منابع پایان نامه درباره سازمان ملل، سازمان ملل متحد، حقوق بشر، علوم اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

مشترك دست يافتني نيست»، واضح است كه يونسكو در ايجاد همكاريهاي متقابل و ايجاد اهداف مشترك بين ملتها جهت استقرار صلح داراي نقشی بي‌بديل است؛ چه، صلح بين‌المللي در سايه همكاري و اهداف مشترك تداوم مي‌يابد؛ و فرهنگها در طول زمان و در مكان‌هاي مختلف به اشكال مختلف ظهور يافته‌اند. اين تنوع فرهنگي ريشه در يگانگي و تكثر هويت‌هاي گروهها و جوامع انساني دارد. در جوامع بي‌نهايت متفاوتي كه با آن مواجه هستيم، تضمين تعاملهاي هماهنگ و مسالمت‌آميز ميان مردم و گروههاي داراي هويت‌هاي فرهنگي متنوع، متكثر و پويا و ايجاد اشتياق در آنان براي زندگي در كنار هم بسيار مهم و الزامي است. در واقع اتخاذ سياستهايي براي افزايش حضور و مشاركت همه شهروندان ضامن انسجام اجتماعي، سرزندگي و شور و نشاط جامعه مدني و در نهايت صلح و آرامش و آسايش جوامع بشري است كه اين مهم يكي از وظايف و اهداف سازمان يونسكو مي‌باشد كه افراد و جامعه داراي فرهنگهاي مختلف را به هم نزديك كند، زيرا هر چقدر كه تعامل فرهنگي و صميميت ميان ملتها بيشتر باشد و ملتها به لحاظ فرهنگي به هم نزديك‌تر باشند، در رفاه و آرامش و آسايش بيشتري خواهند بود. در واقع يونسكو از طريق ترويج همكاريهاي ميان ملتها در زمينه‌هاي آموزشي، ارتقاي فرهنگ و ايجاد جامعه‌اي دانش‌مدار براساس دسترسي آزاد به اطلاعات به حفظ صلح و امنيت بين‌المللي كمك مي‌كند.
در خصوص موثر بودن نقش یونسکو در اجرای اهدافش باید گفت که رسالت اصلی یونسکو، تامین صلح و امنیت بشری از طریق فکری و معنوی است. همانطور که در دیباچه اساسنامه این سازمان آمده “از آنجا که جنگها در ضمیر انسانها بهوجود میآیند، دفاع از صلح هم باید در ضمیر انسانها پرورش یابد. ” لذا باید از طریق فکری و معنوی تخم صلح را در میان ملتها کاشت و از جنگ و خونریزی هدر کرد. برقراری مجدد صلح، ترمیم و تعمیر و بازسازی صدمات و ویرانیهای ناشی از جنگ، هزینه کلانی دارد؛ اما رسیدن به هدف، که همان صلح بینالمللی است، اقتضا می کند که با ریشه کن کردن علل زیربنایی کشمکشها، یعنی فقر، بیعدالتی اجتماعی، ستم سیاسی، تبعیض و انحصارطلبی، باعث شویم که خود جنگ خرد و نابود شود که در این خصوص یونسکو نیروی ذهن را در رسیدن به هدف بسیج مینماید. از آنجا که صلح مبتنی بر قراردادهای اقتصادی و سیاسی دولتها نمیتوانند از پشتیبانی همگانی، پایدار و صمیمی مردم برخوردار باشد، شالوده چنین صلحی می بایست بر همبستگی فکری و اخلاقی بشریت استوار باشد. در این خصوص واضح است که سازمان یونسکو دارای چه نقش درخشانی در اجرای اهدافش میباشد.
