منابع پایان نامه درباره خودتنظیمی، راهبردهای یادگیری، بهبود یادگیری

دانلود پایان نامه ارشد

كدام اطلاعات نياز دارد واز تركيب وتجزيه و تحليل وارزشيابي چه نوع منبعي مي تواند معرفت شخصي خود را بسازد .
در نتيجه، تعامل از طريق يادگيري الكترونيكي كه منابع متعدد دانش را در اختيار يادگيرنده قرار مي دهد، با ايجاد فرصت هاي انتخاب مبني بر نياز يادگيرنده موجب ميشود كه يادگيرنده در ساختن دانش ، ارزشيابي از عملكرد تحصيلي در محيط يادگيري الكترونيكي، انتخاب هدف، تنظيم زمان و برنامه ريزي براي رسيدن به خود تنظيمي فعالانه عمل كند.
2-2-1 نظریات یادگیری خودتنظیمی
نظریه و تحقیق در زمینه یادگیری خودتنظیمی از اواسط دهه 1980 در پاسخ به این سوال که چطور يادگيرندگان بر فرایندهای یادگیری خودشان مسلط می شوند، مطرح شد ( زیمرمن33، 2001 ) . زیرا از آن زمان بر خودگردانی و مسئولیت فردی يادگيرندگان در زمینه برعهده گرفتن یادگیری خودشان مورد تاکید قرار گرفت ( پاریس و وینوگرد34، 2007 ) یادگیری خودتنظیمی دارای بار ارزشی زیادی است زیرا بر چگونگی تعیین اهداف و راهبردهای یادگیری توسط خود فرد و چگونگی درک او از وظایف محوله و کیفیت یادگیری ای که حاصل می شود ؛ می پردازد ( پاریس و وینوگرد ، 2007 ) .
زیمرمن ( 2001 ) یادگیری خودتنظیمی را یک فرایند خودهدایتی می داند که از طریق آن یادگیرندگان توانایی های ذهنی شان را به مهارتهای علمی مرتبط به تکلیف تبدیل می کنند ؛ این رویکرد یادگیری را فعالیتی می داند که يادگيرندگان به روشی فعال انجام می دهند . زیمرمن ( 2002 ؛ به نقل از سانگر و تکایا، 2006 ) معتقد است که خودتنظیمی فرایندی است که يادگيرندگان برای فعال سازی و حفظ افکار ، رفتارها و هیجاناتشان در راه دستیابی به اهدافشان ؛ مورد استفاده قرار می دهند .یادگیری خودتنظیمی از نظر چن ( 2002 ) عبارتست از فعالیت خود آغازگری یادگیری ، که شامل تعیین هدف ، تنظیم تلاش ها برای رسیدن به هدفهای خودنظارتی ، مدیریت زمان و تنظیم محیط فیزیکی و اجتماعی یادگیری می باشد . شانک35 ( 1997، به نقلِ سيف، 1386 ) نیز معتقد است خودتنظیمی به استفاده از راهبردها و فرایندهایی اشاره دارد که موجب فعال شدن و حفظ و تداوم تفکر ، آموخته ها ، رفتارها و عواطف به منظور دستیابی به اهداف می شود . به عبارت دیگر یادگیری خود تنظیمی ، برعهده گرفتن مسئولیت یادگیری فرد توسط خودش از طریق هماهنگ ساختن مهارتهای تفکر است .
به طور کلی می توان نتیجه گرفت الگوی یادگیری خودتنظیمی برای آموزش این موضوع به يادگيرندگان است که ، رفتارشان آموختنی است و می توانند اثرات رفتاری خود را بررسی نموده ، محیط های یادگیری را چنان سازماندهی کنند که رفتارشان بازدهی بیشتری پیدا کند ( زیمرمن ، 2001) .
2-2-2 راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
راهبردهای یادگیری ، فنون یا روش هایی هستند که يادگيرندگان برای اکتساب اطلاعات از آنها استفاده می
کنند (دمبو36 ، 1994) .
