منابع پایان نامه درباره شناخت درمانی

دانلود پایان نامه ارشد

مانوز70،1979)،نسخه ادغام شده در شناخت درمانی (شناخت درمانی: بک،راش،شاو و امری،1979)،که در تحلیل مولفه ای جیکوبسون و همکاران(1996)به آزمایش گذاشته شدو نسخه هایی که اخیرا توسط کریستوفر مارتل و همکاران (مارتل،ادیس و جیکوبسون، 2001) وکرل لجوز و همکارا

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره نشخوار فکری، درمان رفتاری، حساسیت زدایی، شناخت درمانی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد اختلالات اضطرابی، روان درمانی، گروه کنترل، کاهش اضطراب