منابع پایان نامه درباره توسعه شهر، ارزش افزوده، توسعه دانش، روش پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

عنوان بهاي عادلانه واحدهاي مسکوني به آنان واگذار مي‏گردد. همچنين پيش بيني حمايت مالي و اجرايي در پيشبرد روند نوسازي محله در زمره اقدامات سطح دوم قرار مي‏گيرد. ايجاد دفتر محلي نوسازي جهت پياده سازي سياست‏هاي اجرايي و برقراري ارتباط مستقيم با ساکنان و تأمين پشتيباني‏هاي حمايتي ويژه اجراي طرح‎هاي نوسازي محله اساسي‏ترين اقدام سطح سوم بشمار مي‏رود.
6. تعيين سطوح برنامه اجرايي
نوسازي مشارکتي محله محور بدليل بديع بودن، نيازمند تجربه اندوزي زيادي در کشور است و همانگونه که اشاره شد تاکنون تجربه قابل اتکايي در اين زمينه در کشور وجود نداشته است. به همين دليل تعيين سطوح برنامه اجرايي نوسازي با برخورداري از خصوصيت جلب مشارکت جوامع مخاطب گروه ذي‏نفعان، ذي‏نفوذان و ذي‏ربطان با رويکرد محله محوري از الزامات و ضروريات قابل توجه بشمار مي‏رود.
با توجه به تجارب بدست آمده برنامه اجرايي در سه سطح به شرح زير قابل تفکيک و تقسيم بندي است:
– سطح مداخله متمرکز (مديريت مستقيم سازمان نوسازي در طرح‎ها)
– سطح مداخله نيمه متمرکز (هدايت، راهبري و مديريت غير مستقيم سازمان)، اجرا توسط شهرداريها
– سطح مداخله غير متمرکز (هدايت، راهبري و مديريت غير مستقيم سازمان)، همکاري و مشارکت شهرداري و اجرا توسط مردم (عندليب، 1385: 12).
7. سازمان اجرايي طرح
از مهمترين گامها در اجراي طرح بهسازي و نوسازي محله، تشکيل و راه‏اندازي سازمان اجرايي متناسب با آن است. با توجه به فقدان تجربه علمي در مديريت و تجمع پلاکهاي ريزدانه و ساخت و ساز توسط مردم در محلات بافت‏هايي فرسوده وجود يک سازمان متمرکز و مستقر در محله از اهميت بالايي برخوردار است.

2-36- الزامات تحقق‏پذيري طرح بهسازي و نوسازي
با توجه به محورهاي متنوع مداخله در بافت، تحقق نوسازي مستلزم فراهم نمودن ابزارهاي مناسب و کارامد است. در ادامه به برخي از اين ابزارها در سطوح مختلف اشاره مي شود(حاجي علي اکبري،1389 :41-38):
– جنبه‏هاي مديريتي
مهم‏ترين ابزار تحقق نوسازي شهري، مديريت واحد يا حداقل هماهنگ شهري براي پيشبرد برنامه‏ها است. با توجه به تعدد دستگاه‏هاي مسئول، موفقيت در بهسازي و نوسازي محدوده‏هاي فرسوده مستلزم وجود برنامه هماهنگ بين دستگاههاي اجرايي است. برخي مسئوليت‏هاي دستگاه‏هاي مختلف در اين حوزه عبارت است از :
– شهرداريها به عنوان متولي اصلي اداره شهر و داراي نقش محوري در مديريت نوسازي شهري، ايجاد معابر، فضاهاي عمومي و عرصه‏هاي سبز و همچنين مديريت و نظارت بر فرايند ساخت و ساز مردمي.
– دستگاههاي دولتي متولي تأسيسات زيربنايي جهت نوسازي شبکه موجود و ايجاد شبکه جديد.
– دستگاههاي متولي فرهنگ، آموزش و ورزش جهت تأمين خدمات مرتبط در بافت.
