منابع پایان نامه درباره توسعه شهر، بافت فرسوده، راهبرد مناسب، مشارکت مردم

دانلود پایان نامه ارشد

ز همکاري و هماهنگي اين نهادها را به همراه خواهد داشت.
هدف از اين پژوهش بررسي الزامات تحقق‏پذيري طرح ساماندهي بافت فرسوده مرکزي شهر کرمانشاه مي‏باشد.
– بررسي عوامل موثر در تحقق‏پذيري طرح ساماندهي بافت مرکزي فرسوده شهر کرمانشاه
– تجميع نظر کارشناسان طرح‎هاي ساماندهي در جهت تحقق‏پذيري طرح
– پيشنهاد راهبردهايي در جهت تحقق‏پذيري طرح‎هاي توسعه شهري در بافت‏هاي فرسوده

1-5- مرور ادبيات و سوابق پژوهش
بسياري از انديشمندان شهرسازي و برنامه‏ريزي شهري در توجه به اين موضوع به اين نتيجه رسيدهاند که لازم است تا در نظريه‌هاي شهرسازي تحولي صورت گيرد. در اين زمينه به ايده‌هاي پيترهال مي‏توان اشاره نمود “اهميت نظارت و بازنگري در برنامه‏ها در توجه به اجرا حاصل مي‏شود”. تبديل ايده به عمل جز با برنامه‏ريزي و سازماندهي و توجه به اصول و مباني اجرايي امکان‏پذير نيست. به اين لحاظ اجرا همانند پي و مبناي هر طرحي است که از ايده بر روي کاغذ نقش ميبندد (جمهيري و همکاران، 1387: 88). ضرورت تهيه طرح ويژه نوسازي در بافت‏هاي فرسوده شهري در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور و تأکيد بر ارزيابي و تصويب آنها خارج از نوبت، خاطر نشان شده و در برنامه پنجم توسعه نيز اولويت‏بندي اين طرح‎ها مورد توجه قرار گرفته شده است. نوسازي بافت هاي فرسوده نيازمند بستر مناسب قانوني، حقوقي و اجرايي لازم است. يکي از مهم ترين علل عدم نوسازي بافت هاي فرسوده، فقدان طرح‎هايي بوده که بتواند اين بستر قانوني و اجرايي لازم را فراهم سازد. چنين طرحي در قالب طرح ويژه نوسازي بافت فرسوده، ساز‏ وکارهاي مديريتي و اجرايي خاص خود را مي طلبد. طرح ويژه نوسازي بافت فرسوده در چارچوب طرح‎هاي بالادست و به صورت فرايندي و با حضور و مشارکت مردم تهيه مي‏شود. اين طرح سهم بخش دولتي، عمومي و مردم را در نوسازي بافت فرسوده مشخص مي‏کند. فرايند براساس مطالعات و تجربه هاي به دست آمده در طول اجراي طرح تدوين مي شود. به اين ترتيب به طور مستمر، روندها و اقدامات مورد ارزيابي قرار مي‏گيرد و با شناخت عوامل اصلي و تأثيرگذار در نوسازي، موجبات تحقق‏پذيري طرح را فراهم مي‏سازد (شفيعي دستجردي،1392: 99).
جدول (1-1): پيشينه پؤوهش
محقق
عنوان
نتيجه گيري
لالهپور ، منيژه؛ سرور، حسين (1387)
بررسي نظام برنامهريزي و مديريت بافت‏هاي فرسودهي شهري با تاکيد بر رويکرد مشارکتي
موفقيت طرح‎ها و برنامه‏هاي مداخله در بافت‏هاي فرسوده شهري در گرو تحقق يک برنامهريزي و مديريت مشارکتي است و اشاره ميکند که ساختار برنامهريزي و مديريت کشورمان، با مانعي در اين ارتباط مواجه است که ناشي از سيستم برنامهريزي و مديريت متمرکز در کشور ميباشد.
پوراحمد و همکارن (1385)
آسيب شناسي طرح‎هاي توسعه شهري در کشور
توسعه ناموزون شهرهاي کشور را نتيجه طرح‎هاي توسعه شهري مي داند و بر اين اساس آسيب شناسي طرح‎هاي توسعه شهري در جهت شناخت نارسايي ها و اصلاح آنها را بررسي کرده است.

