منابع پایان نامه درباره سازمان ملل، حقوق بشر، سازمان ملل متحد، جامعه اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

آوريل 1948)، كه 26 كشور از اعضاي سازمان ملل اساسنامه آن را امضا كردند و سازمان بهداشت جهاني توسط شوراي اقتصادي اجتماعي سازمان ملل متحد به عرصة وجود پا گذاشت. پيش از اين موضوع، فعاليتهاي مذكور و باقيمانده فعاليتهاي سازمان بهداشت جامعه ملل، تحت كنترل كميته‌اي موقت بود كه اين كميته موقتي حاصل كنفرانس بين‌المللي سلامت كه در تابستان 1946 بود. در نهايت عمليات واگذاري مسئوليت‌هاي اين كميته به تصويب مجمع عمومي رسيد و به سازمان بهداشت جهاني منتقل شدند. 147
علاوه بر کمک به کشورها به صورت انفرادی، سازمان بهداشت جهانی متصدی تعدادی خدمات بهداشتی بینالمللی نیز هست. این سازمان علاوه بر اخطار بروز بیماریهای واگیردار به کشورها، استانداردهای بینالمللی برای داروها، واکسنها و آنتیبیوتیکها را وضع نموده است. دلیل این امر وجود شرکتهای داروسازی چند ملیتی، که جدیترین مشکل کشورهای جهان سوم هستند، میباشد. چراکه این گونه شرکتها جهت کسب سود بیشتر، اقدام به تولید داروهای صنعتی خطرناک کرده و از مردم کشورهای جهان سوم به عنوان موجودات آزمایشگاهی استفاده می کند.148 این سازمان با اعلام استانداردهای جهانی به کشورها، مخصوصا کشورهای جهان سوم، در صدد مقابله با اینگونه شرکتها برآمده است. اساسنامه سازمان بهداشت جهاني، هدف اين سازمان را دستيابي مردم به بالاترين سطح سلامت ممكن بيان مي‌كند. وظيفه اصلي اين سازمان مبارزه با بيماريها علي‌الخصوص مبارزه با بيماريهاي مسري شايع مثل ايدز، سياه سرفه، مالاريا و از اين قبيل و همچنين ارتقاء‌ سلامت عمومي مردم جهان است.
طبق مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهاني:
دول عضو اين سازمان اعلام مي‌دارد كه در مطابقت با منشور ملل متحد، اصول زير براي سعادت، روابط هماهنگ و امنيت همه ملل اساسي است:
– سلامتي يك حالت رفاه كامل جسمي، روحي و اجتماعي است و نه تنها نبود بيماري يا ناتواني،
– برخورداري از بالاترين استاندارد قابل حصول بهداشت يكي از حقوق اساسي هر انساني، بدون تمايز از حيث نژاد مذهب، عقايد سياسي، شرايط اقتصادي يا اجتماعي مي‌باشد،
– سلامتي همه ملل براي نيل به صلح و امنيت بين‌المللي، اساسي است و به همكاري كامل افراد و دولتها بستگي دارد،
– موفقيت هر دولت در ترويج و حمايت بهداشت براي همه ارزشمند است،
– پيشرفت نامساوي كشورهاي مختلف در ترويج بهداشت و مهار كردن بيماريها به خصوص بيماريهاي واگيردار، يك خطر عمومي است،
– توسعه استفاده از معلومات پزشكي، روانشناسي و علوم وابسته، به همه ملل براي حصول كامل بهداشت اساسي است، و
– نظر آگاهانه و همكاري فعال از طرف عموم براي بهبود بهداشت مردم داراي نهايت اهميت است.
