منابع پایان نامه درباره حمایت اجتماعی، عملکرد ازدواج، سلامت خانواده، حمایت خانواده

دانلود پایان نامه ارشد

انعطافپذیری، فرزندپروری، اقتصاد، خانواده و دوستان، ارزشها، مراقبت جسمانی و روانی و عملکرد کلی ارتباط چندمتغیری معنیدار وجود دارد.
نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد سلامت خانواده اصلی پیشبینی معنیداری از هیچکدام از مؤلفههای عملکرد ازدواج ارائه نمیدهد. سلامت خانواده اصلی دارای دو زیر مقیاس استقلال و صمیمیت است که درک فرد از میزان سلامت خانوادهای که در آن بزرگ شده است را میسنجد. عدم ارتباط معنیدار بین این متغیر با مؤلفههای عملکرد ازدواج ناهمسو با پژوهشهایی است که ارتباط خانواده با ابعاد مختلف زندگی بزرگسالی فرد را تأیید نمودهاند (موسکاتو و همکاران، 2014؛ مورارو و ترلیوس، 2012؛ فرحبخش، 1390 و خمسه و حسینیان، 1389). نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد که حمایت اجتماعی خانواده قادر به پیشبینی مؤلفههای ارتباط، ابرازگری عاطفی، خانواده و دوستان، مراقبت و کل میباشد. به این معنا که هر چه زوجین حمایت اجتماعی بیشتری از جانب خانواده دریافت نمایند، ارتباط کلامی و غیرکلامی بهتر، ابرازگری عاطفی بیشتر، نگرش هماهنگتر به خانواده و دوستان یکدیگر، مراقبت جسمانی و روانی بیشتر از یکدیگر و نیز عملکرد بهتری در چهار حوزه فردی، زناشویی، مشارکتی و اجتماعی- اقتصادی خواهند داشت. بنابر یافتههای مربوط به این فرضیه به نظر میرسد حمایت اجتماعی از خانواده میتواند به اتحاد مؤلفههای مراقبتی، اجتماعی و خانوادگی منجر شود. همچنین درمورد حمایت اجتماعی دوستان نیز نتایج نشان دادند که حمایت اجتماعی از دوستان میتواند به افزایش مراقبت جسمانی، روانی زوجین از یکدیگر منجر شود. در مورد ارتباط متغیر حل مشکل خانواده با مؤلفههای عملکرد ازدواج میتوان گفت متغیر حل مشکل خانواده میتواند تمام مؤلفههای عملکرد ازدواج را بصورت معنیدار پیشبینی نماید. بیشترین میزان پیشبینی معنیدار را با مؤلفههای کل، نقش، انعطافپذیری و کمترین میزان پیشبینی معنیدار را نسبت به مؤلفههای خانواده و دوستان و ارزشها دارد.

5-2-2-2- فرضیه دوم: بین دو گروه مردان و زنان از نظر متغیر سلامت خانواده اصلی تفاوت معنیدار وجود دارد.
نتایج بررسی دو گروه زن و مرد نشان میدهد که بین دو گروه در سطح سلامت خانواده اصلی تفاوت معنیدار وجود ندارد.

5-2-2-3- فرضیه سوم: بین دو گروه مردان و زنان از نظر متغیر حمایت خانواده و دوستان تفاوت معنیدار وجود دارد.
تنها در مقیاس حمایت اجتماعی دوستان تفاوت معنیدار وجود دارد. به این صورت که زنان در مقیاس حمایت اجتماعی دوستان میانگین بالاتری نسبت به مردان دارند. سفیری، قرآنی و دامداباجا (1391) در پژوهشی که در مورد تأثیر حمایت اجتماعی بر رضایت زناشویی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بیشترین میزان حمایت اجتماعی در بین شبکههای غیررسمی، به خانواده مربوط میشود. میتوان در مورد عدم همسویی این نتیجه با پژوهش سفیری، قرآنی و دامداباجا اینطور استنباط کرد که از آنجاییکه افرادگروه نمونه از دانشجویان متأهل هستند ممکن است بخشی از روابط حمایتی آنها بوسیله دوستان و همکلاسیها تأمین شود.