نظریه پردازان طبقه بندی های مختلفی از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ارائه کرده اند . اما بطور کلی دراکثر این طبقه بندی ها ، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی به سه دسته ،طبقه بندی شده اند (سيف ، 1386) كه باتوجه به متغيرات اين مقاله ما از توضيح راهبرد اول كه راهبردشناختي نام دارد صرف نظر ميكنيم: – راهبردهای فرا شناخت – راهبردهای مدیریت منابع.
راهبردهای فرا شناختی ،راهبردهای فراشناختی نیز به سه دسته راهبرد تقسیم می شوند
الف : راهبردهای برنامه ریزی : به نظر می رسد این راهبردها به یادگیرنده در برنامه ریزی جهت استفاده از راهبردهای شناختی و نیز در فعال سازی یا برجسته نمودن جنبه های مرتبط دانش قبلی با تکلیف یادگیری جدید ، جهت سازماندهی و درک ساده تر مطالب کمک می کند. راهبردهای برنامه ریزی شامل تعیین اهداف مطالعه ، نگاه اجمالی انداختن به متن قبل از مطالعه ، پرسیدن سوالات کلی قبل از خواندن یک متن و تجزیه و تحلیل تکلیف می باشد ( پنتریچ37 ، 1999 ) . سیف ( 1386 ) نیز راهبردهای برنامه ریزی را شامل تعیین هدف برای یادگیری و مطالعه ، پیش بینی زمان لازم برای مطالعه ، تعیین سرعت مناسب مطالعه ، تحلیل چگونگی برخورد با موضوع یادگیری و انتخاب راهبردهای یادگیری مفیدمی داند.
ب : راهبردهای کنترل و نظارت : نظارت بر تفکر و رفتار علمی یک جنبه اساسی یادگیری خودتنظیمی است ( پنتریچ ، 1999) . منظور از کنترل و نظارت ، ارزشیابی یادگیرنده از کار خود برای آگاهی یافتن از چگونگی پیشرفت خود و زیر نظر گرفتن و هدایت آن است ( سیف، 1386 ) . برای اینکه خودتنظیمی صورت گیرد باید برخی اهداف ، استانداردها ، یا ملاک ها تعیین گردد تا فرد پیشرفت خود را با آنها مقایسه کند و از این طریق هدایت فرایند کنترل و نظارت امکان پذیر گردد . راهبردهای نظارتی یادگیرنده را به نواقصی که در توجه و یا درک و فهم او وجود دارد آگاه می سازد (پنتریچ ، 1999 ) . راهبردهای کنترل ونظارت شامل نظارت بر توجه در هنگام خواندن یک متن یا گوش دادن به یک سخنرانی ، خود ارزیابی از طریق استفاده از سوالاتی درباره مواد متن درسی برای چک کردن درک ، نظارت کردن بر درک از یک سخنرانی و استفاده از راهبردهای آزمون گیری ( مثلا نظارت بر سرعت و انطباق دادن با زمان موجود ) در یک موقعیت آزمون می باشد ( همان منبع ) . سیف ( 1386 ) نیز راهبردهای کنترل و نظارت را شامل، نظارت بر توجه در هنگام خواندن یک متن ، از خود سوال پرسیدن به هنگام مطالعه و کنترل زمان و سرعت مطالعه می داند . این راهبردها به یادگیرنده کمک می کنند تا هر وقت به مشکلی بر می خورد به سرعت آن را تشخیص داده ، در رفع آن بکوشد .
