منابع پایان نامه درباره حقوق بشر، سازمان ملل، تعلیم و تربیت، توانمندسازی

دانلود پایان نامه ارشد

تكنيك‌هاي حفظ ميراث فرهنگي، همكاريهاي علمي و فرهنگي و مواردی از این قبیل اشاره نمود. 105
میراث مستند و مکتوب جهانی، به علل متعدد در معرض خطر است و نیاز شدید به مراقبت و حفاظت دارد. برنامه “حافظه جهانی” یونسکو، میراثهای مستند واجد ارزشهای جهانی کشورها را ثبت و مسائل مربوط به حفاظت میراث مستند را بررسی و پیگیری می کند106. این برنامه در تلاش است تا توجه دولتها، مسولان افکار عمومی را در سطوح ملی، منطقهای و بینالمللی به اهمیت حفظ آثار نفیس جلب کند و با برگزاری سمینارها وجلسات مختلف، علاوه بر آشنا کردن ملتها با فرهنگ، ادبیات و آثار باستانی و مستند سایر کشورها، هم به نزدیکی و ایجاد روابط دوستانه بین ملل با فرهنگهای مختلف بپردازد و هم شرایط بهتری را برای حفاظت و مراقبت از این آثار فراهم سازد. 107
شايان ذكر است كه با ظهور فرآيند جهاني شدن، توجه به ميراث معنوي به عنوان منشأ هويت فرهنگي، خلاقيت و تنوع بيشتر از سوي كشورهاي عضو يونسكو مطرح گرديد. اهميت اين ميراث در برنامه‌هاي يونسكو همچون «نظام سرمايه‌ها يا ذخاير زنده» در سال 1993 و «شاهكارهاي ميراث شفاهي و معنوي» در سال 1997 تبلور يافت. علاوه بر اين، فعاليتهاي ديگري براي حفظ و اشاعه ميراث فرهنگي معنوي از سوي يونسكو اجرا شد كه برخي از اين فعاليتها عبارتند از: «حفظ و اشاعه ميراث معنوي اقليت‌ها و بوميان»، «برگزاري جشنواره‌هاي فرهنگهاي سنتي»، «توليد و انتشار مجموعه موسيقي سنتي جهان»، و مواردی از این قبیل.
در کشور ما، سازمان یونسکو با ثبت کردن آثاری همچون تختجمشید فارس، میدان نقش جهان اصفهان، و مواردی از این قبیل، به عنوان میراث مشترک فرهنگی جهان، سهمی شگرف در تبلیغ و ترویج ایرانی در سراسر جهان داشته است. چرا که سالانه میلیونها توریست برای دیدن این آثار به کشور ما آمده و با فرهنگ ایرانی آشنا میشوند و این امر باعث ترویج فرهنگ ایرانی در سراسر دنیا میشود. در این میان نقش سازمان یونسکو در نزدیک کردن فرهنگهای مختلف بههم از طریق فرهنگی، ستودنی است.
