منابع پایان نامه درباره حمایت اجتماعی، روان شناسی، رضایت زناشویی، روانشناسی

دانلود پایان نامه ارشد

دانشگاه تهران. مجله تحقیقات نظام سلامت، سال ششم، شماره دوم، ص 301 تا 307.
تمنائیفر، محمدرضا و منصورینیک، اعظم. (1392). پیشبینی رضایت از زندگی براساس رگههای شخصیتی، حمایت اجتماعی و بهزیستی معنوی. فصلنامه پژوهشهای نوین روانشناختی، سال هشتم، شماره 29، ص 72 تا 92.
ثنایی، باقر. (1387). مقیاس اندازهگیری خانواده. تهران: بعثت.
جزایری، رضوان السادات و شریفی، مرضیه. (1390). مقایسه میزان همسرآزاری عاطفی و ادراک حمایت اجتماعی در بیماران مبتلا به سردردهای تنشی و میگرن با افراد سالم. مجله علمی پزشکی قانونی، دوره 17، شماره 2، ص 87 تا 94.
جلیلیان، محسن، مصطفوی، فیروزه، شریفیراد، غلامرضا. (1392). ارتباط خودکارآمدی عمومی و حمایت اجتماعی درکشده با کیفیت زندگی بیماران قلبی- عروقی: یک مطالعه مقطعی. مجله تحقیقات نظام سلامت، سال نهم، شماره 5، ص 531 تا 539.
حسینی، بیتا. (1389). زمینه زوجدرمانی. تهران: انتشارات جنگل.
حسینزاده، علیحسین، بهرامینژاد، زهرا، فروتنکیا، شهروز. (1391). بررسی تأثیر حمایت اجتماعی- عاطفی و پیوند قوی بر سلامت عمومی. فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد شوشتر، سال ششم، شماره 17، ص 143 تا 164.
حسینیالمدنی، سید علی، کریمی، یوسف، بهرامی، هادی. (1391). پیش بینی عضویت نوجوانان و جوانان در گروه های معتاد و غیر معتاد براساس حمایت اجتماعی ادراک شده، سبک های دلبستگی، سبک ها هویتی و صفات شخصیتی. مجله دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی سال سیزدهم، شماره 3، ص 33 تا 45.
حسینیان، سیمین، یزدی، سیده منور و جاسبی، منیژه. (1386). رابطه بین سطح سلامت خانواده اصلی و رضایت زناشویی زنان دبیر آموزش و پرورش شهرستان کرج. مجله پژوهش های تربیتی و روان شناختی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه اصفهان، سال سوم، شماره پیاپی 7، ص 63 تا 76.
حمیدی، فریده، افروز، غلامعلی، کیامنش، علیرضا و رسول زاده طباطبایی، سیدکاظم. (1384). بررسی ساخت خانواده دختران فراری و اثربخشی خانواده درمانی و درمانگری حمایتی در تغییر آن. مجله روان شناسی، سال هشتم، شماره 2، ص 114 تا 127.
حیدری رفعت، ابوذر و عنایتیفر، علی. (1389). رابطه بین نگرش دینی و شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس. مجله روان شناسی و دین، سال سوم، شماره چهارم، ص 61 تا 72.
خدایاریفرد، محمد، زارعپور، مریم و حجازی، الهه. (1390). اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر صمیمیت زناشویی. مجله روانشناسی و تربیت، دوره 41، شماره 3، ص 49 تا 60.
خمسه، اکرم و حسینیان، سیمین. (1389). بررسی نقش تجربه خشونت در دوران کودکی و الگوهای رفتاری خشونت و صمیمیت در دانشجویان متأهل. دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشور رفتار، روان شناسی بالینی و شخصیت، مجله دانشگاه شاهد، سال هفدهم، شماره 43، 39 تا 48.
دارابی، جعفر. (1378) رابطه جوّ خانواده، پایگاه اجتماعی و مکان کنترل با انگیزش پیشرفت در دانشآموزان سال سوم متوسطه. فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 67، ص 21 تا 38.
دژکام، محمدرضا. (1386). مشاوره قبل از ازدواج با نگاه کاربردی. تهران: مهر کاویان.
دلاور، علی. (1387). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. چاپ 26، تهران: نشر ویرایش.
دلشاد نوقابی، علی، بحری بیناباج، نرجس و هادیزاده طلاساز، فاطمه. (1388). تأثیر آموزش یائسگی به همسران بر حمایت اجتماعی درکشده توسط زنان یائسه. فصلنامه پایش، سال هشتم، شماره چهارم، ص 343 تا 348.
دنووان، جیمز مونتگمری. (1386). روابط موضوعی. ترجمه مصطفی تبریزی. تهران: فراروان، (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2003).
رسولی، رؤیا و سلطانی گرد فرامرز، سمیه. (1391). مقایسه و بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و عمل به باورهای دینی با سازگاری زناشویی در طلاب و دانشجویان، خانواده پژوهی. سال هشتم، شماره 32، ص 427 تا 439.
