منابع پایان نامه درباره شناخت درمانی

دانلود پایان نامه ارشد

مانوز70،1979)،نسخه ادغام شده در شناخت درمانی (شناخت درمانی: بک،راش،شاو و امری،1979)،که در تحلیل مولفه ای جیکوبسون و همکاران(1996)به آزمایش گذاشته شدو نسخه هایی که اخیرا توسط کریستوفر مارتل و همکاران (مارتل،ادیس و جیکوبسون، 2001) وکرل لجوز و همکارا

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره رویکرد شناختی، شناخت درمانی، عدل و انصاف، روان شناختی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد اختلالات اضطرابی، روان درمانی، گروه کنترل، کاهش اضطراب