همانطور كه از مفاد مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهاني برمي‌آيد، اين سازمان نقش يك مرجعيت سازمان دهنده را بر بهداشت جهاني ايفا مي‌كند. ماده 1 اين اساسنامه «تأمين سلامت در بالاترين سطح ممكن براي كليه مردم جهان» را هدف خويش معرفي مي‌كند. 149
همچنين ماده 2 سند مؤسس اين سازمان، اشتغالات سازمان براي نيل به اهداف خود را بهشرح ذيل تعيين كرده است:
– سازمان در قلمرو سلامت بهعنوان مرجع هدايت كننده و هماهنگ كننده اقدامهايي را كه داراي ويژگي بين‌المللي باشند، انجام دهد،
– برقراري و حفظ همكاري مؤثر با سازمان ملل، موسسات تخصصي، ادارات دولتي بهداشتي گروه هاي حرفه‌اي و ساير سازمانهايي كه ممكن است مورد توجه و نظر قرار گيرند،
– كمك به دولتهاي متقاضي براي تقويت خدمات بهداشتي خود،
– ارائه يا كمك براي ارائه خدمات بهداشتي و كمك به گروههاي خاص از جمله مردمان سرزمينهاي تحت قيمومت به درخواست سازمان ملل متحد،
– كمك به بهبود وضعيت تغذيه، مسكن، بهداشت، تفريح، شرايط اقتصادي كار و همچنين ساير عوامل مؤثر در بهداشت محيط با همكاري ديگر موسسات تخصصي در صورت لزوم،
– مساعدت به بهبود مقررات آموزشي و قواعد مرتبط با آموزش كاركنان بخش سلامت پزشكي و ساير فعاليتهاي مرتبط با آن،
– كمك به شفاف سازي افكار عمومي در زمينه مسائل بهداشتي، و
– توسعه و تهيه و تشويق به تصويب مقررات بين‌المللي در قلمرو غذا، محصولات بيولوژيكي و دارويي و مواد مشابه. 150
این سازمان که طبق ماده 1 اساسنامهاش، ” تامین سلامت در بالاترین سطح ممکن برای مردم جهان ” را هدف اصلی خویش معرفی میکند، در تلاش است تا با برقراری و حفظ همکاری موثر با سازمان ملل متحد، موسسات تخصصی، ادارات دولتی بهداشتی و سایر نهادهایی که در امر سلامت و بهداشت بشر دخیل هستند، سلامت افراد بشر را بدون هیچگونه تبعیضی تضمین کند. در همین راستا با برگزاری همایشها و کنفرانسهای گوناگون در زمینه بهداشت و سلامت در سراسر جهان، هم به هدف اصلی خویش، که طبق اساسنامهاش برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی ضروری است، نزدیک میشود و هم با نزدیکتر کردن ملتها و ایجاد همکاریهای علمی و پژوهشی، آنها را با فرهنگهای یکدیگر بیشتر آشنا کرده که این امر نهایتا به حفظ صلح و امنیت بینالمللی کمک خواهد کرد.
همانطور كه ملاحظه مي‌گردد، سازمان بهداشت جهاني اشتغالات فراواني در قلمروهاي اصلي و فرعي مرتبط با امر سلامت دارد. ماهيت اين اشتغالات بهطور عمده انساندوستانه مي‌باشد. 151 در واقع سازمان بهداشت جهاني بيشتر از جنبه حقوق بشري سعي در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي دارد. زيرا معتقد به برابري و يكسان بودن كليه ابناء بشري بدون تبعيض از حيث نژاد، زبان، جنس يا مذهب است كه اين مهم از اصلي‌ترين اهداف سازمان ملل متحد مي‌باشد. در ثاني، حفظ سلامت بشر باعث افزايش همكاري و ايجاد ارتباطات بين ملتهاي مختلف مي‌گردد كه اين امر باعث هر چه نزديكتر شدن ملتها و ايجاد رابطه دوستي و مودت بين آنها مي‌شود كه از اين طريق صلح و امنيت در مطمئن‌ترين جاي خود قرار مي‌گيرد و هر چقدر كه اين همكاريها و ارتباطات بيشتر و منسجم‌تر مي‌گردد، صلح و امنيت نيز به همان ميزان از قداست والاتري برخوردار مي‌گردد.