پاسخهای اولیه به پرسشهای فرعی:
1-طبق بند 1 ماده 1 اساسنامه یونسکو هدف سازمان اینگونه بیان شده است:”سازمان بر آنست تا با نزدیکتر کردن همکاری بین ملل به وسیله آموزش، علم و فرهنگ در حفظ صلح و امنیت تا احترام به عدالت، قانون، حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان را بدون تبعیض نژادی و جنسی و… تضمین کند. “
اجرای چنین هدفی مستلزم ایجاد همکاری بین ملتها و امکان استفاده برابر از آموزش همگانی بدون در نظر گرفتن تعبیض، همکاری بین ملتها در تمامی شاخههای فعالیت فرهنگی، تبادل بینالمللی نمایندگان در حیطه آموزش، علم و فرهنگ میباشد. یونسکو چارچوبي را براي بررسي مشكلات جهاني انسان، براساس اصل برابري كشورهاي عضو ارائه مي‌دهد كه بر مبناي اصول جهان مشمول، تنوع و كرامت انساني استوار شده است. اين سازمان بهطور جدي در پي تقويت اركان منسجمي است كه صلح، توسعه پايدار و حقوق بشر را تشكيل مي‌دهد و در زمينه فقرزدايي و ترويج گفتگو ميان تمدنها، فرهنگها و مردم مشاركت مي‌كند.
2-در خصوص اقدامات یونسکو و نهادهای آن در راستای حفظ صلح و امنیت بینالمللی بایدگفت که حوزه فعالیتهای یونسکو در قالب بخشهای پنجگانه “آموزش، علوم طبیعی، فرهنگ، ارتباطات و اطلاع رسانی و علوم انسانی و اجتماعی” قابل اعمال است که در هر کدام از این فعالیتها نقش نهادهای یونسکو مشهود است:
آموزش برای کشورهای عضو یونسکو در عین حال که حقوقی انسانی و وسیله ای برای نیل به دستاوردهای فردی به شمار میرود، به عنوان ابزاری اساسی در ساخت بنای آینده جامع نیز نقش بهسزایی دارد. بخش علوم یونسکو کمیته بین المللی اخلاق زیستی را در خود دارد که هدف این کمیته ارزیابی پرسشهای اخلاقی در مورد پیشرفتهای علمی و فنی، و ارتقای اصول و هنجارهای اخلاقی برای هدایت توسعه علوم و فن آوریها و تحولات اجتماعی است. فعالیتهای فرهنگی یونسکو هم از نظر مفهومی و هم از نظر دامنه، گسترش چشم گیری داشته است. یونسکو که زمانی با اقدامات بین المللی مربوط به حفظ میراث فرهنگی و انتشار مجموعه آثار ادبی برگزیده جهان شهرت یافته بود، اکنون با مفاهیم اساسیتری از حیات بشری، یعنی فرهنگ و توسعه پایدار سروکار دارد. وظیفه ارتقای جریان آزاد ارتباطات و همچنین آزادی هرچه بیشتر مطبوعات و استقلال رسانهها نیز یکی از جنبههای اصلی فعالیت یونسکو در زمینه ارتباطات و اطلاع رسانی به شمار میآید که امروزه خدمات زیادی برای آموزش خبرنگاران در کشورهای جهان سوم ارائه می دهد. مشارکت یونسکو در همکاری متخصصان بینالمللی عرصههای علوم اجتماعی، انتشار و تبادل اطلاعات و اسناد مربوط به علوم اجتماعی و دانش اصطلاحات و یاری رسانی در آموزش علوم اجتماعی، از جمله فعالیتهای یونسکو در زمینه علوم انسانی و اجتماعی است.
در این موارد پنجگانه نقش یونسکو و نهادهایش در ایجاد ارتباط و همکاری میان ملتها در زمینههای آموزشی، علمی و فرهنگی کاملا مشهود است تا بهتدریج به اهداف صلح بینالمللی و رفاه عام بشری برسند که از اهداف اولیه سازمان یونسکو و به طریق اولی سازمان ملل متحد می باشد.
3-مطابق ماده 11 اساسنامه یونسکو، “سازمان میتواند با دیگر سازمانها و نهادهای تخصصی بین دولتی با وظایف و فعالیتهایی همسان با خود همکاری داشته باشد. “.