5-2-2-4- فرضیه چهارم: بین دو گروه مردان و زنان از نظر متغیر حل مشکل خانواده تفاوت معنیدار وجود دارد.
نتایج بررسی در مورد این فرضیه نشان داد که بین مردان زنان در میزان حل مشکل خانواده تفاوت معنیدار وجود ندارد.

5-2-2-5- فرضیه پنجم: بین دو گروه مردان و زنان از نظر متغیر عملکرد ازدواج تفاوت معنیدار وجود دارد.
در مورد این فرضیه نتایج حاکی از این بودند که بین مردان و زنان در میزان عملکرد ازدواج تفاوت معنیداری وجود ندارد.

5-2- 3- نتیجهگیری
بدلیل اهمیتی که خانواده در جامعه ما دارد و همچنین نشانهها و هشدارهایی در مورد گسستگی خانواده و افزایش آمار طلاق و نیز محدود بودن پژوهشهای مربوط به متغیرهای مورد نظر، این پژوهش عملکرد ازدواج را براساس متغیرهای سلامت خانواده اصلی، حمایت اجتماعی و حل مشکل خانواده مورد بررسی قرار داد. نتایج بررسیهای حاصل از رگرسیون خطی دومتغیره حاکی از این هستند که سلامت خانواده اصلی بعنوان یک عامل زمینهای، رشدی و فردی میتواند عملکرد ازدواج را پیشبینی کند. همچنین حمایت اجتماعی که یک عامل اجتماعی در رابطه با تأثیر بر چالشها و مسائل زناشویی است، میتواند سلامت ازدواج را پیشبینی نماید. در بین حمایت دوستان و خانواده، حمایت خانواده در تبیین عملکرد ازدواج معنیدار است. متغیر حل مشکل خانواده بعنوان متغیری تعاملی در رابطه زوجین با یکدیگر، عملکرد ازدواج را بطور معنیدار پیشبینی میکند. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نشان داد که از بین متغیرهای پیشبین، متغیرهای حمایت خانواده و حل مشکل خانواده قادر به پیشبینی عملکرد ازدواج بصورت معنیدار هستند. بین حوزه و دانشگاه نیز در متغیر حمایت خانواده و عملکرد ازدواج تفاوت معنیدار مشاهده شد. ضمن اینکه در رابطه با تفاوت بین دو جنس در متغیرهای پژوهش میتوان براساس نتایج بیان کرد که بین دو جنس تنها در متغیر حمایت دوستان تفاوت معنیدار مشاهده شده است و زنان از حمایت دوستانه بیشتری نسبت به مردان برخوردارند. بطور کلی میتوان گفت که از بین متغیرهای پیشبین، متغیرهای حمایت اجتماعی خانواده و حل مشکل خانواده را که میتوان آنها را در زمان حال ارتقاء داد تأثیر بیشتری بر عملکرد ازدواج دارند.