ج : راهبردهای نظم دهی
راهبردهای نظم دهی انعطاف پذیری در رفتار یادگیرنده را موجب می شود و به او کمک می کند تا هر زمان که برایش ضرورت داشته باشد روش و سبک یادگیری خود را تغییر دهد ( سیف ، 1386 ). راهبردهای نظم دهی با راهبردهای کنترل و نظارت به طور هماهنگ عمل می کنند . در حالی که يادگيرندگان ،یادگیری و پیشرفت شان را در دسترسی به بعضی از اهداف یا ملاک ها مورد نظارت و کنترل قرار می دهند این فرایند نظارت ، نیاز به فرایند تنظیم را به منظور هماهنگ نمودن رفتار در راستای هدف مورد نظر یا نزدیک تر شدن به معیار مورد نظر ، ضروری می سازد . بطور کلی راهبردهای تنظیمی از طریق کمک به يادگيرندگان در تصحیح رفتار و روش های مطالعه و رفع نواقصی که در درک و فهم آنها وجود دارد ، به بهبود یادگیری کمک می کنند ( پنتریچ ، 1999 ) .
2-2-3 راهبردهای مدیریت منابع
نظریه های شناختی ـ اجتماعی معتقدند که فرایندهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای همراه با آن تحت تاثیر محیط های اجتماعی و فیزیکی قرار می گیرد . براین اساس محققان اظهار می دارند که مدل سازی و ساختار فضا ابزاری ابتدایی هستند که از طریق آنها باید به آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی پرداخت ( زیمرمن ، 2002 ؛ به نقل از سانگر وتکایا ، 2006 ) .
2-2-4 ویژگی های یادگیرندگان خودتنظیم گر
یادگیرندگان خودتنظیم گر شرکت کنندگان فعالی در فرایند یادگیری هستند ( زیمرمن ، 1990) . این يادگيرندگان در تعقیب اهداف شخصی یادگیری از راهبردهای متعدد یادگیری استفاده می کنند و بطور پیوسته بر پیشرفتشان نظارت دارند . یادگیرندگان خودتنظیم گر در تلاش هایشان ، جهت یادگیری از خود پافشاری نشان می دهند و راهبرد های شان را در صورت لزوم جهت بهبود یادگیری شان تغییر می دهند ( ولترز38 ، 1998 ) . محققان دریافته اند که یادگیری خودتنظیمی با موفقیت در تحصيل ارتباط دارد و شکست يادگيرندگان در تنظیم نمودن یادگیری شان یک دلیل اصلی برای عدم موفقیت تحصیلی است . یادگیرندگاني که از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی استفاده می کنند ، به لحاظ فرا شناختی ، انگیزشی و رفتاری بصورت فعالی در جریان یادگیری مشارکت می کنند (زیمرمن ، 1989 ، 1994 ) . راهبرد متناسب با هدفشان را انتخاب می کنند و بصورت مداوم پیشرفت خود را در جهت دستیابی به آن اهداف کنترل می کنند ( کواچ، 2000) . بطور کلی در یادگیری خودتنظیمی يادگيرندگان بر ایجاد فرصت مناسب برای طراحی و اجرای تکالیف یادگیری تاکید می کنند . در این نوع یادگیری دخالت معلم در عمل یادگیری تا اندازه زیادی کاهش می یابد به نحوی که می توان گفت در یادگیری خودتنظیمی يادگيرندگان به نوعی خودرهبری در یادگیری دست می یابند و خود معمار یادگیری خود هستند ( زیمرمن ، 2001 ) .
2-2-5 رويكرد ساختن گرايي و يادگيري الكترونيكي
رويكرد ساختن گرايي بر اين فرض استوار است كه همه ي ما دنياي خودمان را با طرح و تجربه هاي فردي خود مي سازيم. درساختن گرايي توجه اصلي اين است كه يادگيرنده را آماده كنند در شرايط نامعلوم و مبهم، مشكل خود را حل كند (برندا مرجل39، ترجمه ي شاهري،1382). سانتروك (2004 ) ساختن گرايي رايك رويكرد يادگيري تعريف كرده كه بر فعال بودن يادگيرنده درساختن دانش وفهم تاكيد مي كند (به نقلِ سيف، 1386).
