منابع پایان نامه درباره حمایت اجتماعی، سلامت خانواده، انحراف معیار، عملکرد ازدواج

دانلود پایان نامه ارشد

روایی: با استفاده از روش تحلیل عامل با روش مؤلفههای اصلی و چرخش واریماکس، روایی سازه پرسشنامه در 11 مؤلفه تبیینکننده 56/0 واریانس کل پرسشنامه است (ثنایی، 1387).

3-6-2- مقیاس سلامت خانواده اصلی
این پرسشنامه را هاوستات1 و همکاران طراحی نمودهاند. هدف این مقیاس استنباط خود از سطح سلامت در خانواده اصلی خویش میباشد. این مقیاس یک ابزار 40 سوالی است که برای سنجیدن ادراک و استنباط شخص از میزان «سلامت» خانواده اصلیاش تدوین شده است. «مقیاس خانواده اصلی» بر استقلال و صمیمیت بعنوان دو مفهوم کلیدی در حیات یک خانواده سالم تمرکز دارد. استقلال در این الگو شامل صراحت بیان، مسئولیت، احترام به سایرین، بازبودن با دیگران و قبول جداشدن و فقدان بوجود میآید. صمیمیت در این مقیاس شامل تشویق به بیان انواع احساسها، ایجاد یک فضای گرم در خانه، یعنی روحیه و حال و هوا، حل تعارضها بدون ایجاد استرس غیرلازم، ایجاد حساسیت به همفهمی و ایجاد اعتماد به انسانها بر اساس نیکی نهاد آدمی میشود.
هنجارها: مقیاس خانواده اصلی ابتدا در تکزاس روی 278 دانشجو متشکل از 39 دانشجوی سیاهپوست و 239 دانشجوی سفیدپوست اجرا شد. میانگین کلی سیاهپوستان (147) و برای سفیدپوستان (1/144) بود.
نمرهگذاری: سالمترین پاسخ هر سوال نمره 5 و دور از سلامتیترین پاسخها نمره 1 دریافت میکنند. نمره کل سوالها حداقل 40 و حداکثر 200 میشود که نمره بالاتر نشانه استنباط از سلامتی بیشتر خانواده است.
اعتبار: «مقیاس خانواده اصلی» با آلفای استاندارد شده سوال 97/0 از همسانی درونی خوبی برخوردار است. این مقیاس با همبستگی بازآزمایی دو هفتهای، در بعد استقلال از 39/0 تا 88/0 و میانه 77/0 و در بعد صمیمیت از 46/0 تا 87/0 و میانه 73/0 از یک پایایی عالی برخوردار است. در ایران آلفای بدستآمده برای کل این مقیاس 94/0 و برای ابعاد «استقلال» و «صمیمیت» آن به ترتیب 90/0 و 89/0 بوده است (ثنایی، 1387). در این پژوهش نیز میزان اعتبار این پرسشنامه بررسی شد. آلفای کرونباخ سلامت خانواده اصلی 91/0، زیرمقیاس استقلال 75/0 و زیرمقیاس صمیمیت 90/0 بدست آمد.
روایی: «مقیاس خانواده اصلی» برای گروههای شناختهشده از روایی خوبی برخوردار است است، طوریکه ازدواجهای معذب از الکل و غیر الکل و همچنین برداشت از ازدواج و منطقیبودن زن و شوهر را متمایز میکند. این مقیاس با سطح سلامتی خانواده از نظر پاسخدهندگان نیز همبستگی معناداری دارد (ثنایی، 1387). همچنین روایی محتوایی این پرسشنامه توسط چند تن از اساتید مشاوره تأیید شده است (حسینیان، یزدی و جاسبی، 1386).