منصوري، سيد امير و علي خاني (1387)
طرح ويژ نوسازي بافت هاي فرسوده
واکنش سنتي طرح‎هاي جامع و به تبع آن طرح‎هاي تفصيلي به بافت هاي فرسوده را، ناديده انگاشتن آن تلقي کرده و تهيه طرح ويژه نوسازي را براي بافت هاي فرسوده ضروري دانسته اند.

عندليب(1389)
اصول نوسازي شهري
به ارائه اصول و مباني نوسازي شهري و آسيب شناسي اقدامات گذشته در ايران، طرح‎هاي جامع و تفصيلي را در زمينه نوسازي بافت هاي فرسوده و ناکارآمد مي داند و بر ضرورت تهيه طرح ويژه نوسازي بافت فرسوده در چارچوب طرح‎هاي بالادست و به صورت فرايندي، با حضور و مشارکت مردم تأکيد مي کند.
بهزادفر (1388)
طرح‎ها و برنامه هاي شهرسازي
ارائه مفاهيم پايه به بررسي روش مطالعه و انجام طرح‎هاي جامع و تفصيلي پرداخته و با اشاره به انجام چهار پژوهش در اين زمينه، اين طرح‎ها را ناکارآمد و تحقق ناپذير مي‏داند. وي واقع نگري و انعطاف‏پذيري در نحوه رويکرد به تعيين اهداف و ارزيابي امکانات اجرايي را از عوامل موثر در تحقق‏پذيري اين طرح‎ها محسوب کرده است.
علي شماعي و احمد پور احمد (1384)
بهسازي و نوسازي شهري از ديدگاه علم جغرافيا
به سياست ها و برنامه هاي عمراني شهري و آثار و شواهد موجود، سابقه روند بهسازي، نوسازي و بازسازي شهري را بررسي کرده اند. که هدف آن بررسي و ارزيابي سياست ها، اهداف و برنامه هاي اجراي عمران شهري به ويژه در بافت قديم شهر پرداخته شده است.
جمهيري و همکاران (1387)
نظام اجرايي حلقه مفقوده برنامه هاي شهري در ايران
به موضوع اجرا به عنوان مانع تحقق طرح‎هاي توسعه شهري و نبودن نظام کارآمد براي اجراي طرح‎هاي توسعه شهري پرداخته است.
آقا صفري و همکارن (1389)
بررسي نوسازي و بافت فرسوده محله شهيد خوب بخت (تهران)
عنوان به راهبردهاي بهسازي و نوسازي در بافت فرسوده محله شهيد خوب بخت با استفاده از مدل SWOT را بررسي کرده است. که به تحليل مشکلات نوسازي بافت فرسوده و تحليل امکانات و قابليت هاي نوسازي بافت فرسوده پرداخته است.

حبيبي و همکاران (1386)
بهسازي و نوسازي بافت‏هاي کهن شهري
بهسازي، سازماندهي و احياي فضاي شهري وابسته به شناسايي پتانسيلها و محدوديتها و تعيين استراتژي مطلوب توسعه راهبردي- ساختاري در راستاي شاخص‏هاي متنوع کاربردي، اجتماعي، اقتصادي ميباشد.

شفيعي دستجردي (1392)
نوسازي بافت هاي فرسوده و ضرورت تغيير نگرش (نمونه موردي: اصفهان)
به بررسي طرح‎هاي توسعه شهري در ايران و مقايسه آن با طرح‎هاي توسعه شهري کشورهاي توسعه يافته پرداخته شده است. که چهار موضوع شامل «ظرفيت سازي و سرمايه اجتماعي»، «مفهوم فرايند در تهيه و اجراي طرح‎هاي توسعه شهري»، «مديران شهري و تحقق‏پذيري طرح‎هاي توسعه شهري» و « انجام مطالعات و تهيه طرح‎هاي ويژه نوسازي» جهت برون رفت از وضعيت فعلي و در راستاي تحقق‏پذيري طرح‎هاي توسعه شهري تأکيد شده است. نتايج پژوهش نشان داد، ظرفيتسازي و توجه به سرمايههاي اجتماعي، نگرش فرايندي به طرح‎هاي توسعه شهري و مديريت واحد شهري در زمينه بافت‏هاي فرسوده از عوامل موثر در تحقق‏پذيري طرح‎هاي توسعه شهري و نوسازي بافت‏هاي فرسوده است.

