منابع پایان نامه درباره دوره اول متوسطه، برنامه های آموزشی، تعلیم و تربیت، فرآیند تدریس

دانلود پایان نامه ارشد

سائل و استدلال ریاضی در فرآیند آموزش، پیشنهاد می شود پژوهش های مشابهی در دوره های ابتدایی و متوسطه ی دوم انجام گردد .

4-پژوهش هایی انجام شود که متکی بر مشاهدات کلاسی و مطالعات موردی باشد به ویژه پژوهش- هایی که رفتار دانش آموزان و معلمان را در حین اجرای تدریس مبتنی بر الگوی E5 و عکس العمل های آنها را مورد بررسی قرار دهد .
5-از آنجایی که دبیران ریاضی از روش تدریس مبتنی بر الگوی E5 اطلاع کافی ندارند پیشنهاد می شود پژوهشی برای بررسی توانایی معلمان در کاربست این روش در کلاس درس ریاضی انجام گردد.

5-6-2-پیشنهادهای برگرفته از پژوهش

با توجه به اینکه یافته های این پژوهش نشان داد آموزش مبتنی بر الگوی E5 بر توانایی به کاربستن ریاضی دانش آموزان تاثیر مثبت دارد؛ بنابراین پیشنهاد می شود دبیران در کلاس های درس ریاضی از این الگو در جهت تقویت و ارتقای توانایی به کاربستن ریاضی استفاده نمایند .
همچنین یافته های این پژوهش نشان داد آموزش مبتنی بر الگوی E5 بر توانایی استدلال ریاضی دانش آموزان تاثیر مثبت دارد با توجه به این که دانش آموزان در دوره اول متوسطه از نظر ابعاد رشدی در مرحله ی تفکر انتزاعی قرار دارند لذا پیشنهاد می شود دبیران ریاضی فرصت های آموزش مبتنی بر الگوی E5 را در جهت تقویت توانایی استدلال ریاضی دانش آموزان فراهم نمایند.
از آنجا که یافته های این پژوهش نشان داد آموزش مبتنی بر الگوی E5 بر توانایی شناختی ریاضی دانش آموزان پایه هشتم تاثیر گذار است. پیشنهاد می شود با توجه به جایگاه ضعیف ایران در آزمونهای بین المللی تیمز، به نظر می رسد یکی از از برنامه هایی که متخصصان تعلیم و تربیت، برنامه ریزان درسی، آموزشگران، پژوهشگران و دیگر دست اندرکاران؛ می توانند انجام دهند که هم در تدوین محتوا و هم به عنوان یک روش در کلاس درس مفید واقع گردد و جایگاه کشور را در تیمز ریاضی ارتقا بخشد استفاده از این الگو در برنامه های آموزشی باشد.
از آنجا که یافته های این پژوهش نشان داد آموزش مبتنی بر الگوی E 5 نسبت به روش معمول بر توانایی دانش آموزان در سطوح حیطه های شناختی ریاضیات تیمز تاثیر بیشتری دارد و از آنجا که دبیران ریاضی با آموزش مبتنی بر الگوی E 5 آشنایی کافی ندارند لذا پیشنهاد می شود دست اندرکاران دوره های ضمن خدمت، کارگاه های آموزشی مبتنی بر الگوی E5 را به همراه نمونه های عملی و اجرایی در کلاس درس ریاضی برگزار نمایند تا معلمان را با فرآیند این نوع تدریس، فواید و نحوه ی به کارگیری ان در کلاس درس آشنا نمایند .

با توجه به پژوهش حاضر، از آنجا که خود پژوهشگر شاهد افزایش انگیزه، فعالیت خودجوش و علاقمندی کلاس آزمایشی نسبت به فرآیند آموزش در طی جلسات آموزشی بود؛ پیشنهاد می نماید دبیران در کلاس های درس ریاضی از این روش آموزشی در جهت فعال نمودن و به تبع آن بالابردن انگیزه دانش آموزان نسبت به درس ریاضی استفاده نمایند.