بند2- يونسكو و نابودي آپارتايد
نظر به‌ اينكه‌ منشور ملل‌ متحد مبتني‌ بر اصول‌ حيثيت‌ ذاتي‌ و تساوي‌ كليه‌ افراد انساني‌ و كليه‌ دول‌ عضو ملل‌ متحد متعهد شده‌است كه‌ منفرداً و مشتركاً با همكاري‌ سازمان‌ براي‌ نيل‌ به‌ يكي‌ از اهداف ملل‌ متحد يعني‌ توسعه‌ و تشويق‌ احترام‌ جهاني‌ و واقعي‌ به‌ حقوق‌ بشر و آزاديهاي‌ اساسي‌ براي‌ همگان‌ بدون‌ تمايز نژاد يا جنس‌ يا زبان‌ و يا مذهب‌ اقدام‌ نمايند و همچنین اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر اعلام‌ مي‌دارد كه‌ كليه‌ افراد انساني‌ به‌ طور آزاد و يكسان‌ از لحاظ‌ حيثيت‌ و حقوق‌ متولد مي‌شوند و بايد بتوانند از كليه‌ حقوق‌ و آزاديهاي‌ مندرج‌ در آن‌ اعلاميه‌ بدون‌ تمايز به‌ خصوص‌ از حيثيت‌ نژاد و رنگ‌ و يا مليت‌ برخوردار شوند، همچنین با توجه به اينكه‌ كليه‌ افراد بشر در پيشگاه‌ قانون‌ برابر بوده‌ و حق‌ دارند عليه‌ هر نوع‌ تبعيض‌ و هر نوع‌ تحريك‌ به‌ تبعيض‌ از حمايت‌ يكسان‌ قانون‌ برخوردار شوند و اينكه ‌ملل‌ متحد استعمار و كليه‌ روش‌هاي‌ تفكيك‌ و تبعيضي‌ را كه‌ به‌ همراه‌ دارد به‌ هر شكل‌ و در هر محلي‌ كه‌ موجود باشد محكوم‌ نموده‌ و اعلاميه‌ مورخ‌ چهاردهم‌ دسامبر 1960 راجع‌ به‌ اعطاي‌ استقلال‌ به‌ كشورها و ملل‌ مستعمره‌ (قطعنامه 1514 دوره‌ پانزدهم‌ مجمع‌ عمومي‌) لزوم‌ ختم‌ سريع‌ و بي‌قيد و شرط‌ استعمار را تأييد و رسماً اعلام‌ نموده است، 108 لذا سازمان یونسکو به تبعیت از سازمان ملل متحد، راجع‌ به‌ رفع‌ هر نوع‌ تبعيض‌ نژادي‌ رسماً لزوم‌ رفع‌ سريع‌ كليه‌ اشكال‌ و همه‌ مظاهر تبعيضات‌ نژادي‌ را در سراسر گيتي‌ و همچنين‌ لزوم‌ تأمين‌ تفاهم‌ و احترام‌ به‌ حيثيت‌ شخص‌ انساني‌ را مورد تأييد قرار داده است‌.
بر اساس ماده 1 کنوانسیون بین المللی “رفع هرگونه تبعیض نژادی”109:
” تبعیض نژادی به هر نوع تمایز و محدودیت و ممنوعیت یا محدودیت و یا رجحانی که بر اساس نژاد، رنگ یا نسبت و یا منشا ملی و یا قومی مبتنی بوده هدف یا اثر آن از بین بردن و یا در معرض تهدید و مخاطره قرار دادن شناسایی و یا تمتع و یا استیفاء در شرایط متساوی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و یا در هر زمینه دیگر از حیات عمومی باشد، اطلاق میگردد. ”
در همین راستا سازمان يونسكو طبق اساسنامه‌اش، خود را موظف مي‌داند كه در خدمت تساوي و احترام متقابل ميان انسانها باشد و در همين راستا به سهم خود در مبارزه عليه آپارتايد شركت نموده است و در سال 1950 برنامه‌اي براي نابودي آپارتايد طرح‌ريزي كرد. در سال 1964، بيست و دو مردم‌شناس و زيست‌شناس از 16 كشور جهان در اجلاسي كه بوسيله يونسكو در مسكو ترتيب داده شده بود، يك بيانيه 13 ماده‌اي تصويب كردند كه در آن جنبه‌هاي زيست‌شناختي مسأله نژادي ذكر شده بود. 110در سال 1965، يونسكو به درخواست كميته ويژه سازمان ملل براي مبارزه با آپارتايد، براي روشن كردن پيامدهاي آپارتايد و تهيه اطلاعات عيني و موثق از واقعيت رويدادهاي آفريقاي جنوبي يك برنامه پژوهشي علوم اجتماعي را آغاز كرد. انتشار آپارتايد و آثار آن بر آموزش، علم، فرهنگ و اطلاعات در سال 1967، نخستين كتاب از سلسله آثاري بود كه يونسكو طي سالها در زمينه مسائل آپارتايد در آفريقاي جنوبي و ناميبيا منتشر كرد. 111
یونسکو سیاست فرهنگی خود در قاره آفریقا را بر قرار دادن فرهنگ در قلب روند توسعه آموزشی، فرهنگی و اجتماعی آفریقا استوار ساخته است؛ چراکه تنها ضامن بقای صلح پایدار در قاره سیاه را خروج از جهالتها و پیش فرضها، ارتقای چند زبانی و احترام فرهنگها به یکدیگر میداند.
