منابع پایان نامه درباره رگرسیون، متغیر مستقل، رگرسیون خطی، اقتصاد ایران

دانلود پایان نامه ارشد

همواره رشد حداقل مزد بالاتر از نرخ تورم بوده است و با فاصله حداکثر 14 درصدی بالاتر از نرخ تورم رشد داشته است. در سال 1387 نرخ تورم فراتر از رشد حداقل مزد قرار گرفته است، اما در سالهای 1388 و 1389، رشد حداقل مزد بیشتر از نرخ تورم بوده است. در سالهای 1390 و 1391 هم که آخرین دوره رکودتورمی، با توجه به دوره زمانی مورد بررسی، به وقوع پیوسته است، تورم به قدری افزایش پیدا کرده که از رشد حداقل دستمزد هم بیشتر شده است.
در یک جمعبندی کلی میتوان گفت، افزایش دستمزدها به معنی افزایش هزینه تولید است. هنگامی که این افزایش، متناسب با نرخ تورم و بهرهوری نیرویکار باشد، هزینههای تولید برای کارفرمایان اقتصادی تغییر قابل توجهی نخواهد کرد، اما اگر رشد هزینه دستمزد بیشتر از آن باشد، منجر به افزایش هزینههای تولید خواهد شد و انگیزه کارفرمایان برای جذب نیرویکار کاهش خواهد یافت. بدین ترتیب سیاستهای دولت برای حمایت از شاغلان، در چنین شرایطی میتواند به ضرر نیرویکار تمام شود. از سویی دیگر، افزایش حداقل دستمزد می‌تواند با افزایش تقاضای كالاها و خدمات، موجب افزایش سطح تولیدات كالاهای مزبور شده و به تبع آن تقاضا برای عوامل تولید از جمله نیروی‌کار را افزایش دهد. اثر دیگر افزایش حداقل دستمزد آن است که می‌تواند منجر به افزایش انگیزه‌های کاری و کارآیی بیشتر نیرویکار شود. اما روند بهرهوری نیرویکار هم که پیش از این بررسی شد، حاکی از آن است که بهرهوری نیرویکار در طول دوره زمانی مورد بررسی تغییر قابل ملاحظهای نکرده است. بنابراین افزایش دستمزدها به مقداری بیشتر از بهرهوری نیرویکار، با اینکه موجب افزایش هزینههای تولیدکننده شده و ظرفیتهای تولیدی را هم کاهش داده است بدون آنکه در افزایش بهرهوری تولید اثر قابل توجهی بگذارد.
3-2-15) جمعبندی بخش اول فصل سوم:
در این بخش از پژوهش، تغییرات متغیرهای اقتصادی در قالب نمودار و به صورت مقایسهای، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. قصد اصلی در این بخش از پژوهش آن بود که ارتباط بین متغیرهایی که در بخش مبانی نظری، به ارتباط آنها با وقوع رکودتورمی اشاره شده بود، با آنچه در واقعیت اقتصاد ایران رخ داده؛ در قالب نمودار مقایسه شوند. برای انجام این کار متغیرهای رشد درآمدهای نفتی، رشد نقدینگی، رشد بدهیهای بخش دولتی، رشد نرخ ارز، رشد درآمدهای ملی، رشد تشکیل سرمایه، رشد حداقل دستمزد و رشد بهرهوری با رشد اقتصادی و نرخ تورم به عنوان شاخصهای تعیین رکودتورمی، مقایسه شدند. علاوه بر شاخصهای مذکور، روند شاخصهای تولید ناخالص داخلی، مقدار نقدینگی و کسری بودجه دولت هم در دوره زمانی 1368 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفتند. تمامی دادههای مورد بررسی در این بخش با استناد به آمارهای بانک مرکزی، سازمان آمار و سایر بانکهای اطلاعاتی معتبر داخلی به دست آمده بودند و محاسبات تحقیق در این بخش محدود به محاسبات رشد و یا کوچک کردن داده با استفاده از لگاریتمگیری بوده است. نتایج به دست آمده این پژوهش از بررسی روند متغیرهای اقتصادی در طی دوره زمانی 1368 تا 1391 و مقایسه آنها با رکودتورمی بیانگر آن بود که در هر یک از دورهای رکودتورمی که در ایران شکل گرفتهاند، تعدادی از متغیرها، در بهوجود آمدن یا ادامه رکودتورمی موثر بودهاند، همچنین اینطور نبوده که همه متغیرها به طور همزمان در آن نقش داشته باشند. بنابراین ضریب اهمیت متغیرهای مختلف اقتصادی همانطور که با توجه به مطالعههای پیشین انتظار میرفت، در سالهای مختلف متفاوت از یکدیگر هستند.