پیوست ها

پیوست 1 : طرح درس پیداکردن مجموع زوایای داخلی در چند ضلعی ها
هدف کلی : آشنایی دانش آموزان با زاویه های داخلی چند ضلعی و پیداکردن مجموع زاویه های داخلی در یک چند ضلعی.
اهداف جزئی :
آشنایی با زاویه های داخلی چند ضلعی ها
آشنایی با فرمول پیداکردن زاویاهای داخلی در چند ضلعی ها
آشنایی با نحوه ی دلیل آوری منطقی و درست از نظر ریاضی
نشان دادن درستی فرمول با کمک استدلال ریاضی در طی همفکری بین گروه ها
شناخت عبارت جبری مجموع زاویه های داخلی یک چند ضلعی
آشنایی با شیوه های مختلف پیداکردن مجموع زوایای داخلی یک چند ضلعی
شناخت راه حل های عمومی پیداکردن مجموع زوایای داخلی در یک چند ضلعی
تعمیم ها و پیام های اصلی درس :
1-مجموع زاویه های داخلی یک چند ضلعی با مجموع زاویاهای داخلی تعداد مثلث های داخل آن برابر است.
2-فرمول ها، حکم کلی هستند که پذیرفته شده اند.
3-با استفاده از چند مثال نمی توان یک فرمول کلی را ثابت کرد.
4-با استفاده از تعاریف و حقایق پذیرفته شده می توان درستی یک فرمول را نشان داد.
5- فرمولی برای پیداکردن مجموع زوایای داخلی چند ضلعی وجود دارد.
هدف های رفتاری :
دانش آموزان با ید بتوانند:
مجموع زوایای داخلی یک چند ضلعی را پیداکنند.
در مورد راه حل های ارائه شده اظهار نظر کنند.
به نظرات و راه حل های هم کلاسی هایشان گوش فرا دهند.
را ه حل ها را توضیح و تعمیم دهند.
با همکاری یکدیگر فرمولی را برای پیدا کردن مجموع زوایای داخلی چند ضلعی ها ارائه دهند.
با مشارکت هم گروهی اش؛ در ستی فرمول را توضیح دهند.
پیش بینی اشکالات یا ابهامات دانش آموزان
1-ممکن است دانش آموزان مجموع زوایای داخلی مثلث را از یاد برده باشند.
2-ممکن است در مقایسه راه حل ها اشکال داشته با شند.
3-احتمال دارد در مورد راه حل های ارائه شده اظهار نظر نادرستی ارائه کنند.
4-ممکن است در نوشتن فرمول برای پیدا کردن مجموع زوایای داخلی چند ضلعی ها اشکال داشته باشند.
5-شاید تعدادی از دانش آموزان درک نکنند که مجموع زوایای داخلی چند ضلعی با مجموع زوایای داخلی تعداد مثلث های داخل آن برابر است.
پرسش های دبیر در فرآیند تدریس:
1-معنی زاویه های داخلی در یک چند ضلعی چیست؟
2-مجموع زوایای داخلی یک مثلث چند درجه است.؟
3-اگر دانش آموزان فرمولی برای پیداکردن مجموع زوایای داخلی یک چند ضلعی ارائه می دهند از آنها می پرسم آیا می توانید این گفته را با عبارت جبری بیان کنید.
