منابع پایان نامه درباره راهبرد مناسب، ابزار پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

جهت گردآوري اطلاعات و شناخت منطقه از دو روش كتابخانه اي و ميداني استفاده شده است. ابزارهاي تحقيق عبارتند از:
در روش کتابخانهاي (فيش برداري از کتب، مقالات، اسناد، نتايج سمينارها، اينترنت و همچنين استفاده از آمارو اطلاعات مرکز آمار ايران، نقشه هاي پايه تفصيلي در مقياس 2000/1 و جامع شهر، عكسهاي هوايي و تصاوير ماهواره اي منطقه، بلوک آماري) که در اين مرحله هدف شناخت مطالعات انجام شده، آمار و اطلاعات در رابطه با موضوع مي باشد.
در روش ميداني: پرسشنامه، مصاحبه ( با ساکنين، مغازه‏داران و مسئولين ) و مشاهدات ميداني استفاده خواهد شد.
در مرحله شناخت: کسب اطلاعات و انجام مطالعات مورد نياز با روشهاي ذيل انجام شده است :
مراجعه به اسناد و مدارک کتابخانهاي به منظور کسب اطلاعات در زمينه مدارک، تصاوير، نقشه ها و طرح هاي به اجرا درآمده در خصوص طرح
مراجعه به اسناد و مدارک طرح هاي مشاوران داخلي
تدقيق اطلاعات موجود از طريق برداشتهاي ميداني و پرسشنامه.
گردآوري اطلاعات محدوده (کالبدي، اجتماعي، اقتصادي، تاريخي)، از طريق عمليات پيمايشي و سپس اين اطلاعات از طريق نرمافزارهايArc GIS و Auto Cad به نقشه تبديل شدهاند.
اطلاعات مورد نياز از طريق اسنادي و کتابخانه اي با مراجعه به اسناد و قوانين و مقررات و همچنين مطالعه مقررات حاکم بر دستگاه هاي اداري ذيربط صورت گرفته است. از جمله روشهاي مورد استفاده مشاهده روش کار و اجراي طرح ها و شيوههاي تصميم گيري بوده است که با مراجعه به صورت جلسات و يا حضور در جلسات انجام يافته است. روش جمع آوري داده ها اسنادي ( کتابخانه، قوانين و مقررات، آئين نامه ها و بخشنامه ها) و پرسشنامه است که با استفاده از دو شيوه بررسي و پيمايش انجام گرفته شده است.
در مجموع مي توان گفت در اين تحقيق جهت جمع آوري اطلاعات مورد نياز، علاوه بر مطالعات کتابخانه اي، آمار و سرشماري هاي عمومي نفوس و مسکن و استفاده از بانک هاي اطلاعاتي موجود در شبکه اينترنت به منظور دستيابي به پيشينه تحقيق، در مرحله ميداني انجام مراحل تحقيق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است.
به هنگامي كه پژوهشگر مي داند در پي چيست و چگونه بايد متغيرهاي خود را اندازه گيري كند، پرسشنامه ابزاري كارآمد براي گردآوري داده ها به شمار مي رود.
پرسشنامه37 يکي از رايج ترين ابزار پژوهش و روش مستقيم براي کسب داده هاي پژوهش است. پرسشنامه مجموعه اي از سؤال هايي است که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را مي دهد.
3-4-2- روايي و پايايي پرسشنامه
الف) روايي38
منظور از روايي آن است که ابزار يا روش توصيف متغيرهاي تحقيق براي هدف مورد نظر که همان توصيف و اندازه گيري متغير تحقيق است از کارائي لازم برخوردار باشد ( ميرعربشاهي، 1385، 127).
روش هاي متعددي براي تعيين اعتبار ابزار اندازه گيري وجود دارد که از ميان آنها مي توان به تعيين روايي محتوايي و روايي صوري اشاره نمود.
بدين ترتيب جهت سنجش روايي محتوايي و صوري پرسشنامه هاي تحقيق، علاوه بر نظرات اساتيد محترم راهنما و مشاور و ساير افراد صاحب نظر از جديدترين مقالات و نظريه هاي علمي موجود در زمينه هاي مذکور بهره گرفته شد که همگي روايي پرسشنامه ها را مورد تأييد قرار دادند.
ب)‌پايايي39
پايايي يک ابزار اندازه گيري، عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گيري هر آنچه اندازه مي گيرد (بيابانگرد، 1384، 345). و يا به عبارت ديگر پايايي درجه اي است که براساس آن ابزار اندازه گيري، در افراد مشابه در زماني ديگر نتايج مشابهي را به دست مي دهد (خوي نژاد، 1380، 344). به عبارت ديگر، ابزار پايا يا معتبر ابزاري است که از خاصيت تکرارپذيري و سنجش نتايج يکسان برخوردار باشد ( حافظ نيا، 1390، 158).
