منابع پایان نامه درباره خودکارآمدی، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

مورد نگرش دانش آموزان نسبت به ریاضیات در مالاوی آفریقا انجام داد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که در آغاز تحقیق نگرش مثبت نسبت دختران به ریاضی کمتر از پسران بوده و در پایان تحقیق نگرش مثبت دختران نسبت به ریاضی بیشتر از پسران شده است. چامدیمبا در این تحقیق بیان کرده که فیشر و ریکاردز97 (1998) در تحقیقی که انجام دادند دریافتند که نگرش دانش آموزان نسبت به ریاضیات در کلاسهایی که دانش آموزان از معلمان کمک و رهبری بیشتری دریافت می کنند، بیشتر تمایل به مثبت بودن دارند.
باسی، استکا، دل فیرو و کاپارا98 (2007) در پژوهش به بررسی باورهای خودکارآمدی تحصیلی و کیفیت تجربه یادگیری پرداختند. برای این منظور آنها دو گروه از نوجوانان 15 تا 19 ساله را در دو گروه جایگزین کردند. گروه اول متشکل از نوجوانان دارای خودکارآمدی تحصیلی بالا و گروه دوم متشکل از نوجوانان دارای خودکارآمدی تحصیلی پائین بود. این محققان پس از بررسی و تحلیل داده های به دست آمده از طریق خودسنجی دریافتند که دانش آموزان دارای خودکارآمدی تحصیلی بالا از سطح آرزوهای تحصیلی بالاتری برخوردا بودند و زمان بیشتری را صرف تکالیف می کردند. همچنینی آنها در مایسه با گروه دوم بیشتر فعالیتهای یادگیری رابا تجربه بهینه پیوند می دادند.
گولیتی(2007) مؤلفه های خودکارآمدی تحصیلی را در دانش آموزان دبیرستانی مورد بررسی قرار داد. او برای آزمون مؤلفه های نظریه خودکارآمدی بندورا(1997) را به عنوان مبنای کار خود قرار داد. او دریافت که موفقیت های گذشته، الگوی سازی، تشویق کلامی و برانگیختگی هیجانی نقش قابل توجهی در شکل گیری باورهای خودکارآمدی تحصیلی در دانش اموزان دارند و پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی و پیگیری تحصیلات و ادامه تحصیلات پس از دبیرستان و خودکارآمدی پایین و هم پایین بودن سطح پیشرفت تحصیلی و ترک تحصیل زودرس را پیش بینی می کند.
ایونسوک هنگ و یووت آکوبی(2006) در پژوهشی با عنوان مقایسه ویژگی انگیزشی و شناختی دانش آموزان
تیزهوش و عادی انجام داد نتایج نشان داد که این دو گروه از لحاظ باورهای انگیزشی با هم تفاوت ندارند اما در راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و راهبردهای فراشناختی با هم تفاوت داشتند.
سامسون و کین99 ( 2005) در پژوهشی با عنوان تاثیر اعتیاد به اینترنت در عملکرد تحصیلی به این نتیجه رسیدند که همانند سایر گونه های اعتیاد، وابستگی به اینترنت نیز با علایمی چون اضطراب، افسردگی، کج خلقی، تفکرهای وسواسی، کنارگیری و از هم گسیختگی روابط اجتماعی همراه است. از سوی دیگر با آنکه روابط افراد در جهان مجازی افزایش می یابد، از روابط آنان در جهان واقعی کاسته می شود و احتمال افت عملکرد آموزشی آنان نیز بالا می رود.
چالاوات و دبییکز( 2004) در پژوهشی با عنوان مقایسه باورهای انگیزشی و یادگیری خودتنظیمی دانش آموزان که بر روی 300 نفر از دانش آموزان انجام داد به این نتیجه رسیدند که یادگیری خود تنظیمی زمانی اتفاق می افتد که افراد به صورت فعال در حیطه های فراشناختی ، انگیزش و رفتاری در فرآیند یادگیری خودشان مشارکت کنند.
2-4-2 مطالعات انجام شده در داخل کشور
پری، فاطمه(1390) نقش خودکارآمدی و تعلق مدرسه ای در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهر تبریز را مورد بررسی قرار داد. هدف این پژوهش بررسی نقش خودکارآمدی و تعلق مدرسه ای در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهر تبریز می باشد. به همین منظور نمونه ای متشکل از  377 نفر از بین دانش آموزان دختر و پسر شهر تبریز به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها ازپرسش نامه های تعلق مدرسه ای (SBQ) و پرسش نامه خودکارآمدی ( GSEE) استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از روشهای آماری و رگرسیون چندگانه نشان داد که تعلق مدرسه ای و ادراکات خودکارآمدی نقش معنادار در پیش بینی تغییرات پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارند .از سویی نتایج نشان داد که بین دانش آموزان دختر و پسر از نظر تعلق مدرسه ای و ادراکات خودکارآمدی تفاوت معنی دار وجود ندارد.
مینا چراغی (1390) به بررسی رابطه ی بین نگرش به رشته تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر رشته های علوم تجربی و کارودانش ناحیه یک اراک در سال تحصیلی 90-1389 پرداخت. وحجم نمونه 500 نفر از دانش آموزان دختر رشته علوم تجربی و کار و دانش  نتایج به دست آمده از تحقیق، حاکی از وجود رابطه ی معنی داری بین نگرش نسبت به رشته تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان دختر رشته کار و دانش و علوم تجربی ناحیه یک شهراراک بود.