انگاره بنيادين ساختن گرايي و عامل پيوند اصلي كه مواضع مختلف ساختن گرايي را به هم پيوند مي دهد، اين باور است كه يادگيرندگان در ساخت معرفت و معنا فعالند (نه منفعل) اين فعال بودن در بردارنده دستكاري ذهني و سازماندهي تجربه و مستلزم آن است كه يادگيرندگان كاركردهاي شناختي خود را تنظيم كنند، معناهاي جديد را از دانش موجود خود استخراج كنند و نوعي آگاهي را نسبت به ساختارهاي معرفتي فعلي خود شكل دهند. از منظر ساختن گرايي شناختي، خودكاري، خودتنظيمي و خودآگاهي زير مجموعه هاي ساخت فراشناخت به حساب مي آيند (پالينسكار و براون40، 1987).
يكي از تاكيدهاي عمده ي ساخت گرا ها يادگيري موقعيتي است كه يادگيري را زمينه در نظر مي گيرد .فعاليت ها ي يادگيري كه به يادگيرنده اجازه مي دهد اطلاعات را دريافت و در موقعيت و زمينه خاص به كار برَد، بايد در آموزش الكترونيكي استفاده شده باشد. اگر دانش به گونه اي است كه در بسياري از زمينه ها كاربرد دارد، بايد از راهبردهايي استفاده شود كه يادگيري چند زمينه اي را ارتقاء مي دهد تا مطمئن شويم كه يادگيرندگان مي توانند اطلاعات را در سطح وسيعي به كار ببرند . (تيپ اسكات41،1998 ،به نقل اندرسون و الومي). يكي از كاربردهاي رويكرد ساختن گرايي كه براي طراحي محتواي آموزش الكترونيكي قابل توجه مي باشد فعال بودن فرايند يادگيري است . اينكه از يادگيرندگان خواسته شود تا اطلاعات را در موقعيت عملي به كار برند فرايندي فعال است و تفسير ارتباط شخصي را آسان مي سازد . ساختن دانش به وسيله ي يادگيرنده مورد ديگري است كه در يادگيري الكترونيكي كاربرد دارد . مثلاّ، در يك سخنراني سنتي ، استاد اطلاعات را شخصي مي كند و در زمينه بكار مي گيرد تا نياز خودش را برآورده سازد . ممكن است اين اطلاعات براي همه ي يادگيرندگان مناسب نباشد . در آموزش الكترونيكي ، يادگيرندگان اطلاعات دست اول را بدون واسطه تجربه مي كنند و فرصتي براي آنها فراهم مي شود تا اطلاعات را شخصي كنند و در زمينه ي مورد نظر بكار گيرند.
در محيط يادگيري الكترونيكي محتوي بايد طوري طراحي شده باشد كه مراتب يادگيري به يادگيرندگان ارائه شود، تا آنان توانايي گزينش توالي را داشته باشند. به هنگام تعامل يادگيرندگان الكترونيكي با محتوي، آنان بايد تشويق و حمايت شوند تا آنچه را كه ياد گرفته اند به كار برند. به ارزيابي، تجزيه و تحليل و تركيب اطلاعات بپردازند و در مورد آنچه فرا گرفته اند به تفكر و تامل بپردازند (برگ42، 2002، به نقل گريسون و آندرسون، 2003). اندرسون و الومي معتقدند كه كنترل و نظارت بر فرايند يادگيري بايد به يادگيرنده سپرده شود تا شكلي از اكتشاف هدايت شده وجود داشته با شدكه يادگيرندگان با راهنمايي كم در مورد اهداف يادگيري خود تصميم گيري كنند (ترجمه ي زماني ، عظيمي،1384).
با توجه به مطالب ذكر شده در يادگيري الكترونيكي ،روشهاي ياددهي ـ يادگيري به عنوان يادگيري خود هدايت شده فرض مي شود كه از طريق رويكرد آموزشي ساختن گرايي حمايت مي شود. مطابق رويكرد ساختن گرايي ،يادگيري الكترونيكي يك فرايند فعال اطلاعات است زيرا توليد دانش از طريق تجربيات فردي ، رشد و بلوغ و تقابل فرد با

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، پایگاه اجتماعی Next Entries منابع پایان نامه درباره انتقال اطلاعات، فناوری اطلاعات، خود تنظیمی