4-از دانش آموزان می پرسم آیا می توانند درستی فرمول خود را با دلیل و ارائه ی مثال توضیح دهند.
زمان اجرای تدریس : 75 دقیقه
اجرای روش تدریس مبتنی بر الگوی E5 :
مراحل اجرای الگوی تدریس E5 در کلاس ریاضی به شرح زیر است :
مرحله ی اول، ایجاد انگیزه : ابتدا بعد از مطرح شدن مسئله ؛ سوال مطرح می کنیم و یک فرصت برای هم فکری دانش آموزان ( سه نفری ) داده می شود و از دانش آموزان می خواهیم با همیار خود در باره ی مسئله هم فکری کنند.
مرحله ی دوم، کاوش و فعالیت :
در این مرحله، دانش اموزان را در حیطه ی سوال مطرح شده به تفکر با همیارشان تشویق می کنیم.
وظایف گروه ها: در این مرحله شامل 1- یادداشت برداری 2- انجام فعالیت های خواسته شده توسط معلم 3- بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مورد آموزش 4- پیش بینی راه حل ها و پاسخ های احتمالی می باشد.
مرحله ی سوم ، شرح و توصیف: در این مرحله از دانش آموزان می خواهیم برای فعالیت هایی که انجام داده اند توضیح منطقی و مستدل ارائه دهند. از هر گروه یک نفر انتخاب می کنیم تا به توصیف مشاهدات گروه خود بپردازند. این توصیف می تواند با استفاده از برگه یادداشتی که توسط همیارش تکمیل شده صورت بگیرد. ( احتمالا بین گروه ها نیز بحث ها و اختلاف نظرهایی وجود خواهد داشت )
مرحله ی چهارم، شرح و بسط : در این مرحله می توانیم با بیان مثال های بیشتر در باره ی مسئله ی اصلی به دانش آموزان کمک کنیم تا خودشان مسئله را حل کرده و پاسخ سوالات خود را بیابند. از دانش آموزان می خواهیم از آموخته ها و یادگیری های قبلی خود برای بسط و تعمیم به دیگر مفاهیم مسئله استفاده کنند.
مرحله ی پنجم، ارزشیابی : در این مرحله از هر گروه می خواهیم گزارش کاملی از فعالیت خود ارائه دهند سپس این گزارش را در اختیار گروه های دیگر قرار می دهیم (و از هر گروه می خواهیم براساس معیارهای تعیین شده ی و با راهنمایی معلم) به ارزشیابی کار گروه دیگر بپردازند.
فضا و مدل کلاس: با توجه به روش تدریس مبتنی بر الگوی E5 ( بحث و هم فکری گروهی دانش آموزان و کل کلاس ) دانش آموزان به صورت نیم دایره می نشینند و معلم نیز مانند یکی از آنان در قسمتی از این دایره قرار می گیرند. ( البته معلم بیشتر در حال چرخش بین گروه هاست )

