منابع پایان نامه درباره توسعه شهر، بافت فرسوده، اعتماد متقابل

دانلود پایان نامه ارشد

بهسازي ( شامل تهيه طرح ، آزادسازي و اجراي معابر ،اسكان موقت،تأمين تاسيسات زيربنايي و روبنايي و ساخت ابنيه مسكوني و غيرمسكوني ) كه حداقل80درصد هزينه هاي مربوط را پوشش دهد، معافيت كامل در پرداخت كليه عوارض ساخت وساز وتراكم و ماليات هاي موضوعه و نظاير آن باشد .
نهادسازي، ايجاد تشكل هاي مردمي وتشكيل موسسات و شركت هاي ارائه دهنده خدمات نوسازي و همچنين شركت توسعه شهري مورد حمايت قرار گيرد و حاكميت تكليف مديريت عرصه هاي نوسازي را روشن نمايد . مردم نبايد بين دستگاههاي دولتي ، شهرداري ها وسازمان ميراث فرهنگي و نظاير آن سرگردان باشند. اينها، به جاي اينكه در مقابل هم قرار گيرد ، بلكه بايد در كنار همديگر و براي خدمت به مردم و نهضت بهسازي و نوسازي قرار گيرند . به عبارت ساده تر در اين محدوده هابايدبه نوعي مديريت واحد شهري شكل گيرد و دستگاههاي موجود ، با تفويض اختيارات خود به مديريت مذكور باعث تسريع در روند نوسازي شوند . براي تحقق ، اين مديريت واحد ، مي تواند گزينه هاي ذيل را پيشنهاد نمود .
الف : دستگاههاي مذكور،اختيارات خود را به مجري طرح يا مجري پروژه هاي هر محدوده تفويض نمايند.
ب : يكي از سه ضلع دولت ، شهرداري وسازمان ميراث فرهنگي ، محور قرار گيرد و بقيه اختيارات خود را به آن تفويض نمايند .
ج : در سطح هر محله ، يك مديريت محله اي با انتخاب ساكنان و مالكان شكل گيرد . و مدير محله نقش مديريت واحد را ايفاء نمايد .
د : در سطح هر محله ، دفاتري از جنس بخش غير دولتي ( خصوصي يا تعاوني ) براي ارائه خدمات نوسازي و پيگيري امر بهسازي و نوسازي و انسجام بخشي به تحقق وظايف همه آحاد مرتبط شكل گيرد . هر كدام از اين گزينه ها در صورت انتخاب ( ترجيحاً گزينه آخر ) ، بايد حرف اول و آخر حاكميت را در محله بزند و مردم از سردرگمي خارج شوند . اما لازم است اينها ، در گام نخست مورد اعتماد مردم واقع شوند . به يقين مي توان بيان داشت ، اعتمادسازي كليد طلايي مشاركت مردم در بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري است .
بديهي است سطح وسيع بافت هاي مذكور و حجم سرمايه گذاري بسيار بالاي مورد نياز آن ، هيچ گزينه ديگري به جز جلب مشاركت فكري ، مالي و توان اجرايي مردم و بخش خصوصي را فراروي دولت و شهرداري ها و مجريان و مديران محله اي قرار نمي دهد . توسعه كار مشترك و ايجاد انرژي جمعي حاصل از مشاركت مالكان و ساكنان محلات فرسوده شهري راهبرد اساسي است كه بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد ، اما چگونه ؟ !
توسعه كار مشترك و جلب مشاركت همه جانبه آحاد ساكنان ، مالكان و افراد علاقمند و ذينفع در امر بهسازي و نوسازي هر محله ، صرفاً در يك بستر شفاف ، مطمئن و مملو از اعتماد متقابل تحقق مي يابد . فارغ از مباحث حقوقي ، قانوني و قراردادي ، آحاد مزبور بايد به متوليان ، مجريان و مديران طرح‎هاي بهسازي و نوسازي اعم از دولت ، شهرداري ها ، مجريان بخش غيردولتي و يا دفاتر خدمات كارگزاري نوسازي محلات اعتماد نمايند . و به بيان ساده تر رابطه عاطفي و صميمي برقرار نمايند .
