منابع پایان نامه درباره حمل و نقل، سازمان ملل متحد، سازمان ملل، آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه ارشد

م نمودند :
الف : خدمات توزيع مانند حمل و نقل ، ارتباطات ، عمده فروشی ، خرده فروشی و انبارداری
ب : خدمات تجاری مانند خدمات مالی ، بيمه ، حسابداری ، تبليغات ، تحقيق و توسعه
ج : خدمات اجتماعی مانند بهداشت ، آموزش و تامين اجتماعی
د : خدمات فردی مثل تعميرات
در سال 1987 « سازمان ارزيابی تکنولوژی آمريکا » خدمات را طبقه بندی نمود و متعاقبا همين طبقه بندی به تصويب کنگره رسيد :
1 . خدمات مبتنی بر دانش : شامل خدماتی است که نقش سرمايه های انسانی در آنها نسبت به ميزان تحصيلات دانشگاهی قابل اندازه گيری است . مانند بيمه ، بانکداری ، خدمات اطلاعات تکنولوژيکی ، تبليغات ، بهداشت و آموزش و پرورش .
2 . ساير خدمات : عمدتا شامل آن دسته از فعاليتهائی می شود که نيروی انسانی کمتری را به خود جذب می کنند . اما از نظر استاندارد توليد ، روش های شناخته شده ای دارند . مانند خدمات حمل و نقل ، خرده فروشی ، اجاره ، خدمات اجتماعی و فردی 10
مشکل عمده در ايجاد يک نظام مناسب طبقه بندی اين است که بسياری از خدمات ، می توانند هم مصرف کننده و هم توليد کننده باشند . اين مساله بستگی دارد به اينکه چه کسی اين خدمات را خريداری می نمايد . بعنوان مثال خدمات پستی ، بانکداری و حمل و نقل .
مشکل ديگری که در طبقه بندی خدمات با آن مواجه می شويم اين است که برخی خدمات ، بخش جدائی ناپذير هر فعاليت تجاری يا توليدی هستند (مثل مديريت و کتابداری ) . اين نوع خدمات را تنها در يک اقتصاد پويا و مطلوب که تخصص گرائی کامل حکم فرماست و هر چيزی برای خود بازاری دارد و در يک طبقه مجزاست . اما آمارهای ملی موجود ارزش اين نوع خدمات را به مقدار کافی ارزيابی نمی کنند .
مشکل بعدی مربوط می شود به ميزان بسيار بالای خدماتی که در آمارهای مختلف از نظر پنهان می مانند . ميزان اين قبيل فعاليتها که موسوم به بازار سیاه 11هستند ، در فعاليت های خدماتی بسيار بالاتر از کالاها می باشد ، زيرا بسادگی می توان توليدات نامحسوس را پنهان نمود .
بنابراين ما برای فهم درست مقررات موافقتنامه عمومی تجارت خدمات و خدماتی که قابليت تجارت الکترونيک دارند ، به بررسی طبقات رسمی و معتبر می پردازيم .
1 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـ طبقه بندی های رسمی
اداره آمار سازمان ملل متحد برای ايجاد قابليت مقايسه بين المللی اطلاعات آماری ، مجموعه ای از طبقه بندی های استاندارد را در يک نظام منسجم برای طبقه بندی رشته فعاليتها ، کالاها و خدمات ، بمنظور استفاده در انواع آمارهای اقتصادی تهيه و بکارگيری آنها را به کشورهای عضو توصيه کرده است .
