منابع پایان نامه درباره رضایت زناشویی، عملکرد خانواده، تمایزیافتگی، سبکهای دلبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

ارائه میشوند و از اعضاء خواسته میشود تا راهحلهای مناسب وضع خانوادهشان را ارائه دهند (کایرین، ماگویری و هرلبوت، 1996).

2-2-4-2-7- مدل فوکِس1
مدل فوکِس مدلی مبتنی بر پنج مرحله است که جهت حل مشکل به کار گرفته میشود و به افراد کمک میکند تا برای حل مشکل به تواناییها و دانستنیهای خودشان متکی باشند (کاریلو2، ایلوت3 و شوچاک4، 2001). در این مدل برای حل مشکل این مراحل طی میشوند.
1- واقعگرایی/ تعریف مشکل: در این مرحله مشکل توصیف و به اجزاء کوچک و به قسمتهای قابل کنترل تجزیه میشود. تمامی حقایق قابل دسترسی درباره مشکل جستجو میشود. درباره مشکل به سوالات چه کسی، چه چیز، چه وقت، کجا، چرا و چگونه پاسخ داده میشود و برای هر جزء از مشکلات، اهداف قابل حصول تعیین میشود.
2- خوشبینی/ جهتگیری مثبت: هدف این مرحله ایجاد الگویی از احساس خوشبینی جهت حل مشکل است. در واقع در این مرحله وظیفه اصلی تلقین این باور است که خود افراد به اندازهای ماهر هستند تا مشکل را حل کنند. با این کار انگیزش افراد جهت حل مشکل افزایش مییابد.
3- خلاقیت/ ایجاد راهحلهای ممکن: این بخش به بمباران ذهنی در زمینه ایجاد راهحلهای همهجانبه معروف است. در این بخش از فرایند مشکل، افراد آموزش میبینند تا بدانند که برای حل هر مشکل راهحلهای بسیاری میتواند وجود داشته باشد.
4- درک و فهم/ تصمیمگیری: از این مرحله بعنوان گام «توقف و تفکر» نام برده میشود. در این مرحله هر یک از راهحلهای فهرستشده براساس اصول بکارگیری، میزان حصول به نتیجه، تناسب با مشکل، هماهنگی بین طرفین، موانع و مشکلات اجرایی امتیازدهی و رتبهبندی میشوند.
5- حل/ بکارگیری و تأیید: عمل به راهحل انتخابشده، بکارگیری آن و سپس ارزیابی اینکه با اجرای راهحل نتایج واقعی حاصل شده یا نه و همچنین مقایسه با نتایجی که انتظار میرفت (کاریلو، ایلوت و شوچاک، 2001).

2-3- پیشینه پژوهشی
2-3-1- پژوهشهای انجام شده مرتبط با موضوع در ایران
2-3-1-1- عملکرد ازدواج
در پژوهشی که با هدف بررسی تأثیر ناکارآمدی خانواده بر افسردگی دختران انجام شد، 167 نفر از دانشآموزان دختر دوره راهنمایی شرکت داشتند. نتایج نشان داد که بین افسردگی و کارکرد سالم خانواده همبستگی منفی وجود دارد (نیکوگفتار، 1391). در پژوهشی عملکرد ازدواج بعنوان متغیر پیشبین برای میزان سازگاری زناشویی در سه قوم فارس، بختیاری و کرد مورد بررسی قرار گرفت. 300 زوج از اقوام فارس، بختیاری و کرد در پژوهش شرکت کردند. نتایج تحلیلها نشان داد که بین سه قومیت در متغیرهای ابراز عاطفی، فرزندپروری، اقتصاد و مسائل مالی، ارزشها، عملکرد کلی و همچنین عملکرد ازدواج تفاوت معنیدار وجود دارد. مؤلفههای ارتباط، نقش، اقتصاد و مسائل مالی، خانواده و دوستان و عملکرد کلی برای توافق، مؤلفههای نقش، خانواده و دوستان و عملکرد کلی برای توافق و مؤلفههای نقش، خانواده و دوستان برای رضایت دارای توان پیشبینی معنیدار هستند. عملکرد