همچنین نهادهای کژکارکردی در اقتصاد ایران جایگزین نهادهای کارا شدهاند که با تغییر دادن حقوق مالکیت به نفع رانت و ربا و فساد، که هزینه فرصت فعالیتهای مولد اقتصادی را هم به شدت افزایش دادهاند، موجب شکل گرفتن نگرههای رفتاری غلطی شدهاند که در نهایت مسائل و مشکلات اقتصادی کشور را در دور باطل قرار دادهاند. در چنین شرایطی با چندوجهی شدن مشکلات اقتصادی و با توجه به وابستگی به مسیر طیشده که در راستای عملکرد همین نهادها است، خارج شدن از دور باطل رکودتورمی بدون تغییرات ساختاری را غیرممکن ساخته است. به بیانی دیگر، برای آنکه تغییرات ساختاری شکل گیرد، باید اهداف بلندمدت جای خود را به نگرههای سیاستی کوتاهمدت دهند و از تغییرات سیاستهایی که به صورت شوکدرمانی اعمال میشوند، پرهیز کرد. از طرفی چون تغییرات نهادی ذرهای هستند، برای آنکه نهادهای کارا بتوانند جایگزین نهادهای ناکارا و غیرمولد پیشین شوند، باید وضعیت حقوق مالکیت هم به نفع این فعالیتها بهبود یابد تا اینکه منافع آنها را در بلندمدت تضمین کند. در غیر اینصورت، نهادهای ناکارا قویتر خواهند شد و دور باطل توسعهنیافتگی و رکودتورمی ادامه پیدا خواهد کرد.
در ادامه مدل اقتصاد سنجی که در پژوهش مورد استفاده قرار خواهد گرفت، بررسی خواهد شد.
3-2-16) تبیین مدل:
3-2-16-1) تعریف متغیر:
متغیر پدیدهای است که در پی کمی شدن پدیدهها جای خود را در تحقیقات علی ـ معلولی باز کرد.
طبق تعریف، متغیر میتواند مقادیر مختلفی به خود بگیرد. بسته به نوع متغیر و روش اندازهگیری آن، مقیاسهای مختلفی وجود دارد و هر مقیاس نیز آمارههای توصیفی و استنباطی خاص خود را میطلبد. متغیرها به لحاظ ماهیت به دو نوع کمی و کیفی تقسیمبندی میشوند.
متغیرهای کمی یعنی متغیرهایی که از راه شمارش و اندازهگیری به دست میآیند و با عدد و رقم بیان میشوند. این متغیرها به دو گروه متغیرهای فاصلهای و نسبتی تقسیم میشوند.
متغیرهای کیفی یعنی متغیرهایی که بر اساس آنها جمعیت یا دادههای مورد بررسی گروهبندی میشوند و با عدد و رقم بیان نمیشوند. این متغیرها به دو گروه متغیرهای اسمی و رتبهای تقسیمبندی میشوند.
تا کنون متغیرها بر اساس نوع مقادیری که میتوانستند اختیار کنند دستهبندی شدند، اما متغیرها بر اساس نقشی که در تحقیق ایفا میکنند به سه دسته زیر تقسیمبندی میشوند:
متغیر مستقل90یعنی متغیری که در پژوهشهای تجربی به وسیله پژوهشگر اندازهگیری میشود تا تاثیر یا رابطه آن بر روی پدیده دیگر مشخص شود.
متغیر وابسته91 یعنی متغیری که تاثیر یا رابطه متغیر مستقل بر آن بررسی میشود.
متغیر میانجی یعنی متغیری که به عنوان رابط بین متغیر مستقل و متغیر وابسته قرار میگیرند. متغیر میانجی میتواند بر جهت یا شدت رابطه متغیر وابسته و متغیر مستقل اثر بگذارد. این متغیرها خود به سه گروه متغیر تعدیلکننده، متغیر کنترل و متغیر مداخلهگر تقسیمبندی میشوند.
3-2-16-2) متغیرهای مجازی92:
یکی از موضوعاتی که در اقتصاد سنجی مطرح است، موضوع متغیرهای مجازی و استفاده از آنها در الگوی رگرسیون است. متغیرهای مجازی معمولا از دو مقدار صفر و یک تشکیل شدهاند و هم میتوانند به عنوان متغیر مستقل در طرف راست معادله رگرسیون و هم به عنوان متغیر وابسته در سمت چپ الگو ظاهر شوند. ( شیرینبخش، حسنخونساری، 1384 : صفحه 116)
متغیرهای وابستهای که در اختیار کردن مقادیر خود با محدودیت مواجه باشد، در قالب متغیرهای مجازی در سمت چپ الگو ظاهر میشوند. به طور مثال بیکاری متغیر وابستهای است که میتواند تحت تاثیر عوامل مختلف مانند تحصیلات، آموزش، مهارت و بسیاری خصوصیات دیگر باشد. در اینجا متغیر وابسته بیکاری میتواند دو مقدار صفر و یک اختیار کند در حالی که متغیرهای توضیحی به طور معمول تعریف میشوند. (سوری، 1392 : صفحه 835)
در رگرسیونهای معمولی، متغیر وابسته همیشه از نوع متغیر فاصلهای است. به عبارتی این نوع متغیرها همواره دارای مقادیر حقیقی پیوسته هستند. اما در برخی تحقیقات از جمله تحقیقات علوم اجتماعی، اغلب دادههای طبقهای به کار گرفته میشوند که شامل متغیرهای فاصلهای، متغیرهای اسمی و ترتیبی است. این متغیرها مقادیر محدودی را اختیار میکنند که مقیاس ندارند.