اصلانی، لیلا(1389) رابطه بین نگرش به ریاضی، خودکارآمدی و اضطراب امتحان در دانش آموزان را مورد بررسی قرار داد. نگرش به ریاضی، خودکارآمدی ریاضی و اضطراب امتحان از متغیرهای مرتبط با عملکرد تحصیلی دانش آموزان محسوب می شود. هدف پژوهش حاضر” تعیین رابطه بین نگرش به ریاضی، خودکارآمدی ریاضی و اضطراب امتحان در دانش آموزان دبیرستانی بود. نمونه تحقیق شامل 239 دانش¬آموز بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه نگرش به ریاضی، پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی و پرسشنامه اضطراب امتحان استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چند متغیری و آزمون تحلیل واریانس چند متغیری صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین نگرش به ریاضی و خودکارآمدی ریاضی رابطه معنی دار وجود دارد.
طیموری فرد، عین الله(1388) نقش فراشناخت، هوش و خودکارآمدی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه را مورد بررسی قرار داد. هدف از پژوهش، بررسی نقش فراشناخت، هوش و خودکارآمدی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان سال اول متوسطه بود. نمونه‌ی پژوهش که به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای تصادفی انتخاب گردیدند شامل 298 دانش‌آموز (123 دختر و 175 پسر) سال اول دبیرستان شهرستان دنا از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد بود. برای اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه‌ی آگاهی فراشناختی (شراو و دنیسون، 1994)، خرده مقیاس خودکارآمدی (پینتریچ و دی گروت، 1990) و آزمون پیش‌رونده‌ی ریون (1938)  استفاده شد. نتایج حاصل از محاسبه‌ی پایایی و روایی ابزار‌‌ها با استفاده از ضرایب پایایی آلفای کرونباخ، بازآزمایی و همبستگی هر عامل با نمره‌ی کل حاکی از پایایی و روایی قابل قبول آزمون‌‌‌ها بود.
عباسی(1388) در پژوهشی تحت عنوان رابطه بین رضایت مندی روانی با خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانشجویان به این نتیجه رسید که هدفمندی در زندگی و رشد شخصی بیشترین قدرت پیش بینی کنندگی خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی را دارند. علاوه بر این ارتباط مثبت با دیگران، پذیرش خود و خود پیروی قدرت پیش بینی بالایی برای خودکارآمدی دارد. همچنین رابطه معناداری بین خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی وجود دارد.
محمدی(1388) در پژوهشی به بررسی رابطه بین سبک های شناختی با مهارتهای اجتماعی و خودکارآمدی نشان داد که اولاً سبک شناختی، مهرتهای اجتماعی و خودکارآمدی را تبیین می کند. یعنی می توان از طریق سبک شناختی و مهارتهای اجتماعی و خودکارآمدی آنان را پیش بینی کرده و با توجه به نتایج تحقیق، خودکارآمدی افراد را با سبک شناختی متکی به زمینه بیشتر از خودکارآمدی افراد با سبک شناختی مستقل از زمینه است.
عارفی و جلالی ( 1388) در تحقیقی متغیرهای باورهای انگیزشی و یادگیری خود تنظیمی را در دو گروه دانش آموزان تیز هوش و عادی در شهر شیراز مورد مقایسه قرار دادند. نتایج پژوهش نشان داد که بین دو گروه دانش آموزان تیزهوش و عادی از نظر باورهای انگیزشی و راهبردی یادگیری خودگردانی ، تفاوت معناداری وجود دارد و از میان ابعاد باورهای انگیزشی بعد جهت گیری هدف و از میان راهبردهای یادگیری خود تنظیمی ، بعد فراشناختی در دانش آموزان تیزهوش میانگین بیشتری را کسب کرده است.
حافظی ، افتخار و سیدنژاد(1387) در پژوهشی تحت عنوان مقایسه باورهای انگیزشی ، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دبیرستان تیز هوش و عادی شهر اهواز به این نتیجه رسیدند که بین دو گروه تیزهوش و عادی از لحاظ باورهای خود تنظیمی تفاوتی دیده نشده است.
محسن پور ، حجازی و کیامنش ( 1386) در پزوهشی با عنوان بررسی نقش کارآمدی ، اهداف پیشرفت و راهبردهای یادگیری و پایداری در پیشرفت تحصیلی درس ریاضی به این نتیجه رسیدند که راهبردهای خودنظم دهی با عملکرد تحصیلی رابطه دارد.
حق شناس ، چمنی و فیروزآبادی( 1385) در پژوهشی مقایسه ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دبیرستان های تیز هوش و عادی انجام داند. نتایج پژوهش نشان داد که دانش آموزان دبیرستان های تیزهوشان از نظر برخی از ابعاد شخصیتی با دانش آموزان عادی متفاوت است.
جلیلوند و اژه ای (1374) در پژوهشی بر روی دانش آموزان شهر تهران نشان دادند که محیط های آموزشی مربوط به تیز هوشان و عادی می تواند در پرورش ویژگی های شخصیتی تفاوت ایجاد کند و این تفاوت مستقل از جنسیت است . این پژوهش نشان داد که محیط آموزشی می تواند ویژگی های شخصیتی متفاوتی را مستقل از هوش ایجاد کند.