– نهادهايي مانند کميته امداد امام خميني، سازمان بهزيستي، هلال احمر و همچنين نهادهاي خيريه جهت توانمندسازي ساکنان، پيشگيري و حمايت
– سازمان آموزش فني وحرفه‏اي جهت آموزش و ارتقاي مهارتهاي شغلي
– شبکه بانکي جهت پرداخت تسهيلات ارزان قيمت مقاوم‏سازي و نوسازي
– نيروي انتظامي جهت تأمين حداقل امنيت مورد انتظار ساکنان در محدوده هاي بحراني
– ادارات ثبت اسناد جهت رفع يا کاهش مسائل حقوقي مربوط به مالکيت
همچنين مي‏توان بسته به شرايط ويژة محدوده‏هاي مختلف، موارد بسياري را نيز به اين مجموعه اضافه کرد. اما به طور کلي در حالت مطلوب، اختيارات لازم براي تحقق نوسازي بايد به دستگاهي واحد (شهرداريها) منتقل شود تا امکان اجراي برنامه‏اي جامع و همه جانبه وجود داشته باشد. در غير اينصورت نوسازي شهري بايد به عنوان اولويت نخست تمام دست‏اندرکاران قرار گيرد و در تقدم و تأخر برنامه‏ها و زمان بندي اجراي آن نيز توافق شود. امري که بسيار دشوار مي‏نمايد، اما کليد اصلي تحقق اقدامات اجرايي است.
از سوي ديگر و در سطح کلان بايد توجه نمود که شهرداري ها به تنهايي قادر به تأمين هزينه اقدامات در اين محدوده ها نيستند، لذا توجه به نوسازي بافت هاي فرسوده به عنوان يکي از اولويت‏هاي دولت از طريق پيش‏بيني منابع مالي مورد نياز(جهت اجراي خدمات و اعطاي يارانه و مشوق‏هاي مالي به ساکنان) ضروري است. همچنين با توجه به ضعف قوانين موجود و نبود قوانين کارامد در برخي حوزه‏ها، اهتمام مجلس شوراي اسلامي به تدوين و تصويب قوانين موارد نياز جهت پشتيباني از اين جريان و توجه ويژه قوه قضاييه به مسائل و مشکلات حقوقي مربوط به بافت‏هاي فرسوده مي‏تواند نقش مؤثري در تسهيل و تسريع نوسازي داشته باشد.
– جنبه‏هاي برنامه‏ريزي
يکي ديگر از اقداماتي که در بافت‏هاي فرسوده حائز اهميت بوده و در سالهاي اخير نيز توجه زيادي را به خود جلب کرده، لزوم تهيه طرح و برنامه است. اقدامات هدفمند و نظام‏مند طبعاً مبتني بر برنامه‏اي منسجم است که اولويت‏بندي و سطوح اقدامات مختلف را مشخص مي‏کند. همانگونه که ذکر شد، ساکنان، ذينفعان اصلي و متوليان نوسازي هستند، لذا در کليه سطوح برنامه‏ريزي و طراحي بايد نقش و حضور جدي داشته باشند تا برنامه اجرايي محله بر اساس ظرفيت‏ها و امکانات آنها تدوين شود. همچنين طرح و برنامه اجرايي بايد به صورت راهبردي تمام محورهاي توسعه و نوسازي را مدنظر قرار داده و از تأکيد صرف بر جنبه‏هاي کالبدي و شهرسازي پرهيز نمايد. بنابراين با توجه به محدويت‏هاي اجرايي، در فرايند تهيه برنامه لازم است به اولويت‏بندي اقدامات محرک توسعه با تأکيد بر حداقل مداخله و حداکثر تأثيرگذاري توجه نمود. راه‏اندازي دفاتر محلي نوسازي و اعطاي اختيارات کافي در محلات فرسوده به اين دفاتر با توجه به ويژگي‏هاي بومي و محلي مي‏تواند گام مؤثري در نيل به اين هدف باشد.
يکي ديگر از نکات حائز اهميت، توجه به ماهيت نوسازي شهري و حضور انسان در کليه مراحل اجرايي و تفاوت بنيادين اين برنامه ها با طرحهاي عمراني است. اين امر لزوم انعطا ف‏پذيري را برجسته مي‏سازد. طرح‎هاي نوسازي شهري بايد قابليت انعطاف به منظور حداکثر انطباق با ويژگي هاي ساکنان را داشته باشند تا امکان سازگاري با مسائل جديد را پيدا کنند.