ارزشیابی پایانی :
1-اندازه ی مجموع زاویه های داخلی یک بشقاب که به شکل هشت ضلعی است را پیدا کنید.
2-اندازه ی مجموع زاویه های داخلی یک n ضلعی را به صورت یک عبارت جبری بنویسید.
3- فکر می کنید مجموع زاویه های داخلی یک هفت ضلعی چند درجه است ؟ حدس بزنید سپس به بررسی حدس خود بپردازید .
تکلیف منزل :
1-بر اساس آموخته های درس امروز، جدول داده شده را کامل کنید.
مجموع زاویه های داخلی
تعداد ضلع ها
؟
10
1800
؟

؟
15

2-از نوشته ی زیر چه مطلبی برداشت می کنید ؟ (توضیح دهید )
(n-2)x180=n x 180 – 2 x 180 =180 n – 360

پیوست 2: گزارش اجرای تدریس ریاضی مبتنی بر الگوی E5
موضوع : پیدا کردن مجموع زاویه های داخلی در چند ضلعی ها
مساله : الف ) معنی زاویه ی داخلی در چند ضلعی چیست؟ با دلیل توضیح دهید و شکل آن را نمایش دهید.
( ب) در یک مثلث چند زاویه ی داخلی وجود دارد؟ و مجموعه زوایای داخلی در یک مثلث چند درجه است ؟
( ج) دریک مربع مجموعه زوایای داخلی چند درجه می باشد؟
(د) در یک پنج ضلعی مجموعه زوایای داخلی چندذ درجه می باشد؟
( ه ) در یک n ضلعی مجموعه زوایای داخلی چند درجه می باشد؟
بعد از مطرح کردن مسئله؛ دانش آموزان به صورت سه نفری برروی مسئله هم فکری کردند و دبیر با گردش در بین گروه ها و نظاره ی کار هر گروه آنها را تشویق به مشورت با یکدیگر کرد و سپس مراحل الگوی تدریس مبتنی بر E5 با مراحل ایجاد انگیزه، فعالیت و کاوش، شرح و توصیف، شرح و بسط و ارزشیابی در کلاس صورت گرفت:
دبیر: حالا که زمان هم فکری تمام شد از شما می خواهم پای تابلو بیایید و راه حل های گروه خود را ارائه دهید. قبل از اینکه پای تابلو بیایید یادتان باشد که قرار گذاشتید به اظهار نظر های دوستانتان خوب گوش کنید و بعد با اجازه ی من یک نفر از هر گروه صحبت کند و دلایل خود را در مورد رد یا قبول راه حل دوستتان ارئه دهد.
دبیر : حالا از حسنلو می خواهم برای ارائه ی راه حلش پای تابلو بیاید.
حسنلو : به نظر من زاویه هایی که در داخل مثلث است زاویه ی داخلی آن هست. این هم شکل آن.

در مثلث سه زاویه ی داخلی وجود دارد و سال گذشته ما خواندیم که مجموعه ی زاویه های داخلی یک مثلث 180 درجه می شود.
دبیر: ( روبه دانش آموزان ) نظر شماها چیست؟ دست بالا کنید و به داداشی اجازه ی صحبت می دهد.
داداشی: از نظر من راه حل حسنلو درست است و درقسمت آخر آن به نظر من اگر سه زاویه ی داخلی یک مثلث را ببریم و به هم بچسبانیم یک نیم صفحه ایجاد می شود. که 180 درجه است و نیازی نیست که حفظ کنیم.

دبیر : بقیه ی دانش آموزان نظر شان را اعلام کنند.
رحما نی: من با نظر حسنلو و داداشی موافقم هر دو درست می گویند.
دبیر: نظر بقیه چیست؟ (اکثر دانش آموزان با راه حل های ارائه شده موافقت می گویند)
دبیر: رو به دانش آموزان راه حل داداشی را با همراهی خود او در پای تابلو می نویسد و از دانش آموزان می خواهد مجموع زوایای داخلی مربع را بدست آورد.
دبیر ( بعد از فرصت همفکری): چه کسی می خواهد راه حلش را بگوید. (سلطانی اجازه ی اظهار نظر می خواهد)
سلطانی: به نظر من در یک مربع ما چهار زاویه ی 90 درجه داریم که اگر آن چهار زاویه را با هم جمع کنیم می شود 360 درجه یعنی در یک مربع مجموع زوایای داخلی آن می شود 4 را در 90 ضرب کنیم که می شود 360درجه .

دبیر: بقیه ی دانش آموزان چه نظری دارند؟( اگر راه حل جدیدی به نظرتان می رسد توضیح دهید.)
همتی: به نظر من یک مربع از دو مثلث درست شده است . و ما از قبل می دانیم که مجموع زوایای داخلی یک مثلث 180 درجه می شود. حال ما دو مثلث داریم یعنی 2 در 180 که می شود 360 درجه
دبیر: نظر بقیه چیست؟ آیا با راه حلهای دوستتان موافق هستید؟ (اکثر دانش آموزان راه حل دوستانشان را تایید می کنند و معلم از همتی می خواهد که راه حلش را با کشیدن شکل؛ رو به دانش آموزان نشان دهد.

دبیر : از دانش آموزان می خواهد مجموع زوایای داخلی یک 5 ضلعی را بدست آورند و آن را به صورت جبری بنویسند.
دبیر : حال با همفکری یکدیگر جواب

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره تحلیل واریانس، آموزش ریاضی، دانش آموزان دختر، پیش آزمون Next Entries منابع پایان نامه درمورد مصرف کنندگان، بازاریابی، محیط زیست، زیست محیطی