در اين پژوهش، محقق جهت سنجش پايايي پرسشنامه هاي خويش از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده نموده است. اين ضريب براي پرسشنامه 84/0 برآورد گرديد.
3-5-متغيرهاي تحقيق
متغيرهاي مستقل نقش علّت را بازي ميکنند و توسط پژوهشگر، اندازهگيري، دستکاري و يا انتخاب ميشوند تا تأثير يا رابطه آن با متغيرهاي ديگر اندازهگيري شود و متغيري است که از طريق آن متغير وابسته پيشبيني ميگردد. در تحقيق آزمايشي متغير مستقل توسط محقق دستكاري ميشود تا اثر آن بر روي متغير وابسته، مشاهده و اندازهگيري شود اما در تحقيق غيرآزمايشي متغير مستقل توسط محقق دستكاري نميشود ولي متغيري است كه فرض ميشود بر متغير وابسته تأثير دارد.
متغير وابسته تابع تغييرات متغير مستقل ميباشد يا در واقع معلول آن به حساب ميآيد. بنابراين متغير وابسته متغيري است که مشاهده يا اندازهگيري ميشود تا تأثير متغير مستقل بر آن معلوم و مشخص شود. اين متغير بر عکس متغير مستقل در اختيار محقق نيست و او نمي تواند در آن تصرف و دستکاري نمايد.
الف- متغير تابع (وابسته): تحقق پذيري طرح ساماندهي و احياء بافت مرکزي و فرسوده شهر کرمانشاه
ب- متغرهاي مستقل: الزامات مديريتي- نهادي، الزامات اجتماعي- مشارکتي، الزامات اقتصادي و مالي، الزامات فرايندي طرح، الزامات حقوقي – قانوني، الزامات کالبدي- فضايي، الزامات محيط زيستي، الزامات فني و تکنولوژيکي
3-6- روش تجزيه و تحليل داده‏ها
تجزيه و تحليل به عنوان فرايندي از روش علمي، يکي از پايه هاي اساسي هر روش تحقيقي است. تجزيه و تحليل به طور کلي عبارت از ” روشي است که از طريق آن کل فرايند پژوهشي، از انتخاب مسئله تا دسترسي به يک نتيجه، هدايت مي شود” (دلاور، 1390، 292).
براي تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده و تبديل آنها به اطلاعاتي که با آنها بتوان فرضيه ها را آزمود بايد مجموعه اي از قواعد را رعايت کرد و تکنيک ها و فنون آماري مناسب با داده ها را برگزيد ( محمد پور، 1385، 222). در اين پژوهش براي تجزيه و تحليل اطلاعات از روش تحليل محتوا و از نرافزارهاي expert choice براي وزندهي به عوامل و مقايسه دودويي آنها و از مدل SWOTبراي راهبرد مناسب پژوهش استفاده شده است. از SPSS نيز براي تحليل عوامل و رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته استفاده شده است.
3-7- محدوده مورد مطالعه
بافت مرکزي و فرسوده شهر کرمانشاه محدودهاي با مساحت تقريبي 285 هکتار که از شمال به خيابانهاي سيلو، اميري و کشاورز، ازشرق به خيابانهاي اسدآبادي و شريعتي، از غرب به خيابان‏هاي کارگر و شهيدمدني، از جنوب به خيابان فاطمي محدود است. مساحت اين بافت 85/2 درصد از مساحت شهر را شامل مي شود. و جمعيت آن 26797 نفر بوده است که 14/3 از جمعيت شهر (851405) را در برگرفته است. تراکم ناخالص جمعيت 117 نفر در هکتار و تراکم خالص جمعيت آن 164 نفر در هکتار، با 6162 واحد مسکوني و 9041 خانوار با بعد خانوار 6/3 نفر در خانوار، با تراکم 46/1خانوار در واحد مسکوني که در مقايسه با شهر که 17/1 مي باشد نسبت بالاتري را به خود اختصاص داده است. و سرانه ناخالص 5/85 متر مربع را داراست.

جدول شماره 3-1- وضعيت شهر و بافت مرکزي شهر کرمانشاه

رديف

عنوان

سطح کل منطقه
(هکتار )

جمع سطوح خالص ( هکتار )

سطوح مسکوني
( هکتار )

جمعيت منطقه
1
شهر
10106
6312
2/1975
٨٥١٤٠٥
2
بافت مرکزي شهر
285
3/261
6/139
33328

شکل1- موقعيت و مشخصات محدوده هاي بافت مرکزي و فرسوده شهر کرمانشاه
مأخذ: (طرح ساماندهي بافت مرکزي شهر کرمانشاه)

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره توسعه شهر، ارزش افزوده، توسعه دانش، روش پژوهش Next Entries مقاله رایگان درمورد قانون اساسی، تاریخ ایران، تاریخ معاصر ایران، جنگ جهانی اول