در مورد سازمانهای غیردولتی، یونسکو در یک نگاه کلی، سازمانهای غیردولتی را نمایندگان جامعه مدنی تلقی می کند و افزایش فعالیت آنها را موجب بارورتر شدن جامعه مدنی برای حرکت در مسیر دموکراسی می داند. طبق بند 4 ماده 11 اساسنامه یونسکو، ” سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد می تواند تمام اقدامات مفید را برای تسهیل مشاوره و ایجاد همکاری با سازمانهای بینالمللی خصوصی که کارشان در حوزه عمل آن میگنجد، انجام دهد. ” بنابراین یونسکو دارای ارتباط هرچه بیشتر با این با سازمان های غیردولتی جهت شکوفایی و رشد جامعه مدنی و در نتیجه رسیدن به هدف اصلی خود، که همان صلح و امنیت بین المللی است، میباشد.
د) مراحل روش تحقيق
روش پژوهش اين پايان‌نامه بر مبناي روش كتابخانه‌اي و فيش‌برداري مي‌باشد و در اين راستا تلاش مي‌شود تا از ظرفيت‌هاي موجود اعم از مقاله‌ها و كتابها به زبان لاتين حداكثر استفاده صورت گيرد. از آنجا كه كتب موجود به زبان فارسي در زمينه موضوع پايان‌نامه حاضر محدود مي‌باشند، نياز و ضرورت مراجعه به منابع لاتين مضاعف مي‌گردد. همچنین تلاش میگردد تا به نحو احسن از مقالات موجود در این زمینه که منابع ارزشمندی در این زمینه میباشند، نهایت استفاده انجام پذیرد. البته علاوه بر روش‌هاي مذكور و در جهت تكميل پايان‌نامه حاضر و چنانچه لازمه هر پژوهش مي‌باشد، تلاش مي‌شود تا از روشهاي ديگر نيز استفاده گردد كه از جمله اين روشها مي‌توان به مطالعه اسناد بين‌المللي اعم از كنوانسيون‌ها و قطع‌نامه‌هاي صادره از سوي سازمانهاي بين‌المللي اشاره كرد. همچنین در راستای آگاهی از تغییرات مربوطه و به روز شدن اطلاعات و یافتهها تلاش می شود که از منابع الکترونیکی استفاده شود.
لازم به ذکر است که پس از جمعآوری دادهها و اطلاعات لازم در راستای موضوع این پایاننامه، به تحلیل آنها پرداخته شد. آنگاه به تدوین فصول این پایاننامه برطبق زمانبندی لازم پرداخته شده و این فصول به طور جداگانه به اساتید محترم راهنما و مشاور جهت بررسی و اظهار نظر ارائه گردیدند. در نهایت نیز پس از انجام اصلاحات، متن نهایی پایاننامه جهت دفاع ارائه گردید.
ه) محتوای تحقیق
پایان نامه حاضر پس از بیان این مقدمه ( طرح پژوهشی ) با توجه به حجم مطالب مورد بحث به سه فصل تقسیم شده است:
نظر به لزوم معرفی سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو )، در این پژوهش در فصل نخست در مبحث اول به سابقه شکلگیری این سازمان و ارکان اصلی آن پرداخته و در مبحث دوم به بررسی حوزههای فعالیت سازمان یونسکو و تاثیری که این فعالیتها بر صلح و امنیت بینالمللی دارد پرداختهایم.
با توجه به اینکه این پژوهش به بررسی نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بینالمللی میپردازد، قاعدتا بایستی در فصل دوم به سراغ صلح و امنیت بینالمللی رفت. در همین راستا در مبحث اول این فصل به سراغ مفهوم صلح و امنیت بینالمللی به ویژه در دو سند بینالمللی مهم، یعنی میثاق جامعه ملل و منشور سازمان ملل متحد رفته و در ادامه به بررسی ارتباط صلح و امنیت بینالمللی با مفاهیم بنیادین دموکراسی و حقوق بشر پرداختهایم. در قالب مبحث دوم این فصل نیز به سراغ نهادهای تضمین کننده صلح و امنیت بینالمللی رفته که در این میان سازمان ملل و ارکان اصلی آن و همچنین گزیدهای از موسسات تخصصی آن سازمان مورد بررسی قرار گرفتند.