رفاهی، ژاله. (1387). مطالعه ملاکهای همسرگزینی و رابطه این ملاکها با عملکرد خانواده به منظور ارائه مدلی برای ارزیابی خانواده. پایان نامه دکتری مشاوره. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
روحانی، عباس و معنویپور، داود. (1387). رابطه عمل به باورهای دینی با شادکامی و رضایت زناشویی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی دانشگاه آزاد واحد خوراسگان، شماره 35 و 36، ص 189 تا 206.
زرگر، یداله، محمدی بهرامآبادی، راضیه و بساکنژاد، سودابه. (1391). بررسی فرایندهای خانواده بعنوان پیشبینهای مشکلات رفتاری در دانشآموزان پایه دوم دبیرستانهای شهر یاسوج. مجله روانشناسی مدرسه، دوره 1، شماره 2، ص 77 تا 103.
زکی، محمدعلی. (1387). پایایی و روایی مقیاس حمایت اجتماعی در دانشجویان دانشگاههای اصفهان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال چهاردهم، شماره 4، ص 439 تا 446.
ستوده ناورودی، سید امید، زینعلی، شینا و خستگانان، نوشین. (1391). رابطه بین همسر آزاری، حمایت اجتماعی و استرس ادراک شده در زنان دارای همسران معتاد و غیر معتاد شهر رشت. مجله پرستاری و مامایی جامع نگر، سال 22، شماره 68، ص 25 تا 32.
سفیری، خدیجه و قرآنی دامداباجا، لیلا. (1391). حمایت شبکه های اجتماعی و رضایت از زندگی خانوادگی زنان متأهل شهر اردبیل. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال هشتم، شماره 26، ص 53 تا 78.
سودانی، منصور، شفیع آبادی، عبدالله، اعتمادی، احمد و دلاور، علی. (1389). مقایسه اثربخشی درمان راهحل- محور دیشیزر به صورت انفرادی و توأم در کاهش تعارضات زناشویی. فصلنامه روان شناسی تربیتی، سال پنجم، شماره 14، ص 39 تا 54.
سودانی، منصور، محمدی، کبری و احیاکننده، منیژه. (1389). بررسی رابطه دینداری با رضایت زناشویی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. مجله ثبت چکیده مقالات چهارمین کنگره ملی آسیبشناسی خانواده، ص 74 تا 75.
شکوهی یکتا، محسن، پرند، اکرم. (1387). آموزش روش حل مسئله به مادران و تأثیر آن بر روابط خانوادگی. فصلنامه خانوادهپژوهی، سال چهارم، شماره 13، ص 5 تا 16.
صادقی، منصوره، مظاهری، محمدعلی و موتابی، فرشته. (1392). تعامل زوجین در کاربرد مهارت های ارتباطی. خانواده پژوهی، سال نهم، شماره 34، ص 173 تا 188.
عارفی، مختار، جعفری نظرآبادی، فاطمه و مرادی، امید. (1391). رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و عامل خانواده اصلی با سازگاری زناشویی. مجموعه مقالههای نخستين همايش ملي شخصيت و زندگي نوين. سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
عبدی، محمدرضا، خوش کنش، ابوالقاسم، ابراهیم، تقیپور و محمدی، روحاله. (1391). بررسی سبک دلبستگی و رضایت زناشویی افراد متأهل درگیر خیانت اینترنتی. مطالعات روان شناختی دانشکده علوم تربیتی و روان شناختی دانشگاه الزاهرا (س)، دوره 8، شماره 3، 135 تا 158.
علیکی، محمود و نظری، علیمحمد. (1387). رابطه بین تمایزیافتگی و رضایت زناشویی. پژوهشهای مشاوره، تابستان 1387، شماره 26، جلد 7، ص 7 تا 24.
غفاری، فاطمه، رفیعی، حسین و ثنایی، باقر. (1389). اثربخشی آموزش خانواده با استفاده از «تئوری سیستمی بوئن» بر تمایزیافتگی و کارکرد خانواده های دارای فرزند معتاد. خانواده پژوهی، سال ششم، شماره 22، ص 227 تا 239.
غفاری، مظفر و رضایی، اکبر. (1390). بررسی عمل به باورهای دینی و خودکارآمدی در پیشبینی میزان و نوع استرس ادراکشده در دانشجویان. مجله تحقیقات علوم رفتاری، دوره 9، شماره 4، ص 269 تا 278.
فربد، محمدصادق. (1388). درآمدی بر خانواده و نظام خویشاوندی. تهران: نشر دانژه.
فرحبخش، کیومرث. (1390). همبستگی بین ویژگی های ادراک شده خانواده اصلی و فعلی و رابطه آن با تعارض زناشویی. فرهنگ مشاوره و روان درمانی. فصلنامه سال دوم، شماره 6، ص 35 تا 60.
قائدی، غلامحسین و یعقوبی، حمید. (1387). بررسی رابطه بین ابعاد حمایت اجتماعی ادراک شده و ابعاد بهزیستی در دانشجویان دختر و پسر. مجله ارمغان دانش، دوره 13، شماره 2، ص 69 تا 81.