همچنين با توجه به فقر اقتصادي به‏عنوان ويژگي مشترک تمام بافت هاي فرسوده، توليد ارزش افزوده و ثروت راهبرد اساسي در اين محدوده‏ها است. انتقال و توسعه کاربري‏هاي ارزش‏آفرين اقتصادي و اجتماعي به محدوده‏هاي فرسوده در کنار توجه به منافع ساکنان مي‏تواند در درازمدت سبب افزايش سرمايه‏گذاري و ارتقاي شأن زندگي شود. بنابراين برنامه‏هاي توسعه شهري و طرحهاي فرادست بايد اين موضوع را در سطح شهر پيش بيني نموده و امکان آن را فراهم سازند.
جنبه هاي اجرايي
توجه به ساکنان فقط در مرحله برنامه‏ريزي حائز اهميت نيست، بلکه در هنگام اجرا نيز جامعه محلي نقش اصلي را ايفا مي‏کند. اين موضوع از طريق افزايش سرمايه اجتماعي و ايجاد همبستگي عمومي و تبديل نوسازي به مطالبه و ضرورت اصلي ساکنان قابل تحقق است. لازم است تا ايجاد فرايند گفتگو و مفاهمه با ساکنان، تبليغ و ترويج ضرورتهاي نوسازي و تجهيز جامعه محلي در حين اجرا نيز مورد توجه قرار گيرد. ايجاد نهاد محلي نوسازي به عنوان نماينده ساکنان، در نقش اصلي و محوري نوسازي، مي‏تواند ضمن مشارکت ساکنان در منافع توسعه، نوسازي را به جرياني پايدار و مداوم در محله تبديل نمايد.

فصلسوم
روش تحقيق و
محدوده مورد مطالعه

3-1- مقدمه
پايه هر علمي، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانين هر علمي به روش شناختي مبتني است كه در آن علم به كار مي رود. شيوه اجراي يك تحقيق ارتباط زيادي با ماهيت موضوع، نوع تحقيق و همچنين متغيرهاي تحقيق دارد. اما بايد توجه داشت آنچه موجب شده جوهره علمي حيات يابد، وقوف به اكتشافات و نتايج علوم نيست بلكه شناخت و درك عميق روش ها است. يعني شيوه هايي كه بشر براي پيشرفت علم به كار بسته است. روش ها در حقيقت ابزارهاي دست يابي به حقيقت هستند.
هر پژوهشگري بسته به موضوع، مسئله، اهداف و فرضيه‌هاي تحقيق، متغيرها و شرايط زماني- مكاني و امكانات موجود روشي براي انجام پژوهش در راستاي اهداف و فرضيه‌هاي مورد نظر برمي‌گزيند. بنابراين، آنچه در اين فصل مورد بحث قرار مي‌گيرد نشان دهنده‌ كليات روش‌شناسي تحقيق در جهت نيل به فرضيه‌ها و اهداف تحقيق مي‌باشد. زيرا، تعيين روش‌شناسي مورد استفاده، بخش مهم هر پژوهش علمي را تشكيل می‏دهد. آن چه كه يك تحقيق و نتايج حاصل از آن را معتبر مي‌سازد، روش‌هاي انجام تحقيق بويژه داوري آن مي‌باشد. انتخاب روش تحقيق به ماهيت موضوع پژوهش، هدف‌، فرضيه‌ها و امكانات اجرايي آن بستگي دارد. هدف از انتخاب روش تحقيق آن است كه محقق تعيين نمايد چه شيوه و روشي را اتخاذ كند تا او را هر چه دقيق‌تر، آسان‌تر، سريع‌تر و ارزان‌تر در دستيابي به پاسخ سوالات و فرضيه‌هاي تحقيق در منطقه مورد مطالعه ياري نمايد. بنابراين به طور كلي، در هر پژوهش علمي شاخص‌هاي زير مورد استفاده قرار مي‌گيرند: 1‌ـ ماهيت موضوع تحقيق 2-وسعت، دامنه و گستردگي موضوع تحقيق 3- روش نمونه‌گيري از جامعه 4- كنترل و بازبيني محيط پژوهش و متغيرهاي مورد مطالعه 5-‌ چگونگي جمع‌آوري داده‌ها و استفاده از روش‌هاي مناسب براي تحليل آنها (بيگدلي، 1385، 98).