از این رو، یونسکو بهعنوان کارگزار تخصصی سازمان ملل متحد در ساختن صلح، توسعه بشری و گفتگوی میان فرهنگی در عصر جهانی شدن، سعی دارد از طریق آموزش، علوم، فرهنگ، ارتباطات واطلاعات به صلح سازی و صلح بانی در قاره سیاه بر اساس همبستگی ذهنی و روحی انسانها مبادرت نماید. 112 چرا که یونسکو معتقد به برابری کلیه ابناء بشر فارغ از جنس و مذهب و رنگ میباشد.
بند3- يونسكو و آموزش حقوق بشر
جامعه جهانی همواره بهدنبال راهحلها و گزینههایی است که از رهگذر آنها بتواند به تقویت صلح و همچنین افزایش و گسترش توسعه بپردازد. یکی از گزینههای مطرح در این زمینه، آموزش حقوق بشر است که بر پایه دانش و مهارت حقوق بشری استوار شده است و بهدلیل تاثیری که بر اطلاعات و مهارتهای اقشار مختلف جامعه میگذارد، دارای توان بالقوهای برای تغییر در جامعه، دگرپذیری، درک سایر ملتها و در نهایت صلح و امنیت میباشد. هنگامی یک جامعه به توسعه پایدار میرسد، که در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود رشد یافته باشدکه آموزش حقوق بشر با توجه به محتوای خود میتواند در این زمینه موثر باشد. آموزش حقوق بشر همچنین در جریان توسعه به تحقق کامل حقوق بشر کمک میکند و از سوء استفادهها و تضییعهای حقوق بشری که ممکن است در فرآیند توسعه اتفاق افتد، جلوگیری مینماید. 113
چالش بزرگ و کلیدی برای آینده، تقویت سازی حقوق بشر از طریق پایهگذاری این حقوق در سنتهای فرهنگی مختلف است و آموزش در این زمینه وسیله بسیار مهمی در جهت جهانی ساختن فرهنگ حقوق بشر میباشد. فرهنگ جهانی حقوق بشر یک هدف دراز مدت است که از طریق ایجاد یک نظام جامع تعلیم و تربیت آموزشی و اطلاعات عمومی هدفدار برای تمام گروههای جمعیتی بهویژه بانوان، کودکان، اقلیتها، بومیان و معلولان شامل تمام سطوح تعلیم و تربیت اعم از رسمی و غیر رسمی قابل دسترسی است. 114
ایده فرهنگ صلح برای نخستین بار در برنامههای یونسکو در سال 1989 در کنگره بینالمللی “صلح در اذهان انسانها “، در ساحل عاج مطرح شد. فرهنگ صلح در پی تحقق بخشیدن به امور زیر است:
1- دگرگونی جایگزینی ارزشها، طرز تلقیها، رفتارهای موجود با گرایشها و رفتارهای مروج صلح و نفی خشونت،
2- توانمندسازی مردم در همه سطوح با مهارتهای گفتگو، میانجیگری، مدارا و همدلی،
3- از میان برداشتن ساختارهای سلطهجو و استثمارگر از طریق مشارکت دموکراتیک و توانمند سازی مردم برای ایفای نقش فعال در فرایند توسعه،
4- امحای فقر و نابرابری تبعیض آمیز در بین ملت ها و ترویج توسعه پایدار انسانی مبتنی بر مشارکت اجتماعی، و
5- توانمندسازی اقتصادی و سیاسی زنان و فراهم کردن فرصتها و زمینههای حضور برابر با مردان در همه سطوح تصمیمگیری.