5-3- محدودیتهای پژوهش
-کمبودن منابع مرتبط با موضوع تحقیق یعنی عملکرد ازدواج، همانطور که در اکثر پژوهشها نیز چنین محدودیتی وجود دارد.
– زیادبودن سوالات که ممکن است موجب شده باشد پاسخگو با بیحوصلگی پاسخ داده باشد،
– طولانیبودن سوالات پرسشنامه عملکرد ازدواج و نبودن فرم کوتاه آن،
– واضحنبودن برخی توضیحات مربوط به نمرهگذاری و اعتبار و روایی پرسشنامهها که موجب شد جهت اعمال روش صحیح آنها با محققان دیگر نیز تماس گرفته شود،
– نامفهومبودن برخی از سوالات پرسشنامههای مورد استفاده در پژوهش که در ایران ترجمه و اعتبار یابی شدهاند طبق بیان شرکتکنندگان،
– عدم دسترسی مستقیم به بخشی از اعضای گروه نمونه یعنی همسران محصلین در حوزه و دانشگاه که امکان توضیح درمورد بعضی نکات نحوه پاسخگویی را سلب کرد،
– عدم دسترسی به یک مکان مشخص جهت گردآوری زوجین در آنجا،
– امکان ارتباط مستقیم نداشتن با بخشی از افراد گروه نمونه که در یکی از حوزهها به تحصیل مشغول بودند در عین داشتن نامه که سبب شد به علت پاسخگویی اشتباه مجدداً این تعداد جایگزین شوند،
– عدم وجود تمایل به همکاری در برخی از اعضای نمونه حتی بعد از گرفتن پرسشنامه،
– بدلیل کمبودن تعداد محصلین حضوری در حوزه علمیه سطح 3 و برای اضافهکردن محصلین غیرحضوری فقط امکان مراجعه زمانی بود که هر دو گروه باشند. به همین جهت در ایام امتحانات مراجعه شد که به دلیل بار روانی امتحانات ممکن است پاسخگویی طلبههای این حوزه تحت تأثیر متغیرهای پنهان قرار گرفته باشد،
– این امکان وجود داشت که محل زندگی برخی از افراد محصل حوزه و دانشگاه از شهرستانهای مختلف استان یزد بوده باشد از این جهت که مکان زندگی افراد کنترل نشده است ممکن است بر نتیجه تحقیق اثر گذاشته باشد.

5-4- پیشنهادات
پیشنهادات بسته به کاربردی که این پژوهش میتواند برای پژوهشگران آینده، کارکنان حیطه مشاوره و درمان و خانوادهها داشته باشد. در 3 بخش ارائه میگردند.

5-4-1- پیشنهاد به پژوهشگران آینده
– بررسی متغیرهای مورد مطالعه این پژوهش در نمونه عادی از نظر سطح سواد تا بتوان به اثر قابل اطمینانتری در مورد نتایج حاصل از تأثیر متغیرهای بررسیشده در این پژوهش دست یافت،
– پژوهشگران، افراد و خانوادههای آسیبدیده را نیز مورد بررسی قرار دهند. تا بتوان به نتایجی در مورد اینکه افرادی با گذشته خانوادگی خاص و یا درگیر در مسائل مختلف مانند اعتیاد، بیماریهای جسمانی و روانی در موقعیتهای مختلف چگونه عمل میکنند یا بعنوان نمونه در حل مشکل خانواده چقدر توانایی دارند و یا از چه منابع حمایتی استفاده میکنند،
– بررسی مؤلفههای سلامت خانواده اصلی با متغیرهای دیگر مانند سلامت روان،
– در انتخاب موضوع، موضوعی انتخاب شود که قابل بسط و بررسی باشد و نتایج حاصل از آن به بنیه علمی کمک کند.

5-4-2- پیشنهاد به کارکنان حیطه مشاوره و درمان
– در درمان مشکلات خانوادگی نگاه تک بعدی نداشته باشند و تنها یک نظریه خاص را مدنظر قرار ندهند. در حل مشکلات بسته به نوع مشکل میتوانند در یک برهه هم خانواده اصلی را مدنظر داشته باشند، هم منابع حمایتی خانواده و دوستان را فعال کنند و یا افراد را به استفاده از آن منابع ترغیب نمایند و هم سعی کنند توانایی افراد را بطور فردی و خانوادگی جهت مواجهه با مسائل مختلف ارتقاء دهند.

5-4-3- پیشنهاد به خانواده
– خانواده ارزش خود را بعنوان ساختار و یک نهاد مهم بشناسد و بپذیرد،
– به عادت در نیامدن روابط اعضای خانواده،
– حفظ روابط اعضای خانواده با یکدیگر بعلت نقش حمایتی خانواده،
– توجه به استقلال فردی زوجین در عین باهمبودن،
– ارتقای مهارتها در خانواده.