بعد از بررسي مباني نظري پژوهش و همچنين پيشينه آن، در اين فصل از تحقيق ابتدا متدولوژي و روش پژوهش و سپس شناخت محدوده مورد مطالعه ارائه مي گردد. کليه وسائل و مراحل جمع آوري سيستماتيک اطلاعات و نحوه تجزيه و تحليل منطقي آنها براي رسيدن به اهداف تحقيق را روش تحقيق علمي مي‏گويند.
3-2- روش تحقيق
روش تحقيق به شيوه هاي طراحي، مطالعات پژوهشي و رويه هاي تجزيه و تحليل داده ها اشاره دارد. انتخاب نوع و روش تحقيق بستگي به هدف و ماهيت پژوهش و امكانات اجرايي آن دارد. تحقيقات علمي بر اساس هدف به دو دسته بنيادي و كاربردي و از لحاظ ماهيت به دو دسته اكتشافي و توصيفي تقسيم مي شود. هدف تحقيقات كاربردي توسعه دانش در يك زمينه خاص و استفاده از نتايج آن براي حل يك مشكل مي باشد و مطالعه توصيفي براي تعيين و توصيف ويژگي‏هاي متغيرهاي يك موقعيت صورت مي گيرد. انتخاب روش تحقيق به عواملي مانند ماهيت موضوع تحقيق، اهداف و سوالات تحقيق، دامنه موضوع تحقيق و امکانات اجرايي بستگي دارد (حسن زاده، 1386، 137).
لذا پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردي- توسعه‏اي و به لحاظ روش توصيفي – تحليلي (پيمايشي) مي‏باشد.
3-3- جامعه آماري36
جامعه آماري به کل گروه افراد، وقايع يا چيز هايي اشاره دارد که پژوهشگر مي خواهد به پژوهش درباره آنها بپردازد. به زبان ساده تر جامعه آماري” محدوده اي است که تأثير متغيرها را در آن مي سنجيم و يا منابعي است که از آن اطلاعات مورد نياز را جمع آوري مي کنيم” (اسحاقيان، 1382، 360). جامعه آماري عبارت است از کليه عناصر و افرادي که در يک مقياس جغرافيايي مشخص ( جهاني يا منطقه اي) داراي يک يا چند صفت مشترک باشند ( حافظ نيا،1390،120).
جامعه آماري پژوهش شامل کارشناسان شهرداري، سازمان بهسازي و نوسازي، مسکن سازان غرب، ميراث فرهنگي و شوراي شهر و يا رؤساي ادارات و نهادهاي ذيربط و همچنين مطلعان محلي و کارشناسان طرحهاي توسعه شهري و بهسازي و نوسازي شهري و مهندسان مشاور که 20 پرسشنامه پژوهش در بين آنها توزيع گرديد.
3-4- ابزار گردآوري اطلاعات و روايي و پايايي آن
3-4-1- ابزار گردآوري اطلاعات
انتخاب ابزار اندازه گيري مناسب از مهم ترين مراحل در اجراي تحقيق مي باشد. ابزارهاي اندازه گيري وسايلي هستند که محقق به کمک آنها قادر است اطلاعات مورد نياز تحقيق خود را گردآوري، ثبت و کمي نمايد ( فرهنگي و صفرزاده، 1385، 203).
در اين پژوهش نيز، ابتدا با مطالعه و بررسي پيشينه به صورت نظري سعي گرديد تا اطلاعات اوليه در باب موضوع و هدف پژوهش به دست آيد. سپس تلاش گرديد براي سنجش متغيرهاي ويژگي هاي مشارکت در طرح هاي توسعه شهري( طرح ساماندهي بافت مرکزي شهر کرمانشاه)، ابزار مناسب تهيه شود.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره بافت فرسوده، توسعه شهر، محل سکونت Next Entries منابع پایان نامه درباره راهبرد مناسب، ابزار پژوهش