3-2-17) رگرسیون لوجستیک93:
رگرسیون لوجستیک یکی از تکنیکهای کاربردی برای تحلیل دادههای طبقهبندی شده است. به عنوان نمونه اگر نتیجه آزمایشی را به صورت برد / باخت تعریف کنیم، در این حالت متغیر پاسخ دیگر پیوسته نیست و به صورت طبقهبندی شده خواهد بود. یکی از اقسام رگرسیون لوجستیک، مدل توزیع باینری94 است که تعداد طبقهبندیهای متغیر پاسخ در این مدل دو تا است. اگر تعداد طبقهبندیها بیش از دو تا باشد، آنگاه با توجه به جنس متغیر پاسخ، یعنی اسمی و ترتیبی، مدلهای رگرسیون لوجستیک اسمی و ترتیبی حاصل خواهند شد. (گجراتی، 1392 : 708-709)
تخمین پارامترهای مدل رگرسیون لوجستیک باینری به منظور حداکثرسازی تابع لگاریتم درستنمایی یا بهبود شاخص ارتباطی است. رگرسیون لوجستیک نیز همانند سایر روشهای تخمین نیاز به یک معیار برای مناسب بودن تخمین پارامترهای آن دارد. رگرسیون لوجستیک از خاصیت حداکثر درستنمایی95 به جای حداقل مربعات96 مرسوم در رگرسیون خطی استفاده میکند. انجام رگرسیون خطی به پیششرطهایی مانند وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته، همسانی واریانس متغیر وابسته و متغیرهای مستقل، توزیع نرمال متغیر وابسته و باقیماندهها یا خطای اندازهگیری مدل نیاز ندارد. در رگرسیون لوجستیک موضوع همراستایی چندگانه وجود دارد که به معنای عملکرد خطی هر یک از متغیر های مستقل نسبت به یکدیگر است. برای این منظور برای هر ضریب مقدار خطای استاندارد97 باید جزیی باشد. اگر هر متغیر مستقلی دارای خطای استاندارد بالایی باشد نشان از وجود همراستایی چندگانه روی آن متغیر خواهد بود.
در مدلهایی که متغیر وابسته محدود است، باید این متغیر را به مجموعهای از عوامل مرتبط کرد و این کار مشابه تحلیل مرسوم رگرسیون است. پایه اصلی مدلهایی که از چنین ساختاری برخوردارند را میتوان در چارچوب کلی مدلهای احتمال مورد بررسی قرار داد.
3-2-17-1) رگرسیونهای دوگانه98:
مدلسازی رگرسیونها به صورت دوگانه برای زمانی است که متغیر وابسته مجازی99 باشد و صرفا یک مقدار از بین دو حالت محتمل را به خود بگیرد. در این مدلها، هر مشاهده از شرایط آزمون برنولی (توزیع دوجملهای) پیروی میکنند. (شاهرودی، 1386 : صفحه 102 ) در بسیاری از موارد، متغیر وابسته (Y) مقدار 0 و 1 را اختیار میکند که بیانگر حالت دو انتخابی است؛0 =Y عدم انتخاب موضوع مورد نظر و1 = Y بیانگر انتخاب آن است. برای چنین مواردی میتوان مدل احتمال زیر را معرفی کرد:
P (Y=1 │x_i )=F ( x_i , β )
P (Y=0 │x_i )=1- F ( x_i , β )
بردار xi = [ 1 X2i … Xky ] مجموعه عواملی است که احتمال وقوع Y به آنها وابسته است. β ضرایب مربوط به تاثیرگذاری xi را نشان میدهد. (سوری، 1392 : صفحه 836) بر اساس این توضیحات، تمامی متغیرهای توضیحی، بردار xi را تشکیل خواهند داد.
اینکه چه رابطهای بین متغیرهای توضیحی Xi ها و متغیر تصمیمگیری Yi وجود دارد، بستگی به شکل تابع F ( xi , β ) دارد و این ارتباط میتواند خطی یا غیرخطی باشد. (سوری، 1392 : صفحه 836)
بحث فوق در چارچوب رگرسیون با تعریف Y به صورت زیر خواهد بود:
Y_i=E (Y│x_i )+ u_i=F(x_i , β)+ u_i
بنابراین F(x_i , β) همان میانگین شرطی Y است. اگر برای تابع F(x_i , β) یک معادله خطی تعریف شود، آنگاه معادله فوق دقیقا مشابه رگرسیون خطی چندمتغیره خواهد شد. به طور کلی برای F(x_i , β) توابع مختلفی معرفی شده است که در ادامه معرفی خواهند شد. (سوری، 1392 : صفحه 836)
مدل احتمال خطی100

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره رشد اقتصادی، اقتصاد ایران، بانک مرکزی، نرخ بهره Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه ریخت شناسی، مواد غذایی، بازدارندگی، فیزیولوژی