منابع پایان نامه درباره روانشناسی، بعد شناختی، محتوای آموزشی، روانشناسی اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

ناسالم (هال و همکاران31، 2000).
– مهمترین مزیت چندرسانهای نسبت به شکلهای دیگر آموزش، انعطافپذیری در ارائه و دستیابی سریع به اطلاعات و فراهمسازی بازخورد است. هدف اصلی از کاربرد چندرسانهای، کمک به یادگیری دانشآموزان و ارتقای سواد آنهاست (آرکان و آکویونلو32، 2008).
– ایجاد فرایندی فعال و پویا در خواندن متون به جای ارائه ی نوشتن صرف و چاپ شده در کتاب (آلورینی33، 2005).
– ارائهی متفاوت ترسیمی و تصویری که پشتیبانی کننده توصیفی عقاید، روابط و اطلاعات است.
– حرکت آسان از یک موضوع ارائه داده شده به دیگر سوالات و بحثهای آماده شده برای یک شانس بهتر.
– استفاده از ارائهی متفاوت شبیه ویدئو کلیپ همراه با طرح یا دیگر انواع ارائه که به نزدیکتر شدن اطلاعات به واقعیت کمک میکند به علاوه موسیقی باعث جلب توجه یادگیرندهها میشود (آلورینی،2005، به نقل از حدادیان چقایی، 1392).
– ایجاد ارتباط دقیق: رسانههای آموزشی میتوانند به عنوان ابزار اصلی برای ایجاد و ارتباط و رد و بدل کردن اطلاعات به کار برده شوند. رسانههای آموزشی اغلب وسیلههایی را برای ارائهی دقیق مطالب به دست میدهند.
– ایجاد علاقه به یادگیری: رسانههای آموزشی میتوانند در ایجاد علاقه به یادگیری موثر باشند، زیرا ارائه اطلاعات، نمایش موقعیتها و طرح سوالات را به گونهای مهیج انجام میدهند.
– افزایش امکانات یادگیری: رسانههای آموزشی، امکانات در دسترس معلمان را افزایش میدهد. بدون این رسانهها، معلمان تنها میتوانند برای دانشآموزان خود تکالیف خواندنی تجویز کنند. در کلاس بحث و گفتگو ایجاد کنند، سخنرانی کنند و دانشآموزان را در انجام تکالیف تحقیقی فردی یا گروهی درگیر نمایند.
– حرکت: در نمایش مفاهیم، تصاویر محرک به تصاویر ثابت برتری دارند (از قبیل بستن گره یه شکلی خاص یا نحوه ی کار با یک دستگاه خاص) در آنها حرکت برای نمایش دادن، مفهوم ضروری است.
– فرایندها: نحوهی انجام دادن کار مانند آزمایشهای علوم که در آن ها تداوم حرکت ضروری است.
– مشاهدهی سالم و بیخطر: ضبط تصاویر متحرک به یادگیرندگان اجازه میدهد تا پدیدههایی را که تماشای مستقیم آن ها ممکن است خطرناک باشد، مشاهده کنند، مانند جنگ یا طغیان کوه آتشفشان.
– یادگیری مهارتها: نتایج پارهای از تحقیقات نشان میدهد که برای یادگیری مهارتهای فیزیکی باید آنها را به طور مکرر مشاهده و تمرین کرد. از طریق این نوع رسانهها میتوان دوباره و چندباره به تماشای این گونه مهارتها نشست.
– یادگیری عاطفی: از آنجا که این گونه رسانهها، توانایی نمایش احساسات و عواطف را دارند، میتوانند در شکل دادن به نگرشهای شخصی و اجتماعی بسیار مفید و موثر باشند.
– درک فرهنگی: دانشآموزان با دیدن فیلم و ویدئو از نحوهی زندگی در جوامع دیگری میتوانند احساس لذت ببرند و شناخت نسبت به سایر فرهنگها را در خود توسعه و گسترش دهند (زندی، 1383).