نتیجهگیری فصل سوم
مقصود از صلح و امنیت بینالمللی، حالتی است که هر دو بعد آن را در بر میگیرد. هم حالت منفی، و هم حالت مثبت. در واقع حالتی که نه تنها جنگ و خونریزی بین ملتها وجود ندارد بلکه ملتها با یکدیگر در حال تعادل و روابط حسنه هستند، در چنین صورتی صلح و امنیت بههیچ وجه خدشهدار نخواهد شد. چنین صلحی یکی از حقوق اساسی بشر میباشد و بایستی در کنار سایر حقوق بشر نظیر حق آزادی، حق بر توسعه رعایت شوند. در حقیقت، صلح واقعی در جوامع دموکراتیک شکل گرفته، پر و بال میگیرد و تضمین کننده حقوق بشر خواهد بود. در جوامع غیردموکراتیک که حقوق اساسی انسانها نادیده گرفته میشوند، صلح و امنیت در عمل تحقق پیدا نخواهد نمود، به ویژه بدان دلیل که اساسیترین عنصر بوجود آورنده صلح که همان آزادی است، در این جوامع وجود ندارد. دموکراسی، آزادی و حقوق بشر پایههای اصلی صلح مثبت را تشکیل می دهند. چنین صلحی معمولا از طرف سازمان مللمتحد و ارکان اصلی آن حمایت و حفاظت می شود. به هرحال در دهههای اخیر، شورای امنیت در برخی موارد با تاخیر عمل نموده و زمانی وارد عمل میشود که صلح و امنیت نقض گردیدهاند و بنابراین در جهت احیای آن عمل مینماید. در این بین، مؤسسات تخصصی سازمان ملل متحد که با هدف کمک به حفظ صلح و امنیت بینالمللی، توسط سازمان ملل متحد ایجاد شدهاند، به یاری سازمان ملل و ارکان اصلی آن میشتابند. موسساتی همچون سازمان یونسکو، سازمان بینالمللی کار و سازمان بهداشت جهانی معمولا با اجرای اهداف خویش سعی در جلوگیری از نقض صلح دارند و در واقع یک حالت پیشگیرانه دارند. قطعا چنین حالتی بهتر از آناست که زمانی وارد عمل بشویم که صلح و امنیت نقض شده است. زیرا در چنین حالتی احتمال نقض صلح خیلی کم می شود. چراکه از طریق ایجاد همکاریها و معاهدهنامهها، باعث اشاعه فرهنگ صلح و دوستی خواهند شد و از این طریق دولتها موظف به رعایت و حمایت از حقوق بشر می شوند که مهمترین طریق در مصون ماندن صلح و امنیت بینالمللی رعایت حقوق بشر و ایجاد نظام دموکراسی در کشورهاست. در چنین حالتی دولتها به توافقهای بینالمللی خود پایبند خواهند ماند و خلاف چنین معاهداتی عمل کردن، امروزه مهمترین تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی محسوب می شود که البنه در صورت رعایت حقوق بشر و دموکراسی در کشورها، انجام چنین خلافی خیلی بعید به نظر میرسد.