نگارنده با بررسي نظرات دست اندركاران موضوع و تجارب بدست آمده در محلات تحت بهسازي و بازسازي براي « اعتمادسازي » بعنوان يك عنصر حياتي ، ارزشمند و موثر در جلب مشاركت مردم براي پيشبرد اجراي طرح موارد و گام هاي ذيل را به مجريان طرح‎هاي بهسازي و نوسازي و ارائه دهندگان خدمات بهسازي و نوسازي در محلات فرسوده ، به عنوان مخاطب خود توصيه مي نمايد .
اين باور را در خود ايجاد كنيدكه متولي كار ارزشمند و مقدسي شده ايد . كار شما نجات انسانهاست ، انسان هايي كه از متدين ترين ، ارزشي ترين و وفادارترين آحاد و شهروندان جمهوري اسلامي مي باشند . هر كس يك فرد را نجات دهد گويا تمام انسانها را نجات داده است . افراد بزرگترين سرمايه هاي انساني هر جامعه به شمار مي روند و كار مقاوم سازي ، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري ، مانع از بين رفتن اين سرمايه ها در زير آوارها خاك خواهد شدكه با هيچ معياري قابل ارزش گذاري نيست . امر بهسازي و نوسازي محلات متعدد فرسوده نياز به نهضتي بزرگ دارد و برپايي « نهضت نوسازي » ، نياز به روحيه بسيجي و بسيجيان خستگي ناپذير دارد . تشبيه اين كار توسط يكي از عزيزان مسئول ، به عنوان « ورود به ميدان مين » در نوع خود تشبيه درستي است . ارزش ديگر اين كار ، در نتيجه آن نهفته است و آن توسعه فرايند عدالت اجتماعي و ارتقاء سطح اميد به زندگي ساكنان و مالكان محلات فرسوده كه عمدتاً از اقشار متوسط و ضعيف جامعه مي باشند و ارتقاء سطح اطمينان به برنامه هاي دولت و شهرداري ها و اعتماد مردم به برنامه هاي آنان سرمايه بسيار ارزشمندي است . پس با نيت اينكه براي خدا كار مي كنيد وارد اين كار شويد . در اين صورت، رفتار شما با مردم به گونه ديگري خواهد بود . و خداوند متعال هم تضمين فرموده اند كه راه توفيق را به شما (بندگان مجاهد و مخلص خود) نشان دهند .
در كارتان استمرار داشته باشيد . هميشه و در همه حال در غم و شادي در كنار مردم باشيد . لذا لازم است در سطح هرمحله دفتري داير نمائيد كه هر روز و شب تا دير وقت در آن بر روي مردم باز باشد . وقتي مردم كم كم خدمت ، راهنمايي و مشاوره صادقانه شما را ببينند ، كم كم اعتمادشان به شما زياد مي شود . حضور شما بايد رسمي و داراي تابلو رسمي باشد .دفاتر مزبور در سطح محلات حكم ستادهاي عملياتي و پياده نظام نهضت نوسازي را دارند .
حتي المقدور در هيچ پروژه بهسازي و نوسازي مستقيماً وارد نشده و يا سهيم نشويد يعني منافع مستقيم ايجاد نكنيد . تضاد منافع ، مانع از ايجاد هرگونه اعتماد سازي خواهد شد . فراموش نكنيد نقش اصلي شما ، تسهيل گري و ارائه خدمات نوسازي به ساكنان و مالكان بافت هاي فرسوده است .
طرح بهسازي و نوسازي را كاملاً براي ساكنان و مالكان محله تشريح كنيد .لازم است آنها مطمئن شوندكه هيچ گونه اطلاعات محرمانه اي وجود ندارد و هيچ كس نمي تواند سوء استفاده نمايد . و در صورتي هنوز طرح بهسازي و نوسازي تهيه نشده است . گروهي به عنوان نماينده مالكان و ساكنان در جلسات طراحي حضور داشته و مشاركت فكري آنها بكار گرفته شود .