« خانواده بين المللی طبقه بندی ها » که در واقع کليه فعاليت های اجتماعی و اقتصادی را تحت پوشش خود قرار می دهد ، شامل آن دسته از طبقه هايی است که در فهرست طبقه بندی های سازمان ملل متحد به ثبت رسيده اند و بوسيله کميسيون آمار سازمان ملل متحد يا ديگر هيات های فرا دولتی که در خصوص موضوعات اقتصادی ، بهداشتی ، آموزشی ، رفاه اجتماعی ، جغرافيائی ، زيست محيطی و گردشگری و غيره دارای صلاحيت می باشند ، مورد بازبينی و تاييد قرار گرفته اند . همچنين شامل آن دسته از طبقه بندی هايی است که در خصوص موضوعات مشابه در اين فهرست به ثبت رسيده اند و مرتبط با طبقه بندی های بين المللی هستند يا از آنها مشتق شده اند و اصولا برای اهداف ملی يا منطقه ای مورد استفاده قرار می گيرند . 12انواع طبقه بندی هايی که در اين خانواده قرار می گيرند شامل سه نوع می باشند : طبقه بندی های مرجع 13 ، طبقه بندی های مشتق 14، و طبقه بندی های مرتبط 15
اما طبقه بندی که بنظر می رسد مستقيما به موضوع بحث ما ارتباط پيدا می کند ، طبقه بندی ارائه شده از سوی گات است . اين طبقه بندی در سال 1991 توسط دبيرخانه گات تهيه گرديد که به « فهرست طبقه بندی بخشی خدمات » موسوم است .
اين فهرست ، در واقع نتيجه مشورت با کشورهای عضو گات بود . در اين فهرست بخشهای مربوطه و زير مجموعه های آنها با توجه به مقررات ملی مربوط به خدمات مورد شناسائی قرار گرفته است . به گونه ای که بر مبنای اين مقررات می توانست تعهدات خاصی متقبل شود و مورد مذاکره قرار گيرد .
در نتيجه اين فهرست ، بيش از آن که به عنوان يک طبقه بندی آماری لحاظ شود ، بايد بعنوان فهرستی برای مذاکرات آتی اعضای گات در نظر گرفته شود .
به هر حال 12 مقوله اصلی در فهرست کتاب مذکور به شرح زير می باشد :
1 ـ خدمات تجاری
2 ـ خدمات ارتباطات
3 ـ خدمات ساختمانی و مهندسی
4 ـ خدمات توزيعی
5 ـ خدمات آموزشی
6 ـ خدمات زيست محيطی
7 ـ خدمات مالی
8 ـ خدمات بهداشتی و اجتماعی
9 ـ خدمات گردشگری و گردشگری
10 ـ خدمات تفريحی ، فرهنگی و ورزشی
11 ـ خدمات حمل و نقل
12 ـ ساير خدمات
فهرست مذکور ممکن است در طول زمان توسعه پيدا کند و مذاکره کنندگان تجارت خدمات ممکن است در آينده از طبقه بندی های ديگری استفاده نمايند .
1 ـ 1 ـ 3 ـ 4 ـ تجارت بين المللی خدمات
خدمات ، بويژه در بخش های تامين مالی و حمل ونقل کالا قرن هاست که نقش مهمی را در تجارت جهانی ايفا می نمايد . بعضی از اشکال اوليه تجارت خدمات ، تجارت خانه هايی بودند که تبادل کالاهای لوکس با ارزش افزوده بالا را از طريق خدمات حمل و نقل ، انبارداری و تامين مالی صادر کنندگان تسهيل می کردند . به تدريج مراکز فعاليت خدمات از جمله راههای مبادلاتی زمينی و بنادر مهم برای تجارت دريائی رونق گرفتند . برای نمونه بنادر مهم مواصلاتی در منطقه آسيا ، اقيانوس آرام به مراکز عمده خدمات تبديل شدند.16
اهميت فزاينده اقتصاد خدمات موجب گرديد که در اواسط دهه 1930 اين بخش بعنوان سومين بخش اقتصاد بحساب آيد . معهذا در گذشته کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه به بخش خدمات به عنوان مانعی در راه رشد اقتصادی نگاه می کردند . اغلب در کشورهای توسعه يافته شنيده می شد که می بايست بجای تقويت بخش خدمات مبادرت به تقويت بخش صنعت آن هم با استفاده از تمامی امکانات موجود نمود .