حسين زاده دلير و همکاران (1387) در پژوهشي تحت عنوان « طرح‎هاي شهري ايران از قلمرو تهيه تا واقعيت آن در اجرا (طرح جامع تبريز)»، در نوشتار حاضر با فرض اينکه ناهماهنگي سازمانهاي موثر در امور خدمات شهري، نحوه تهيه و اجراي طرح‎ها و نبود منابع مالي به همراه عدم وجود نيروي تخصصي در ناکارآمدي اين طرح‎ها موثر بوده است، با تکيه بر مطالعات ميداني، اسنادي و کتابخانهاي پيرامون موضوع بحث نموده است. نتايج بيانگر نبود مديريت واحد شهري، کيفيت مطالعات و برآورد مهندسين مشاور و ناتواني شهرداريها در ناکارآمدي طرح‎ها موثر بوده است.
سيد علي صفوي (1390) در مقاله اي تحت عنوان « بررسي جايگاه مديريت عمران شهري در تحقق طراحي شهري مطلوب (برنامه هاي توسعه و عمران در تهران)»، به بررسي مهمترين جلوه‏هاي عدم تحقق طرح‎هاي توسعه شهري چون؛ ضعف کيفيت اجرا، زمان طولاني اجرا يا حتي اجرا نشدن طرح‎ها، ضعف مديريت تهيه طرح‎ها (نيازسنجي و تعريف پروژه ها، هدايت و نظارت بر پروژه‏ها و غيره) و در بسياري از موارد تهيه طرح‎هاي موازي و يا متفاوت بودن طرح اجرا شده از طرح تهيه شده اشاره کرده است.
عزيزي و شهاب (1391) در مقاله اي تحت عنوان « کاربرد انتقال حقوق توسعه (TDR) به عنوان سازوکار تحقق‏پذيري طرح‎هاي توسعه شهري (کاشان)، به بررسي طرح‎هاي توسعه شهري که در ايران، داراي کارايي و کارکرد مناسب و مورد انتظار مديران شهري، کارشناسان و مردم نيستند. از جمله دلايل اصلي عدم موفقيت اين طرح‎ها را مي‏توان مقابله آنها با حقوق مالکيت دانست.
عباس زادگان و بدري (1392)، در مقاله‏اي تحت عنوان « شيوه‏ي تحليل فني – اقتصادي و راهبردي طرح‎هاي عمران شهري»، به بررسي يک نمونه عيني، شيوه تحليل فني- اقتصادي و هدايت طرح‎هاي عمران شهري را تشريح کند. که به تحليل برنامه اجرايي و تحليل اقتصادي طرح پرداخته است. تحقق‏پذيري، امکان‏پذيري و واقع گرايي طرح، برنامه‏ريزي مشارکتي و مشارکت‏پذيري طرح، سياستهاي انگيزش مشارکت نهادها و دستگاههاي ذي مدخل، نحوه بازنگري و به روزرساني طرح و نحوه نظارت بر اجراي طرح را مورد مطالعه قرار داده است.
علي اکبري و همکاران (1392)، در مقاله اي تحت عنوان « بررسي روش شناسي طرح‎هاي توسعه شهري در ايران»، به بررسي چارچوب نظري و محتوايي طرح‎هاي توسعه شهري پرداخته شده است. اين مقاله با بهره گيري از روش کيفي و شيوه تحليل محتوا (اسنادي) نشان مي دهد طرح‎هاي توسعه شهري در ايران براساس روش شناسي پوزيتويستي (اثبات گرايي) تهيه مي‏شوند که الگوي طرح‎هاي توسعه شهري جامع- تفصيلي است، يک مدل خطي است که از شناخت شروع شده و بعد از انجام استنتاج به ارائه طرح ختم مي شود. طرح‎هاي تهيه شده با اين روش عمدتاً تحقق نيافته و لذا در اين خصوص بايد مطالعات لازم انجام تا ضمن شناخت آسيب‏هاي اين روش شناسي، تغييرات لازم براي رفع آسيب‏ها و افزايش تحقق‏پذيري طرح‎هاي توسعه شهري ايجاد شود. رويکرد پيشنهادي آن، تلفيقي از رويکردهاي شناخته شده و پيشنهادي و مبتني بر طراحي دقيق شبکه معابر شهري، جانمايي قطعي کاربري هاي فضاي سبز و آموزشي با عملکرد محله اي؛ پهنه‏بندي ساير کاربريها به ويژه با عملکرد فرامحله اي و تهيه طرح‎هاي موضعي و موضوعي به ترتيب براي بافت‏هاي ويژه و موضوعات خاص و يا نيازمند جامع‏نگري است.
فيليپ برک و همکاران9(2006)، در مقاله اي تحت عنوان «چه چيز سبب موفقيت در اجراي طرح مي شود؟ ارزيابي طرح‎هاي محلي و تجربيات اجرا در نيوزيلند»، ترجمه مهدي عباس زاده به بررسي عوامل موثر در شکست طرح‎ها براي دستيابي به اهداف‏شان در نيوزيلند پرداخته شده است. نتايج شيوه‏هاي اجراي طرح‎ها از سوي مراجع برنامه‏ريزي، ظرفيت مراجع و متقاضيان مجوز براي دستيابي به موفقيت را مورد بررسي قرار داده است.