فصل سوم
روش اجرای تحقیق

3-1 روش تحقیق:
با توجه به این که این پژوهش به بررسی نقش اعتیاد به فناوری اطلاعات بر راهبردهای خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می پردازد لذا پژوهش حاضر از لحاظ هدف توصیفی از نوع همبستگی100 می باشد. تحقیق همبستگی که خود زیر مجموعه تحقیقات توصیفی (غیر آزمایشی) است با این هدف انجام می‌شود که رابطه میان متغیرها101 را نشان دهد.

3-2 مدل مفهومی متغیرها

3-3 جامعه آماری:
جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان بندرعباس می باشند که تعداد آنها 1800 نفر می باشد.

3-3-1 حجم نمونه
حجم نمونه که از بین جامعه آماری مورد مطالعه ا تعداد 367 نفر با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب می شوند.

3-4 روش گردآوري داده‏ها :
روش مورد مطالعه میدانی و ابزار مورد استفاده پرسشنامه های گرایش به اعتیاد )، راهبردهای خودتنطیمی و نمره معدل نیمسال اول 92-91دانش آموزان می باشد.
پرسشنامه اعتیاد به فناوری اطلاعات : در این پژوهش از پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ ( 1999) استفاده گردیده است.اين پرسشنامه استاندارد است و روايي وپايايي آن در مطالعات قبلي با آلفاي كرونباخ 90/0 گزارش شده است. نسخه فارسي اين مقياس در ايران نيز مورد استفاده قرار گرفته و ناستي زايي پايايي آن را با آلفاي كرونباخ 81/0 و قاسم زاده با آلفاي كرونباخ 88/0 تایید کرده اند (به نقل از بحری و همکاران، 1390).
پایایی این پرسشنامه که بر روی تعداد 30 نفر از جامعه اماری انجام پذیرفت ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه 87/0 بدست آمد.
پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنطیمی : این مقیاس توسط پنتریچ و دی گروت(1990) طراحی شد. و در سال 1376 به وسیله موسوی نژاد ترجمه شد این پرسشنامه شامل 2 مقیاس راهبردهای یادگیری( راهبردهای شناختی سطح بالا، راهبردهای شناختی سطح پایین و خود نظم دهی) و باورهای انگیزشی( خودکارآمدی، ارزش گذاری درونی و اضطراب امتحان) و دارای 47 گویه است که در مقیاس پنج طیفی لیکرت ارائه شده است. پنتریچ و دی گروت به روش تحلیل عوامل در این پرسشنامه 5 عامل راهبردی انگیزشی برای یادگیری مشخص گرده، پایایی آن را مورد محاسبه قرار داده اند، به طوری که مقیاس خودکارآمدی(83/0)، ارزش گذاری درونی(87/0)، اضطراب امتحان(75/0)، استفاده از راهبردهای شناختی(83/0) و خود نظم دهی (74/0) بوده است. ضرایب خرده مقیاس های خودتنظیمی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برای ارزش گذاری درونی 86/0 و اضطراب امتحان 78/0 و راهبردهای شناختی 83/0 و خود نظم دهی 78/0 و خودکارآمدی 73/0 به دست آمد.
پایایی این پرسشنامه که بر روی تعداد 30 نفر از جامعه اماری انجام پذیرفت ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه 89/0 بدست آمد.

3-5

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، خودکارآمدی Next Entries منابع پایان نامه درباره فناوری اطلاعات، انحراف معیار، سطح معنادار