ازدواج براساس متغیرهای تعداد فرزند و درآمد دارای تفاوت معنیدار بود (بهارلو، 1389). در پژوهشی با هدف بررسی آموزش مهارتهای زندگی بر بهبود عملکرد خانواده زنان دارای همسر معتاد صورت گرفت. یافتهها نشان دادند که آموزش مهارتهای زندگی به زنان دارای همسر معتاد، پاسخگویی عاطفی، همراهی عاطفی، کنترل رفتار و حل مسئله را بطور معنیداری افزایش داده است. در حالیکه در جنبه دیگر عملکرد خانواده ارتباط و نقش تأثیر معنیداری نداشته است (پورقاسمی، 1389). موسوی، مرادی و مهدوی هرسینی (1384)، در پژوهشی که با هدف بررسی اثربخشی رویکرد خانوادهدرمانی ساختاری در کاهش تعارضات زناشویی و والدینی، افزایش رضایت زناشویی و بهبود عملکرد خانواده کودکان مبتلا به اضطراب جدایی انجام دادند، 38 خانواده با حداقل یک فرزند مبتلا به اختلال اضطراب جدایی را بررسی کردند. نتایج نشان داد که خانوادهدرمانی ساختاری موجب تقویت رضایت زناشویی و بهبود عملکرد خانواده میشود.

2-3-1- 2- خانواده اصلی
در پژوهشی با هدف بررسی ارتباط سبکهای دلبستگی و رضایتمندی زناشویی 38 دانشجوی زن در دانشگاه علامه طباطبایی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که بین سبکهای دلبستگی و سازگاری زناشویی همبستگی معنیداری وجود دارد (سهرابی، آقاپور و رستمی، 2013). تأثیر عملکرد خانواده در وابستگی جوانان به مواد مخدر صنعتی بررسی شد و نتایج بررسیها حاکی از این بود که عملکرد خانواده گروه وابسته به مواد مخدر در همه حیطهها شامل عملکرد کلی، ارتباطات، آمیختگی عاطفی، ایفای نقش، حل مسئله، همراهی عاطفی و کنترل رفتار، به شکل معنیداری نامناسبتر از گروه ناوابسته به مواد بود (میرزایی علویجه، نصیرزاده، اسلامی، شریفی راد، حسن زاده، 1392). نتایج بررسیها در پژوهشی درباره تاثیر عملکرد خانواده بر کاهش استرس و اضطراب نشان داد که عملکرد سالم خانواده بر کاهش استرس و اضطراب مؤثر است (مؤمنی و علیخانی، 1392). رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و عامل خانواده اصلی با سازگاری زناشویی، نیز در پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش 266 نفر از والدین دانش آموزان شهر کرمانشاه شرکت کردند. نتایج بیانگر همبستگی مثبت و معنیدار بین سلامت خانواده اصلی و سازگاری زناشویی بود (عارفی، جعفری نظرآبادی و مرادی، 1391). در پژوهشی با هدف بررسی سبک دلبستگی و رضایت زناشویی افراد درگیر خیانت زناشویی، 141 کاربر ایرانی متأهل که در سایتها و اتاقهای گفتگوی فارسی زبان عضویت داشتند، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که سبکهای دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا میتوانند بعنوان عوامل پیشبین مناسبی برای احتمال درگیرشدن افراد در روابط فرازناشویی اینترنتی در نظر گرفته شوند (عبدی، خوشکنش، تقیپور و محمدی، 1391). در پژوهشی با هدف پیشبینی رضایت زناشویی براساس سبکهای دلبستگی و مؤلفههای تمایزیافتگی 184 نفر از کارکنان متأهل دانشگاه تبریز و دانشگاه علوم پزشکی تبریز مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تجارب