1-6- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق
در حالي که فعاليت‏هاي شمار زيادي از پژوهشگران در حوزه‏هاي علوم سياسي، مديريت عمومي و علم مديريت، صرف پژوهش مقوله اجرا شده، اما در زمينه بررسي فرايند اجرا در ارتباط با حوزه برنامه‏ريزي، يک خلاء عجيب وجود داشته است.. پژوهش حاضر به لحاظ چند وجهي بودن مسائل مورد نظر در تحقق‏پذيري طرح‎هاي توسعه شهري در بهسازي و نوسازي بافت‏هاي فرسوده و نگاه سيستماتيک به آنها داراي نوآوري است.

1-7- نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنايع و يا گروه ذينفعان)
موسسات آموزش عالي و دانشجويان و پژوهشگران علاقمند به موضوع مذکور در رشته‏هاي برنامه‏ريزي شهري، شهرسازي، طراحي شهري، جامعه شناسي و رشته هاي ديگر.
– سازمان عمران و بهسازي شهري
– مهندسين مشاور
– اداره راه و شهرسازي
– استانداري
– شهرداري
– سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري

1-8- سؤالات تحقيق
1- مهندسين مشاور راه درست و فرايند منطقي مسئله‏گشايي را در مطالعات و پيشنهادات طرح ساماندهي بافت فرسوده مرکزي شهر کرمانشاه طي کرده است؟
2- مهمترين عوامل تحقق‏پذيري طرح ساماندهي و احياء بافت مرکزي شهر کرمانشاه کدام است؟
3- راهبرد مناسب جهت تحقق‏پذيري طرح چيست؟

1-9- فرضيه‏هاي تحقيق
1- مهندسين مشاور راه درست و فرايند منطقي مسئله‏گشايي را در مطالعات و پيشنهادات طرح ساماندهي بافت فرسوده مرکزي شهر کرمانشاه طي نکرده است.
2- مهمترين عوامل تحقق‏پذيري طرح ساماندهي و احياء بافت مرکزي شهر کرمانشاه عوامل اقتصادي – اجتماعي، تخصص اجرايي و فناوري‏هاي تکنولوژيکي نوين شهرسازي مي‏باشد.
3- راهبرد مناسب جهت تحقق‏پذيري طرح، برنامه‏ريزي سيستماتيک، مشارکتي و مديريت يکپارچه شهري است.

1-10- مشکلات تحقيق
انجام هر پژوهش و بررسي با يک سري محدوديتها و مسائلي روبرو ميباشد که ميتواند محقق را در راه پيشبرد اهداف دچار مشکل نمايد و محقق را از ادامه مسير تحقيق بازداشته و يا در حرکت وي مانع ايجاد نمايد. از جمله مشکلاتي که در اين پژوهش به نوعي با آن برخورد

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره توسعه شهر، بافت فرسوده Next Entries منابع پایان نامه درباره مشارکت مردم، بافت فرسوده، توسعه شهر