فصل چهارم:
راهکارها و چالشهای یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بینالمللی

مقدمه فصل چهارم
هر سازمان يا برنامه اي در اجراي رسالت خويش با موانع و در برخي موارد محدوديتهايي روبه رو مي شود كه مانع از تحقق كامل اهدافش مي شود. سازمان یونسکو با اعتقاد به اینکه صلح پایدار تنها از روزنه موافقت نامههای سیاسی و اقتصادی حاصل نمیشود و بایستی بر مبنای اخلاق بشری و همبستگی فکری به صلح رسید، و به منظور پاسخ گویی به اعتقادات قوی ملتها که با وقوع جنگهای جهانی به دست فراموشی سپرده شده بود، با نهادینه ساختن فرهنگ صلح به معنای واقعی کلمه تاسیس شد.1
مطالعه اساسنامه سازمان یونسکو بهخصوص مقدمه آن، اهداف و محدوده تعهدات یونسکو را آشکار میسازد. رسالت اصلی یونسکو، تامین صلح و امنیت بشری از طریق همکاری فکری و معنوی بشر است. 2 در اين راستا سازمان يونسكو نيز از اين قضيه مستثني نيست و موانعي وجود دارد كه مانع از انجام كامل اهداف و رسالت اصلي يونسكو مي شود. موانعي همچون اصل عدم مداخله، فقر فرهنگي و عدم وجود دموكراسي باعث عدم اجراي تحقق هدف اصلي يونسكو كه همانا صلح و امنيت بينالمللي است، ميشود. اما از طرف ديگر سازمان با جهانی کردن جامعه اطلاعاتی، ایجاد تعامل و گفتگو میان اعضا، ايجاد كميسيونهاي ملي در كشورهاي عضو و ارتباط با سازمانهاي غيردولتي و مواردي از اين قبيل سعي در پركردن خلاهاي ايجاد شده دارد كه به ترتيب به بررسي آنها مي پردازيم.

مبحث اول: راهكارهاي يونسكو براي حفاظت از صلح و امنيت بين المللي
هر چند سازمان يونسكو در اجراي برنامهها و اهداف خويش با مشكلات و چالشهایي بعضا روبهرو ميشود، اما اين سازمان همواره درصدد برطرف كردن اين مشكلات هست و از راهكارهايي همچون جهاني كردن جامعه اطلاعاتي‌، گفتگوي ميانفرهنگي و تقويت توسعه فرهنگي و اجتماعي، ایجاد کمیسیونهای ملی، ارتباط با سازمانهاي غيردولتي و مواردي از اين قبيل استفاده ميكند كه در اين مبحث به بررسي آنها خواهيم پرداخت.
گفتار اول: جهاني كردن جامعه اطلاعاتي و توسعه آن
رسانهها میتوانند اطلاعات و اندیشهها را در اختیار افراد و جوامع قرار دهند و یک تریبون آزاد برای آنها فراهم کنند تا این اطلاعات را به چالش بکشند و مورد ارزیابی قرار دهند؛ منبعی که میتواند به آنها کمک کند تا کارایی سیاستمداران خود را بسنجند و حقوق دموکراتیک خود را، بهعنوان رای دهنده، اعمال کنند. با وجود ویژگیهای متمایز چالشهای خاص زندگی در نقاط مختلف دنیا، مردم همه جا به رسانههای مستقل و کثرتگرا نیاز دارند. یونسکو از ابتدای حیات خود در پی آن بوده است تا از طریق کلام و تصویر، جریان آزاد افکار و عقاید را با هدف دستیابی به همبستگی بینالمللی، مردم سالاری، صلح و امنیت و توسعه ترویج کند.3 جهانی شدن جامعه اطلاعاتی در ایجاد و تقویت دموکراسی تاثیر به سزایی دارد؛ زیرا در جامعهای که آزادی بیان و آزادی اطلاعات وجود داشته باشد، سران حکومتی برای مصون ماندن از اعتراضات و شورشهای مردم موظف و به عبارت بهتر، مجبور به رعایت خواست مردم خواهند بود که این امر باعث استقرار دموکراسی در سطح جامعه خواهد شد. جامعهای هم که در آن دموکراسی برقرار شد حقوق و آزادیهای اساسی بشر رعایت میشود و در نتیجه صلح و امنیت در بالاترین جایگاه خویش محفوظ خواهد ماند.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره سازمان ملل، حقوق بشر، سازمان ملل متحد، سازمان بهداشت جهانی Next Entries منابع پایان نامه درباره حقوق بشر، گفتگوی تمدنها، سازمان ملل، سازمان ملل متحد