اولیه سبکهای دلبستگی و مؤلفههای تمایزیافتگی بر روابط بینفردی زوجین در بزرگسالی تأثیر مستقیم میگذارد (بیرامی، فهیمی، اکبری و پیچاکلایی، 1391). در پژوهشی با هدف پیشبینی مشکلات رفتاری دانشآموزان، براساس فرایندهای خانواده نتایج بدستآمده نشان داد که متغیرهای مهارت تصمیمگیری و حل مسئله خانواده، مهارت ارتباطی خانواده، انسجام و احترام متقابل خانواده و مهارت مقابله خانواده قادر به پیشبینی مشکلات رفتاری نوجوانان هستند (زرگر، محمدی بهرامآبادی و بساکنژاد، 1391). قمری و خوشنام (1390)، 317 دانشجو را به روش نمونهگیری خوشهای را انتخاب کردند. نتایج تحقیق در مورد ارتباط بین عملکرد خانواده و کیفیت زندگی دانشجویان نشان داد که بین عملکرد خانواده و کیفیت زندگی ارتباط معنیدار وجود دارد. در پژوهشی که هدف از آن بررسی همبستگی بین ویژگیهای ادراکشده خانواده اصلی و فعلی در رابطه زناشویی بود، 200 زوج مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین میزان ادراک زوجین از خانواده اصلی و میزان وجود تعارض زناشویی در زندگی فعلی آنها همبستگی منفی وجود دارد. همچنین بین برداشت از خانواد اصلی و فعلی در کلیه آزمودنیها همبستگی مثبت و معنیدار مشاهده شد. بین ادراک در خانواده اصلی و میزان صمیمیت ادراکشده در خانواده فعلی و نمره کل ادراکشده از خانواده فعلی همبستگی بیشتری وجود دارد. وجود استقلال در خانواد اصلی در رشد صمیمیت فعلی نیز مؤثرتر از وجود صمیمیت در خانواده اصلی است. نتایج دیگر نیز حکایت از این داشت که بین ادراک استقلال در خانواده اصلی و فعلی در مردان در مقایسه با زنان همبستگی بیشتر وجود دارد. در حالیکه در زنان بین صمیمیت ادراکشده در خانواد اصلی و فعلی در مقایسه با مردان همبستگی بیشتری وجود دارد. میزان همبستگی برداشت زنان از خانواد اصلی و فعلی خود بیشتر از مردان است. اگر مردان در زندگی زناشویی استقلال بیشتری داشته باشند در زندگی زناشویی سازگارترند در حالیکه در زنان ادراک صمیمیت بیشتر در خانواده اصلی با سازگاری بالاتر در زندگی زناشویی آنان ارتباط دارد (فرحبخش، 1390). در پژوهشی که نقش تجربه خشونت در دوران کودکی و الگوهای رفتاری خشونت و صمیمیت در دانشجویان متأهل مورد بررسی قرار گرفت، 266 دانشجوی زن و 266 دانشجوی مرد شرکت داشتند و نتایج نشان داد که بین زنان و مردان مورد مطالعه از لحاظ ابعاد مختلف صمیمت تفاوت معنیدار وجود ندارد. همچنین خشونت بطور کلی و تجربه خشونت در دوران کودکی، قویترین عوامل پیشبینیکننده صمیمیت زناشویی هستند (خمسه و حسینیان، 1389). پژوهشی دیگر بطور داوطلبانه از میان مراجعین مجرد معتاد و اعضای خانوادههای آنها با هدف بررسی اثربخشی تئوری سیستمی بوئن بر تمایزیافتگی و کارکرد خانواده اعضای خانوادههای دارای فرزند معتاد صورت گرفت. نتایج نشان داد که خانوادهدرمانی سیستمی بوئن موجب افزایش تمایزیافتگی و بهبود کارکرد افراد معتاد و اعضای خانوادههای آنها میشود (غفاری، رفیعی و ثنایی، 1389). در پژوهشی که با هدف بررسی روابط ساختاری آسیبشناسی خودتمایزی در