2-1 -11- محدودیت های چندرسانه ای:
یکی از محدودیتهایی که استفاده از چندرسانهایها در برنامههای آموزشی دارد، نیاز به رایانههای پیشرفته است. رایانههایی که سرعت پایین دارند و نمیتوانند از بستههای چندرسانهای که دارای حجم زیادی ( به دلیل صدا، تصویر و پویا نمایی) حمایت کنند. از طرف دیگر تولید چندرسانهای نیازمند صرف هزینه، زمان شکیبایی و هنر است. ردی (2003)، معتقد است برای تولید و ساخت چندرسانهای به وسیلهی آموزگاران، مربیان باید آنان را آموزش داد. هلم و مک کلمنتز34 (1996)، مواردی از قبیل ناخرسندی برخی از آموزگاران از دیدن محتوای آموزشی تغییر شکل داده شده، ترس کاربران به خاطر نیاز به دانش فنی برای استفاده از محتوای آموزشی و بروز نتایج منفی به سبب صرف بیش از حد وقت و بیدقتی در عرصهی آموزشی را از جمله موانع استفاده از چندرسانهای های آموزشی دانستهاند (نقل از رضوی، 1386).
2-2- نگرش به درس:
2-2-1 – تعریف نگرش به درس:
از آنجا که نگرش مفهومی انتزاعی است، نمیتوان انتظار داشت که صاحبنظران در مورد ماهیت نگرشها اتفاق نظر داشته باشند. این اختلاف نظر در تعریف نگرش نیز دیده میشود، نگرش از سازههایی است که با توجه به زمینهی مورد استفادهی آن، تعریف متفاوتی دارد. مثلا در حوزهی تعلیم و تربیت، نگرش در برگیرندهی ابعاد شناختی، ارزش، عاطفی و کنشی است که منظور از آنها به ترتیب، داشتن عقاید یا باور آگاهانه، اتخاذ جهت گیری عاطفی مثبت یا منفی فرد، زمینهی هیجانی و احساسی فرد نسبت به موضوع مورد نظر و جهت گیری برای انجام یک رفتار ویژه است (ریبر و امیلی35،2001).
وارسی نگرشها همواره بخش عمدهای از توجه پژوهشگران روانشناسی اجتماعی را به خود مشغول داشته است، به گونهای که عدهای آن را سنگ زیربنای ساختمان روانشناسی اجتماعی مطرح کرده اند. دلیل این که تا این حد، مسئلهی نگرشها اهمیت دارد این است که نگرشها با رفتار فرد مرتبط هستند و بدان سمت و سو میدهند (آیسنک و مایکل ، 1379).
از قدیمی ترین تعاریف این کلمه، “عبارتند از وضع و حالت بدنی، نگاه، نظر، ملاحظه، رعایت دقت و توجه” (معین، 1381، ص1918). اما در تعریف جدید، نگرش بیشتر معانی از حالت ذهنی درونی را متبادر میکند. نگرش بر گرفته از واژهی Attitude است که در برگردان آن به فارسی، کلمات متفاوتی همچون طرز فکر، نگرش، اعتقاد، شیوهی تلقی، وجهه نظر، وضع روانی و بازخورد کاربرد داشته است (مهرآرا، 1373).
” ترکیب شناختها، احساسها و آمادگی برای عمل نسبت به یک چیز معین را نگرش شخص به آن چیز میگویند” (دیوید و همکاران، ترجمهی صناعی، 1347 به نقل از کریمی،220).
در واقع ما نگرشهای خود را غالبا به صورت اظهار نظر بیان میکنیم (ستوده، 1373).
نگرشها، کارکردهای متفاوتی دارند. طبق نظر ترسون “نگرش میزان انتقال، یا احساس موافق یا مخالف به یک محرک را میگویند” (مون و مینوور به نقل از اردستانی، 1381).
آلپورت36 (1935)، اظهار میدارد که “نگرش نوعی آمادگی روانی است که از طریق تجربه سازمان داده میشود و تاثیری هدایتی یا پویا بر پاسخهای فرد به همهی اشیا و موقعیتهایی که به آنها داده مربوط است” ( به نقل از کریمی،1380،ص221).