3-6-3- مقیاس حمایت اجتماعی
این پرسشنامه توسط پروسیدانو و هلر (1983) ساخته شده است. هدف از این پرسشنامه سنجش ارضاء حمایت اجتماعی از ناحیه دوستان و خانواده است. این پرسشنامه شامل 20 سوال میباشد که خردهمقیاسهای «حمایت اجتماعی- دوستان» و «حمایت اجتماعی- خانواده» را در برمیگیرد.
هنجارها: دادههای هنجار از یک نمونه 222 نفری (با میانگین سنی 19 سال) دانشجویان دوره کارشناسی روانشناسی استخراج شده است.
نمرهگذاری: گزینههای هر دو مقیاس خانواده و دوستان عبارت از «بله»، «خیر» و «نمیدانم» است. نمره «نمیدانم» در هر دو مقیاس صفر است. دامنه نمره کل سوالات هر دو مقیاس خانواده و دوستان بین 0 و 20 است.
اعتبار: هر دو مقیاس حمایت اجتماعی با ضریب آلفای 90/0 از هماهنگی درونی فوقالعادهای برخوردارند. دادههای مربوط به اعتبار مبتنی بر 20 سوال اصلی مقیاسها قبل از تفکیک حمایت خانواده و حمایت دوستان است. آلفای نهایی برای مقیاس حمایت خانواده بین 88/0 تا 91/0 و برای مقیاس حمایت اجتماعی دوستان بین 84/0 تا 90/0 است. در این پژوهش میزان اعتبار برای هر دو مقیاس حمایت دوستان و حمایت خانواده از طریق آلفای کرونباخ 86/0 بدست آمد.
روایی: هر دو مقیاس حمایت اجتماعی دوستان و خانواده از روایی همزمان خوبی برخوردارند. نمرات مقیاسها با درماندگی روانی و کارآمدی اجتماعی همبستگی دارد. نمرات «مقیاس حمایت اجتماعی دوستان» با مدت زمان عضویت فرد در شبکه اجتماعی و میزان متقابلبودن رابطه قابل پیشبینی بود. نمرات «مقیاس حمایت اجتماعی خانواده» با حمایت محسوس و نامحسوس اعضای خانواده قابل پیشبینی بود. ضرایب همبستگی بین نمرات حاصل از این مقیاسها با شخصیتسنج کالیفرنیا و وابستگی بین اشخاص معنیدار بود (ثنایی، 1387).

3-6-4- مقیاس حل مشکل خانواده
پرسشنامه حل مشکل خانواده (احمدی، 1386)، میزان کارآمدی خانواده را ارزیابی می کند و دارای 30 سوال است. این پرسشنامه دو عامل رابطه و حل مشکل را میسنجد. عامل رابطه شیوه ارتباط و تعامل زوجینی را که لازمه حل مشکل موثر است نشان میدهد؛ و عامل حل مشکل شیوه و فرایند حل مشکل را براساس مدل 5 مرحلهای حل مشکل اندازه میگیرد.
هنجارها: این پرسشنامه بر روی 55 زوج (110) نفر بودند که از دو گروه زوجین سازگار و ناسازگاری نمونهگیری شدند. گروه اول 54 نفر و گروه دوم 80 نفر بودند که از بین آنها با حذف افراد دچار ناسازگاری زناشویی تعداد 56 نفر جهت انجام پژوهش انتخاب شدند، بدین ترتیب مجموعه افراد شرکتکننده در پژوهش 110 نفر در قالب 55 زوج بودند. ابزار مورد استفاده در پژوهش مقیاس جدید حل مشکل خانوادگی و مقیاس رضایت زناشویی انریچ بود.
اعتبار: تحلیل عاملی دو عامل را در بین 30 سوال آشکار ساخت: عامل 1 «رابطه» و عامل 2 «حل مشکل». بررسی همبستگی درونی نمرات کل مقیاس و مقیاسهای فرعی نشان داد که میزان رابطه همبستگی بین کل مقیاس با عامل رابطه و حل مشکل بطور یکسان 95/0 و رابطه همبستگی بین عامل رابطه با عامل حل مشکل به میزان 81/0 میباشد. ضریب اعتبار باز آزمایی کل مقیاس 91/0 برای مقیاس فرعی رابطه، حل مشکل به ترتیب 78/0 و 89/0 بدست آمد. همسانی درونی کل مقیاس 91/0 و عامل ارتباط 78/0 و عامل حل مشکل 83/0 بود. در بررسی اعتبار این پرسشنامه در این پژوهش از روش آلفای کرونباخ استفاده شد؛ که میزان اعتبار کل مقیاس حل مشکل خانواده 90/0، زیرمقیاس رابطه 76/0 و زیرمقیاس حل مشکل 87/0 بدست آمد.
روایی: همچنین این مقیاس همبستگی بالایی با مقیاس رضایت زناشویی انریچ دارد و از سوی دیگر دارای ثبات در زمان و از قدرت تشخیص و تمییز ما بین زوجین دارای تعارض و فاقد تعارض برخوردار است.
نمرهگذاری: این پرسشنامه 30 سوال دارد. نمرهگذاری در این مقیاس به این صورت میباشد که نمرات 141 و بالاتر دارای مهارت و توان فوقالعاده در حل مشکل. نمرات 121 تا 140 دارای مهارت و توان خوب در حل مشکل. نمرات 101 تا 100 دارای وضعیت متوسط پایین در حل مشکل. نمرات 65 تا 80 وضعیت ضعیف در حل مشکل. نمرات کمتر از 65 وضعیت بسیار ضعیف در حل مشکل (احمدی، 1386).