خانوادهدرمانی بوئنی با بهزیستی ذهنی، سلامت روانی و بهداشت کیفیت زناشویی صورت گرفت، 560 نفر از مراجعان مراکز مشاوره و فرهنگسراهای سطح شهر اصفهان شرکت کردند. نتایج نشان داد که بین تفکیک خود با بهزیستی ذهنی، سلامت روانی و کیفیت زناشویی ارتباط معنیدار وجود دارد. از اینرو افرادی که میتوانند مرز عقاید و عواطف خود و دیگران را تشخیص دهند از سلامت و بهزیستی و کیفیت روابط زناشویی بالاتری برخوردارند (یوسفی، اعتمادی، بهرامی، بشلیده و شیربگی، 1389). رابطه بین تمایزیافتگی و رضایت زناشویی بررسی شد. 130 نفر از کارمندان متأهل دانشگاه که حداقل 5 سال از ازدواج آنها گذشته و دارای حداقل یک فرزند بودند در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین تمایزیافتگی با رضایت زناشویی ارتباط مثبت و معنیدار وجود دارد (علیکی و نظری، 1387). در پژوهشی رابطه بین سطح سلامت خانواده اصلی و رضایت زناشویی زنان متأهل دبیر شهرستان کرج مورد بررسی قرار گرفت. 150 نفر در این پژوهش شرکت کردند و نتایج نشان دادند که همبستگی مثبت معناداری بین رضایت زناشویی معنیدار وجود دارد. همچنین مؤلفههای سطح سلامت خانواده اصلی، استقلال و صمیمیت با رضایت زناشویی نیز همبستگی معنیدار مشاهده گردید (حسینیان، یزدی و جاسبی، 1386). 61 نفر از مراجعهکنندگان به مراکز قضایی و 61 نفر از افراد مایل به زندگی مشترک در یک پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که افراد متقاضی طلاق سطح تمایزیافتگی پایینتری نسبت به افراد مایل به زندگی مشترک دارند (محسنیان، کرملو و گنجوی، 1386). نتایج پژوهشی در بررسی ساخت خانواده دختران فراری و اثربخشی خانوادهدرمانی سیستمی نشان داد که خانواده دختران فراری در سازههای «نقشهای خانوادگی»، «حل مشکل» و «ابراز عواطف» عملکردی پایینتر از هنجار جامعه دارند. همچنین درمان سیستمی به همراه درمانگری حمایتی منجر به بهبود ساختار خانواده دختران فراری و عملکرد آنها میشود (حمیدی، افروز، کیامنش و رسولزاده طباطبایی، 1384). در پژوهشی 504 نفر از دانشآموزان دختر و پسر شرکت داشتند. نتایج نشان داد که استقلال و کنترل از متغیرهای جوّ خانواده با انگیزش پیشرفت رابطه معنیداری داشتهاند (دارابی، 1378).

2-3-1-3- حمایت اجتماعی
در پژوهشی ارتباط مشکلات روانی- اجتماعی با درک از حمایت اجتماعی در خانوادههای معتادین مطالعه شد. 400 عضو درجه یک افراد معتاد مراجعهکننده به یک مرکز ترک اعتیاد در گرگان در پژوهش شرکت کردند. نتایج نشان دادند که برخورداری از حمایت اجتماعی بالا در مواجهه و سازگاری بهتر خانوادههای معتادین با عوامل تنشزا و تأمین سلامت روانی، اجتماعی آنها نقش بسزایی دارد (منچری، حیدری و قدوسی، 1392). در پژوهشی میزان حمایت اجتماعی ادراکشده و دینداری در افراد مبتلا به بیماری PTSD، همسران آنها و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره حمایت اجتماعی، صمیمیت جنسی، حمایت عاطفی، عوامل اجتماعی Next Entries منابع پایان نامه درباره حمایت اجتماعی، رضایت از زندگی، سازگاری زناشویی، رضایت از زندگ