به منظور اشاعه فرهنگ صلح باید از همه سازوکارهای موجود بهویژه آموزش حقوق بشر استفاده نمود. ایجاد فرهنگ صلح مستلزم اقدامات جامع آموزشی، اجتماعی و مدنی برای مردم در هر سنی است. یونسکو با الهام از اساسنامه خود فرهنگ صلح را ترویج می کند و دستیابی به آن را هدف راهبرد میان مدت خویش برای سالهای 1996- 2001 از طریق همه فعالیتهای خود قرار داد در این راهبرد فرهنگ صلح شامل ارزشها، طرز تلقیها و رفتارهایی است که گویا الهام بخش اعمال افراد در مشارکت متقابل اجتماعی مبتنی بر اصول آزادی، عدالت و دموکراسی، رعایت حقوق بشر، دگرپذیری و همبستگی، نفی خشونت، تلاش برای پیشگیری از جنگ و حل مشکلات از طریق گفتگو و مذاکره و مشارکت کامل انسانها در فرایند توسعه جوامع است. 115 یونسکو در این برنامه بر آموزش حقوق بشر در ایجاد صلح تاکید ویژه داشته، بهصورتی که راهبردهای مشارکت در ایجاد صلح را بهشرح زیر بیان کرده است:
1- تشویق آموزش حقوق بشر، صلح، دموکراسی، دگرپذیری و تفاهم بینالمللی،
2- ترویج حقوق بشر و مبارزه با تبعیضهای نژادی،
3- حمایت از آموزش حقوق بشر و تحکیم روندهای دموکراتیک،
4- تشویق کثرتگرایی فرهنگی و گفتگوی بین فرهنگها، و
5- مشارکت در پیشگیری از مناشقات و تحکیم صلح پس از درگیری. 116
در سال 1950، شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل از يونسكو درخواست كرد تا از طريق رسانه‌هاي جمعي، امكان آموزش «اعلاميه جهاني حقوق بشر» كه دو سال پيش از اين به تصويب رسيده بود را براي همگان فراهم آورد. در سال 1951 اولين كمك آموزشي به نام «بيانية حقوق بشر، اسناد و رهنمودهاي آموزش» زيرنظر سازمان يونسكو انتشار يافت. در سال 1953، يونسكو نظام مدارس وابسته را براي ايجاد همكاري و صلح جهاني مطرح كرد كه در همين راستا بيش از سه هزار موسسه آموزش ابتدايي و متوسطه در سطح جهان آغاز به كار كرد كه تاكنون احترام به حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين را آموزش مي‌دهند.
در سال 1978، «كنگره جهاني آموزش حقوق بشر» در وين برگزار شد. 9 سال بعد، در سال 1987، «كنگره جهاني آموزش، آگاهي رساني و اسناد حقوق بشر» در مالت، آرمانهاي مورد بحث در كنگره وين را بسط داد و به آن عمق بيشتري بخشيد. در سال 1993 «كنگره جهاني آموزش حقوق بشر و دموكراسي» كه گام ديگري از اين فرايند بهشمار مي‌رفت، طرح فعاليت جهاني در زمينه آموزش حقوق بشر و دموكراسي را به ارمغان آورد. از ديگر اقدامات يونسكو در اين زمينه، ايجاد مركز «گفت و شنودها » توسط شوراي اجرايي است كه اين مركز به يونسكو اين امكان را مي‌دهد كه به حل مسائل مربوط به رعايت حقوق فرهنگي و آموزشي كه از سوي افراد يا موسسه‌ها طرح شده‌اند، ياري رساند. آموزش صلح از آموزش حقوق بشر هم میتواند بهرهمند باشد. آموزش صلح بدون آموزش حقوق بشر بر اعمال منفی نظیر کاهش، اجتناب و حذف جنگ تمرکز میکند و به این ترتیب از پتانسیل مثبت آموزش حقوق بشر که بر شناسایی و اجرا و جهانی سازی منزلت انسانی استوار است، نمیتواند بهرهمند شود.117 بهطور کلی آموزش حقوق بشر به عنوان یک عنصر تجربه واقعی، آموزشهای صلح را قابل فهمتر میکند و جنبه تجویزی و هنجارهای مورد نیاز آموزش صلح را فراهم میآورد. 118
بند4- بهبود وضعيت زنان
يونسكو در راستاي رسالت خود در حوزه برنامه‌هاي سازمان در آموزش، علوم، فرهنگ، ارتباطات و علوم اجتماعي، از ديرباز سعي در بهبود وضعيت زنان داشته است. این امر از طریق تشکیل یا مشارکت در برگزاری سمینارها،

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره میراث فرهنگی، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، آموزش و پرورش Next Entries منابع پایان نامه درباره سازمان ملل، سازمان ملل متحد، میراث فرهنگی، حقوق بشر