قلیلی، زهره، احمدی، احمد و فاتحیزاده، مریم. (1386). اثربخشی آموزش شیوه حل مسئله بر کاهش تعارضات زناشویی. فصلنامه روانشناسی کاربردی، دوره اول، شماره 3، ص 331 تا 343.
قمری، محمد و خوشنام، امیرحسین. (1390). بررسی رابطه عملکرد خانواده اصلی و کیفیت زندگی در بین دانشجویان. فصلنامه خانواده پژوهی، سال هفتم، شماره 27، ص 343 تا 354.
کار، آلن. (1384). خانواده درماني (مفاهيم، فرآيند ها و تمريناتي براي زوج درماني). تهران: نینگار (تاریخ انتشار به زبان اصلی،2000).
کوکرین، ریموند. (1376). مبانی اجتماعی بیماریهای روانی. ترجمه: دکتر بهمن نجاریان و فریده براتی سده، تهران: انتشارات رشد (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 1983).
کارلسون، جان، اسپری، لن و لویس، لوپیس. (1378). خانواده درمانی تضمین کارآمد. ترجمه شکوه نوابینژاد. تهران: انجمن اولیا و مربیان (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 1997).
گاچل، رابرت جی، بام، آندرو و کرانتس، دیوید اس. (1377). روانشناسی تندرستی. ترجمه غلامرضا خوینژاد، مشهد: بهنشر (تاریخ انتشار به زبان اصلی: 1997).
گلدنبرگ، ایرنه و گلدنبرگ، هرلبرت. (1382). خانوادهدرمانی. ترجمه حمیدرضا حسینشاهی برواتی، سیامک نقشبندی و الهام ارجمند. تهران: فراروان (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2001).
محسنیان، محمد، کرملو، سمیرا، گنجوی، آناهیتا. (1386). رابطه میان تمایز یافتگی خود و هوش هیجانی در متقاضیان طلاق. فصلنامه خانواده پژوهی، سال سوم، شماره 12، ص 827 تا 837.
محمود زاده، اعظم، حسینان، سیمین، احمدی، سید احمد و فاتحیزاده، مریم. (1392). بررسی تأثیر زوجدرمانی اسلامی بر رضایت زناشویی زوجین شهر اصفهان. دو فصلنامه زن و مطالعات خانواده، سال اول، شماره 2، ص 67 تا 94.
مسعودنیا، ابراهیم، رابطه حمایت اجتماعی ادراکشده با بروز اختلال افسردگی پس از زایمان، نشریه مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران (نشریه پرستاری ایران) شماره 70، ص 8 تا 18.
مک کی، متیو، فنینگ، پاتریک و پالگ، کیم. (2006). مهارتهای زندگی زناشویی. ترجمه شهرام محمدخانی و قدرت عابدی. تهران ورای دانش 1389.
منچری، حمیده، حیدری، محمد و قدوسی بروجنی، منصوره. (1392). ارتباط مشکلات روانی- اجتماعی با درک از حمایت اجتماعی در خانواده های معتادین. مجله روان پرستاری، دوره 1، شماره 3، ص 1 تا 9.
مؤمنی، خدامراد و علیخانی، مصطفی. (1392). رابطه عملکرد خانواده، تمایزیافتگی خود و تاب آوری با استرس، اضطراب و افسردگی در زنان متأهل شهر کرمانشاه. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، سال سوم، شماره 2، ص 298 تا 320.
موسوی، رقیه، مرادی، علیرضا، مهدوی هرسینی، سید اسماعیل. (1384). بررسی اثر بخشی خانواده درمانی ساختاری در بهبود عملکرد خانواده و تقویت رضایت زناشویی در خانواده های کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی. فصلنامه خانواده پژوهی، سال اول، شماره 4، ص 321 تا 335.
میرزایی علویجه، مهدی، نصیرزاده، مصطفی، اسلامی، احمد علی، شریفی راد، غلام رضا و حسن زاده، اکبر. (1392). تاثیر عملکرد خانواده در وابستگی جوانان به مواد مخدر صنعتی. فصلنامه علمی- پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، سال اول، شماره 2، ص 19 تا 30.
مینوچین، سالوادور و فیشمن، اچ چارلز.(1381). فنون خانواده درمانی. ترجمه فرشاد بهاری و فرح سیا، تهران: انتشارات رشد (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 1996).
نبوی، سید عبدالحسین و شهریاری، مرضیه، (1391). بررسی تأثیر محرک های تنش زا و حمایت اجتماعی در خانواده بر تعارض خانواده با کار. مجله روان شناسی ایران، سال سیزدهم، شماره 1-2 (پیاپی 37)، ص 31 تا 57.
نجمی، سیدبد

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره حمایت اجتماعی، عملکرد ازدواج، سلامت خانواده، حمایت خانواده Next Entries منبع پایان نامه درمورد کتابخانه مرکزی، توزیع فراوانی، زبان فارسی، دانشگاه تهران