ارتباط چهره به چهره و خانه به خانه را فراموش نكنيد . هر چند برگزاري جلسات گروهي در مسجد ، حسينيه و تكاياي محله ، ارسال جزوات آموزشي و اطلاع رساني در حد خود موثر است . بدون هيچ گونه جوسازي شرايط مطلوب زندگي در محله را براي آنها تشريح نموده و شرايط نامناسب و خطرآفرين موجود را براي آنهابصورت ملموس جلوه دهيد .
درباره شيوه هاي مختلف مشاركت آنها در اجراي طرح بهسازي و نوسازي با آنها مذاكره كنيد . صادقانه به آنها بگوئيد كدام شيوه ، حداكثر منافع ر ابراي آنها فراهم خواهد آورد .
اجراي پروژه هاي نمونه با مشاركت سازندگان معروف و خوشنام در سطح ملي و محلي و با كيفيت مناسب و نماي زيبا واستفاده از مصالح ساختماني استاندارد ونظايرآن اعتماد آنهارا بسيار بالا خواهد برد .
در مراحل مختلف ساخت و ساز و نوسازي اعم از تعريف پروژه تجميعي ، تهيه نقشه هاي اجرايي ، اخذ پروانه ساخت و ساز و نظارت بر اجراي ساخت و ساز، مددرسان مالكان واحدهاي فرسوده كه خود قصد نوسازي دارند ، باشيد .
در صورتيكه مالكين به تنهايي قادر به نوسازي و مقاوم سازي نيستند ، سازنده و شريك سرمايه گذار مناسب به آنها معرفي كنيد و در كليه مراحل مشاركت ، حضور داشته و مراقب منافع ساكنان و مالكان واحدهاي فرسوده باشيد .
مراقب باشيد شركاي سازنده و سرمايه گذار متعهد به تامين اسكان موقت ساكنان و مالكان گردند . سعي كنيد امكان اسكان موقت آنها در همان محل فراهم گردد .
. بديهي است ، آنچه كه بعنوان توصيه هاي ده گانه تقديم گرديد . مجريان محترم مي توانند با توجه به شرايط و جنبه هاي فرهنگي هر محله ، راه كارهاي مناسب تري را بيابند و در عمل بكار گيرند . به اميد روزي كه با پشتكار ، سعه صدر و همت دولت ، شهرداري ها و مردم بويژه ساكنان و مالكان واحدهاي فرسوده شاهد برپايي نهضت مقدس نوسازي بافت هاي فرسوده شهري باشيم
طرح‎هاي فرادست (آمايش، جامع و تفصيلي) (هماهنگي و انطباق)
به طور کلي ساختار کلان کالبدي، اقتصادي و اجتماعي يک بافت در طرح‎هايي نظير مجموعه شهري، جامع و تفصيلي تعيين مي‏شود و اين شاکله در طرح‎هاي جامع و تفصيلي مناطق شهري تنفيذ مي‏شود. براين اساس هيچ يک از طرح‎هاي شهري نمي‏توانند با طرح‎هاي فرادستي خود مغايرت داشته باشند؛ چرا که از يک طرف نظام عملکردي شهري را مختل خواهد کرد و از طرف ديگر با مخالفت نهادهاي مرجع مانند کمسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري مواجه مي‏گردد.
تعامل با کارفرما و کارشناسان شهرداري
معمولاً طرح‎هاي شهري وقتي به اجراء در مي‏آيند که مجريان اين طرح‎ها، اعتماد کافي به آنها داشته باشند. در اين زمينه در يک رابطه تنگاتنگ با کارفرما و کارشناسان شهرداري، خواسته‏هاي ايشان با ملاحظات طرح انطباق داده و برآورد شد. همچنين گزينههاي مطرح قبل از تبديل شدن به طرح نهايي، به کارفرما عرضه و ديدگاه‏هاي وي لحاظ شد. بر اين پايه هنگامي که نظرات کارفرما و مسوولان و کارشناسان شهرداري در تمامي مراحل فرايند طرح در نظر گرفته شود، طرح تهيه شده ضمانت لازم اجرايي را به دليل وجود جوه اعتماد، خواهد داشت (عباس زادگان و بدري، 1392).
