوهدم (کهدم = کدوم = کوتم) به شمار می رفت . این امیر نشین که از دو ناحیه ی کوهستانی و جلگه ای تشکیل می شد ، در جنوب امیرنشین رشت جای داشت ونواحی بین بجارپس و فشتام در جنوب شهر رشت تا منجیل را در بر می گرفت . در واقع ناحیه ی کنونی رودبار بخش کوهستانی و جنوبی منطقه کوهدم راتشکیل می داد .خاندان انوزوندیان در این منطقه فرمانروایی داشتند و زمانی فیلده (پیلده) – که اکنون نیز پابرجاست – تختگاه آنان به شمار می رفت . رحمت آباد و جسیجان از نواحی مهم پاره ی جنوبی امیرنشین کوهدم بود . با حمله ی شاه عباسی یکم به گیلان بازماندگان حکومت خاندان انوزوندی همانند دیگر حکومت های محلی گیلان بر افتاد و نواحی جنوبی گیلان هم چون دیگر پاره ای گیلان هفت سال (از 1000 تا 1007 ه . ق) عرصه ی تاخت و تاز قزلباشان صفوی گردید . در دوران سلطنت صفویان و افشارها گروه و طوایفی از اقوام کرد ، لر و ترک برای جلوگیری از شورش آنان ، کنترل بهتر ایالت گیلان و مقابله با خیزش های احتمالی مردم گیل و دیلم و یا جلوگیری از تجاوز روس ها به خاک گیلان ، به اجبار به مناطقی از شهرستان رودبار کوچانده شدند که بازماندگان آنان اروزه در این نواحی سکونت دارند . .(فاخته،175:1387)شهر کنونی رودبار از شهرهای قدیمی گیلان است . بنای این شهر را در حدود 1500 پیش از میلاد دانسته اند . به باوری در آن زان مردمانی از شام کوچ کرده و از قفقاز و تالش به محل کنونی رودبار آمدند و چون در این ناحیه آب و هوایی همانند مدیترانه دیدند ، در این جا ساکن شدند و درخت زیتون را در سکونتگاه تازه خود کاشتند و از آن پس کاشت درخت زیتون در این ناحیه رواج یافت . در نوشته های تاریخی و جغرافیایی قدیم از رودبار زیتون سخنی به میان نمی آید و بیشتر از رودباری یاد کرده اند که در جنوب کوه های دیلم و در شش فرسنگی شمال قزوین جای داشت وامروزه به رودبار الموت شهرت دارد . با توان گرفتن اسماعیلیان در الموت این جایگاه آوازه ای یافت . در سده ای نخستین اسلامی رودبار الموت از آبادی های مم جنوب سرزمین دیلم به شمار میرفت و به روایتی تختگاه خاندان دیلمی جستانیان بود . رودبار زیتون اگرچه در گذشته آوازه ای نداشت ، اما بی تردید این جایگاه از روزگاران باستان مسکون بود و به این دلیل که بر سر راه ارتباطی گیلان قرار داشت از اهمیت برخوردار بود .در سال 996 ه . ق حسین خان کوهدمی فرمانروای نامدار کوهدم ، تختگاه خود را در پیلده یا فیلده قرار داد . امروزه ایم محل از دهکده های نامداری است که بر فراز کوهی بلند در نزدیکی شهر کنونی رودبار جای دارد.بی گمان رودخانه ی سپیدرود – که رودبار نام خود را از آن گرفته است – و درختان زیتون از عوامل شکل گیری و پیدایش شهر کنونی رودباردر روزگاران پیشین بوده است . از سویی دیگر جای داشتن این محل بر سر شاه راه پیوندی گیلان با دیگر نواحی ایران زمینه ی رشد و توسعه ی آن را فراهم ساخت . آن چنان که از گزارش رابینو بر می آید ، شهر رودبار تا دوره ای پایانی قاجار از شهرت و اهمیت برخوردار نبود . رابینو درباره ی کانون حک.مت ناحیه ی رودبار نوشته است : (( مرکز حکومت رودبار در 16 کیلومتری منجیل و سمت چپ رودخانه ی سفیدرود در وسط جنگلی از زیتون که بیشتر آنها به ضخامت 90 تا 120 سانتیمتر و به ارتفاع 9 تا 12 متر می باشد قرار دارد .)) در دو سده ی اخیر با افزایش رفت و آمد از مسیر جاده ی رشت – قزوین گسترده شد. اما از آن جا که پیرامون شهر را کوه دربرگرفته ، روند گستردگی شهر کند و محدود ی باشد.(فاخته،175:1387)
4-3موقعیت جغرافیایی
شهرستان رودبار در جنوب استان گیلان بین عرضهای 36 درجه و 33 دقیقه و 21 ثانیه تا 37 درجه و 7 دقیقه و 29 ثانیه شمالی و طولهای 49 درجه و 11 دقیقه و 41 ثانیه تا 50 درجه و 5 دقیقه و 6 ثانیه شرقی واقع شده است. مرکز آن شهر رودبار از طرف شمال به شهرستان رشت، سیاهکل و شفت و از طرف شرق به شهرستان سیاهکل، از طرف جنوب به استان قزوین و از طرف غرب به استان زنجان و شهرستان شفت محدود شده است. (اصلاح عربانی، 1387 : 1109 )مساحت اين شهرستان معادل 2370/2كيلومتر مربع است.اراضي شهرستان رودبار جمعاً 2/145398 هكتار است كه شامل 2/22383 هكتار اراضي زراعي، 78651 هكتار اراضي جنگلي و  44364 هكتار مرتع مي‌باشد www.roodbar.gilan.ir).) بیشترین وسعت را بین شهرستان های گیلانی داراست .(فاخته،173:1387)
نقشه(1-3):موقعییت شهرستان رودباردر کشور ایران و استان گیلان

1-4-3آب و هوا
شهرستان رودبار كاملاً كوهستاني است و محدوده‌هاي كوهپايه‌اي، جنگلي و مرتعي در ارتفاعات مختلف آن به چشم مي‌خوردشهرستان رودبار بر كوهستانهاي رشته‌كوه البرز قرار دارد . این شهرستان که در جنوب استان گیلان و در دو سوی رودخانه سپیدرودجای دارد ، بلندترین شهرستان گیلان به شمار می آید . آب و هوای آن تحت تأثیر هوای خشک و نیمه خشک ناحیه مرکزی قراردارد از نظر آب و هوایی این منطقه به ویژه شهر زیبای رودبار دارای آب و هوای مدیترانه‌ای می‌باشند و رویش درختان زیتون در این منطقه گواه موضوع است. این منطقه درمسیر بادهای دایمی دره سفید رود قرارگرفته که بادهای منجیل آن معروف است. درواقع هنگام گذر از رودبار و رسیدن به رشت، گیلان باتمام تنوع و زیبایی‌هایش به گونه‌ای موجز و فشرده ازپیش چشم می‌گذرد. و بین کلیه شهرستان های استان گیلان کمترین بارندگی را دارد. متوسط سالیانه بارندگی این شهرستان 270 میلیمتر و متوسط سالانه درجه حرارت آن حدود 2/ 14 درجه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره دوره متوسطه، جغرافیای سیاسی، دوره های آموزش Next Entries منابع پایان نامه درباره شهرستان رودبار، نرخ بیکاری، تقسیمات کشوری