فصل چهارم
یافتههای پژوهش

4-1- مقدمه
اين فصل دربرگیرنده یافتههای پژوهش است که در دو بخش آمارههای توصیفی و استنباطی ارائه شدهاند. ابتدا با استفاده از جداول فراوانی و درصدی، توصیفی از خصوصیات جمعیت شناختی (جنسیت، سن و میزان تحصیلات) ارائه و سپس تعداد افراد، میانگین و انحراف استاندارد برای متغیرهای سلامت خانواده اصلی، حمایت اجتماعی و حل مشکل خانواده و عملکرد ازدواج به همراه مؤلفههای آنها ارائه شده است. در بخش آماره های استنباطی، برای بررسی فرضیات، از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون خطی دو متغیره، چندگانه، رگرسیون چندمتغیره و آزمون تی برای مقایسه دو گروه مستقل استفاده شده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS 16 و STATAانجام گرفته است.

4-2- یافته های توصیفی
4-2-1 توصیف ویژگیهای دموگرافیک زوجین
4-2-1-1- توزیع جنسیت
همچنانكه در جدول (4-1) ملاحظه میگردد، 50 درصد شرکتکنندگان مرد و 50 درصد زن بودند.

جدول 4-1: توزیع فراوانی و درصدی متغیر جنسیت در اعضای گروه نمونه
جنسیت
فراواني
درصد
مرد
60
50
زن
60
50
جمع
120
100

4-2-1-2- توزیع سن
جدول (4-2) نشان میدهد که 8/20 درصد شرکتکنندگان بین 20 تا 27 سال، 50 درصد شرکتکنندگان 28 تا 35، 2/19 درصد بین 36 تا 43، 5/7 درصد بین 44 تا 50 و 5/2 نیز 51 سال به بالا داشتند.

جدول 4-2: توزیع فراوانی و درصدی متغیر سن در اعضای
گروه نمونه
سن
فراواني
درصد
27-20
25
8/20
35-28
60
50
43-36
23
2/19
50-44
9
5/7
51 و بالاتر
3
5/2
جمع
120
100

4-2-1-3- توزیع میزان تحصیلات
جدول (4-3) میزان تحصیلات را از دیپلم تا فوق لیسانس یا معادل آن در حوزه را نشان میدهد. 22/24 درصد شرکتکنندگان خانمهای محصل در حوزه و دانشگاه و همسران آنها تا مقطع دیپلم یا معادل آن در حوزه تحصیلات داشتند. 7/51 درصد شرکتکنندگان تا مقطع لیسانس یا معادل آن در حوزه و 2/24 درصد نیز تا مقطع فوق لیسانس یا معادل آن در حوزه تحصیلات داشتند.