اما در اثر وقوع « انقلاب صنعتی » در کشورهای توسعه يافته ، چندين ويژگی بخش خدمات دچار تحول گرديد . مثلا اعتقاد به اينکه خدمات ملموس نيستند دچار ضعف شد ؛ چرا که خدمات در ارزش افزوده کالاها نقش فزاينده ای يافت . همچنين بکارگيری فناوری های جديد از جمله رايانه ها سبب شد ويژگی « عدم قابليت ذخيره سازی خدمات » در مورد بسياری از اين خدمات دچار تغيير گردد .
بنابراين بنظر می رسد دليل جديد بودن مفهوم تجارت بين المللی خدمات بويژه در مقايسه با کالاها را می توان به دو موضوع نسبت داد :
الف : خدمات همانگونه که اشاره شد ، بطور سنتی دارای ويژگيهائی از جمله غير قابل مبادله بودن ، غير ملموس بودن و … می باشند ، در نتيجه در گذشته امکان مبادله بسياری از خدمات از لحاظ ماهوی و ذاتی وجود نداشت . اما پس از وقوع انقلاب صنعتی و نيل بشر به پيشرفتهای علمی و بويژه ظهور کامپيوتر و اينترنت ، بسياری از ويژگی های فوق رنگ باختند و خدمات نيز مانند کالاها قابليت مبادله پيدا کردند .
ب : در گذشته بسياری از خدمات در اختيار و انحصار دولت قرار داشتند . شايد عمده ترين دليل اين مساله را بتوان در حياتی بودن خدمات مذکور سراغ گرفت . بسياری از خدمات همانند تامين اجتماعی ، تامين آب ، بهداشت ، آموزش و پرورش ، بيمه و بانکداری در زمره خدماتی محسوب می گردند که نقش حياتی در بر آورده ساختن نيازهای اساسی جوامع ايفا می نمايند . در نتيجه بطور سنتی دولتها به عنوان متصديان افراد تحت سرپرستی خود موظف به تامين خدمات مذکور گرديدند . اما با توسعه علوم و فن آوری به شرح فوق و ايجاد قابليت مبادله بسياری از خدمات که در گذشته غير قابل مبادله تلقی می گرديدند ، اين فکر بوجود آمد که می توان قواعد بين المللی برای تجارت خدمات وضع نمود . و هدف اين قواعد کاهش نقش انحصاری دولتها در عرضه خدمات و تسهيل تجارت بين المللی خدمات می باشد .
سرانجام تلاشهای کشورها در سال 1994 به نتيجه رسيد و موافقت نامه عمومی تجارت خدمات به عنوان چارچوبی برای مبادله بين المللی خدمات به تصويب رسيد .
1 ـ 1 ـ 5 ـ موافقت نامه عمومی تجارت خدمات
در اين بخش به بررسی مفاد و مندرجات موافقت نامه عمومی تجارت خدمات می پردازيم . اين بررسی جهت نزديک نمودن بحث حاضر که در رابطه با تجارت الکترونيکی است به موافقت نامه عمومی تجارت خدمات می باشد . به نظر می رسد موافقت نامه مذکور بسيار منعطف طراحی گرديده است .
در حال حاضر گسترش موافقت نامه های بين المللی و پديداری سازمانهای بين المللی و قوت يافتن مفهوم همکاری بين المللی ، را نبايد به معنای زوال دولتها دانست ؛ بلکه هر يک از کشورها ، ضمن قبول هنجارها و نهادهای جديد بين المللی ، بر حفظ وحدت ملی ، تماميت ارضی و استقلال و هويت ملی اصرار می ورزند . تاکيد بر اين اصول که مبين حيثيت ملی در جامعه بين المللی است ، صرفا جلوه ای از تعديل خاکميت را نمايان می سازد . بنابراين اصل حاکميت در حقوق موضوعه پابرجاست و حقوق بين الملل جديد آن را مبنای روابط ملل متحد می داند . 17
1 ـ 1 ـ 5 ـ 1 ـ پيشينه موافقت نامه عمومی تجارت خدمات
مذاکرات مربوط به تجارت خدمات به اين جهت دارای اهميت است که تجارت خدمات ، موضوع جديدی بود که اوايل سال 1980 در ژنو مطرح گرديد . در آن زمان تنها کشوری که از طرح اين موضوع حمايت می کرد ايالات متحده آمريکا بود . زمانی که مذاکرات در سال 1994 به نتيجه رسيد ، گاتس مورد قبول همه کشورهای عضو گات قرار گرفت . فرايند مطرح نمودن موضوعی که بسيار بحث انگيز و ناشناخته برای بسياری از کارشناسان تجاری بود و طی يک دهه با تلاش های انجام گرفته توانست در ميان کشورها شناخته شود .
