منابع پایان نامه درباره حمایت اجتماعی، رضایت از زندگی، سازگاری زناشویی، رضایت از زندگ

دانلود پایان نامه ارشد

گروه کنترل، مقایسه شد. نتایج بدستآمده نشان دادند که میزان حمایت اجتماعی ادراکشده در افراد مبتلا به PTSD و همسران آنها کمتر از گروه کنترل میباشد (بیرامی، عندلیب کورایم، پوراسماعیلی و محمدی بخش، 1392). در پژوهشی رضایت از زندگی براساس رگههای شخصیتی، حمایت اجتماعی و بهزیستی معنوی بررسی شد. 250 دانشجوی دختر و پسر در پژوهش شرکت کردند. نتایج یافتهها نشان داد که رگههای شخصیتی، حمایت اجتماعی بهزیستی معنوی با رضایت از زندگی ارتباط معنیدار دارند (تمنائیفر و منصوری نیک، 1392). در یک مطالعه مقطعی 116 بیمار قلبی- عروقی بستری شده در بیمارستان مورد بررسی قرار گرفتند. خودکارآمدی و حمایت اجتماعی درکشده در ارتباط با سازگاری بهتر بیماران با عوارض ناشی از بیماری و بهبود کیفیت زندگی آنان مطالعه شد. نتایج نشان داد که خودکارآمدی و حمایت اجتماعی درکشده تأثیر بسزایی در افزایش کیفیت زندگی دارد (جلیلیان، مصطفوی و شریفیراد، 1392). در این پژوهش تاثیرات تعلق خانوادگی، احساس از گرانباری نقش خانوادگی، ابهام نقش و حمایت اجتماعی بر تعارض خانواده با کار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی نمونه با حجم 360 نفر از کارمندان زن متاهل ادارات دولتی شهر اهواز نشان داد که متغیر حمایت اجتماعی بر تعارض خانواده با کار تاثیر دارد. همچنین متغیر تعلق خانوادگی بر احساس گرانباری از نقش خانوادگی و تعارض خانواده با کار اثر دارد (نبوی و شهریاری، 1391). در پژوهشی عوامل مرتبط پایگاه اجتماعی- اقتصادی، تعارض زناشویی و حمایت اجتماعی با خشونت خانگی والدین نسبت به فرزندان مطالعه گردید و 384 نفر از دانشآموزان شهر اهواز در این پژوهش شرکت کردند. نتایج نشان داد حمایت اجتماعی باعث کاهش خشونت علیه فرزندان میشود. نتایج نشان داد هرچه تعارضات زناشویی در بین والدین بیشتر باشد میزان خشونت اعمالشده بر فرزندان نیز بیشتر میشود (یعقوبی دوست و عنایت، 1391). در پژوهشی که با هدف بررسی حمایت شبکههای اجتماعی و رضایت از زندگی خانوادگی زنان متأهل صورت گرفت، 367 نفر از زنان متأهل مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بیانکننده این بودند که میزان رضایت از زندگی زنان و نیز میزان حمایت دریافتی از شبکههای غیر رسمی در حد متوسط رو به بالا هست. در بین شبکههای غیر رسمی، خانواده بیشترین میزان حمایت اجتماعی و شبکههای همسایگی کمترین میزان حمایت را بر زنان داشتهاند. همچنین بین حمایت شبکههای غیررسمی و رضایت از زندگی خانوادگی زنان رابطه معنیداری وجود داشت (سفیری، قرآنی دامداباجا، 1391). ارتباط بین همسرآزاری، حمایت اجتماعی و استرس ادراکشده در زنان دارای همسران معتاد و غیر معتاد شهر رشت مورد بررسی قرار گرفت. شرکتکنندگان 50 زن دارای همسر معتاد و 50 زن دارای همسر غیر معتاد بودند. نتایج بیانگر این بود که میزان حمایت اجتماعی، استرس ادراکشده و میزان همسرآزاری در زنان دارای همسر معتاد با زنان بدون همسر معتاد متفاوت است. به این معنی که میزان