جدول 4-3: توزیع فراوانی و درصدی متغیر میزان تحصیلات در اعضای گروه نمونه
میزان تحصیلات
فراواني
درصد
تا دیپلم/سطح یک
29
22/24
تا لیسانس/ سطح 2
62
7/51
تا فوق لیسانس/ سطح 3
29
2/24
جمع
120
100

4-2-2- یافتههای توصیفی متغیرهای پژوهش
4-2-2-1- مقیاس عملکرد ازدواج
مقیاس عملکرد ازدواج مقیاس یازده مؤلفه دارد. همانطور که مشاهده میشود میانگین عملکرد ازدواج 41/25 (41/35=SD) بود.

جدول 4-4: میانگین و انحراف معیار متغیر عملکرد ازدواج و مؤلفههای آن
متغیر
میانگین
انحراف معیار
N
عملکرد ازدواج
41/258
06/35
120
ارتباط
76/23
47/3
120
ابرازگری
9/23
26/4
120
حل مسئله
74/21
63/3
120
نقش
95/22
28/4
120
انعطافپذیری
37/23
05/4
120
فرزندپروری
27/23
2/4
120
مسائل اقتصادی
15/23
82/3
120
خانواده و دوستان
14/23
56/4
120
ارزش
36/24
1/4
120
مراقبت جسمانی و روانی
9/23
28/3
120
کل
81/24
06/4
120

4-2-2-2- مقیاس سلامت خانواده اصلی
مقیاس سلامت خانواده اصلی که دارای دو مؤلفه صمیمیت و استقلال است. میزان آن از مجموع دو مؤلفه صمیمیت و استقلال بدست میآید. جدول (4-5) نشان میدهد که میانگین سلامت خانواده اصلی 6/136 است.

جدول 4-5: میانگین و انحراف معیار متغیر سلامت خانواده اصلی و مؤلفههای آن
متغیر
میانگین
انحراف معیار
N
سلامت خانواده اصلی
6/136
74/19
120
صمیمیت
76/69
04/12
120
استقلال
84/66
4/8
120

4-2-2-3- مقیاس حمایت اجتماعی
پرسشنامه حمایت اجتماعی دارای 2 مقیاس حمایت اجتماعی دوستان و خانواده میباشد. آزمون نمره کل ندارد. بلکه نمرات هر مقیاس بطور مستقل محاسبه میگردد. در جدول (4-6) ملاحظه میشود که حمایت خانواده با میانگین 1/14 نسبت به حمایت دوستان میانگین بیشتری دارد.

جدول 4-6: میانگین و انحراف معیار متغیر حمایت اجتماعی دوستان و خانواده
متغیر
میانگین
انحراف معیار
N
حمایت خانواده
1/14
7/4
120
حمایت دوستان
63/10
26/5
120

2-4-2-4- مقیاس حل مشکل خانواده
جدول (4-7) نشان میدهد میانگین حل مشکل خانواده 3/103 با انحراف معیار 82/15 میباشد هچنین مؤلفه حل مشکل از زیرمجموعه حل مشکل خانواده میانگین بیشتری نسبت به رابطه، دیگر مؤلفه حل مشکل دارد.

جدول 4-7: میانگین و انحراف معیار متغیر حل مشکل خانواده و مؤلفههای آن
متغیر
میانگین
انحرف معیار
N
حل مشکل خانواده
3/103
82/15
120
حل مشکل
27/60
97/9
120
رابطه
03/43
77/6
120

4-3- یافتههای استنباطی
4-3-1- فرضیههای اصلی
4-3-1-1- فرضیه اول: بین سلامت خانواده اصلی و عملکرد ازدواج ارتباط

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره حمایت اجتماعی، رضایت از زندگی، سازگاری زناشویی، رضایت از زندگ Next Entries منابع پایان نامه درباره عملکرد ازدواج، رگرسیون، سلامت خانواده، حمایت اجتماعی