نگرشها عبارتاند از پسندها و بیزاریها، دوست داشتن یا نداشتن در موقعیتها، اشیاء و اشخاص، گروه ها و هر چیزی شخصی از محیط از جمله اندیشههای انتزاعی، خط مشیهای اجتماعی .
“نگرش نظامی بادوام است که شامل یک عنصر شناختی، یک عنصر احساسی، و یک تمایل به عمل است” (کریمی، 1386،ص 221).
این تعریف دارای سه عنصر عبارت اند از:
– باورها (عنصر شناختی): شامل اعتقادات و باورهای شخص درباره ی شخص، شئی یا اندیشه است.
– گرایشها (عنصر عاطفی یا ارزشی): شامل احساسات و شورها، به ویژه ارزشگذاری مثبت یا منفی فرد نسبت به موضوع نگرش است و معمولا به صورت خوشایند و ناخوشایند ظاهر میشود.
– عملها (عنصر تمایل به عمل): به آمادگی برای پاسخدهی به شیوهای خاص گفته می شود (کریمی، 1386).
عقاید و باورها اصطلاحاتی هستند که با نگرش مترادف تلقی میشوند. در واقع نگرش به بعد عاطفی انسان مربوط میشود که دارای دو بعد دیگر نیز میباشد، بعد شناختی و بعد رفتاری. بعد شناختی بیشتر متاثر از باورها میتواند به ارتباط بین دو موضوع مربوط باشند. مثلا افراد سیگاری، پس از ابتلا به سرطان اعلام مینماید که به عقیدهی آنها مصرف سیگار با سلامت جسمی رابطهی مستقیم دارد. در حالیکه قبلا این واقعیت را قبول نداشتند. همچنین عنصر رفتاری شامل آمادگی فرد برای پاسخگویی به شیوهای خاص میباشد. مثلا نگرش یک دانشجو به استاد خاص ممکن است حاوی این نکته باشد که وی یک شخصیت علمی و دانشگاهی است (شناختی)، بسیار عالی درس میدهد و دانشجویانش وی را دوست دارند (عاطفی) و دانشجویان به هیچ عنوان از کلاسهای وی غیبت نمیکنند (رفتاری) (گنجی، 1381).
در حالی که باورها معرف و جنبهی شناختی یک پدیده هستند، نگرشها احساسات عاطفی هستند که مردم پیرامون پدیدهها دارند. نگرشها متمایزترین و ضروریترین مفهوم در روان شناسی اجتماعی معاصر هستند و طی 60 سال گذشته جایگاه شاخص و برجستهای در روانشناسی داشتند (آلپورت به نقل از بوهنر وانک، 2002).
نگرش عبارت اند از، تمایلات یادگرفتنی قبل، براساس مواجهه مثبت و منفی نسبت به موضوع مشخص، وضعیت، نهاد، یا فردی معین. از آنجا که نگرش تعیین کنندهی رفتار است، یکی از موضوعات و علائق پژوهشی بررسی نگرش دانشجویان نسبت به درس است. مطالعات نشان داده است که دانشآموزان دارای نگرش مثبت نسبت به مواد درسی، تمایل به فعالیت خوبی در آن درس از خود ابراز میکند و برعکس، کسانی که دربارهی درسی نگرش منفی دارند، واکنشی مناسب نسبت به آن درس ندارند (آیکن37،2005).
ایگلی و چکن38 (1993)، نگرش را عبارت از یک تمایل روانشناسی میدانند که بر ارزشگذاری یک ماهیت خاص با مطلوبیت با درجهای از مطلوبیت یا فقدان مطلوبیت دلالت میکند. ارزشگذاری در این تعریف، ارزشگذاری شناختی، رفتاری و عاطفی را شامل میشود.
هونولا39 (2002)، پس از مرور یافتههای مرتبط در حوزهی روانشناسی عواطف، تعریف جدیدی از نگرش را ارائه میدهد. چهار فرایند ارزشگذاری مجزا به عنوان جنبههای نگرش تعریف شدهاند. 1) عواطف ایجاد شده در موقعیت. 2) عواطف تداعی شده با محرک 3) نتایج مورد انتظار 4) مرتبط کردن موقعیت با ارزشهای شخصی.