حمایت اجتماعی زنان دارای همسر معتاد کمتر از زنان بدون همسر معتاد است (ناورودی، زینعلی و خستگانان، 1391). نتایج پژوهشی با هدف پیش بینی عضویت نوجوانان و جوانان در گروههای معتاد و غیر معتاد براساس حمایت اجتماعی ادراکشده، سبک های دلبستگی، سبکهای هویتی و صفات شخصیتی، بیانگر این بود که دو گروه معتاد و غیر معتاد در حمایت اجتماعی ادراکشده تفاوت معنیداری داشتند. هرچه فرد حمایت بیشتری از جانب دوستان، خانواده و افراد مهم دریافت کند به احتمال کمتری به اعتیاد روی خواهد آورد (حسینی المدنی، کریمی و بهرامی، 1391). در یک پژوهش تأثیر حمایت اجتماعی- عاطفی و پیوند قوی بر سلامت عمومی در دانشآموزان پسر دبیرستانهای شبانهروزی دزفول بررسی شد. در این پژوهش که تمام دانشآموزان به روش سرشماری مطالعه شدند نتایج نشان داد که رابطه مستقیم و مثبت بین پیوند قوی و حمایت عاطفی با سلامت عمومی وجود دارد (حسینزاده، بهرامینژاد و فروتنکیا، 1391). در مقایسه میزان همسر آزاری عاطفی و ادراک حمایت اجتماعی در بیماران مبتلا به سردردهای مزمن تنشی و میگرن با افراد سالم، نتایج بدستآمده نشان داد که بیماران مبتلا به سردردهای مزمن تنشی و میگرن نسبت به گروه کنترل دارای میانگین نمرات بالاتری در همسرآزاری عاطفی و میانگین نمرات پایینتری در حمایت اجتماعی می باشند (جزایری و شریفی، 1390). پارسائی راد، امیرعلیاکبری و مشاک، (1390) بیخوابی، خوابآلودگی و حمایت اجتماعی زنان باردار افسرده و غیرافسرده مراجعهکننده به مراکز بهداشتی را مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش 90 زن باردار که شامل 42 زن افسرده و 42 زن غیرافسرده بودند، شرکت داشتند. نتایج یافتهها نشان داد که هرچند از نظر بیخوابی و خوابآلودگی بین زنان باردار افسرده و غیرافسرده تفاوت معنیدار وجود دارد؛ اما در میزان حمایت اجتماعی بین دو گروه تفاوتی مشاهده نشد. در پژوهشی 360 دانش آموز مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بیانگر این بودند که نوجوانان برخوردار از حمایت خانوادگی مطلوب از فرصت و امکانات بیشتری برای خودمختاری، خودبیانگری، خودآگاهی و خودافزایی برخوردار هستند (نجمی و فیضی، 1390). مسعودنیا (1390) رابطه حمایت اجتماعی ادراکشده با بروز اختلال افسردگی پس از زایمان را بررسی کرد. در این پژوهش 140 مادر که 5 هفته از زایمان آنها سپری شده بود و جهت دریافت مراقبتهای پس از زایمان به دو مرکز بهداشتی- درمانی مراجعه کرده بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که فقدان یا تضعیف حمایت اجتماعی پس از زایمان میتواند یک عامل خطر مهم برای افسردگی پس از زایمان تلقی گردد. در پژوهشی که پیروی، حاجبی و پناغی (1389) انجام دادند هدف از پژوهش بررسی ارتباط حمایت اجتماعی با سلامت روان بود که 2916 نفر از دانشجویان ورودی جدید دانشگاه تهران بصورت سرشماری به پرسشنامهها پاسخ دادند. نتایج بیانگر این بودند که حمایت اجتماعی با سلامت روان ارتباط معنیدار و مستقیم دارد. حمایت اجتماعی براساس جنس نشان داد که دختران حمایت اجتماعی ادراکشده بیشتری برای خود قائل هستند. در پژوهشی مسائل