در فصل سوم نیز برخی از راهکارها و چالشهایی که سازمان یونسکو در اجرای رسالت اصلی خویش با آنها مواجه می شود را مورد تحللیل و بررسی قرار داده شدند.

فصل دوم:
آشنایی با سازمان یونسکو و تاثیر اقدامات آن
بر صلح و امنیت بینالمللی

مقدمه فصل دوم
صلح و آرامش و زيستن در محيطي دوستانه و سرشار از امنيت و آسايش، از ديرباز جزو آمال و آرزوهاي بشريت بوده كه در برهه‌هاي مختلف تاريخي و به دست سودجويان و طمع‌خواران خدشه‌دار شده است. ستيزه‌هايي كه پس از پايان جنگ سرد پديد آمده‌اند، پيامدهاي جديد آزادي نيستند بلكه در پاسخ به بيدادها و ستم‌هاي پيشين سر بر آورده‌اند. 14 جهل و عدم اطلاع ملل از طرق و ترتيبات زندگي يكديگر در تمامي ادوار تاريخي بشر موجب سوءظن‌ها و عدم اعتمادهايي بين آنها بوده كه غالبا باعث شده اختلافات ميان آنها، منجر به جنگ شود. 15 اين سوء ظن‌ها و ديگر ناپذيري‌ها و نفرت‌ها، نه تنها در خلال چندين دهه بلكه چندين سده شكل گرفته‌اند. اما در اين كشمكش‌هاي مسلحانه و جنگهاي سال‌هاي اخير، بشر مهارت تازه‌اي را براي حل ستيزها و ايجاد صلح از خود نشان داده است؛ ابتكار صلح را مي‌توان به كمك گفتگو، ميانجي‌گري‌ها و مذاكرات از پيش برد نه با زور و جنگ.
گسترده صدمات انساني و خساراتي مالي جنگ جهاني دوم نه تنها براي اروپائيان بلكه براي جهانيان به حدي بالا بود كه همه دولتها در تلاش جستجوي راههايي جهت جلوگيري از وقوع دوباره جنگ و برقراري صلح بودند. مذاكرات و گفتگوي ميان ملتها براي نيل به صلح بالاخره با تصويب اساسنامه سازمان ملل‌متحد به ثمر نشست و يك سازمان بين‌المللي با هدف اوليه و اساسي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي بوجود آمد. سازماني كه در نوع خود بي‌نظير است. اما از آنجا كه صلح مبتني بر قراردادهاي اقتصادي و سياسي دولتها، نمي‌تواند از پشتيباني و حمايت همگاني پايدار و صميمي مردم برخوردار باشد؛ لذا شالوده چنين صلحي مي‌بايست بر همبستگي فكري و اخلاقي بشريت استوار باشد. در همين راستا سازمان ملل متحد در چارچوب منشور خود اقدام به تأسيس سازمان يونسكو، بهعنوان يكي از موسسات تخصصي خود نمود.
يونسكو (UNESCO) 16، سازمان تربيتي، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد، يكي از مهمترين نهادهاي تخصصي ملل متحد در زمينه علمي و فرهنگي است. تأسيس و شكل‌گيري اين سازمان به كنفرانسي برمي‌گردد كه در آن نماينده 44 كشور، طي فراخوان مشتركي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره سازمان ملل، حقوق بشر، جنگ جهانی اول، کارشناسی ارشد Next Entries منابع پایان نامه درباره سازمان ملل متحد، حقوق بشر، سازمان ملل، منشور ملل متحد