براساس نظریه هونولا، این چهار فرایند ارزشیابی با همدیگر، نگرش را به وجود می آورند. نگرش به عنوان یک ساختار واحد فیزیولوژیکی نیست، بلکه مقولهای از افراد است که با فرایندهای مختلف ارزشیابی ایجاد می شود.
نگرشها امری ثابت و غیرپویا نیستند، بلکه در طول تحول فرد، متحول میشوند. شکلگیری نگرش، تابعی از شرایط فیزیولوژیک، وضعیت اجتماعی- اقتصادی، مراجع اطلاع دهنده و شخصیت فرد است. البته باید توجه داشت که تکوین نگرشها تابعی از فرایندهای اکتساب در گسترده زندگی فرد در خانه، مدرسه و … است. با این حال، نگرش های افراد در دانشگاه امکان بیشترین میزان تغییر را دارند (ویگل و نومن40 ،1976).
پس نگرش از یک سو با آموختهها و تجارب پیشین ما و از سوی دیگر با برداشتهای ذهنی ما در مورد موضوع نگرش مرتبط است و در هر صورت واکنش مثبت و منفی ما را به اشیاء، موقعیتها، سازمانها، مفاهیم و افراد بر میانگیزد.

2-2-2- ویژگی ها و ابعاد نگرش:
نگرش دارای سه ویژگی است. نخست این که هر نگرش شامل یک شئی، شخص، رویداد یا موقعیت است. دوم آن که نگرشها معمولا ارزشیابانهاند و سوم آن که نگرشها معمولا دارای ثبات و دوام قابل توجهی هستند. از میان ویژگیها، ویژگی ارزیابی کردن و از میان عناصر تشکیلدهنده، عنصر عاطفی، مهمترین مولفه های نگرشها را تشکیل میدهند (کریمی، 1386).
هر یک از عناصر نگرش خود دارای دو بعد دیگری هستند. یکی نیرومندی یا شدت و دیگری پیچیدگی. نیرومندی یا شدت، ترکیب جهت و نیرمندی نگرش نسبت به هر یک از عناصر است. عناصر نگرش از نظر درجه پیچیدگی نیز میتوانند متغیر باشند. در بعد شناختی، اطلاعات شخصی نسبت به موضوع نگرش ممکن است بسیار ساده یا مجموعه ای از اطلاعات پیچیده را شامل میشود. بعد عاطفی ممکن است شامل علاقهها یا نفرتهای ساده یا شامل علاقه و نفرتهای پیچیده و گوناگون باشد و بعد رفتاری از نظر میزان پیچیدگی میتواند از رفتار ساده در مقابل موضوع نگرشها تا رفتارهای پیچیدهتر رادر مورد آن دربرگیرد.
مغایرت بین پیچیدگی شناختی نگرشها و سادگی ظاهری ارزشیابانه آنها فوق العاده مهم است. با وجود این، عنصر نسبتا ساده ارزشیابانه، نگرش تعیین کنندهی اصلی رفتار است. به این ترتیب دو بعد از نگرش هست که باید همواره به آن توجه داشت، نخست تضاد بین پیچیدگی شناختی و سادگی ارزشیابانهی آن است. دوم اینکه همهی عناصر نگرش به طور متقابل به یکدیگر مربوط میشوند و هر یک بر عناصر دیگر به طور جداگانه و بر کل نگرش اثراتی دارد (همان منبع، 1386)41.

2-2-3- انواع نگرش ها:
انواع نگرشهایی که باید ایجاد شود، گاهی اوقات موضوع کشمکش و تضاد بین مدرسه و اجتماع و یا حتی در درون خود اجتماع میشود با این حال، بسیاری از نگرشهای مناسب برای یادگیری آموزشگاهی به ندرت جدال برانگیز

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره وسایل آموزشی، آموزش و یادگیری، محیط یادگیری، تکنولوژی آموزشی Next Entries منابع پایان نامه درباره انگیزش درونی، انگیزش بیرونی، انگیزش پیشرفت، روابط بین فردی