منابع و مآخذ
منابع فارسی
ابوالمعالی، خدیجه، مجتبایی، مینا و رحیمی، ندا. (1392). پیشبینی رضایت از زندگی زناشویی براساس مهارتهای حل مسئله اجتماعی و هوش معنوی در افراد متأهل. مجله علوم رفتاری، دوره 7، شماره 2، ص 117 تا 124.
احمدی، خدابخش. (1386). ساخت و اعتبار مقدماتی مقیاس حل مشکل خانواده. تازهها و پژوهشهای مشاوره، جلد 6، شماره 24، ص 7 تا 26.
احمدی، خدابخش، نوابی نژاد، شکوه و اعتمادی، احمد. (1385). مقایسه اثربخشی دو روش مداخلهای تغییرشیوه زندگی و حل مشکل خانوادگی در کاهش ناسازگاری زناشویی. تازه های و پژوهش های مشاوره، جلد 5، شماره 17، ص 9 تا 37.
بارکر، فلیپ. (1375). خانوادهدرمانی پایه. (ترجمه محسن دهقانی و زهره دهقانی). تهران: انتشارات رشد (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 1981).
باگاروزی، دنیس. (1387). زوجدرمانی. ترجمه حسن حمیدپور و زهرا آندو، تهران: آسیم (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2001).
بخشانی، نورمحمد، بیرشک، بهروز، عاطفوحید، محمدکاظم و بوالهری، جعفر. (1382). ارتباط حمایت اجتماعی ادراکشده و رویدادهای استرسزای زندگی با افسردگی. اندیشه و رفتار، سال نهم، شماره 2، ص 49 تا 55.
بهارلو، غفار. (1389). بررسی رابطه بین عملکرد ازدواج با سازگاری زناشویی و مقایسه آنها در بین اقوام فارسی، بختیاری و کرد. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره گرایش خانواده. دانشگاه اصفهان.
بیرامی، منصور، فهیمی، صمد، اکبری، ابراهیم و امیری پیچاکلایی، احمد. (1391). پیشبینی رضایت زناشویی بر اساس سبکهای دلبستگی و مولفههای تمایزیافتگی، مجله اصول بهداشت روانی، سال 14، شماره 1، ص 64 تا 77.
بیرامی، منصور، عندلیب کورایم، مرتضی، پوراسماعیلی، اصغر و محمدیبخش، لیلا. (1392). مقایسه میزان حمایت اجتماعی ادراک شده و دینداری در افراد مبتلا به بیماری PTSD، همسران آن ها و گروه کنترل. ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، سال هفدهم، شماره اول، ص 68 تا 75.
پارسائی راد، الهام، امیرعلیاکبری، صدیقه و مشاک، رؤیا. (1390). مقایسه بیخوابی، خوابآلودگی و حمایت اجتماعی زنان باردار افسرده و غیرافسرده. یافتههای نو در روانشناسی، سال پنجم، شماره 17، ص 19 تا 34.
پرپوچی، بهجت، احمدی، مجید و سهرابی، فرامرز. (1392). دینداری و حمایت اجتماعی با رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، سال چهاردهم، شماره 3 (53)، ص 60 تا 68.
پناغی، لیلی، قهاری، شهربانو، احمدآبادی، زهره و یوسفی، حمید. (1387). همسرآزاری و سلامت روانی: نقش حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله. فصلنامه روانشناسان ایرانی، سال پنجم، شماره 17، ص 69 تا 79.
پورقاسمی، مرضیه. (1389). تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کارکرد خانواده زنان دارای همسر معتاد. پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه مددکاری اجتماعی.
پیروی، حمید، حاجبی، احمد و پناغی، لیلی. (1389). ارتباط بین حمایت اجتماعی و سلامت روان در دانشجویان

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره عملکرد ازدواج، حمایت اجتماعی، سلامت خانواده، حمایت خانواده Next Entries منابع پایان نامه درباره حمایت اجتماعی، روان شناسی، رضایت زناشویی، روانشناسی