در خصوص اينکه در مذاکرات دور اروگوئه چه کسانی نقش اساسی در مطرح نمودن موافقتنامه ها داشته اند دو ديدگاه متفاوت وجود دارد : مطابق اولين ديدگاه ، فعالان عمده در طول مذاکرات دور اروگوئه دولتهای عضو گات بودند . در واقع اين دولت ها بودند که تصميم می گرفتند چه موضوعاتی بايد در دستور کار مذاکرات قرار گيرد . دبيرخانه و نمايندگان اعضاء عمدتا راههای نائل شدن به موضوعات مذکور را تعيين می نمودند . اما ديدگاه دوم مبتنی بر اين است که از آنجايی که چرخ های يک سازمان بين المللی بوسيله سخنگويان دولت های ملی که نماينده آنها هستند به حرکت در می آيد تنها اين عده هستند که با دانش تکنيکی خود و استقلالی که به آنها واگذار شده می توانن حلال مشکلات جامعه جهانی باشند . 18
کمی بعد از آنکه مذاکرات دور توکيو به پايان رسيد ، طرف های متعاهد در خصوص اينکه آيا دور مذاکراتی ديگری برای تکميل نمودن موضوعات نا تمام و حفظ بقای اين نهاد در حال انقراض ( گات ) مورد نياز است يا خير ، اختلاف نظر داشتند . در اين ميان دبيرخانه گات نقش بسيار مهمی برای بقای گات و جامعه جهانی ايفا نمود . يکی از موانع برگزاری دور جديد مذاکرات اين بود که آيا تجارت خدمات بايد در اين عرصه بين المللی مورد بررسی قرار گيرد ؟ يا اينکه اصلا آيا تجارت خدمات می تواند وارد اين عرصه گردد؟
می توان فرايند مذاکرات تجارت خدمات را به سه مرحله تقسيم کرد : مرحله مقدماتی ( 1981 تا 1986 ) ، مرحله بن بست رسيدن مذاکرات ( 1986 تا 1992 ) و مرحله مذاکره ( 1992 تا کنون ) . دبيرخانه گات در هر کدام از اين سه مرحله نقش های متفاوتی را ايفا نمود . 19 ذيلا اين مراحل را بررسی می نمائيم :
در مرحله مقدماتی دبير خانه گات سه راهکار برای مطرح نمودن موضوع تجارت خدمات در دور جديد مذاکرات در پيش گرفت . يکی از آنها سفرهای پياپی دبير کل گات ـ آرتور دانکل ـ بود . او به پايتخت کشورهای آسيائی و اروپائی و نيمکره غربی مسافرت می کرد تا کشورهای هم عقيده را متقاعد نمايد که از پيشنهاد ايالات متحده حمايت نمايند . دومين راهکار عبارت بود از تقويت ظرفيت پايه ای و نهادی موجود برای مطرح کردن اين موضوع.
« گروه هجده نفره مشورتی گات » 20 اولين ميدان برای مطرح نمودن موضوع تجارت خدمات بود. دبير کل گات يک سری جلسات پياپی با اين گروه برگزار نمود که نقطه نظرات اعضای

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره عرضه کننده، جمع آوری اطلاعات، خدمات آموزشی، داده ها و اطلاعات Next Entries منابع پایان نامه درباره کشورهای در حال توسعه، مذاکرات تجاری، تجارت جهانی، قانونگذاری