2-31- موانع و مشکلات نوسازي بافت فرسوده (عندليب،1389: 201-199).
براي برخورد جدي با پديده بافت فرسوده مناسب است موانع و مشکلات پيش روي نوسازي اين بافت‏ها مجدداً مورد بازبيني قرار گيرد.
به راستي مشکل اصلي عدم تحقق نوسازي کجاست؟
به نظر مي‏رسد موارد زير مي‏تواند، اهم رئوس مشکلات نوسازي بافت‏هاي فرسوده و عدم تحقق نوسازي باشد.
موانع اصلي تحقق بهسازي و نوسازي عبارتند از:
1. عدم درک مشترک از ماهيت موضوع
2. دوگانگي رويکرد جزءنگر (پروژه محور) و کل نگر (فرايند محور)
3. دوگانگي تفسير از امکان‏پذيري ايجاد تغيير
4. دوگانگي سبک مديريتي نوسازي
5. شکاف جدي بين برنامه‏ريزي توسعه ملي و توسعه شهري
6. وجود ابهام در موضوعات اساسي و مبنايي نوسازي
7. بي اعتمادي مردم به طرح‎ها و متوليان امر
8. انباشت مسائل و معضلات حل نشده
9. فاصله جدي بين اهداف طرح‎هاي جامع و تفصيلي با طرح‎هاي نوسازي
اهم موانع و مشکلات نوسازي
به اين ترتيب مي‏توان اهم موانع و مشکلات نوسازي بافت‏هاي فرسوده شهري در ابعاد زير خلاصه و ارائه نمود:
1. از بعد تعريف
– مفهوم نوسازي اساساً دچار ابهام بوده و در چارچوب آن قالب مشخصي نداشته است.
– فقدان يک پايگاه قوي علمي در اين رابطه؛ بدين معنا که در ارتباط با پديده نوسازي بافت فرسوده، دانش کشور ضعيف و علم خاصي تدوين نشده و شکل نگرفته است.
2. از بعد تجربه
– رهاشدگي تاريخي موضوع و بي سابقگي آن
– فقدان الگوهاي تجربي مناسب
3. از حيث ابعاد
– چند وجهي بودن و پيچيدگي موضوع (از نظر نيازمنديها، سازمان درگير و حضور مردم)
4. از حيث مقياس
– گستردگي زياد پهنه مسئله (کمي و کيفي)
5. از نظر پشتوانه حقوقي
– نبود و فقدان يک رژيم حقوقي نوسازي
– ضعف قوانين و مقررات موجود و عدم ضمانت قابل قبول براي اجراي قوانين و مقررات به دليل ضعف کارشناسي در مراتب بالادست قانونگذاري و سياستگذاري کشور.
قوانين و مقررات شهرسازي مناسب و موثر از ارکان اصلي و ضروري در ميزان موفقيت طرح‎هاي توسعه شهري مي‏باشد، از اين رو اصلاح قوانين و مقررات شهرسازي يکي از اقدامهاي اساسي در بهبود مديريت توسعه شهرهاست. به عبارتي نظام سازماني براي هدايت و مديريت طرح‎هاي توسعه شهري بايد بر پايه قوانيني استوار باشد که چارچوب لازم و موثر را براي تهيه، تصويب واجراي طرح‎هاي شهري را فراهم آورد (رهنمايي و همکاران، 1386: 7).
6. از بعد منابع مالي
– عدم تخصيص منابع پايدار
– عدم پيش بيني يارانه‏هاي مستقيم
7. از بعد فني و تکنولوژيک
– نبود تکنولوژيهاي ساخت سريع، ارزان و مقاوم
8. از بعد مديريت، برنامه‏ريزي و اجرا
– فقدان احساس نياز بين تصميم‏سازان و تصميم‏گيران در رسيدگي به مقوله نوسازي به عنوان نياز

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره توسعه شهر، مشارکت مردم، بخش اقتصاد، ارزش افزوده Next Entries منابع پایان نامه درباره توسعه شهر، ارزش افزوده، توسعه دانش، روش پژوهش