مربوط به یائسگی به همسران زنان حوالی دوره یائسگی آموزش داده شد و حمایت اجتماعی ادراکشده زنان پس از آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که آموزش یائسگی به شوهران به مثابه مهمترین منبع حمایت اجتماعی زنان نقش بسزایی در پیشگیری از افسردگی دارد (دلشاد نوقابی، بحری بیناباج و هادیزاده طلاساز، 1388). در بررسی رابطه بین ابعاد حمایت اجتماعی ادراکشده و ابعاد بهزیستی در دانشجویان دختر و پسر، نتایج نشان داد که ابعاد مختلف حمایت اجتماعی ادراکشده پیشبینیکنندههای بهتری برای رضامندی از زندگی و بالانس عاطفی در دختران نسبت به پسران هستند. بهزیستی روانشناختی و اجتماعی در دختران بیشتر به وسیله حمایت اجتماعی از خانواده و در پسران به وسیله حمایت اجتماعی از دوستان پیشبینی میشود. همچنین حمایت اجتماعی ادراکشده از فرد خاص و از افراد گروه در دانشکده اثری بر روی ابعاد مختلف بهزیستی ندارد (قائدی و یعقوبی، 1387). در پژوهشی با هدف بررسی حمایت اجتماعی و سلامت روان در زنان با محوریت همسرآزاری، 45 نفر از زنان آزاردیده و 72 نفر از زنانی که قربانی نبودند مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که زنان آزاردیده در حمایت اجتماعی و سلامت روانی نمرههای پایینتر به نسبت زنان آزارندیده کسب کردند (پناغی، قهاری، احمدآبادی ویوسفی، 1387). در پژوهشی به منظور بررسی روایی مقیاس ادراک حمایت اجتماعی، میزان همبستگی حمایت اجتماعی و احساس خوشبختی بررسی شد. در این پژوهش که 200 دانشجوی دختر و پسر شرکت داشتند، نتایج نشان داد که بین حمایت اجتماعی و احساس خوشبختی ارتباط معنیداری وجود دارد (زکی، 1387). هدف از پژوهشی این بود که ارتباط حمایت اجتماعی ادراکشده و رویدادهای استرسزای زندگی با افسردگی بررسی شود. در این پژوهش که 153 نفر مشارکتکننده داشت نتایج بررسی یافتهها نشان داد که رویدادهای منفی زندگی موجب بروز یا تشدید افسردگی میشوند و حمایت اجتماعی نیز در بروز یا تشدید افسردگی نقش تعدیلکننده دارد (بخشانی، بیرشک، عاطفوحید و بوالهری، 1382).

2-3-1-4- حل مشکل خانواده
در پژوهشی ارتباط توانایی حل مسئله با سازگاری زناشویی مورد بررسی قرار گرفت و 31 زوج سازگار و ناسازگار از بین زوجین 18 تا 50 سال ساکن تهران از طریق نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند. نتایج نشان داد زوجینی که از توانمندی مهارتهای حل مسئله برخوردار بودند میزان سازگاری زناشویی بیشتری نیز داشتند (صادقی، مظاهری و موتابی، 1392). رضایت از زندگی زناشویی براساس مهارتهای حل مسئله اجتماعی و هوش معنوی مورد بررسی قرار گرفت، 120 زوج در پژوهش شرکت داشتند. نتایج نشان داد که حل مشکل بصورت مثبت میتواند سازگاری زناشویی را پیشبینی کند (ابوالمعالی، مجتبایی و رحیمی، 1392). در بررسی ارتباط تأثیر رویکرد راهحلمحور در حل مسائل زناشویی بر کاهش تعارضات زناشویی، نتایج نشان داد که رویکرد راهحلمحور در کاهش تعارضات زناشویی اثربخش بوده است (سودانی، شفیعآبادی، اعتمادی و دلاور، 1389). در پژوهشی تأثیر آموزش حل مسئله بر صمیمیت زوجین با شرکت 16 زوج بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد که مهارت حل مسئله سطح صمیمیت را افزایش میدهد (خدایاریفرد و زارعپور، 1390). در پژوهشی 96 نفر از مادران نوجوانان در برخی از مدارس غیرانتفاعی مورد آموزش قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش حل مسئله به افزایش مشارکت عاطفی افراد خانواده و کمک به حل مسائل یکدیگر میانجامد (شکوهی یکتا و پرند، 1387). نتایج پژوهشی در مقایسه روش حل مشکل در زوجین متقاضی طلاق و نرمال نشان داد که زوجین متقاضی طلاق روشهای نامناسبی برای حل مشکل نسبت به زوجین نرمال به کار میبرند. در این پژوهش 100 زوج متقاضی طلاق و 100 زوج نرمال شرکت داشتهاند (محمدی، علیزاده و صداقت، 2011). در بررسی تاثیر رواندرمانی راهحلمحور بر رضایت زناشویی در زوجهای هر دو شاغل نتایج نشان داد که رواندرمانی راهحلمحور میتواند پرخاشگری و مشکلات جنسی زوجها را کاهش داده و باعث بهبود زمان باهمبودن و توافق درباره مسائل مالی آنها شود (نظری و گلی، 1386). در پژوهشی به منظور تعیین میزان تأثیر آموزش حل مسئله بر کاهش تعارض زناشویی همسران 40 زوج که دارای تعارض بودند مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحلیل دادهها نشان داد که آموزش حل مسئله باعث کاهش تعارض زناشویی در زوجها میشود (قلیلی، احمدی و فاتحیزاده، 1386). احمدی (1386) در اعتباریابی پرسشنامه حل مشکل خانواده آن را با مقیاس رضامندی زناشویی انریچ مورد بررسی قرار داد. در این پژوهش 55 زوج شرکت داشتند. نتایج نشان داد که بین حل مشکل خانواده و رضامندی زناشویی همبستگی بالایی وجود دارد. در پژوهشی دیگری که اثربخشی روش مداخلاتی تغییر شیوه زندگی با حل مشکل خانواده در کاهش ناسازگاری زناشویی مورد بررسی قرار گرفت، 260 زوج که ناسازگاری زناشویی داشتند، انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای گرفتند. نتایج نشان داد که بکارگیری روش حل مشکل خانوادگی موجب کاهش ناسازگاری زناشویی میشود. روش مداخلهای حل مشکل خانوادگی موجب کاهش ناسازگاریهایی میشود که در زمینههای ارتباط دوتایی، حل تعارض، روابط جنسی و همچنین موضوعات شخصیتی و ارتباط با اقوام و دوستان میباشد (احمدی، نوابینژاد و اعتمادی، 1385).

2-3-2- پژوهشهای مرتبط با موضوع در خارج از کشور
2-3-2-1- خانواده اصلی
208 کودک از مراکز پیشدبستانی در پوسان کره جنوبی و مادرانشان بررسی شدند. هدف این پژوهش بررسی ارتباط سبکهای دلبستگی کودکان با بهداشت روان مادرانشان با میانجیگری رضایتمندی زناشویی مادران بود. نتایج مؤید این بود که بین دلبستگی اضطرابی کودکان با بهداشت روان مادرانشان ارتباط منفی با میانجیگری رضامندی زناشویی برقرار است (چانگ1 و چوی2، 2014). نتایج پژوهشی نشان داد که در خانوادههای بهمآمیخته، حس پایین تبعیض و حس قوی اجتماعیبودن به رضامندی زندگی مربوط میشود (موسکاتو3 و همکاران، 2014). نتایج

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره رضایت زناشویی، عملکرد خانواده، تمایزیافتگی، سبکهای دلبستگی Next Entries منابع پایان نامه درباره حمایت اجتماعی، عملکرد ازدواج، حمایت خانواده، انعطافپذیری